Početna stranica Početna stranica

Gentamicin HF
gentamicin

UPUTSTVO ZA LEK


Gentamicin HF, rastvor za injekciju, 80 mg/2mL Gentamicin HF , rastvor za injekciju, 120 mg/2mL INN: gentamicin


Za lekove koji se mogu izdavati samo uz lekarski recept:

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Prijavljeni su i slučajevi mučnine, povraćanja i osipa.


Veoma retko je bilo slučajeva toksičnog delovanja na centralni nervni sistem (centralne neurotoksičnosti), uključujući oštećenje mozga (encefalopatiju), konfuziju (zbunjenost), letargiju (osećaj umora, pospanosti i gubitka energije), depresiju i pojavu halucinacija (vidnih ili slušnih obmana).

Moguća je pojava periferne neuropatije (oštećenja nerava praćeno slabošću ili utrnulošću ekstremiteta), čija je učestalost nepoznata.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, traje duže od nekoliko dana ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, odmah obavestite svog lekara ili medicinsku sestru.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 1. Kako čuvati lek Gentamicin HF

  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.


  Ne smete koristiti lek Gentamicin HF posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25 C, u originalnom pakovanju.


  Neupotrebljeni lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljeni lekovi od građana. Neupotrebljeni lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Gentamicin HF

Gentamicin HF, 80 mg/ 2mL, rastvor za injekciju


Aktivna supstanca je gentamicin-sulfat.

2 mL rastvora za injekciju (1 ampula) sadrži 80 mg gentamicina (u obliku gentamicin-sulfata)


Pomoćne supstance su: dinatrijum-edetat; natrijum-metabisulfit (E223); propilenglikol; metilparahidroksibenzoat (E218); propilparahidroksibenzoat (E216) i voda za injekcije.


Gentamicin HF, 120 mg/ 2mL, rastvor za injekciju

Aktivna supstanca je gentamicin-sulfat.

2 mL rastvora za injekciju (1 ampula) sadrži 120 mg gentamicina (u obliku gentamicin-sulfata)


Pomoćne supstance su: dinatrijum-edetat; natrijum-metabisulfit (E223); propilenglikol; metilparahidroksibenzoat (E218); propilparahidroksibenzoat (E216) i voda za injekcije.


Kako izgleda lek Gentamicin HF i sadržaj pakovanja


GENTAMICIN HF, 80 mg/2 mL, rastvor za injekciju

Bistar, bezbojan do slabožut rastvor.


Unutrašnje pakovanje je ampula od bezbojnog stakla tip I, sa jednim crvenim prstenom i identifikacionom tačkom. Po 5 ampula (2 mL) je upakovano u PVC-aluminijumski blister.

Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija sa 2 blistera (2 x 5 ampula), ukupno 10 ampula.


GENTAMICIN HF, 120 mg/2 mL, rastvor za injekciju

Bistar, bezbojan do slabožut rastvor.


Unutrašnje pakovanje je ampula od bezbojnog stakla tip I, sa jednim crvenim i drugim žutim prstenom i identifikacionom tačkom. Po 5 ampula (2 mL) je upakovano u PVC-aluminijumski blister.

Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija sa 2 blistera (2 x 5 ampula), ukupno 10 ampula.


Nosilac dozvole i proizvođač


HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust 2018


Režim izdavanja leka: Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


GENTAMICIN HF, 80 mg/2 mL, rastvor za injekciju: 515-01-03507-17-001 od 28.08.2018.

GENTAMICIN HF, 120 mg/2 mL, rastvor za injekciju: 515-01-03509-17-001 od 28.08.2018.


------------------------------------------------------------------------------------------------

Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:


Terapijske indikacije


Gentamicin je aminoglikozidni antibiotik sa širokim baktericidnim spektrom dejstva. Obično je aktivan protiv većine sojeva sledećih bakterija: Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp. (indol negativni i indol pozitivni), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococci, Enterobacter spp., Citrobacter spp. i Providencia spp.


Gentamicin HF injekcije su indikovane u infekcijama urinarnog trakta, respiratornim infekcijama, bakterijemiji, septikemiji, teškim neonatalnim infekcijama i drugim sistemskim infekcijama, čiji su uzročnici osetljivi mikroorganizmi.


Potrebno je pratiti lokalne vodiče za pravilnu upotrebu antibiotika.


Doziranje i način primene

Odrasli


Ozbiljne infekcije: preporučena je primena 5 mg/kg/dan podeljeno u više doza u intervalima od 6 do 8 sati. Ukupna dnevna doza može biti povećana ili smanjena ukoliko je potrebno.


Sistemske infekcije: primenjuje se 3-5 mg/kg/dan podeljeno u više doza u zavisnosti od težine infekcije, a u skladu sa kliničkim odgovorom ili telesnom masom.


Infekcije urogenitalnog trakta: doziranje je kao kod ,,Sistemskih infekcija’’ ili 160 mg jednom dnevno.


Deca


Deca uzrasta od godinu dana i starija, kao i adolescenti sa normalnom bubrežnom funkcijom

Preporučeno je 3-6 mg/kg/dan, poželjno u jednoj, po potrebi i u dve doze.


Odojčad starija od mesec dana

Dnevna doza je 4,5-7,5 mg/kg telesne mase, poželjno u jednoj, po potrebi i u dve doze.


Nedonoščad i novorođenčad (0-4 nedelje starosti)

Dnevna doza je 4-7 mg/kg telesne mase. Zbog produženog poluvremena eliminacije, kod novorođenčadi se primenjuje u jednoj pojedinačnoj dozi.


Stariji pacijenti


Postoje podaci da stariji pacijenti mogu biti osetljiviji na toksičnost aminoglikozida, bilo zbog već postojećeg oštećenja osmog kranijalnog živca, ili postojanja granične bubrežne disfunkcije. S tim u vezi, potrebno je periodično praćenje nivoa gentamicina u serumu, procena bubrežne funkcije ili pojave znakova ototoksičnosti.


Pacijenti sa oštećenom bubrežnom funkcijom


Kod pacijenata sa oštećenom bubrežnom funkcijom, preporučene dnevne doze se moraju sniziti i prilagoditi stepenu oštećenja bubrega.

Gentamicin se izlučuje jednostavnom glomerularnom filtracijom, pa je iz tog razloga redukcija doze neophodna ukoliko je oštećena bubrežna funkcija. Dostupni su nomogrami za izračunavanje doze gentamicina, u zavisnosti od starosti pacijenta, telesne mase i stepena oštećenja bubrežne funkcije. Tabela data u prilogu može biti od koristi prilikom određivanja terapije za odrasle pacijente.


Vrednosti uree u krvi

Klirens kreatinina

Doza i učestalost primene

(mg/100 mL)

(mmol/L)

(mL/min)

< 40

6-7

>70

80 mg* na 8 sati

40 - 100

6-17

30-70

80 mg* na 12 sati

100 - 200

17-34

10-30

80 mg* na dan

>200

>34

5-10

80 mg* svakih 48 sati

hemodijaliza dva puta nedeljno

< 5

80 mg* nakon dijalize


*60 mg ukoliko je telesna masa < 60kg. Učestalost doziranja u satima se može izračunati i kada se serumski kreatinin (mg%) pomnoži sa 8 ili u SI jedinicama, kada se serumski kreatinin (mikromol/L) podeli sa 11. Ukoliko se učestalost doziranja određuje na ovaj način, neophodno je merenje serumskih koncentracija gentamicina. Maksimalne koncentracije gentamicina se javljaju sat vremena posle intramuskularne ili

intravenske injekcije. Koncentracije na kraju doznog intervala (minimalne koncentracije) se mere neposredno pre davanja sledeće doze. Merenje maksimalne koncentracije daje potvrdu o adekvatnom intervalu doziranja i služi za detekciju vrednosti iznad 10 mg/L, zbog povećanog rizika od ototoksičnosti. Maksimalne koncentracije ne bi trebale da prelaze 10 mg/L, ali bi trebalo da pređu 4 mg/L, dok bi minimalne koncentracije trebalo da budu manje od 2 mg/L.


Preporučena doza i oprez su identični i kod intramuskularne i kod intravenske primene. Prilikom intravenske primene gentamicin bi trebalo da se daje direktno u venu ili kroz sistem za infuziju (tokom najmanje tri minuta). Ukoliko se primenjuje kao infuzija, ne bi ga trebalo davati duže od 20 minuta, u maksimalno 100 mL tečnosti.


Savet za monitoring:

Preporučuje se praćenje serumskih koncentracija gentamicina, posebno kod starijih pacijenata, novorođenčadi ili pacijenata sa oštećenom bubrežnom funkcijom. Uzorci se uzimaju pri kraju doznog intervala (minimalne koncentracije). Minimalne koncentracije ne bi trebalo da budu više od 2 mikrogram/mL prilikom primene gentamicina dva puta dnevno, odnosno 1 mikrogram/mL ukoliko se primenjuje jednom dnevno (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


KontraindikacijePosebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Da bi se izbegli neželjeni događaji, preporučen je kontinuirani monitoring (pre, u toku i posle primene leka) bubrežne funkcije (serumski kreatinin, klirens kreatinina), auditivne i vestibularne funkcije, kao i pokazatelja funkcije jetre i drugih laboratorijskih parametara.


Zabeležena je pojava ototoksičnosti prilikom primene gentamicina. Grupe u povećanom riziku su pacijenti sa oštećenom bubrežnom funkcijom, novorodjenčad/odojčad i stariji pacijenti. Iz tog razloga, kod ovih pacijenata je potreban monitoring bubrežne, auditivne i vestibularne funkcije, kako maksimalne serumske koncentracije gentamicina ne bi prelazile 10 mg/L, a minimalne 2 mg/L (ukoliko se gentamicin daje dva puta dnevno), odnosno 1 mg/L (ukoliko se gentamicin daje u jednoj dnevnoj dozi). Podaci ukazuju da je rizik za pojavu ototoksičnosti i nefrotoksičnosti u vezi sa ukupnom izloženošću leku, pa bi trajanje terapije trebalo da bude što kraće moguće, u skladu sa kliničkim oporavkom. Kod nekih pacijenata sa oštećenom bubrežnom funkcijom bilo je prolaznog povećanja vrednosti azota iz uree u krvi (BAN), koji se obično vraćao na normalne vrednosti nakon prekida terapije. Značajno je prilagoditi učestalost doziranja stepenu oštećenja bubrežne funkcije.


U trudnoći bi gentamicin trebalo koristiti samo ukoliko lekar proceni da je neophodno (videti odeljak

Plodnost, trudnoća i dojenje).


Gentamicin je potrebno koristiti s oprezom u stanjima gde postoji mišićna slabost.


U slučajevima izražene gojaznosti, potrebno je praćenje serumske koncentracije gentamicina i ukoliko je potrebno razmotriti redukciju doze.


Posebna upozorenja o pomoćnim supstancama

Gentamicin HF rastvor za injekciju sadrži metilparahidroksibenzoat (E218) i propilparahidroksibenzoat (E216). Ove supstance mogu izazvati alergijske reakcije, čak i odložene, a izuzetno i bronhospazam.

Gentamicin HF rastvor za injekciju sadrži natrijum-metabisulfit (E223). Retko može izazvati teške hipersenzitivne reakcije i bronhospazam.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Trebalo bi izbegavati istovremenu primenu gentamicina sa drugim potencijalno ototoksičnim ili nefrotoksičnim lekovima. Jaki diuretici, kao etakrinska kiselina i furosemid, povećavaju rizik od ototoksičnosti, dok je moguće da amfotericin B, cisplatin i ciklosporin povećavaju nefrotoksičnost.


U prisustvu gentamicina može doći do povećanja nefrotoksičnosti cefalosporina, posebno cefaloridina. Iz tog razloga u slučaju istovremene primene ovih lekova potrebno je praćenje stanja bubrežne funkcije.


Aminoglikozidi, uključujući i gentamicin, mogu da indukuju neuromuskularnu blokadu i respiratornu paralizu kod pacijenata koji su primili miorelaksans (po tipu kurarea) u toku anestezije.


Indometacin može dovesti do povećanja koncentracija gentamicina u plazmi kod novorođenčadi. Istovremena upotreba sa oralnim antikoagulansima može voditi pojačanju hipotrombinemijskog efekta. Istovremena upotreba gentamicina sa bisfosfonatima može voditi povećanom riziku od hipokalcijemije.

Istovremena primena gentamicina i botulinum toksina može dovesti do povećane toksičnosti zbog pojačanja neuromuskularne blokade.


Prilikom istovremene primene gentamicin može da antagonizuje efekat neostigmina ili piridostigmina.


Plodnost, trudnoća i dojenje


Trudnoća

Nema potvrđenih slučajeva da upotreba gentamicina dovodi do intrauterinog oštećenja ploda. Međutim, imajući u vidu ono što je zajedničko za većinu lekova koji prolaze kroz placentu, upotrebu u trudnoći je potrebno razmotriti samo u životno ugrožavajućim situacijama kada očekivana korist prevazilazi potencijalni rizik.


Dojenje

Ukoliko odojče nema gastrointestinalno zapaljenje, malo je verovatno da gentamicin iz mleka može dovesti do značajnog porasta serumskih koncentracija gentamicina kod bebe.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Nije poznato da gentamicin utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva


Neželjena dejstva uključuju oštećenje vestibularnog živca ili gubitak sluha, posebno posle izlaganja ototoksičnim lekovima ili u slučaju postojanja bubrežne disfunkcije. Povremeno se mogu javiti nefrotoksičnost (obično reverzibilna) i akutna bubrežna insuficijencija, preosetljivost, anemija, krvne diskrazije, purpura, stomatitis, konvulzije i poremećaj funkcije jetre.

Retko se javljaju hipomagnezijemija usled produžene terapije i kolitis kao posledica primene antibiotika. Prijavljeni su i slučajevi mučnine, povraćanja i ospe.

Veoma retko je bilo slučajeva centralne neurotoksičnosti, uključujući encefalopatiju, konfuziju, letargiju, depresiju i pojavu halucinacija.

Nepoznata je učestalost periferne neuropatije. Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

  1. ail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


   Predoziranje


   Hemodijaliza i peritoneumska dijaliza pomažu u uklanjanju gentamicina iz krvi, s tim da je hemodijaliza delotvornija. Intravenska primena soli kalcijuma koristi se za uklanjanje neuromuskularne blokade.


   Lista pomoćnih supstanci


   GENTAMICIN HF, 80 mg/2 mL, rastvor za injekciju

   • dinatrijum-edetat

   • natrijum-metabisulfit (E223)

   • propilenglikol

   • metilparahidroksibenzoat (E218)

   • propilparahidroksibenzoat (E216)

   • voda za injekcije.


    GENTAMICIN HF, 120 mg/2 mL, rastvor za injekciju

   • dinatrijum-edetat

   • natrijum-metabisulfit (E223)

   • propilenglikol

   • metilparahidroksibenzoat (E218)

   • propilparahidroksibenzoat (E216)

   • voda za injekcije.


Inkompatibilnost


Gentamicin ne sme da se meša sa drugim lekovima. Gentamicin je inkompatibilan u smeši sa penicilinima, cefalosporinima, eritromicinom, heparinima i natrijum bikarbonatom*. Razblaživanje u telu otklanja opasnost od fizičke ili hemijske inkompatibilnosti i omogućava istovremeno davanje sa pomenutim lekovima bilo kao bolus injekcija u sistem za infuziju ili davanjem na različita injekciona mesta. U slučaju karbenicilina, potrebno je davati lekove na različitim injekcionim mestima.


*Prilikom mešanja dva rastvora može doći do oslobađanja ugljen dioksida, koji se obično rastvara, ali u određenim okolnostima može doći do formiranja mehurića.


Rok upotrebe


4 godine.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25 C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Priroda i sadržaj pakovanja


GENTAMICIN HF, 80 mg/2 mL, rastvor za injekciju

Unutrašnje pakovanje je ampula od bezbojnog stakla tip I, sa jednim crvenim prstenom i identifikacionom tačkom. Po 5 ampula (2 mL) je upakovano u PVC-aluminijumski blister.

Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija sa 2 blistera (2 x 5 ampula), ukupno 10 ampula.


GENTAMICIN HF, 120 mg/2 mL, rastvor za injekciju

Unutrašnje pakovanje je ampula od bezbojnog stakla tip I, sa jednim crvenim i drugim žutim prstenom i identifikacionom tačkom. Po 5 ampula (2 mL) je upakovano u PVC-aluminijumski blister.

Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija sa 2 blistera (2 x 5 ampula), ukupno 10 ampula.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.