Početna stranica Početna stranica

Vondem
vankomicin

UPUTSTVO ZA LEK


Vondem, 500 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju Vondem, 1000 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju


vankomicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Resorpcija vankomicina iz gastrointestinalnog trakta je zanemarljiva. Međutim, ako imate zapaljenje digestivnog trakta, naročito ako imate i poremećaj funkcije bubrega, mogu se pojaviti neželjene reakcije nakon parenteralne primene vankomicina.


Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

-osip sa plikovima i povišenom telesnom temperaturom Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara,farmaceuta ili mVondemsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i mVondemska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i mVondemska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 1. Kako čuvati lek Vondem

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Vondem posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju ‚‚Važi do: ”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Uslovi čuvanja neotvorenog leka:

  Čuvati na temperaturi do 25°C. Bočicu čuvati u spoljašnjem pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Stabilnost rekonstituisanog rastvora

  Dokazana je hemijska i fizička stabilnost rastvora rekonstituisanog sa vodom za injekcije (koncentracija rastvora: 50 mg/mL) u toku 96 sati u frižideru na temperaturi od 2 do 8ºC.

  Dokazana je hemijska i fizička stabilnost nakon razblaženja rekonstituisanog rastvora u 0,9% rastvoru natrijum-hlorida i 5% glukozi (koncentracija rastvora: 5 mg/mL) u toku 96 sati u frižideru na temperaturi od 2 do 8ºC.


  Sa mikrobiološke tačke gledišta rekonstituisani rastvor i rastvor nakon razblaženja treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik, a ono ne bi smelo da bude duže od 24 sata na temperaturi od 2 do 8 ºC, osim ako rekonstitucija/razblaženje nije obavljeno pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

  Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Vondem

Aktivna supstanca je vankomicin-hidrihlorid.

Vondem, 500 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju:

Jedna bočica sadrži 500 mg vankomicin-hidrohlorida, što odgovara 500000 i.j. vankomicina.

Nakon rekonstitucije sa 10 mL vode za injekcije dobija se koncentrat za rastvor za infuziju koji sadrži 50 mg/mL vankomicina.


Vondem, 1000 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju:

Jedna bočica sadrži 1000 mg vankomicin-hidrohlorida, što odgovara 1000000 i.j. vankomicina.

Nakon rekonstitucije sa 20 mL vode za injekcije dobija se koncentrat za rastvor za infuziju koji sadrži 50 mg/mL vankomicina.


Pomoćna supstanca je hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH).


Kako izgleda lek Vondem i sadržaj pakovanja


Prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. Homogeni, beo do ružičast liofilizirani prašak.

Vondem, 500 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju:

Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla hidrolitičke otpornosti tip I, sa gumenim čepom (tip I), aluminijumskom kapicom i plastičnim flip-off poklopcem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 bočica (10x500 mg) i Uputstvo za lek.


Vondem, 1000 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju:

Unutrašnje pakovanje: bočica od bezbojnog stakla hidrolitičke otpornosti tip I, sa gumenim čepom (tip I), aluminijumskom kapicom i plastičnim flip-off poklopcem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 bočica (10x1000 mg) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

LICENTIS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Bežanijskih ilegalaca 18b, Novi Beograd


Proizvođač

DEMO SA PHARMACEUTICAL INDUSTRY, 21st km National Road Athens-Lamia, Krioneri Attiki, Grčka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Vondem, 500 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju: 515-01-01280-19-001 оd 11.02.2022.

Vondem, 1000 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju: 515-01-01281-19-001 оd 11.02.2022.


------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Intravenska upotreba


Lek Vondem je indikovan u svim uzrasnim grupama za lečenje sledećih infekcija (videti odeljke Doziranje i način primene, Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka u Sažetku karakteristika leka I Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka):Lek Vondem je takođe indikovan u svim uzrasnim grupama za perioperativnu antibakterijsku profilaksu kod pacijenata koji su u visokom riziku od razvoja bakterijskog endokarditisa pri velikim hirurškim intervencijama.


Oralna upotreba

Lek Vondem je indikovan u svim uzrasnim grupama za lečenje infekcije uzrokovane bakterijom Clostridium difficile (engl. Clostridium difficile infection, CDI) (videti odeljke Doziranje i način primene, Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka u Sažetku karakteristika leka i Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka).


Prilikom određivanja terapije treba uzeti u obzir zvanične preporuke za racionalno korišćenje antimikrobnih lekova.


Doziranje i način primene


Doziranje

Kada je odgovarajuće, vankomicin treba primeniti u kombinaciji sa drugim antibakterijskim lekovima.


Intravenska upotreba

Početna doza treba da bude bazirana na telesnoj masi pacijenta. Kasnije prilagođavanje doze bazira se na određivanju koncentracija leka u serumu kako bi se postigla ciljna koncentracija. Prilikom prilagođavanja doze treba uzeti u obzir i funkciju bubrega pacijenta i interval primene leka.


Pacijenti uzrasta 12 godina i stariji

Preporučena doza je 15 do 20 mg/kg telesne mase svakih 8 do 12 sati (ne više od 2 g po dozi).


Kod ozbiljno bolesnih pacijenata, udarna doza od 25-30 mg/kg telesne mase može se koristiti za brzo postizanje ciljne terapijske koncentracije vankomicina u serumu.


Odojčad i deca uzrasta od 1 meseca do manje od 12 godina

Preporučena doza je 10 do 15 mg/kg telesne mase svakih šest sati (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka u Sažetku karakteristika leka).


Novorođenčad rođena u terminu (od rođenja do 27. postnatalnog dana) i prevremeno rođena (od rođenja do očekivanog termina porođaja plus 27 dana).

Za utvrđivanje režima doziranja kod novorođenčadi treba tražiti savet od lekara sa iskustvom u oblasti neonatologije. Jedan od mogućih načina doziranja vankomicina kod novorođenčadi je prikazan u sledećoj tabeli (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka u Sažetku karakteristika leka):


PMA (nedelje)

Doza (mg/kg)

Interval primene (sati)

<29

15

24

29-35

15

12

>35

15

8

PMA: postmenstrualna starost [vreme proteklo od prvog dana poslednje menstruacije i rođenja (gestacijska starost) plus vreme nakon rođenja (postnatalna starost)].


Perioperativna profilaksa kod bakterijskog endokarditisa u svim uzrasnim grupama

Preporučena doza je inicijalna doza od 15 mg/kg pre indukcije anestezije. U zavisnosti od trajanja operacije, može biti potrebna druga doza vankomicina.


Trajanje terapije


Predloženo trajanje terapije je dato u tabeli u nastavku. U svakom slučaju, trajanje terapije treba da bude prilagođeno tipu i težini infekcije i individualnom kliničkom odgovoru.


Indikacija

Trajanje terapije

Komplikovane infekcije kože i mekih tkiva

 • Nenekrotizirajuće

 • Nekrotizirajuće


7 do 14 dana

4 do 6 nedelja*

Infekcije kostiju i zglobova

4 do 6 nedelja**

Vanbolnička pneumonija

7 do 14 dana

Bolnička pneumonija, pneumonija povezana sa mehaničkom ventilacijom

7 do 14 dana

Infektivni endokarditis

4 do 6 nedelja**


*Nastaviti terapiju dok debridman postane nepotreban, do kliničkog poboljšanja pacijenta i kada je pacijent afebrilan 48 do 72 sata

**U slučaju protetskih zglobnih infekcija treba razmotriti dugotrajniju oralnu supresivnu terapiju odgovarajućim antibiotikom

***Trajanje i potreba za kombinovanom terapijom je bazirana na tipu valvule i vrsti mikroorganizma. Posebne populacije

Stariji pacijenti

Mogu biti potrebne manje doze održavanja zbog smanjenja funkcije bubrega kod starijih pacijenata.


Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

Kod odraslih i pedijatrijskih pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega inicijalno treba razmotriti primenu početne doze i potom pratiti minimalne koncentracije vankomicina u serumu, a ne planirati režim doziranja, posebno kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije bubrega ili onih kod kojih se primenjuje terapija zbog transplantacije bubrega (engl. Renal replacement therapy (RRT), zbog različitih faktora koji mogu uticati na koncentraciju vankomicina.


Kod pacijenata sa blagim ili umerenim oštećenjem funkcije bubrega, početna doza se ne sme smanjiti. Kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije bubrega poželjnije je produžiti interval između doza nego primeniti manju dnevnu dozu.


Treba razmotriti istovremenu primenu lekova koji mogu da smanje klirens vankomicina i/ili potenciraju njegova neželjena dejstva (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka u Sažetku karakteristika leka).

Vankomicin se slabo dijalizuje intermitentnom hemodijalizom. Međutim, korišćenje visoko permeabilnih membrana i kontinuirana terapija zbog transplantacije bubrega (engl. continuous renal

replacement therapy, CRRT) povećava klirens vankomicina i generalno zahteva zamenu doziranja (obično nakon terapije hemodijalize u slučaju intermitentne hemodijalize).


Odrasli

Prilagođavanje doze kod odraslih pacijenata može se bazirati na proceni brzine glomerularne filtracije (engl.

glomerular filtration rate estimated, eGFR) prema sledećoj formuli:


Muškarci: [Telesna masa (kg) x 140 godine (uzrast)] / 72 x kreatinin u serumu (mg/dL) Žene: 0,85 x izračunata vrednost dobijena upotrebom formule za muškarce

Uobičajena početna doza kod odraslih pacijenata je 15 do 20 mg/kg koja se može primenjivati na svaka 24 sata kod pacijenata sa klirensom kreatinina između 20 i 49 mL/min. Kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina manji od 20 mL/min) ili onih koji su na terapiji zbog transplantacije bubrega, režim doziranja u velikoj meri zavisi od modaliteta RRT i treba da bude baziran na koncentraciji vankomicina u serumu i rezidualnoj funkciji bubrega (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka u Sažetku karakteristika leka). U zavisnosti od kliničke situacije, trebalo bi razmotriti odlaganje naredne doze leka, dok se čekaju rezultati koncentracije vankomicina u serumu.

Kod pacijenata u kritičnoj fazi bolesti koji imaju insuficijenciju bubrega, inicijalna udarna doza (25 do 30 mg/kg) ne treba da se smanjuje.


Pedijatrijska populacija

Prilagođavanje doze kod pedijatrijskih pacijenata uzrasta od 1 godine i više, može se bazirati na proceni brzine glomerularne filtracije (engl. glomerular filtration rate estimated, eGFR) prema revidiranoj Schwartz formuli:


eGFR (mL/min/1,73m2) = (Visina (cm) x 0,413) / kreatinin u serumu (mg/dL) eGFR (mL/min/1,73m2) = (Visina (cm) x 36,2) / kreatinin u serumu (mikromol/L)

Revidirana Schwartz formula nije primenljiva za novorođenčad i odojčad uzrasta mlađeg od 1 godine, te je potrebno potražiti stručni savet.


Orjentacione preporuke za doziranje kod pedijatrijske populacije prikazane su u sledećoj tabeli na osnovu istih principa kao kod odraslih pacijenata.


GFR (mL/min/1,73m2)

IV doza

Učestalost doziranja

50-30

15 mg/kg

Svakih 12 sati

29-10

15 mg/kg

Svaka 24 sata

<10


10-15 mg/kg

Ponovno doziranje zasnovano na koncentracijama vankomicina*

Intermitentna hemodijaliza

Peritonealna hemodijaliza

Kontinuirana terapija zbog transplantacije bubrega (CRRT)

15 mg/kg

Ponovno doziranje zasnovano na koncentracijama vankomicina*


*Odgovarajući vremenski period i količina naknadnih doza u velikoj meri zavisi od modaliteta RRT i treba da se zasniva na koncentracijama vankomicina u serumu izmerenih pre doziranja i rezidualnoj funkciji bubrega. U zavisnosti od kliničke situacije, trebalo bi razmotriti odlaganje naredne doze leka, dok se čekaju rezultati merenja koncentracija vankomicina u serumu.


Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre:

Kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre nije potrebno prilagođavanje doze.

Trudnoća

Postizanje terapijske koncentracije u serumu kod trudnica može zahtevati značajno povećanje doza (videti odeljak Plodnost, trudnoća i dojenje u Sažetku karakteristika leka).


Gojazni pacijenti

Kod gojaznih pacijenata, početnu dozu treba individualno prilagoditi prema ukupnoj telesnoj masi kao kod pacijenata koji nisu gojazni.


Oralna upotreba


Pacijenti uzrasta 12 godina i stariji


Lečenje infekcija uzrokovanih bakterijom Clostridium difficile (CDI):

Preporučena doza vankomicina je 125 mg svakih 6 sati tokom 10 dana za prvu epizodu blagih do umerenih infekcija uzrokovanih bakterijom Clostridium difficile (CDI). Ova doza se može povećati na 500 mg svakih

6 sati tokom 10 dana, u slučaju teške ili komplikovane bolesti. Maksimalna dnevna doza ne treba biti veća od 2 g.


Kod pacijenata sa višestrukim recidivom, za terapiju trenutne epizode CDI može se razmotriti primena vankomicina od 125 mg četiri puta dnevno tokom deset dana, nakon čega sledi smanjenje doze, doza se postepeno smanjuje do 125 mg dnevno ili se primenjuje pulse regimen" tj. dnevna doza 125-500 mg svaka 2-3 dana u trajanju od najmanje 3 nedelje.


Novorođenčad, odojčad i deca uzrasta do 12 godina


Preporučena doza vankomicina je 10 mg/kg, oralno, svakih 6 sati tokom 10 dana. Maksimalna dnevna doza ne treba da bude veća od 2 g.


Trajanje terapije sa vankomicinom se individualno prilagođava kliničkom toku svakog pacijenta. Kada god je to moguće, lečenje antibiotikom za kog se sumnja da je izazvao CDI, treba prekinuti. Treba osigurati odgovarajuću nadoknadu tečnosti i elektrolita.


Praćenje koncentracije vankomicina u serumu


Učestalost terapijskog monitoringa lekova (engl. therapeutic drug monitoring, TOM) treba da bude određena individualno, prema kliničkoj situaciji i odgovoru na terapiju i od svakodnevnog uzimanja uzoraka koji je potreban kod nekih hemodinamski nestabilnih pacijenata do najmanje jednom nedeljno kod stabilnih pacijenata koji pokazuju odgovor na terapiju. Kod pacijenata sa očuvanom funkcijom bubrega, koncentraciju vankomicina u serumu treba odrediti drugog dana lečenja, neposredno pre sledeće doze.


Kod pacijenata na intermitentnoj hemodijalizi, koncentracija vankomicina se obično kontroliše pre početka sledeće terapije hemodijalize.


Nakon oralne primene, treba pratiti koncentracije vankomicina u serumu kod pacijenata sa intestinalnim inflamatornim bolestima (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka u Sažetku karakteristika leka).


Terapijske (minimalne) koncentracije vankomicina u krvi trebalo bi da budu 10-20 mg/L, zavisno od mesta infekcije i osetljivosti mikroorganizama. Kliničke laboratorije obično preporučuju vrednosti minimalne koncentracije vankomicina u krvi od 15-20 mg/L da bi se bolje obuhvatili mikroorganizmi čija je osetljivost klasifikovana MIC ≥ 1mg/L (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka u Sažetku karakteristika leka i Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka).


Metode zasnovane na modelu mogu biti korisne u predviđanju individualnih doza potrebnih za postizanje odgovarajuće vrednosti PIK. Pristup zasnovan na modelu može se koristiti i za izračunavanje individualne

početne doze i za prilagođavanje doze zasnovane na TDM rezultatima (videti odeljak Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka).


Način primene


Intravenska primena


Intravenski vankomicin se obično primenjuje kao intermitentna infuzija i preporuke za doziranje koje su predstavljene u ovom odeljku za intravensku primenu odgovaraju ovom načinu primene.


Vankomicin treba primenjivati samo sporom intravenskom infuzijom tokom vremenskog perioda koji nije kraći od sat vremena ili najvećom brzinom od 10 mg/min u razblaženom rastvoru (najmanje 100 mL na 500 mg ili 200 mL na 1000 mg) (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka u Sažetku karakteristika leka).


Kod pacijenata kojima se mora ograničiti unos tečnosti, takođe se može primeniti rastvor koncentracije 500 mg/50 mL ili 1000 mg/100 mL, iako upotreba ovako velikih koncentracija može povećati rizik od neželjenih dejstava povezanih sa infuzijom.


Za informacije o pripremi rastvora za infuziju, videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Kontinuirana infuzija vankomicina se može razmotriti kod pacijenata sa nestabilnim klirensom vankomicina.


Oralna upotreva

Sadržaj bočica za parenteralnu primenu, može se primeniti i za oralnu primenu (videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)).


Bočica sa 500 mg vankomicina:

Oralni rastvor se priprema tako što se rekonstituiše sadržaj bočice (500 mg vankomicina) sa 10 mL vode za injekcije.


Bočica sa 1000 mg vankomicina:

Oralni rastvor se priprema tako što se rekonstituiše sadržaj bočice (1000 mg vankomicina) sa 20 mL vode za injekcije.


Lista pomoćnih supstanci


Hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH).


Inkompatibilnost


Rastvor ima nisku pH vrednost. U kombinaciji sa drugim supstancama, može postati fizički ili hemijski nestabilan. Rastvor vankomicina ne treba mešati sa drugim rastvorima, sa izuzetkom onih sa kojima je pouzdano potvrđena kompatibilnost.


Potvrđeno je da su rastvori vankomicina i beta-laktamskih antibiotika fizički inkompatibilni ako se mešaju. Mogućnost precipitacije raste sa povećanjem koncentracije vankomicina. Preporučuje se da se rastvori vankomicina razblaže na koncentracije od 5 mg/mL ili manje. Takođe se preporučuje temeljno ispiranje infuzionih cevi između infuzija ovih antibiotika.

Ne preporučuje se istovremena primena i mešanje rastvora vankomicina sa hloramfenikolom, kortikosteroidima, meticilinom, heparinom, aminofilinom, cefalosporinskim antibioticima i fenobarbitonom.

Rok upotrebe


Vondem, 500 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju:

 1. godine.

  Vondem, 1000 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju:

 2. godine.


Rok upotrebe nakon prvog otvaranja/rekonstitucije/razblaženja: Rastvor treba odmah upotrebiti.

Rok upotrebe nakon rekonstituisanja detaljno je opisan u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25ºC. Bočicu čuvati u spoljašnjem pakovanju radi zaštite od svetlosti.


Priroda i sadržaj pakovanja i posebne opreme za upotrebu, primenu ili implantaciju leka


Vondem, 500 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju:

Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla hidrolitičke otpornosti tip I, sa gumenim čepom (tip I), aluminijumskom kapicom i plastičnim flip-off poklopcem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 bočica (10x500 mg) i Uputstvo za lek.


Vondem, 1000 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju:

Unutrašnje pakovanje: bočica od bezbojnog stakla hidrolitičke otpornosti tip I, sa gumenim čepom (tip I), aluminijumskom kapicom i plastičnim flip-off poklopcem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 bočica (10x1000 mg) i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Priprema rastvora za infuziju

Rastvoriti dozu od 500 mg vankomicina u 10 mL vode za injekcije, ili dozu od 1000 mg vankomicina u 20 mL vode za injekcije. Jedan mililitar rekonstituisanog rastvora sadrži 50 mg vankomicina.


Intermitentna infuzija:

Rekonstituisani rastvor koji sadrži 500 mg vankomicina treba razblažiti sa najmanje 100 mL rastvarača, dok rekonstituisani rastvor koji sadrži 1000 mg vankomicina treba razblažiti sa najmanje 200 mL rastvarača.

Odgovarajući rastvarači su 5% rastvor glukoze ili 0,9% rastvor natrijum-hlorida. Koncentracija vankomicina u ovako pripremljenom rastvoru ne sme da bude veća od 5 mg/mL.

Primeniti sporu infuziju, brzina infuzije ne sme biti veća od 10 mg/min, tokom najmanje 60 minuta ili duže.


Kontinuirana infuzija:

Treba je primeniti samo onda kada terapija sa intermitentnom infuzijom nije moguća. Razblažiti 1000 mg do 2000 mg rastvorenog vankomicina sa dovoljnom količinom rasvora 5% glukoze ili 0,9% natrijum-hlorida, i primeniti u kap po kap infuziji, tako da pacijent dobije propisanu dnevnu dozu tokom 24 sata.


Stabilnost rekonstituisanog rastvora

Dokazana je hemijska i fizička stabilnost rastvora rekonstituisanog sa vodom za injekcije (koncentracija rastvora: 50 mg/mL) u toku 96 sati u frižideru na temperaturi od 2ºC do 8ºC.

Dokazana je hemijska i fizička stabilnost nakon razblaženja rekonstituisanog rastvora u 0,9% rastvoru natrijum-hlorida i 5% glukozi (koncentracija rastvora: 5 mg/mL) u toku 96 sati u frižideru na temperaturi od 2ºC do 8ºC.


Sa mikrobiološke tačke gledišta rekonstituisani rastvor i rastvor nakon razblaženja treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe

preuzima korisnik, a ono ne bi smelo da bude duže od 24 sata na temperaturi od 2ºC do 8ºC, osim ako rekonstitucija/razblaženje nije obavljeno pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Oralna upotreba

Sadržaj bočice može se koristiti za pripremu oralnog rastvora. Bočica sa 500 mg vankomicina:

Oralni rastvor se priprema tako što se rekonstituiše sadržaj bočice (500 mg vankomicina) sa 10 mL vode za injekcije.


Bočica sa 1000 mg vankomicina:

Oralni rastvor se priprema tako što se rekonstituiše sadržaj bočice (1000 mg vankomicina) sa 20 mL vode za injekcije.


Bočice koje se rekonstituišu na ovaj način daju rastvor koncentracije 50 mg/mL.


Rastvor koji je pripremljen za oralnu upotrebu može se čuvati u frižideru (na temperaturi od 2ºC do 8ºC) najduže 96 sati.

Neupotrebljeni lek i sav otpadni materijal uništava se u skladu sa važećim propisima.