Početna stranica Početna stranica

Vessel
sulodeksid


UPUTSTVO ZA LEK


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

  1. Kako čuvati lek Vessel

    Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


    Ne smete koristiti lek Vessel posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

    „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Čuvati na temperaturi do 30°C.

    Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

  2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Vessel

Aktivna supstanca je sulodeksid. Jedna kapsula, meka sadrži 250 LSU sulodeksida.


Pomoćne supstance su:

Jezgro kapsule: natrijum lauril sarkozinat; silicijum - dioksid; triacetin.

Omotač kapsule: želatin; glicerol; natrijum etilparahidroksibenzoat; natrijum propilparahidroksibenzoat; titan

- dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, crveni (E 172).


Kako izgleda lek Vessel i sadržaj pakovanja

Ovalne kapsule, meke, ciglacrvene boje.

Unutrašnje pakovanje je PVC-PVDC/AL-PVDC blister koji sadrži 25 kapsula, mekih.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonaka kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 50 kapsula, mekih) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

GOODWILL PHARMA D.O.O. SUBOTICA, Matije Gupca 14, Subotica


Proizvođač:

ALFASIGMA S.P.A., Via Enrico Fermi, 1, Alanno (PE), Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2022


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-03036-21-001 od 20.06.2022.