Početna stranica Početna stranica

VIARITEC
irinotekan

UPUTSTVO ZA LEK


VIARITEC, 40 mg/2 mL, koncentrat za rastvor za infuziju VIARITEC, 100 mg/5 mL, koncentrat za rastvor za infuziju


irinotekan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VIARITEC i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek VIARITEC

 3. Kako se primenjuje lek VIARITEC

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VIARITEC

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek VIARITEC i čemu je namenjen

  Lek VIARITEC je antikancerski lek koji sadrži aktivnu supstancu irinotekan i deluje tako što ometa rast i širenje ćelija raka u organizmu.


  VIARITEC se može koristiti sam ili u kombinaciji sa jednim brojem drugih lekova protiv raka. Ove kombinacije mogu se koristiti za lečenje raka debelog creva (kolona i rektuma) kada je bolest u odmaklom stadijumu.


  Vaš lekar može koristiti kombinaciju leka VIARITEC sa cetuksimabom za lečenja posebnog tipa raka debelog creva (KRAS wild tip) koji eksprimira EGFR protein.


  Vaš lekar može koristiti kombinaciju leka VIARITEC sa 5-fluorouracilom/folinskom kiselinom (5FU/FA) i bevacizumabom za lečenja raka debelog creva (kolona ili rektuma).


  Vaš lekar može koristiti kombinaciju leka VIARITEC sa kapecitabinom sa ili bez bevacizumaba za lečenje raka debelog creva (kolona ili rektuma).


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek VIARITEC Lek VIARITEC ne smete primati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na irinotekan-hidrohlorid, trihidrat ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ukoliko imate ili ste nekada imali hroničnu zapaljensku bolest creva ili opstrukciju (neprolaznost) creva;

  • ukoliko dojite;

  • ukoliko su Vam vrednosti bilirubina povećane više od 3 puta u odnosu na gornju granicu normalnih vrednosti;

  • ukoliko imate teško oštećenje koštane srži;

  • ukoliko Vam opšte zdravstveno stanje onemogućava da obavljate svakodnevne aktivnosti (performans status veći od 2 prema klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije);

  • ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali preparate kantariona (biljni suplementi);

  • ukoliko treba da primite ili ste nedavno primili živu atenuisanu vakcinu (vakcina protiv žute groznice, malih boginja, herpes zostera, rubeola, zauški, crvenke, tuberkuloze, rotavirusa, virusa gripa) kao i tokom 6 meseci nakon završetka hemioterapije.


   Ukoliko koristite lek VIARITEC u kombinaciji sa drugim lekovima, molimo Vas da obavezno pročitate i uputstva za ostale lekove vezano za dodatne kontraindikacije.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek VIARITEC.


   Primenu leka VIARITEC treba ograničiti samo na jedninice specijalizovane za primenu cititoksičnih lekova, a lek VIARITEC treba primenjivati pod strogim nadzorom lekara sa iskustvom u primeni antikancerske hemioterapije.


   Proliv

   Lek VIARITEC može izazvati proliv, koji u pojedinim slučajevima može biti težak. Moše se javiti nekoliko sati ili čak i nekoliko dana nakon primene infuzije ovog leka. Ukoliko se ne leči, može dovesti do dehidratacije i ozbiljnih poremećaja laboratorijskih parametara i može ugroziti život. Lekar će Vam propisati

   lekove za sprečavanje ili kontrolu ovih neželjenih dejstava. Važno je da nabavite ove lekove odmah, kako biste ih imali kod kuće u slučaju da Vam zatrebaju.

  • Uzmite lek onako kako Vam je propisao Vaš lekar čim primetite prve simptome retke stolice ili učestalih pokreta creva.

  • Pijte velike količine vode i (ili) slanih pića (npr. gazirana voda, soda ili supa).

  • Obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru ukoliko još uvek imate proliv, posebno ako traje duže od 24 sata, ili ukoliko imate omaglice, vrtoglavicu ili nesvesticu.


   Neutropenija (smanjenje broja jedne vrste belih krvnih zrnaca)

   Ovaj lek može dovesti do smanjenja broja belih krvnih zrnaca, obično u periodu od nekoliko nedelja nakon primene leka, što može povećati rizik od razvoja infekcije. Odmah obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru ukoliko primetite bilo koji znak infekcije, kao što je povišena telesna temperatura (38 °C ili viša), jeza, bol prilikom mokrenja, novonastala pojava kašlja ili krvavog ispljuvka. Izbegavajte boravak u blizini osoba koje su bolesne, odnosno imaju infekciju. Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko se kod Vas razviju znaci infekcije.


   Praćenje krvnih parametara

   Lekar će Vas najverovatnije uputiti na laboratorijske analize krvi pre započinjanja, kao i tokom terapije ovim lekom, kako bi utvrdio njegovo dejstvo na broj krvnih ćelija i parametre krvi. Na osnovu tih rezultata može Vam propisati lekove za zbrinjavanje ovih dejstava, a možda će Vam i smanjiti sledeću dozu odnosno odložiti njenu primenu, čak možda i kompletno prekinuti terapiju. Redovno idite na kontrole i laboratorijske analize krvi.


   Ovaj lek može dovesti do smanjenja broja krvnih pločica u periodu od nekoliko nedelja nakon primene leka, što može povećati rizik od krvarenja. Razgovarajte sa Vašim lekarom pre nego što uzmete lekove ili suplemente koji mogu uticati na zaustavljanje krvarenja, kao što su acetilsalicilna kiselina ili lekovi koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu, varfarin ili vitamin E. Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko se kod Vas javi neuobičajeno stvaranje modrica, krvarenje kao što je krvarenje iz nosa ili desni prilikom pranja zuba ili crna stolica boje katrana.


   Funkcija jetre

   Vaš lekar će Vam testirati funkciju jetre na početku lečenja i pre svakog ciklusa. Takođe, lekar će odrediti koliko često treba da kontrolišete celokupnu krvnu sliku.


   Mučnina i povraćanje

   Mučnina i povraćanje se mogu javiti onog dana kada primate terapiju ili u toku prvih nekoliko dana nakon primene leka. Pre započinjanja terapije, lekar će Vam propisati lekove za sprečavanje pojave mučnine i povraćanja, koje možete da uzimate kod kuće. Neka Vam ovi lekovi budu pri ruci ukoliko Vam zatrebaju. Obratite se Vašem lekaru ukoliko Vas mučnina i povraćanje onemogućavaju da pijete tečnost.


   Akutni holinergički sindrom

   Ovaj lek može uticati na deo nervnog sistema koji reguliše izlučivanje tečnosti iz organizma, dovodeći do tzv. holinergičkog sindroma. Simptomi obuhvataju curenje iz nosa, pojačano lučenje pljuvačke, pojačano suzenje očiju, znojenje, nalete crvenila, stomačne grčeve i proliv. Odmah obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru ukoliko primetite bilo koji od ovih simptoma, jer postoje lekovi za njihovu kontrolu.

   Oboljenje pluća

   Retko se kod osoba koje su na terapiji ovim lekom javlja ozbiljno oboljenje pluća. Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko imate novonastali kašalj ili pogoršanje postojećeg, ukoliko otežano dišete i imate povišenu telesnu temperaturu. Lekar će možda morati da prekine terapiju ovim lekom kako bi lečio oboljenje pluća.


   Ovaj lek može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka u venama nogu ili pluća, koji se mogu otkačiti i krvotokom stići do drugih delova tela kao što su pluća i mozak. Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite bol u grudima, nedostatak daha, otok, bol, crvenilo ili toplotu na ruci ili nozi.


   Mesto primene infuzije

   Ukoliko primetite znake zapaljenja na mestu primene infuzije obratite se Vašem lekaru.


   Stariji pacijenti

   Ukoliko pripadate populaciji starijih pacijenata (65 godina ili više), Vaš lekar će prilagoditi dozu leka.


   Hronično zapaljenje creva i/ili blokada creva

   Obratite se Vašem lekaru ukoliko imate bol u predelu trbuha ili ukoliko osetite da Vam creva ne rade, posebno ako se istovremeno nadimate i nemate apetit.


   Funkcija bubrega

   Zabeležena je pojava poremećaja funkcije bubrega.


   Terapija zračenjem

   Ukoliko ste nedavno bili podvrgnuti radioterapiji (zračenju) karlice ili trbuha, rizik od razvoja supresije koštane srži može biti povećan.


   Kardiološki poremećaji

   Obavestite Vašeg lekara ukoliko bolujete ili ste bolovali od srčanih bolesti ili ukoliko ste ranije primali antikancersku terapiju. Vaš lekar će Vas pažljivo pratiti i razgovarati sa Vama o načinima za smanjenje faktora rizika (na primer pušenje, visok krvni pritisak i povišena koncentracija masnoća).


   Vaskularni poremećaji

   Lek VIARITEC se retko dovodi u vezu sa poremećajima krvotoka (stvaranje krvnih ugrušaka u krvnim sudovima nogu i pluća), što se može retko javiti kod pacijenata sa višestrukim faktorima rizika.


   Ostalo

   Ovaj lek može izazvati pojavu afti unutar usne duplje i na usnama, obično u toku prvih nekoliko nedelja nakon primene leka, što može izazvati bol u ustima, krvarenje i poteškoće dok jedete. Vaš lekar ili medicinska sestra Vas mogu posavetovati kako da se ove tegobe smanje, promenom načina na koji jedete ili perete zube. Ukoliko je potrebno, lekar Vam može propisati i lekove protiv bolova.


   Recite Vašem lekaru ili stomatologu da primate ovaj lek ukoliko treba da idete na operaciju ili bilo koju hiruršku proceduru.


   Ukoliko uzimate ovaj lek u kombinaciji sa drugim antikancerskim lekovima, obavezno pročitajte uputstva i za ove lekove.


   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


   Drugi lekovi i VIARITEC


   Lek VIARITEC može da stupa u interakcije sa brojnim lekovima i suplementima, koji mogu da dovedu kako do povećanja tako i do smanjenaja koncentracije leka u krvi. Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući sledeće:


   • Lekove za lečenje epilepsije (karbamazepin, fenobarbital, fenitoin i fosfenitoin)

   • Lekove za lečenje gljivičnih infekcija (ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol i posakonazol)

   • Lekove za lečenje bakterijskih infekcija (klaritromicin, eritromicin i telitromicin)

   • Lekove za lečenje tuberkuloze (rifampicin i rifabutin)

   • Kantarion (biljni suplement)

   • Žive atenuisane vakcine

   • Lekove za lečenje HIV infekcije (indinavir, ritonavir, amprenavir, fosamprenavir, nelfinavir, atazanavir i drugi)

   • Lekove koji slabe imuni sistem i tako sprečavaju odbacivanje transplantiranog organa (ciklosporin, takrolimus)

   • Lekovi za lečenje raka (regorafenib, krizotinib i idelalizib)

   • Antagonisti vitamin K (standardni lekovi koji razređuju krv kao što je varfarin)

   • Lekovi koji se koriste za opuštanje mišića tokom opšte anestezije i operacija (suksametonijum)

   • 5-fluorouracil/ folinska kiselina

   • Bevacizumab (inhibitor rasta krvnih sudova)

   • Cetuksimab (inhibitor EGF receptora)


    Ne smete započeti niti prestati da uzimate bilo koji drugi lek dok ste na terapiji lekom VIARITEC bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom.


    Ovaj lek može izazvati ozbiljan proliv. Savetuje se da izbegavate primenu laksativa i omekšivača stolice tokom terapije ovim lekom.


    Verovatno postoji još lekova koji stupaju u interakcije sa lekom VIARITEC. Proverite sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom da li drugi lekovi koje uzimate, biljni preparati, suplementi ili konzumiranje alkohola mogu izazvati tegobe prilikom primene ovog leka.


    Trudnoća, dojenje i plodnost


    Žene u reproduktivnom periodu, kao i muškarci, moraju da koriste efektivnu kontracepciju tokom terapije i 1 mesec nakon završetka terapije za žene, odnosno 3 meseca za muškarce.


    Trudnoća

    Ovaj lek može da izazove oštećenja fetusa ukoliko se koristi tokom začeća ili tokom trudnoće. Muškarci i žene koji su na terapiji ovim lekom moraju da koriste pouzdane metode za kontrolu začeća tokom terapije. Važno je da proverite sa Vašim lekarom koje se metode za kontrolu začeća mogu koristiti tokom terapije ovim lekom. Terapija ovim lekom kod trudnica može se primeniti samo ukoliko potencijalna korist za majku prevazilazi rizik za fetus.


    Ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


    Dojenje

    Iako nisu sprovedene studije, poznato je da se ovaj lek izlučuje u majčino mleko i da utiče na odojče. Dojenje se mora prekinuti tokom trajanja terapije ovim lekom.


    Ukoliko dojite, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


    Plodnost

    Iako nisu sprovedene studije, poznato je da ovaj lek utiče na plodnost. Razgovarajte sa Vašim lekarom o mogućim rizicima usled primene ovog leka i mogućnostima očuvanja sposobnosti da postanete roditelj.


    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


    Može se javiti vrtoglavica ili poremećaj vida tokom 24 sata nakon primene leka. Ukoliko Vam se to dogodi, nemojte upravljati vozilom ili rukovati mašinama.

    Lek VIARITEC sadrži sorbitol (vrsta šećera).


    U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se primenjuje lek VIARITEC

  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom.


  Lek VIARITEC će Vam dati isključivo lekar ili medicinska sestra koji imaju iskustva u primeni hemioterapije.


  Pre primene prve doze ovog leka, lekar Vas može uputiti da uradite određene testove DNK. Pojedine osobe mogu biti genetski podložnije pojavi određenih neželjenih dejstava na ovaj lek.

  Količina leka VIARITEC koju treba da primite zavisi od više faktora, kao što je starost, visina i telesna masa, opšte zdravstveno stanje i druge zdravstvene tegobe, kao i vrsta raka koji se leči. Lekar će odrediti odgovarajuću dozu i raspored terapije.


  Lek VIARITEC će Vam biti primenjen intravenski (putem infuzije u venu) u bolničkim uslovima. Primena spore intravenske infuzije može trajati do 90 minuta.


  Lekar Vam može propisati i druge lekove za sprečavanje mučnine, povraćanja, proliva i drugih neželjenih dejstava koja se javljaju usled primene leka VIARITEC. Može biti potrebno da nastavite sa uzimanjem ovih lekova najmanje jedan dan nakon završetka infuzije leka VIARITEC.


  Ukoliko osetite peckanje, bol ili otok na mestu injekcije, odmah se obratite medicinskoj sestri. Izlivanje leka u okolno tkivo može izazvati oštećenje tkiva. Ukoliko osetite bol ili primetite crvenilo i otok na mestu primene infuzije, odmah upozorite zdravstvenog stručnjaka.


  Postoji nekoliko režima doziranja leka VIARITEC. Obično se primenjuje jednom na svake 3 nedelje (kao monoterapija) ili jednom na svake 2 nedelje (u kombinaciji sa 5-fluorouracilom i folinskom kiselinom). Doza zavisi od brojnih faktora, kao što su režim doziranja, površina tela, starost i opšte zdravstveno stanje, broj krvnih ćelija, stanje jetre, da li ste bili podvrgnuti zračenju trbušne duplje i male karlice, kao i da li su se kod Vas javila neželjena dejstva kao što je proliv.


  Dužinu trajanja terapije odrediće isključivo Vaš lekar.


  Ako ste primili više leka VIARITEC nego što treba


  Ovaj lek se primenjuje pod strogim nadzorom medicinskog osoblja i malo je verovatno da ćete primiti veću dozu od propisane. Ukoliko mislite da ste primili veću dozu od propisane, odmah zatražite hitnu medicinsku pomoć, jer simptomi predoziranja mogu uključiti neke od ozbiljnih neželjenih reakcija navedenih u ovom uputstvu.


  Ako ste zaboravili da primite lek VIARITEC


  Lek VIARITEC se primenjuje pod nadzorom medicinskog osoblja i nije verovatno da će neka doza biti izostavljena. Međutim, recite Vašem lekaru ili bolničkom farmaceutu, ako mislite da su zaboravili da Vam daju dozu leka.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna. Morate odmah da obavestite Vašeg lekara ukoliko se kod Vas javi bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava (videti odeljak 2).


  Javite se hithoj pomoći ukoliko se kod Vas javi bilo koji od sledećih znakova alergijske reakcije: koprivnjača, otežano disanje, otok lica, usana, jezika i ždrela.


  • proliv (videti odeljak 2)

   • Rani proliv: Javlja se u okviru 24 sata nakon primene ovog leka i praćen je simptomima kao što su curenje iz nosa, pojačano lučenje pljuvačke, suzne oči, znojenje, naleti crvenila, grčevi u trbuhu (Ovi simptomi se mogu javiti i u toku primene leka. U tom slučaju odmah upozorite zdravstvenog stručnjaka jer Vam može dati lekove koji će zaustaviti ili smanjiti intenzitet ovih ranih neželjenih dejstava.)

   • Kasni proliv: Javlja se u periodu dužem od 24 sata nakon primene ovog leka. Zbog moguće dehidratacije, poremećaja elektrolita i proliva, važno je da budete u kontaktu sa zdravstvenim stručnjacima koji će pratiti Vaše stanje i dati Vam savet o potrebnoj terapiji i promeni režima ishrane.


    Razgovarajte sa Vašim lekarom ili medicinskom sestrom ukoliko se kod Vas javi bilo koji od sledećih simptoma:


    Simptom

    Učestalost* pojave kod monoterapije

    Učestalost pojave kod

    kombinovane terapije

    Abnormalno nizak broj belih krvnih zrnaca, što povećava rizik od infekcije

    Veoma često

    Veoma često

    Nizak broj crvenih krvnih zrnaca što izaziva zamor i nedostatak daha

    Veoma često

    Veoma često

    Smanjenje apetita

    Veoma često

    Veoma često

    Holinergički sindrom (videti odeljak Upozorenja i mere opreza)

    Veoma često

    Veoma često


    Povraćanje

    Veoma često

    Veoma često

    Mučnina

    Veoma često

    Veoma često

    Bol u trbuhu

    Veoma često

    Često

    Opadanje kose (reverzibilno)

    Veoma često

    Veoma često

    Zapaljenje sluzokože

    Veoma često

    Veoma često

    Povišena telesna temperatura

    Veoma često

    Često

    Osećaj slabosti i nedostatka energije

    Veoma često

    Veoma često

    Nizak broj krvnih pločica (krvne ćelije koje potpomažu zgrušavanje krvi), što izaziva stvaranje modrica i krvarenje

    Često

    Veoma često

    Poremećaj vrednosti funkcionalnih testova jetre

    Često

    Veoma često

    Infekcija

    Često

    Često

    Nizak broj belih krvnih zrnaca praćen povišenom telesnom temperaturom

    Često

    Često

    Otežano pražnjenje creva

    Često

    Često

    Poremećaj vrednosti funkcionalnih testova bubrega

    Često

    Nije zabeleženo

    • Veoma često: mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

     Često: mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek


     Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


     • Ozbiljan, uporan proliv ili krvava stolica (koji može biti praćen bolom u stomaku i povišenom telesnom temperaturom) izazvan bakterijom koja se zove Clostridium difficile

     • Infekcija krvi

     • Dehidratacija (usled proliva i povraćanja)

     • Vrtoglavica, ubrzan puls i bleda koža (stanje koje se naziva hipovolemija)

    • Alergijska reakcija

    • Privremeni poremećaj govora tokom ili ubrzo nakon primene terapije

    • Trnci i žmarci

    • Visok krvni pritisak (okom ili nakon primene infuzije)

    • Srčane tegobe*

    • Oboljenje pluća koje izaziva šištanje prilikom disanja i nedostatak daha (videti odeljak 2)

    • Štucanje

    • Blokada creva

    • Proširenje kolona (završnog dela debelog creva)

    • Krvarenje iz creva

    • Zapaljenje debelog creva

    • Poremećaji laboratorijskih vrednosti u analizama krvi

    • Perforacija (rupa) u crevima

    • Oboljenje jetre koje se naziva masna jetra

    • Reakcije na koži

    • Reakcije na mestu primene leka

    • Snižen nivo kalijuma u krvi

    • Snižen nivo natrijuma u krvi, uglavnom izazvan prolivom i povraćanjem

    • Grčevi u mišićima

    • Problemi sa bubrezima*

    • Nizak krvni pritisak*

    • Gljivične infekcije

    • Virusne infekcije

    * Sporadični slučajevi ovih događaja zabeleženi su kod pacijenata sa epizodama dehidratacije povezane sa prolivom i/ili povraćanjem, ili infekcijama krvi.


    Prijavljivanje neželjenih reakcija


    Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


    Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

    Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

    website:

    e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek VIARITEC

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek VIARITEC posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Neotvorena bočica: 2 godine.

  Rastvor posle rekonstitucije/razblaženja: Hemijska i fizička stabilnost je dokazana za 12 sati posle rekonstitucije na sobnoj temperaturi ili za 24 sata na 2° do 8°C.


  Sa mikrobiološke tačke gledišta, razblaženi rastvor se mora primeniti odmah. Ako se lek ne primeni odmah, vreme i uslovi čuvanja pre primene predstavljaju odgovornost korisnika i normalno, ne bi trebalo da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2 ºC do 8 ºC, osim ako se rekonstitucija/razblaženje ne odvija u strogo kontrolisanim i validiranim aseptičkim uslovima.


  Neiskorišćeni deo rastvora treba odbaciti.


  Čuvanje

  Bočice leka VIARITEC koncentrat za rastvor za infuziju treba čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  VIARITEC koncentrat za rastvor za infuziju treba razblažiti pre primene (opširnije informacije su date na kraju ovog uputstva).


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek VIARITEC

  Aktivna supstanca je irinotekan-hidrohlorid, trihidrat.

  VIARITEC, koncentrat za rastvor za infuziju sadrži 20 mg/mL irinotekan-hidrohlorida, trihidrata (odgovara 17,33 mg/mL irinotekana).

  Jedna bočica leka VIARITEC sa 2 mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 40 mg irinotekan- hidrohlorid, trihidrata.

  Jedna bočica leka VIARITEC sa 5 mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 100 mg irinotekan- hidrohlorid, trihidrata.


  Pomoćne supstance: Sorbitol (E420), mlečna kiselina, natrijum-hidroksid (za podešavanje pH na 3.0-3.8) ili hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH na 3.0-3.8) i voda za injekcije.


  Kako izgleda lek VIARITEC i sadržaj pakovanja

  Bistra tečnost, svetložute boje (manje od GY2), bez prisustva vidljivih čestica.

  Sadržaj pakovanja: VIARITEC 1x (40mg/2mL):

  Unutrašnje pakovanje je bočica od tamnog stakla tip I , zatvorena sa gumenim zatvaračem (bromobutil gume sive boje), aluminijumskom kapicom i plastičnim poklopcem ("flip - off"). Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica i Uputstvo za lek.


  VIARITEC 1x (100mg/5mL):

  Unutrašnje pakovanje je bočica od tamnog stakla tip I, zatvorena sa gumenim zatvaračem (bromobutil gume sive boje), aluminijumskom kapicom i plastičnim poklopcem ("flip - off").

  Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica i Uputstvo za lek.

  Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

  BEOCOMPASS DOO BEOGRAD

  Zvečanska 60/22, Beograd


  Proizvođač:

  VIANEX S.A. - PLANT C'

  16th km Marathonos Ave, Pallini Attiki 15351, Atina, Grčka


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  Februar, 2019.


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole:


  VIARITEC, 40 mg/2 mL, koncentrat za rastvor za infuziju: 515-01-04223-17-001 od 28.02.2019. VIARITEC, 100 mg/5 mL, koncentrat za rastvor za infuziju: 515-01-04224-17-001 od 28.02.2019.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


  KLINIČKI PODACI


  Terapijske indikacije

  Lek VIARITEC je indikovan za lečenje pacijenata sa uznapredovalim kolorektalnim karcinomom:

  • u kombinaciji sa 5-fluorouracilom i folinskom kiselinom, kod pacijenata koji nisu prethodno primali terapiju za odmakli stadijum bolesti;

  • u monoterapiji, kod pacijenata koji su prethodno neuspešno lečeni standardnim terapijskim protokolom sa 5-fluorouracilom.


   Lek VIARITEC u kombinaciji sa cetuksimabom, je indikovan za lečenje pacijenata sa metastatskim kolorektalnim karcinomom KRAS wild tipa, koji eksprimira receptore za epidermalni faktor rasta (epidermal growth factor receptors – EGFR), a koji prethodno nisu primali terapiju za metastatsku bolest ili su neuspešno lečeni citotoksičnom terapijom koja je uključivala i irinotekan (videti odeljak Farmakodinamski podaci).


   Lek VIARITEC u kombinaciji sa 5-fluorouracilom, folinskom kiselinom i bevacizumabom, predstavlja terapiju prvog izbora kod pacijenata sa metastatskim karcinomom kolona ili rektuma.


   Lek VIARITEC u kombinaciji sa kapecitabinom sa ili bez bevacizumaba, predstavlja liniju prvog terapijskog izbora kod pacijenata sa metastatskim kolorektalnim karcinomom.


   Doziranje i način primene


   Primenjuje se isključivo kod odraslih. Lek VIARITEC rastvor za infuziju treba ubrizgavati u perifernu ili centralnu venu.


   Preporučeno doziranje:


   U monoterapiji (kod pacijenata koji su već prethodno lečeni):

   Preporučena doza leka VIARITEC je 350 mg/m2, primenjena u vidu intravenske infuzije koja traje 30-90 minuta, jednom u tri nedelje (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)).


   U kombinaciji sa drugim lekovima (kod pacijenata koji nisu prethodno lečeni):

   Bezbednost i efikasnost leka VIARITEC u kombinaciji sa 5-fluorouracilom (5FU) i folinskom kiselinom (folinic acid – FA) ispitani su u odnosu na sledeći protokol (videti odeljak Farmakodinamski podaci):

  • VIARITEC plus 5FU/FA jednom u dve nedelje

   Preporučena doza leka VIARITEC je 180 mg/m2, primenjena u vidu intravenske infuzije koja traje 30-90 minuta, jednom u dve nedelje, a koja je praćena infuzijama folinske kiseline i 5-fluorouracila.

   Za doziranje i način prateće primene cetuksimaba treba konsultovati odgovarajuću dokumentaciju za ovaj lek.

   Standardno, doze irinotekana treba da budu iste kao i u poslednjim ciklusima prethodno korišćenog protokola sa irinotekanom. Irinotekan se ne sme primeniti pre nego što prođe bar jedan sat od završetka infuzije cetuksimaba.

   Kada su u pitanju doziranje i način primene bevacizumaba, treba konsultovati Sažetak karakteristika leka za bevacizumab.

   Kada su u pitanju doziranje i način primene kapecitabina u kombinovanoj terapiji, molimo vas da pogledate odeljak Farmakodinamski podaci. i treba konsultovati Sažetak karakteristika leka.


   Podešavanje doziranja:


   VIARITEC treba primenjivati tek posle odgovarajućeg oporavka, odnosno posle svođenja intenziteta neželjenih dejstava na stepen 0 ili 1, prema NCI-CTC kriterijumima (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria), kao i posle potpunog povlačenja dijareje izazvane terapijom.

   Kada se započinje sa novim infuzijama, doza leka VIARITEC, kao i 5FU (ukoliko se i on koristi u lečenju), treba da se smanji u skladu sa najtežim stepenom neželjenih dejstava koji je primećen tokom prethodne

   infuzije. Lečenje treba da se odloži za 1-2 nedelje da bi se omogućio oporavak od neželjenih dejstava izazvanih terapijom.

   Pri pojavi sledećih neželjenih dejstava, doze lekovaVIARITEC, kao i 5FU, (ukoliko se primenjuje) treba smanjiti za 15-20%:

  • hematološka toksičnost (neutropenija 4. stepena, febrilna neutropenija (neutropenija 3-4. stepena i povišena temperatura 2-4. stepena), trombocitopenija i leukopenija (4. stepena)).

  • nehematološka toksičnost (3-4. stepena).

   Preporuke za podešavanje doze cetuksimaba, kada se daje u kombinaciji sa irinotekanom, treba da odgovaraju smernicama iz prateće dokumentacije za cetuksimab.


   U slučaju primene kombinacije sa kapecitabinom kod pacijenta starosti od 65 godina ili više, preporučuje se smanjenje početne doze kapecitabina na 800 mg/m2 dva puta dnevno prema Sažetku karakteristika leka za kapecitabin. Preporuke za prilagođavanje doze kod kombinovane terapije potražite i u Sažetku karakteristika leka za kapecitabin.


   Trajanje lečenja:


   Lečenje lekom VIARITEC treba nastaviti sve dok ne dođe do objektivne progresije bolesti ili neprihvatljive toksičnosti.

   Posebne populacije pacijenata: Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre:

   U monoterapiji: Kod pacijenata sa funkcionalnim statusom ≤ 2 i vrednostima nivoa bilirubina u krvi koje nisu više od 3 puta od gornje granice normalnih vrednosti, početna doza leka VIARITEC treba da se odredi na osnovu nivoa bilirubina u krvi. Kod takvih pacijenata sa hiperbilirubinemijom i protrombinskim vremenom većim od 50%, klirens irinotekana je smanjen (videti odeljak Farmkokinetički podaci),

   a rizik od hepatotoksičnosti je povećan. Stoga, kod ovih pacijenata treba svake nedelje redovno kontrolisati celokupnu krvnu sliku.

  • Kod pacijenata sa nivoima bilirubina koji su do 1,5 puta veći od gornje granice normalnih vrednosti, preporučena doza leka VIARITEC iznosi 350 mg/m2.

  • Kod pacijenata sa nivoima bilirubina koji su 1,5-3 puta veći od gornje granice normalnih vrednosti, preporučena doza leka VIARITEC iznosi 200 mg/m2.

  • Pacijenti čiji nivoi bilirubina prelaze više od 3 puta od gornje granice normalnih vrednosti ne bi trebalo lečiti lekom VIARITEC (videti odeljke 4.3 i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

   Nema podataka o lečenju pacijenata sa insuficijencijom jetre lekom VIARITEC u kombinaciji sa drugim lekovima.


   Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega:

   VIARITEC se ne preporučuje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega, pošto nema posebnih studija na ovoj populaciji pacijenata (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i

   Farmkokinetički podaci).


   Stariji pacijenti:

   Nema posebnih farmakokinetičkih studija na starijim pacijentima. Međutim, treba pažljivo odabrati

   dozu, kada je ova populacija u pitanju, zbog češćeg slabljenja bioloških funkcija kod starijih. Ova grupa pacijenata zahteva intenzivniji nadzor (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


   Pedijatrijska populacija:

   Bezbednost i efikasnost irinotekana kod pedijatrijskih pacijenata još nije ustanovljena, zbog toga irinotekan ne treba primenjivati na pedijatrijskoj populaciji sve dok dalji podaci ne postanu dostupni.

   Način primene


   Potreban je oprez pri rukovanju i primeni leka.

   Za uputstvo o razblaživanju leka pre primene videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).

   .


   Kontraindikacije


  • Hronična inflamatorna bolest creva i/ili opstrukcija creva (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka);

  • Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista pomoćnih supstanci;

  • Dojenje (videti odeljke Plodnost, trudnoća i dojenje);

  • Bilirubin povećan više od 3 puta u odnosu na gornju granicu normalnih vrednosti (videti odeljak

   Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka);

  • Teško oštećenje koštane srži;

  • Performans status (prema skali Svetske zdravstvene organizacije) > 2;

  • Istovremena primena sa lekovima, koji sadrže ekstrakt kantariona (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).;

  • Primena živih atenuisanih vakcina (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


   Za druge kontraindikacije koje se odnose na cetuksimab ili bevacizumab ili kapecitabin treba konsultovati prateću dokumentaciju za ove lekove.


   Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


   Upotrebu leka irinotekan treba ograničiti na jedinice specijalizovane za primenu citotoksičnih lekova, a irinotekan treba primenjivati samo pod nadzorom lekara posebno obučenih za hemioterapiju maligniteta.


   Uzimajući u obzir prirodu i učestalost neželjenih događaja, irinotekan treba propisati u sledećim slučajevima samo posle odmeravanja odnosa očekivane koristi i mogućih terapijskih rizika:

  • kod pacijenata sa prisutnim faktorom rizika, posebno kod onih sa performans statusom koji je jednak 2 (skala Svetske zdravstvene organizacije).

  • u određenim, retkim slučajevima gde se smatra malo verovatnim da se pacijenti pridržavaju preporuka koje se odnose na zbrinjavanje neželjenih dejstava (u slučaju pojave odložene dijareje, terapija zaustavljanja dijareje treba da počne odmah i da traje dovoljno dugo, uključujući i veliku količinu tečnosti). Kod takvih pacijenata neophodan je strogi intrahospitalni nadzor.


Kada se irinotekan koristi u monoterapiji, obično se propisuje kao tronedeljni režim (davanje leka jednom u tri nedelje). Međutim, treba uzeti u obzir i primenu leka svake nedelje (videti odeljak 5) kod pacijenata koji zahtevaju intenzivniji nadzor ili kod kojih postoji poseban rizik od teške neutropenije.


Odložena dijareja


Pacijente treba upoznati sa rizikom od pojave odložene dijareje do koje dolazi posle više od 24 h od primene leka irinotekan i u bilo kom momentu pre sledećeg ciklusa. U monoterapiji, prva tečna stolica se javljala sa medijanom od 5 dana posle infuzije leka irinotekan. Pacijenti treba smesta da obaveste lekara o pojavi ove dijareje i da odmah započnu sa odgovarajućom terapijom.


Pacijenti sa povećanim rizikom od pojave dijareje su oni koji su već bili podvrgnuti radioterapiji abdomena i male karlice, oni sa hiperleukocitozom na početku lečenja, zatim pacijenti sa performans statusom ≥ 2, kao i

osobe ženskog pola. Ako se ne leči sa odgovarajućom terapijom, dijareja može biti opasna po život, posebno kod pacijenata koji istovremeno imaju i neutropeniju.


Čim se pojavi prva tečna stolica, pacijent treba da počne da pije velike količine tečnosti (napitka) sa elektrolitima i smesta započne sa odgovarajućom terapijom za zaustavljanje dijareje. Terapiju za zaustavljanje dijareje propisuje lekar sa odeljenja na kome je primenjen irinotekan. Posle otpusta iz bolnice, pacijent treba da se snabde propisanim lekom, tako da može da započne lečenje dijareje čim se ona pojavi. Osim toga, pacijenti treba da obaveste da li se i kada dijareja pojavila, svog lekara ili odeljenje gde se irinotekan primenjuje.


Prema aktuelnim preporukama, terapija dijareje sastoji se od visokih doza loperamida (4 mg u prvoj dozi, a zatim po 2 mg na dva sata). U neizmenjenom obliku, ova terapija treba da traje 12 h nakon poslednje tečne stolice i ne treba da se podešava. Ni u kom slučaju, ove doze loperamida ne treba davati duže od 48 h bez prekida zbog rizika od pojave paralitičkog ileusa, niti terapija loperamidom treba da traje kraće od 12 h.


Terapiju za zaustavljanje dijareje treba dopuniti profilaktičkom primenom antibiotika širokog spektra kod pacijenata koji istovremeno imaju tešku neutropeniju (broj neutrofila < 500 ćelija/mm3).

Osim antibiotske terapije, u lečenju dijareje preporučuje se i hospitalizacija u sledećim slučajevima:


Loperamid ne treba davati u profilaktičke svrhe, čak ni kod pacijenata koji su već imali odloženu dijareju tokom prethodnih ciklusa.

Kod pacijenata koji su imali tešku dijareju, preporučuje se smanjenje doze za naredne cikluse (videti odeljak

Doziranje i način primene).


Hematologija


U kliničkim studijama, učestalost neutropenije gradusa 3 i 4 prema NCI-CTC kriterijumima bila je značajno veća kod pacijenata koji su prethodno bili podvrgnuti radioterapiji male karlice/abdomena u odnosu na pacijente koji nisu bili na radioterapiji. Verovatnoća pojave neutropenije gradusa 3 i 4 tokom prvog ciklusa kod pacijenata sa ukupnim bilirubinom u serumu od 1,0 mg/dL ili više na početku lečenja takođe je značajno veća nego kod pacijenata sa vrednostima bilirubina manjim od 1,0 mg/dL.


Svake nedelje treba kontrolisati celokupnu krvnu sliku tokom lečenja lekom irinotekan. Pacijenti treba da budu upoznati sa rizikom od pojave neutropenije i značajem pojave povišene temperature (groznice). Febrilnu neutropeniju (temperatura > 38°C i broj neutrofila ≤ 1000 ćelija/mm3) treba odmah lečiti intrahospitalno antibioticima širokog spektra za intravensku primenu.


Kod pacijenata koji su imali teške hematološke događaje, preporučuje se smanjenje doze za sledeći ciklus davanja leka (videti odeljak Doziranje i način primene).


Kod pacijenata sa teškom dijarejom, povećan je rizik od infekcija i hematotoksičnosti. Potrebna je kontrola celokupne krvne slike kod pacijenata sa teškom dijarejom.


Oštećenje funkcije jetre


Funkciju jetre treba testirati na početku lečenja i pre svakog ciklusa.


Celokupnu krvnu sliku treba kontrolisati jednom nedeljno kod pacijenata sa nivoima bilirubina koji su 1,5-3 puta veći od gornje granice normalnih vrednosti, zbog toga što je kod tih pacijenata smanjen klirens irinotekana i povećan rizik od hematotoksičnosti (videti odeljak 5). Irinotekan ne treba primenjivati kod pacijenata sa vrednostima bilirubina koje su > 3 puta povećane u odnosu na gornju granicu normalnih vrednosti (videti odeljak Kontraindikacije).


Mučnina i povraćanje

Preporučuje se profilaktička primena antiemetika pre svakog ciklusa primene leka irinotekan. Mučnina i povraćanje su često prijavljeni. Pacijente sa povraćanjem koje je udruženo sa odloženom dijarejom treba što pre hospitalizovati u cilju lečenja.


Akutni holinergički sindrom


Ukoliko dođe do pojave akutnog holinergičkog sindroma (definiše se kao rana pojava dijareje, uz brojne druge simptome kao što su znojenje, grčevi u trbuhu, suzenje, mioza i pojačana salivacija), potrebno je primeniti atropin-sulfat (0,25 mg, supkutano) osim ako nije klinički kontraindikovan (videti odeljak Neželjena dejstva).


Ovi simptomi se mogu uočiti tokom ili odmah nakon primene infuzije lekom irinotekan, a smatra se da su povezani sa antiholinesteraznom aktivnošću nepromenjenog leka i da se češće javljaju pri primeni većih doza leka irinotekan.


Potrebna je i opreznost kod pacijenata sa astmom. Kod pacijenata koji su imali akutnu i tešku formu holinergičkog sindroma preporučuje se profilaktička primena atropin-sulfata pre primene narednih doza leka irinotekan.


Respiratorni poremećaji


Povremeno, tokom lečenja lekom irinotekan može doći do pojave intersticijalne bolesti pluća koja se manifestuje plućnim infiltratima. Intersticijalna bolest pluća može biti smrtonosna. Faktori rizika koji su verovatno povezani sa razvojem intersticijalne bolesti pluća uključuju korišćenje pneumotoksičnih lekova, radioterapiju i primenu faktora stimulacije kolonija. Potrebno je intenzivno praćenje respiratornih simptoma kod pacijenata sa faktorima rizika pre i tokom lečenja lekom irinotekan.


Ekstravazacija


Iako irinotekan nije poznat vezikant, treba voditi računa da se izbegne ekstravazacija i treba pratiti mesto primene infuzije na pojavu znakova inflamacije. Ukoliko dođe da ekstravazacije, preporučuje se ispiranje mesta primene i primena leda.


Stariji pacijenti


Zbog češće pojave slabljenja bioloških funkcija, posebno funkcije jetre, potrebna je opreznost pri izboru doza leka irinotekan kod ove grupe pacijenata (videti odeljak Doziranje i način primene).


Hronična inflamatorna bolest creva i/ili opstrukcija creva


Pacijenti ne smeju primati irinotekan sve dok traje opstrukcija creva (videti odeljak Kontraindikacije).


Funkcija bubrega


Zabeleženo je povećanje vrednosti kreatinina u serumu ili azota u krvi poreklom iz uree. Zabeleženi su i slučajevi akutne bubrežne insuficijencije. Ovi događaji su generalno pripisivani komplikacijama usled infekcije ili dehidrataciji izazvanoj mučninom, povraćanjem ili dijarejom. Takođe su prijavljeni i retki slučajevi poremećaja funkcije bubrega usled sindroma lize tumora.


Radioterapija


Kod pacijenata koji su prethodno bili podvrgnuti radioterapiji male karlice/abdomena postoji povećan rizik od mijelosupresije nakon primene leka irinotekan. Potreban je oprez prilikom lečenja pacijenata koji su prethodno primali radioterapiju u velikim dozama (npr. >25% ozračene koštane srži tokom 6 nedelja pre započinjanja terapije irinotekanom). Kod ove populacije može biti potrebno prilagođavanje doze (videti odeljak Doziranje i način primene).

Kardiološki poremećaji


Nakon terapije lekom irinotekan zabeleženi su događaji povezani sa ishemijom miokarda, predominantno kod pacijenata koji imaju kardiološka oboljenja, druge poznate faktore rizika za kardiološka oboljenja ili su prethodno primali citotoksičnu terapiju (videti odeljak Neželjena dejstva).


Iz tog razloga, pacijente sa poznatim faktorima rizika potrebno je intezivno pratiti i preduzeti mere u cilju smanjivanja svih faktora rizika koji se mogu modifikovati (npr. pušenje, hipertenzija i hiperlipidemija).


Vaskularni poremećaji


Primena irinotekana retko može biti povezana sa tromboembolijskim događajima (plućna embolija, tromboza vena i tromboembolija arterija) kod pacijenata koji pored postojeće neoplazme imaju višestruke faktore rizika.


Ostalo


Retki slučajevi bubrežne insuficijencije, hipotenzije ili cirkulatornog šoka zapaženi su kod pacijenata koji su imali epizode dehidratacije izazvane dijarejom i/ili povraćanjem, ili sepsu.


Žene i muškarci u reproduktivnom periodu moraju da koriste efektivnu kontracepciju tokom lečenja, kao i mesec dana nakon prekida terapije kod žena odnosno tri meseca kod muškaraca.


Istovremena primena leka irinotekan sa jakim inhibitorom (npr. ketokonazol) ili induktorom CYP3A4 (npr. rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, fenitoin) može izmeniti metabolizam irinotekana i treba je izbegavati (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjem intolerancije na fruktozu ne smeju koristiti ovaj lek.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Istovremena primena lekova koja je kontraindikovana (videti odeljak 4.3)


Vakcina protiv žute groznice: Rizik od generalizovane reakcije na vakcinu sa smrtnim ishodom.


Kantarion: Kantarion smanjuje koncentraciju aktivnog metabolita irinotekana, SN-38, u plazmi. U maloj farmakokinetičkoj studiji (n = 5), u kojoj je irinotekan u dozi od 350 mg/m2 bio primenjen u kombinaciji sa kantarionom (Hypericum perforatum) u dozi od 900 mg, došlo je do smanjenja koncentracija u plazmi SN-

38 (aktivnog metabolita irinotekana) za 42%. Zbog toga se kantarion ne sme primenjivati sa lekom irinotekan.


Žive atenuisane vakcine: Rizik od generalizovane reakcije na vakcine, moguće sa smrtnim ishodom. Istovremena primena je kontraindikovana tokom terapije lekom irinotekan i 6 meseci nakon završetka hemioterapije. Mrtve ili inaktivirane vakcine mogu se primeniti, ali odgovor na njih može biti oslabljen.


image

Istovremena primena lekova koja se ne preporučuje (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

Istovremena primena leka irinotekan sa snažnim inhibitorima ili induktorima citohroma P450 3A4 (CYP3A4) može dovesti do promene u metabolizmu leka irinitekan i treba je izbegavati (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Snažni induktori CYP3A4 i/ili UGT1A1 (npr. rifampicin, karbamazepin, fenobarbital ili fenitoin): Rizik od smanjene izloženosti leku irinotekan, SN-38 i SN-38 glukuronidu i smanjenja farmakodinamskog dejstva. Nekoliko studija pokazalo je da istovremena primena CYP3A-induktora iz grupe antikonvulziva može

dovesti do smanjenja izloženosti irinotekanu, SN-38 i SN-38 glukuronidu i smanjiti njihovo farmakodinamsko dejstvo. Dejstva ovih antikonvulzivnih lekova ispoljavala su se smanjenjem PIK vrednosti za SN-38 i SN-38 glukuronid za 50% i više. Osim indukcije CYP3A4 enzima, u smanjenju izloženosti irinotekanu i njegovim metabolitima ulogu ima i pojačana glukuronidacija, kao i povećana bilijarna ekskrecija. Dodatno kod fenitoina: Rizik od egzacerbacije konvulzija usled smanjene resorpcije fenitoina u crevima uzrokovane primenom citotoksičnih lekova.


Snažni inhibitori CYP3A4 (npr. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, inhibitori proteaza, klaritromicin, eritromicin, telitromicin):

Jedna studija je pokazala da istovremena primena ketokonazola dovodi do smanjenja PIK vrednosti za metabolit APC za 87% i do povećanja PIK vrednosti za SN-38 za 109% u poređenju sa monoterapijom lekom irinotekan.


UGT1A1 inhibitori (npr. atazanavir, ketokonazol, regorafenib): Rizik od povećane sistemske izloženosti aktivnom metabolitu irinotekana, SN-38. Lekari moraju ovo uzeti u obzir ukoliko se istovremena primena ova dva leka ne može izbeći.


Drugi CYP3A4 inhibitori (npr. krizotinib, idelalisib): Rizik od povećane toksičnosti leka irinotekan, zbog smanjenog metabolizma leka irinotekan izazvanog krizotinibom ili idelalisibom.


Mere opreza

Antagonisti vitamina K: Povećani rizik od hemoragije i trombotičnih događaja kod pacijenata sa tumorima. Ukoliko su indikovani antagonisti vitamina K, potrebno je češće praćenje vrednosti INR (International Normalized Ratio).


Istovremena primena koju je potrebno razmotriti


Imunosupresivni lekovi (npr. ciklosporin, takrolimus): Povećana imunosupresija sa rizikom od limfoproliferacije.


Neuromuskularni blokatori: Ne mogu se isključiti interakcije između leka irinotekan i neuromuskularnih blokatora. Lekovi sa antiholinesteraznom aktivnošću kao što je irinotekan mogu produžiti trajanje neuromišićne blokade izazvane suksametonijumom i antagonizovati neuromišićnu blokadu izazvanu nedepolarizirajućim miorelaksansima.


Druge kombinacije

 1. fluorouracil/folinska kiselina: Istovremena primena kombinacije 5-fluorouracil/folinska kiselina u kombinovanom režimu ne menja farmakokinetiku leka irinotekan.


  Bevacizumab: Rezultati studije interakcija između lekova nisu pokazali značajan efekat bevacizumaba na farmakokinetiku leka irinotekan i njegovog aktivnog metabolita SN-38. Ipak, ovo ne isključuje povećanje toksičnosti usled njihovih farmakoloških dejstava.


  Cetuksimab: Nema dokaza da se bezbednosni profil irinotekana menja pod uticajem cetuksimaba i obrnuto.


  Plodnost, trudnoća i dojenje


  Žene u reproduktivnom periodu/kontracepcija kod muškaraca i žena

  Žene i muškarci u reproduktivnom periodu moraju da koriste efektivnu kontracepciju tokom lečenja, kao i mesec dana nakon prekida terapije kod žena odnosno tri meseca kod muškaraca.


  Trudnoća

  Nema podataka o upotrebi leka irinotekan kod trudnica. Za irinotekan je pokazano da je embriotoksičan, fetotoksičan i teratogen kod životinja. Stoga, na osnovu rezultata ispitivanja na životinjama i mehanizmu delovanja irinotekana, irinotekan se ne sme koristiti tokom trudnoće ukoliko nije preko potreban (videti odeljak Kontraindikacije i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

  Dojenje

  Kod ženki pacova u fazi dojenja, dokazano je prisustvo 14C-irinotekana u mleku. Nije poznato da li se irinotekan izlučuje u majčino mleko. Uzimajući u obzir, potencijal za izazivanje neželjenih reakcija kod odojčadi, dojenje se mora prekinuti tokom lečenja lekom irinotekan (videti odeljak Kontraindikacije).


  Plodnost

  Nema podataka o uticaju leka irinotekan na plodnost kod ljudi. Kod životinja neželjena dejstva leka irinotekan na plodnost potomstva su dokumentovana (videti odeljak Predklinički podaci o bezbednosti).


  Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


  Lek irinotekan ima umeren uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Pacijente treba upozoriti na mogućnost pojave vrtoglavice ili poremećaja vida, koji mogu da se jave u periodu od 24 sata posle primene leka irinotekan i savetovati ih da ne upravljaju motornim vozilima ni mašinama ukoliko do ovih simptoma dođe.


  Neželjena dejstva KLINIČKE STUDIJE

  Podaci o neželjenim reakcijama su intenzivno prikupljani tokom kliničkih studija kod pacijenata sa metastatskim kolorektalnim karcinomom, a učestalost je prikazana u nastavku teksta. Očekuje se da je učestalost neželjenih reakcija kod drugih indikacija slična kao kod kolorektalnog karcinoma.


  Najčešće (≥1/10) neželjene reakcije koje ograničavaju povećanje doze su odložena dijareja (koja se pojavljuje više od 24 h posle primene leka) i poremećaji krvi uključujući neutropeniju, anemiju i trombocitopeniju.


  Neutropenija je toksični efekat koji ograničava povećanje doze. Neutropenija je bila reverzibilna i nije imala kumulativni karakter; medijana pojave najmanjeg broja neutrofila iznosila je 8 dana, bez obzira da li je lek bio korišćen u monoterapiji ili kombinovanoj terapiji.


  Težak akutni holinergički sindrom prolaznog karaktera zabeležen je veoma često.


  Glavni simptomi definisani su kao rana dijareja i različiti drugi simptomi, kao što su bolovi u trbuhu, znojenje, mioza i pojačana salivacija, koji se javljaju tokom prvih 24 sata od primene infuzije leka irinotekan i povlače se nakon primene atropina (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


  MONOTERAPIJA


  Sledeće neželjene reakcije za koje se smatra da su moguće ili verovatno povezane sa primenom leka irinotekan prijavljene su kod 765 pacijenata koji su lek dobijali u dozi od 350 mg/m2 u monoterapiji. U okviru svake grupe učestalosti, neželjene reakcije su prikazane prema opadajućoj ozbiljnosti. Učestalost je definisana na sledeći način: veoma često (≥1/10), često (≥1/100 do <1/10), povremeno (≥1/1000 do <1/100), retko (≥1/10000 do <1/1000) i veoma retko (<1/10000).


  Neželjene reakcije prijavljene prilikom primene leka irinotekan kao monoterapije (režim 350 mg/m2

  na svake 3 nedelje)

  MedDRA klasa sistema organa

  Kategorija učestolosti

  Neželjena reakcija

  Infekcije i infestacije

  Često

  Infekcija

  Poremećaji krvi i limfnog sistema

  Veoma često

  Neutropenija

  Veoma često

  Anemija

  Često

  Trombocitopenija


  Često

  Febrilna neutropenija

  Poremećaji metabolizma i ishrane

  Veoma često

  Smanjenje apetita

  Poremećaji nervnog sistema

  Veoma često

  Holinergički sistem

  Gastrointestinalni poremećaji

  Veoma često

  Dijareja

  Veoma često

  Povraćanje

  Veoma često

  Mučnina

  Veoma često

  Bol u abdomenu

  Često

  Konstipacija

  Poremećaji kože i potkožnog tkiva

  Veoma često

  Alopecija (reverzibilna)

  Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

  Veoma često

  Zapaljenje sluznica

  Veoma često

  Pireksija

  Veoma često

  Astenija

  Ispitivanja

  Često

  Povećanje kreatinina u serumu

  Često

  Povećanje transaminaza (ALT i AST)

  Često

  Povećanje bilirubina u krvi

  Često

  Povećanje alkalne fosfataze u krvi


  Opis odabranih neželjenih reakcija (monoterapija)


  Teška dijareja zabeležena je kod 20% pacijenata koji su sledili preporuke za zbrinjavanje dijareje. Od ciklusa koji su se mogli proceniti, 14% je imalo tešku dijareju. Medijana pojave prve tečne stolice bila je pet dana posle infuzije leka irinotekan.

  Teška mučnina i povraćanje zabeleženi su kod 10% pacijenata lečenih antiemeticima. Zabeležena je pojava konstipacije kod manje od 10% pacijenata.

  Neutropenija je zapažena kod 78,7% pacijenata i bila je teška (broj neutrofila <500 ćelija/mm3) kod 22,6% pacijenata. Od ciklusa koji su se mogli proceniti, 18% je imalo broj neutrofila manji od 1000 ćelija/mm3, uključujući i 7,6% sa brojem neutrofila koji je bio manji od 500 ćelija/mm3.

  Potpuni oporavak obično je postizan do 22. dana.

  Povišena temperatura sa teškom neutropenijom opisana je kod 6,2% pacijenata i u 1,7% ciklusa. Infektivne epizode dešavale su se kod približno 10,3% pacijenata (2,5% ciklusa), bile su udružene sa teškom neutropenijom kod oko 5,3% pacijenata (1,1% ciklusa) i završile su se smrtnim ishodom u 2 slučaja. Anemija je opisana kod 58,7% pacijenata (8% sa hemoglobinom <8 g/dL i 0,9% sa hemoglobinom

  <6,5 g/dL).

  Trombocitopenija (<100000 ćelija/mm3) opisana je kod 7,4% pacijenata i u 1,8% ciklusa, sa 0,9% pacijenata čiji je broj trombocita bio 50000 ćelija/mm3 i 0,2% ciklusa.

  Kod skoro svih pacijenata do 22. dana je došlo do oporavka.

  Akutni holinergički sindrom

  Težak akutni holinergički sindrom prolaznog karaktera opisan je kod 9% pacijenata lečenih u monoterapiji Astenija je bila teška kod manje od 10% pacijenata na monoterapiji. Uzročna veza sa lekom irinotekan nije bila jasno utvrđena.

  Povišena temperatura u odsustvu infekcije i bez prateće teške neutropenije opisana je kod 12% pacijenata lečenih u monoterapiji.

  Ispitivanja

  U odsustvu progresivnih metastaza u jetri, opisan je blag ili umereni prolazni porast transaminaza (kod 9,2% pacijenata), alkalne fosfataze (8,1%) ili bilirubina (1,8%).

  Blag ili umereni prolazni porast nivoa kreatinina u serumu, opisan je kod 7,3% pacijenata.


  KOMBINOVANA TERAPIJA


  Neželjene reakcije koje su navedene u ovom odeljku odnose se na irinotekan.


  Nema dokaza da na bezbednosni profil irinotekana utiče cetuksimab i obrnuto. U kombinaciji sa cetuksimabom, dodatni registrovani neželjeni efekti bili su očekivani za cetuksimab (npr. akneiformni osip - 88%). Za više podataka o neželjenim reakcijama na irinotekan u kombinaciji sa cetuksimabom treba pogledati odgovarajući sažetak karakteristika leka.

  Neželjene reakcije na lek zabeležene kod pacijenata lečenih kapecitabinom u kombinaciji sa irinotekanom, pored onih zabeleženih pri monoterapiji kapecitabinom ili onih koje se pojavljuju sa većom učestalošću pri istovremenoj primeni od onih koje se javljaju pri monoterapiji kapecitabinom, uključuju: Veoma česte neželjene reakcije svih gradusa: tromboza/embolizam; Česte neželjene reakcije svih gradusa: reakcija preosetljivosti, ishemija srca/infarkt miokarda; Česte neželjene reakcije gradusa 3 i gradusa 4: febrilna neutropenija. Za potpune podatke o neželjenim reakcijama kapecitabina treba konsultovati Sažetak karakteristika leka za kapecitabin.


  Neželjene reakcije gradusa 3 i gradusa 4 zabeležene kod pacijenata lečenih kapecitabinom u kombinaciji sa irinotekanom i bevacizumabom pored onih zabeleženih pri monoterapiji kapecitabinom ili koje se pojavljuju sa većom učestalošću pri istovremenoj primeni od onih koje se javljaju pri monoterapiji kapecitabinom uključuju: Česte neželjene reakcije gradusa 3 i gradusa 4: neutropenija, tromboza/embolizam, hipertenzija i ishemija srca/ infarkt miokarda. Za potpune podatke o neželjenim reakcijama kapecitabina i bevacizumaba treba pogledati odgovarajuće Sažetke karakteristika leka kapecitabina i bevacizumaba.


  Razvoj hipertenzije gradusa 3 predstavlja najznačajniji rizik za dodavanje bevacizumaba bolus terapiji irinotekan/5-FU/FA. Pored toga, kod pacijenata na ovom režimu hemioterapije zabeležen je manji porast neželjenih događaja gradusa 3 i 4 kao što su dijareja i leukopenija u odnosu na pacijente na bolus terapiji irinotekan/5-FU/FA. Za više podataka o neželjenim reakcijama na irinotekan u kombinaciji sa bevacizumabom treba pogledati odgovarajući Sažetak karakteristika leka bevacizumaba.


  Primena leka irinotekan je ispitivana u terapiji metastatskog kolorektalnog karcinoma u kombinaciji sa 5-FU i FA.


  Bezbednosni podaci o neželjenim reakcijama iz kliničkih studija pokazuju veoma često zabeležene neželjene događaje gradusa 3 ili 4 prema NCI kriterijumima koji su moguće ili verovatno povezani sa primenom leka u okviru poremećaja krvi i limfnog sistema, gastrointestinalnih poremećaja i poremećaja kože i potkožnog tkiva, prema MedDRA klasifikaciji sistema organa.


  Sledeće neželjene reakcije za koje se smatra da su moguće ili verovatno povezane sa primenom leka irinotekan prijavljene su kod 145 pacijenata koji su dobijali irinotekan u kombinaciji sa 5 FU/FA svake dve nedelje u preporučenoj dozi od 180 mg/m2.


  Neželjene reakcije prijavljene prilikom primene leka irinotekan u kombinovanoj terapiji (režim 180 mg/m2 na svake 2 nedelje)

  MedDRA klasa sistema organa

  Kategorija učestolosti

  Neželjena reakcija

  Infekcije i infestacije

  Često

  Infekcija

  Poremećaji krvi i limfnog sistema

  Veoma često

  Trombocitopenija

  Veoma često

  Neutropenija

  Veoma često

  Anemija

  Često

  Febrilna neutropenija

  Poremećaji metabolizma i ishrane

  Veoma često

  Smanjenje apetita

  Poremećaji nervnog sistema

  Veoma često

  Holinergički sindrom

  Gastrointestinalni poremećaji

  Veoma često

  Dijareja

  Veoma često

  Povraćanje

  Veoma često

  Mučnina

  Često

  Bol u abdomenu

  Često

  Konstipacija

  Poremećaji kože i potkožnog tkiva

  Veoma često

  Alopecija (reverzibilna)

  Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

  Veoma često

  Zapaljenje sluznica

  Veoma često

  Astenija

  Često

  Pireksija

  Ispitivanja

  Veoma često

  Povećanje transaminaza (ALT i AST)


  Veoma često

  Povećanje bilirubina u krvi

  Veoma često

  Povećanje alkalne fosfataze u krvi


  Opis odabranih neželjenih reakcija (kombinovana terapija)


  Teška dijareja zabeležena je kod 13,1% pacijenata koji su sledili preporuke za zbrinjavanje dijareje. Od ciklusa koji su se mogli proceniti, 3,9% je imalo tešku dijareju.

  Zabeležena je manja incidencija teške mučnine (2,1% pacijenata) i povraćanja (2,8% pacijenata). Zabeležena je pojava konstipacije koja se odnosi na irinotekan i/ili loperamid kod 3,4% pacijenata. Neutropenija je opisana kod 82,5% pacijenata i bila je teška (broj neutrofila < 500 ćelija/mm3) kod 9,8% pacijenata. Od ciklusa koji su se mogli proceniti, broj neutrofila kod 67,3% bio je manji od 1000 ćelija/mm3, među kojima je i 2,7% sa brojem neutrofila koji je manji od 500 ćelija/mm3. Do potpunog oporavka dolazilo je tokom 7-8 dana.

  Povišena temperatura sa teškom neutropenijom opisana je kod 3,4% pacijenata i u 0,9% ciklusa. Infektivne epizode dešavale su se kod približno 2% pacijenata (0,5% ciklusa), bile su udružene sa teškom neutropenijom kod oko 2,1% pacijenata (0,5% ciklusa) i završile su se smrtnim ishodom u jednom slučaju.

  Anemija je opisana kod 97,2% pacijenata (2,1% sa hemoglobinom <8 g/dL).

  Trombocitopenija (<100000 ćelija/mm3) opisana je kod 32,6% pacijenata i u 21,8% ciklusa. Nije bilo slučajeva teške trombocitopenije (<50000 ćelija/mm3).

  Akutni holinergički sindrom

  Težak akutni holinergički sindrom prolaznog karaktera opisan je kod 1,4% pacijenata na kombinovanoj terapiji.

  Astenija je bila teška kod 6,2% pacijenata lečenih kombinovanom terapijom. Uzročna veza sa lekom irinotekan nije bila jasno utvrđena.

  Povišena temperatura u odsustvu infekcije i bez prateće teške neutropenije opisana je kod 6,2% pacijenata sa kombinovanom terapijom.

  Ispitivanja

  U odsustvu progresivnih metastaza u jetri, opisane su prolazne serumske vrednosti (gradus 1 i gradus 2) ALT (kod 15% pacijenata), AST (11%), alkalne fosfataze (11%) i bilirubina (10%). Prolazni porast istih vrednosti gradusa 3 zabeležen je, redom, u 0%, 0%, 0% i 1% slučajeva, dok porasta ovih vrednosti gradusa 4 nije bilo. Porast nivoa amilaze i/ili lipaze opisan je veoma retko.

  Opisani su i retki slučajevi hipokaliemije i hiponatriemije, uglavnom u vezi sa dijarejom i povraćanjem.


  DRUGE NEŽELJENE REAKCIJE ZABELEŽENE U KLINIČKIM STUDIJAMA PRILIKOM PRIMENE LEKA IRINOTEKAN JEDNOM NEDELJNO


  Sledeći neželjeni događaji povezani sa lekom prijavljeni su tokom kliničkih studija sa lekom irinotekan: bol, sepsa, poremećaj rektuma, gastrointestinalna kandidijaza, hipomagnezemija, osip, kožni simptomi, poremećaj hoda, konfuzija, glavobolja, sinkopa, naleti crvenila, bradikardija, infekcije urinarnog trakta, bol u dojkama, povećanje GGTP, ekstravazacija, sindrom lize tumora, kardiovaskularni poremećaji (angina pektoris, srčani zastoj, infarkt miokada, ishemija miokarda, periferna vaskularna bolest, vaskularna bolest) i tromboembolijski događaji (tromboza arterija, moždani udar, cerebrovaskularni događaj, duboki tromboflebitis, embolija donjih ekstremiteta, embolija pluća, tromboflebitis, tromboza i iznenadna smrt) (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


  POSTMARKETINŠKO PRAĆENJE


  Učestalost iz postmarketinškog praćenja je nepoznata (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


  MedDRA klasa sistema organa

  Neželjena reakcija

  Infekcije i infestacije

  Poremećaji krvi i limfnog sistema

  Poremećaji imunskog sistema

  Poremećaji metabolizma i ishrane

  Poremećaji nervnog sistema

  Kardiološki poremećaji

  Vaskularni poremećaji

  Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

  Gastrointestinalni poremećaji

  Hepatobilijarni poremećaji

  Poremećaji kože i potkožnog tkiva

  Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

  Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

  Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

  Ispitivanja

  • Pseudomembranozni kolitis, od kojih je jedan slučaj bio bakteriološki dokumentovan (Clostridium difficile)

  • Sepsa

  • Gljivične infekcije*

  • Virusne infekcije

  • Trombocitopenija sa pojavom antitrombocitnih antitela

  • Reakcije preosetljivosti

  • Anafilaktička reakcija

  • Dehidratacija (usled dijareje i povraćanja)

  • Hipovolemija

  • Poremećaji govora, obično prolazni, a u pojedinim slučajevima mogu se pripisati holinergičkom sindromu koji se javlja tokom ili ubrzo nakon infuzije irinotekana

  • Parestezija

  • Nevoljne kontrakcije mišića

  • Hipertenzija (tokom ili nakon infuzije)

  • Kardiocirkulatorni šok

  • Hipotenzija

  • Intersticijska bolest pluća sa plućnim infiltratima javlja se povremeno tokom terapije irinotekanom; prijavljene su rane manifestacije kao što je dispneja (videti odeljak 4.4).

  • Dispneja (videti odeljak 4.4)

  • Štucanje

  • Opstrukcija creva

  • Ileus: prijavljeni su slučajevi ileusa bez prethodnog kolitisa

  • Megakolon

  • Gastrointestinalno krvarenje

  • Kolitis; U pojedinim slučajevima sa komplikacijama kao što su ulceracije, krvarenje, ileus ili infekcija

  • Tiflitis

  • Ishemijski kolitis

  • Ulcerativni kolitis

  • Simptomatsko ili asimptomatsko povećanje vrednosti enzima pankreasa

  • Perforacija creva

  • Steatohepatitis

  • Hepatička steatoza

  • Kožne reakcije

  • Kontrakcije i grčevi mišića

  • Oštećenje funkcije bubrega i akutna bubrežna insuficijencija generalno kod pacijenata sa infekcijama i/ili sa smanjenim voumenom cirkulišuće tečnosti usled teške gastrointestinalne toksičnosti

  • Bubrežna insuficijencija

  • Reakcije na mestu infuzije

  • Povećanje amilaze u krvi

  • Povećanje lipaze

  • Hipokalemija

  image

  • Hiponatremija, uglavnom povezana sa dijarejom i povraćanjem

  • Povećanje transaminaza u serumu (AST i ALT) odsustvu progresivnih metastaza u jetri, opisano je veoma retko

* npr. pneumonija izazvana Pneumocystis jirovecii, bronhopulmonarna aspergiloza, sistemska kandidijaza

npr. Herpes zoster, influenca, reaktivacija hepatitisa B, kolitis izazvan cytomegalovirusom

Sporadični slučajevi bubrežne insuficijencije, hipotenzije ili kardiocirkulatornog šoka opisani su kod pacijenata koji su imali epizode dehidratacije udružene sa dijarejom i/ili povraćanjem, ili sepsom.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Simptomi

Postoje izveštaji o predoziranju, u dozama koje su približno dva puta veće od preporučenih terapijskih doza, što može biti smrtonosno. Najznačajnije prijavljene neželjene reakcije bile su teška neutropenija i teška dijareja.


Terapija

Nema poznatog antidota za irinotekan. Treba maksimalno primeniti mere suportivne terapije da bi se sprečila pojava dehidratacije zbog dijareje i u cilju lečenja bilo koje infektivne komplikacije.


FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci


Sorbitol (E420), mlečna kiselina,

natrijum-hidroksid (za podešavanje pH na 3.0-3.8) ili hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH na 3.0-3.8), i voda za injekcije.


Inkompatibilnost


Ne mešati sa drugim lekovima, osim sa navedenim u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom.


Rok upotrebe


Neotvorena bočica: 2 godine.

Rastvor posle rekonstitucije/razblaženja: Hemijska i fizička stabilnost je dokazana za 12 sati posle rekonstitucije na sobnoj temperaturi ili za 24 sata na 2° do 8°C.


Sa mikrobiološke tačke gledišta, razblaženi rastvor se mora primeniti odmah. Ako se lek ne primeni odmah, vreme i uslovi čuvanja pre primene predstavljaju odgovornost korisnika i normalno, ne bi trebalo da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2 ºC do 8 ºC, osim ako se rekonstitucija/razblaženje ne odvija u strogo kontrolisanim i validiranim aseptičkim uslovima.


Neiskorišćeni deo rastvora treba odbaciti.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25 ºC u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Za čuvanje posle razblaženja, videti odeljak Rok upotrebe.

Priroda i sadržaj pakovanja VIARITEC 1x (40mg/2mL):

Unutrašnje pakovanje je bočica od tamnog stakla tip I , zatvorena sa gumenim zatvaračem (bromobutil gume sive boje), aluminijumskom kapicom i plastičnim poklopcem ("flip - off").

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica i Uputstvo za lek.


VIARITEC 1x (100mg/5mL):

Unutrašnje pakovanje je bočica od tamnog stakla tip I , zatvorena sa gumenim zatvaračem (bromobutil gume sive boje), aluminijumskom kapicom i plastičnim poklopcem ("flip - off").

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Obavezna je pažljiva priprema i rukovanje lekom VIARITEC, kao i sa drugim antineoplastičnim lekovima. Potrebno je pri tome koristiti zaštitne naočare, masku i rukavice.

U slučaju da lek VIARITEC rastvor ili rastvor za infuziju dođe u kontakt sa kožom, zahvaćenu površinu treba smesta temeljno oprati sapunom i vodom. U slučaju da VIARITEC rastvor ili rastvor za infuziju dođe u kontakt sa sluznicom, zahvaćenu površinu treba smesta temeljno isprati vodom.


Priprema za primenu intravenske infuzije:

Kao i kod drugih lekova za injekcionu primenu, lek VIARITEC rastvor treba pripremiti pod aseptičkim uslovima (videti odeljak Rok upotrebe).

Ukoliko se primeti bilo kakav precipitat (talog) u bočici posle rekonstitucije (rastvaranja), proizvod treba ukloniti, shodno standardnim postupcima za citotoksična sredstva.

Potrebnu količinu leka VIARITEC rastvora treba uzeti iz bočice pod aseptičkim uslovima, koristeći graduisani špric, a zatim je ubrizgati u infuzionu kesu ili bocu od 250 mL koja sadrži 0,9% rastvor NaCl ili 5% rastvor glukoze. Infuzionu tečnost treba zatim dobro promućkati okrećući kesu ili bocu u rukama.


Uklanjanje:


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala (korišćenog za rastvaranje i ubrizgavanje) nakon njegove primene treba uništiti u skladu sa bolničkim standardnim postupcima (važećim uputstvima) za rukovanje citotoksičnim sredstvima.