Početna stranica Početna stranica

Kapecitabin PLIVA
kapecitabin

UPUTSTVO ZA LEK


Kapecitabin PLIVA, film tableta, 150 mg Pakovanje: blister, 6 x 10 film tableta Kapecitabin PLIVA, film tableta, 500 mg

Pakovanje: blister, 12 x 10 film tableta


Proizvođač: PLIVA Hrvatska d.o.o

Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska Podnosilac

zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Republika Srbija


Kapecitabin PLIVA, film tableta, 150mg Kapecitabin PLIVA, film tableta, 500mg


INN:kapecitabin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kapecitabin PLIVA i čemu je namenjen?

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kapecitabin PLIVA?

 3. Kako se upotrebljava lek Kapecitabin PLIVA?

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kapecitabin PLIVA?

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK KAPECITABIN PLIVA I ČEMU JE NAMENJEN

Lek Kapecitabin PLIVA pripada grupi lekova koji se nazivaju „citostatici“, koji zaustavljaju rast ćelija

karcinoma. Lek Kapecitabin PLIVA sadrži aktivnu supstancu kapecitabin, koji sam po sebi nije citostatik. Tek pošto se resorbuje u organizmu, on se menja u aktivnu antikancerogenu supstancu (više u tumorskom tkivu nego u normalnom tkivu).


Lek Kapecitabin PLIVAse koristi za lečenje karcinoma debelog creva, rektuma, želuca ili dojke. Pored toga, lek Kapecitabin PLIVA se koristi da bi se sprečila ponovna pojava karcinoma debelog creva nakon potpunog hirurškog uklanjanja tumora.


Lek Kapecitabin PLIVA može da se koristi sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima.


2.ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KAPECITABIN PLIVA


Lek Kapecitabin PLIVA ne smete koristiti:


- Infekcija: ako primetite znake infekcije izazvane bakterijama ili virusima, ili drugim organizmima.


Ako ste zabrinuti zbog ovih ili drugih neočekivanih neželjenih dejstava, razgovarajte sa svojim lekarom. Ako bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane teško, ili ako primetite neka sporedna dejstva koja nisu pomenuta u ovom uputstvu, molimo da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK KAPECITABIN PLIVA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe Kapecitabin PLIVA, film tableta, 60x150mg 3 godine


  Kapecitabin PLIVA, film tableta, 120x500mg 3 godine


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju! Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lek ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam

  više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljenilek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Čuvanje

  Kapecitabin PLIVA, film tableta, 60x150mg Lek čuvati na temperaturi do 30°C.


  Kapecitabin PLIVA, film tableta, 120x500mg Lek čuvati na temperaturi do 30°C.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Kapecitabin PLIVA?


Aktivna susptanca ovog leka je kapecitabin.


Kapecitabin PLIVA 150 mg: 1 film tableta sadrži 150 mg kapecitabina.

Kapecitabin PLIVA 500 mg: 1 film tableta sadrži 500 mg kapecitabina.


Kapecitabin PLIVA, film tableta, 150 mg:

Jezgro tablete: laktoza, bezvodna; celuloza, mikrokristalna; kroskarameloza-natrijum; hipromeloza;

magnezijum-stearat.

Omotač tablete: hipromeloza; talk; titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)- oksid, crveni (E172).


Kapecitabin PLIVA, film tableta, 500 mg:

Jezgro tablete: laktoza, bezvodna; celuloza, mikrokristalna; kroskarameloza-natrijum; hipromeloza; magnezijum-stearat.

Omotač tablete: hipromeloza; talk; titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid,

crveni (E172).


Kako izgleda lek Kapecitabin PLIVA i sadržaj pakovanja

Kapecitabin PLIVA, film tableta, 150 mg:

duguljaste,bikonveksne film tablete, svetlo ružičaste boje, sa utisnutom oznakom 150 na jednoj strani tablete i bez oznake na drugoj strani.


Kapecitabin PLIVA, film tableta, 500 mg:

duguljaste,bikonveksne film tablete, ružičaste boje, sa utisnutom oznakom 500 na jednoj strani tablete i bez oznake na drugoj strani.


Kapecitabin PLIVA, film tablete, 60x150 mg Unutrašnje pakovanje: Al/Al blister sa 10 film tableta

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 6 blistera (ukupno 60 film tableta).


Kapecitabin PLIVA, film tablete, 60x150 mg

Unutrašnje pakovanje: PVC/PVdC//Al blister sa 10 film tableta

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 6 blistera (ukupno 60 film tableta).


Kapecitabin PLIVA, film tablete, 120x500 mg Unutrašnje pakovanje: Al/Al blister sa 10 film tableta

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 12 blistera (ukupno 120 film tableta).


Kapecitabin PLIVA, film tablete, 120x500 mg

Unutrašnje pakovanje: PVC/PVdC//Al blister sa 10 film tableta

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 12 blistera (ukupno 120 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


TEVA Serbiad.o.o., Makenzijeva 24, Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Kapecitabin PLIVA, film tableta, 60x150 mg: 515-01-1910-12-001 od 05.12.2013. Kapecitabin PLIVA, film tableta, 120x500 mg: 515-01-1917-12-001 od 05.12.2013.