Početna stranica Početna stranica

Votubia
everolimus

UPUTSTVO ZA LEKVotubia; 2,5 mg; tablete Votubia; 5 mg; tablete everolimus


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ponovno javljanje hepatitisa B je uočeno kod nekih pacijenata koji su uzimali everolimus. Recite svom lekaru ako osetite simptome hepatitisa B tokom lečenja everolimusom. Prvi simptomi mogu biti groznica, osip na koži, bol i zapaljenje zglobova. Drugi simptomi mogu uključivati zamor, gubitak apetita, mučninu, žuticu (žuto prebojena koža) i bol u gornjem delu stomaka. Blede stolice ili taman urin takođe mogu biti znaci hepatitisa.


Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 1. Kako čuvati lek Votubia

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Votubia posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25° C.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Nemojte koristiti ovaj lek ako primetite da je pakovanje oštećeno ili postoje vidljivi znaci neovlašćenog otvaranja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Votubia

Votubia, 2,5 mg, tableta:

Aktivna supstanca je everolimus.

Jedna tableta sadrži 2,5 mg everolimusa.

Votubia, 5 mg, tableta:

Aktivna supstanca je everolimus. Jedna tableta sadrži 5 mg everolimusa.


Pomoćne supstance su butilhidroksitoluen (E321); magnezijum-stearat; laktoza, monohidrat; hipromeloza; krospovidon; laktoza, bezvodna.


Kako izgleda lek Votubia i sadržaj pakovanja


Votubia, 2,5mg, tableta:

Bela do slabo žućkasta izdužena tableta, fasetiranih ivica, bez podeone linije sa utisnutom oznakom „NVR“ sa jedne strane i oznakom „LCL“ na drugoj strani.


Votubia, 5mg, tableta:

Bela do slabo žućkasta izdužena tableta, fasetiranih ivica, bez podeone linije sa utisnutom oznakom „NVR“ sa jedne strane i oznakom „5“ na drugoj strani.


Unutrašnje pakovanje leka je blister u kome se nalazi 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 3 blistera sa po 10 tableta i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD),

Omladinskih Brigada 90 A, Beograd - Novi Beograd


Proizvođač:

NOVARTIS PHARMA STEIN AG NOVARTIS TECHNICAL OPERATIONS SCHWEIZ, STEIN

SOLIDS, Schaffhauserstrasse, Stein AG, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Votubia, tablete, 30 x (2,5 mg): 515-01-01862-21-001 od 01.03.2022.

Votubia, tablete, 30 x (5 mg): 515-01-01863-21-001 od 01.03.2022.