Početna stranica Početna stranica

BHPstop
finasterid

UPUTSTVO ZA LEK


BHPstop, film tableta, 5 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 film tableta


Proizvođač: Zdravlje-Medic d.o.o. Novi SadAdresa:

Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija

Mesto proizvodnje: Kumanački put bb, Novi Bečej, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad


Adresa: Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik BHPstop, 5 mg, film tablete

INN finasterid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BHPstop i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BHPstop

 3. Kako se upotrebljava lek BHPstop

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BHPstop

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BHPstop I ČEMU JE NAMENJEN


  BHPstop je lek koji sadrži finasterid. On pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori 5-alfa-reduktaze.


  Lek BHPstop smanjuje uvećanu prostatu kod muškaraca. Prostata je žlezda koja se nalazi ispod mokraćne bešike (ali samo kod muškaraca). Ona stvara tečnost koja se nalazi u spermi. Uvećana prostata može da izazove stanje koje se naziva „benigna hiperplazija prostate“ ili BHP.


  Šta je to BHP?


  Ako imate BHP to znači da je vaša prostata uvećana. Ona može da pritiska cev kroz koju prolazi mokraća kada izlazi iz vašeg tela.

  Ovo može da dovede do sledećih problema:

  • Da imate nagon da češće mokrite, a naročito noću.

  • Da imate nagon da odmah morate da mokrite.

  • Da vam je teško da započnete mokrenje.

  • Kada započnete mokrenje, protok mokraće je slab.

  • Kada započnete mokrenje dolazi do zastoja u mokrenju, pa onda ponovo počinje.

  • Da imate osećaj da niste do kraja ispraznili bešiku.


   Kod nekih muškaraca BHP može da dovede do ozbiljnijih problema kao što su:

  • Infekcije mokraćnog trakta.

  • Iznenadna nemogućnost mokrenja.

  • Potreba za hirurškom intervencijom na prostati.


   Šta još treba da znate o BHP?


  • BHP nije karcinom i ne dovodi do pojave karcinoma, ali ove dve bolesti mogu da budu prisutne istovremeno.

  • Pre nego što počnete da uzimate lek BHPstop, vaš lekar će na vama uraditi neke jednostavne testove da bi proverio da li imate karcinom prostate.


   Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ovoga, obratite se vašem lekaru.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BHPstop


  Lek BHPstop ne smete koristiti:


  • Ako ste osoba ženskog pola (zato što je ovaj lek namenjen samo muškarcima).

  • Ako ste alergični (preosetljivi) na finasterid ili na bilo koji drugi sastojak leka (sastojci su navedeni u odeljku 6).


   Ne smete da uzimate lek BHPstop ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na vas. Ako niste sigurni, obratite se vašem lekaru ili farmaceutu.


   Deca ne smeju da uzimaju lek BHPstop.


   Kada uzimate lek BHPstop, posebno vodite računa:


   Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek BHPstop:


  • Ako je vaša partnerka trudna ili planira da zatrudni. Tokom uzimanja leka BHPstop morate da koristite kondom ili neku drugu vrstu barijerne kontracepcije. Ovo je zbog toga što vaša sperma može da sadrži male količine leka i može da spreči normalan razvoj polnih organa vaše nerođene bebe.

  • Ako treba da radite test krvi koji se zove PSA. To je zato što lek BHPstop može da utiče na rezultate ovog testa krvi.


   Ako niste sigurni, obratite se vašem lekaru ili farmaceutu pre nego što počnete da uzimate lek BHPstop.


   Primena drugih lekova


   Lek BHPstop obično ne utiče na dejstvo drugih lekova. Uvek treba da obavestite vašeg lekara o svim lekovima koje trenutno uzimate ili planirate da uzimate, uključujući i lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta.


   Uzimanje leka BHPstop sa hranom ili pićima


   Lek BHPstop može da se uzima sa ili bez hrane.


   Primena leka BHPstop u periodu trudnoće i dojenja


  • Osobe ženskog pola ne smeju da uzimaju lek BHPstop.

  • Ako ste žena koja je trudna ili planira da zatrudni, ne smete da rukujete sa smrvljenim ili slomljenim BHPstop tabletama (cele tablete su obložene filmom da bi se izbegao kontakt sa sadržajem leka tokom normalnog rukovanja tabletama). Ovo je zbog toga što ovaj lek može da utiče na normalan razvoj polnih organa bebe.

  • Ako žena koja je trudna dođe u kontakt sa smrvljenim ili slomljenim BHPstop tabletama, neophodno je da se obrati lekaru.


   Uticaj leka BHPstop na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Nije verovatno da lek BHPstop može da utiče na vašu sposobnost da upravljate motornim vozilom, rukujete alatima ili mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka BHPstop


   Lek BHPstop sadrži laktozu, što je jedna vrsta šećera. Ukoliko vam je vaš lekar rekao da ne podnosite neke šećere ili da ne možete da ih svarite (da imate netoleranciju na neke šećere), pre uzimanja ovog leka obratite se lekaru.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BHPstop


  Uvek uzimajte vaše tablete onako kako vam je to objasnio vaš lekar. Ako niste sigurni kako da uzimate lek, obratite se za savet vašem lekaru ili farmaceutu.


  Uzimanje ovog leka


  • Uobičajena doza je jedna tableta svaki dan.

  • Ovaj lek se uzima na usta.

  • Vaš lekar može da vam propiše da uzimate lek BHPstop zajedno sa jednim drugim lekom (koji se zove doksazosin) i tako da vam pomogne da bolje kontrolišete svoju BHP.


   Ako ste uzeli više leka BHPstop nego što je trebalo


   Ako ste slučajno uzeli previše tableta, odmah se obratite vašem lekaru.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek BHPstop

  • Ako ste zaboravili da uzmete tabletu, preskočite propuštenu dozu.

  • Uzmite sledeću dozu po uobičajenom rasporedu.

  • Ne smete da uzimate duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako prestanete da uzimate lek BHPstop


   Nakon započinjanja terapije lekom BHPstop možete da osetite rano poboljšanje simptoma vaše bolesti. Međutim, da bi lek dostigao svoj pun efekat, mora da se uzima najmanje šest meseci. Veoma je važno da uzimate lek BHPstop onoliko dugo koliko vam je to rekao vaš lekar, čak iako ne osetite odmah povoljne efekte leka.


   Ako imate bilo kojih dodatnih pitanja u vezi upotrebe ovog leka, obratite se vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, BHPstop može da izazove neželjena dejstva, mada se one ne pojavljuju kod svih pacijenata.


  Tokom upotrebe ovog leka može da dođe do pojave sledećih neželjenih dejstava:


  Alergijske reakcije:


  Ako dobijete alergijsku reakciju, odmah prestanite da uzimate lek i javite se vašem lekaru. Znaci alergijske


  reakcije mogu da budu:

  • Osip na koži, svrab kože, ili ispupčenja pod kožom (koprivnjača).

  • Oticanje usana i lica.


   Ostala neželjena dejstva mogu da uključuju sledeće:

  • Nesposobnost postizanja erekcije (impotencija).

  • Smanjena seksualna želja.

  • Problemi sa ejakulacijom, na primer smanjena količina sperme koja se oslobađa tokom seksualnog odnosa. Izgleda da ova smanjena količina sperme ne remeti normalnu seksualnu funkciju.


   Gore opisana neželjena dejstva mogu da nestanu nakon izvesnog vremena ako i dalje nastavite da uzimate lek BHPstop. Ako se to ne dogodi, onda obično nestanu nakon prestanka uzimanja leka BHPstop.


   Ostala neželjena dejstva zabeležena kod nekih muškaraca su:

  • Oticanje grudi ili osetljivost grudi.

  • Palpitacije (osećaj lupanja srca).

  • Promene u radu jetre što se uočava preko testova krvi.

  • Bol u testisima.


   Potrebno je da odmah obavestite vašeg lekara ukoliko kod sebe uočite bilo koje promene u tkivu grudi poput kvrga, bola, uvećanja grudi ili iscedka iz bradavica zato što ove promene mogu da budu znaci ozbiljnog stanja, poput karcinoma dojke.


   Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko uočite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite vašeg lekara ili farmaceuta. Bilo bi korisno ako biste zabeležili podatke o tome šta se tačno dogodilo, kada je započelo i koliko dugo je trajalo.


   Šta još treba da znate o leku BHPstop?


   Lek BHPstop (finasterid) nije odobren za lečenje karcinoma prostate. Podaci dobijeni iz kliničkog ispitivanja na muškarcima koji su uzimali finasterid tokom 7 godina pokazuju sledeće:

  • Broj muškaraca kod kojih je došlo do razvoja karcinoma prostate bio je manji kod muškaraca koji su primali finasterid nego kod muškaraca koji nisu uzimali nikakav lek.

  • Broj muškaraca koji su imali visok skor na skali gradacije tumora bio je veći kod nekih od muškaraca koji su primali finasterid u poređenju sa onima koji nisu uzimali nikakav lek.

  • Uticaj dugotrajne terapije finasteridom na tumore ove vrste nije poznat.


   Molimo vas da se obratite vašem lekaru ako želite da dobijete više podataka o sistemu gradacije tumora ili o ovom ispitivanju.


 5. KAKO ČUVATI LEK BHPstop


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BHPstop


BHPstop,5 mg, film tableta: 1 film tableta sadrži 5 mg finasterida.


Pomoćne supstance Jezgro tablete:

- laktoza, monohidrat;


Kako izgleda lek BHPstop i sadržaj pakovanja

Plave, okrugle film tablete, sa utisnutom oznakom „H“ na jednoj strani i „37“ na drugoj strani.


Unutrašnje pakovanje gotovog leka je blister (Alu-PVC/PE/PVdC) sa 10 film tableta od 5 mg.

Spoljnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija. U kartonskoj kutiji se nalazi 3 blistera sa po 10 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad Rumenačka 1/I

21 000 Novi Sad Republika Srbija


Proizvođač:

Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad

Mesto proizvodnje: Kumanački put bb, Novi Bečej Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2751-12-001 od 28.02.2013.