Početna stranica Početna stranica

Riopan
magaldrat

UPUTSTVO ZA LEKRiopan, 800 mg/mL, oralna suspenzija magaldrat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Riopan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Riopan

 3. Kako se uzima lek Riopan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Riopan

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Riopan i čemu je namenjen

  Lek Riopan kao aktivnu supstancu sadrži magaldrat i pripada grupi lekova poznatoj kao antacidi. Ovi lekovi deluju tako što neutralizuju višak želudačne kiseline.


  Lek Riopan je namenjen za:

  • Gorušicu i druge tegobe nastale usled kiselog sadržaja želuca,

  • Simptomatsku terapiju čira na želuca i dvanaestopalačnom crevu.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Riopan Lek Riopan ne smete uzimati:

  Ako ste alergični (preosetljivi) na magaldrat ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u

  odeljku 6).


  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Riopan.

  • ako imate probleme sa bubrezima ili ste na dijalizi

  • ako bolujete od Alchajmerove bolesti ili nekog drugog oblika demencije

  • ako ste na ishrani siromašnoj fosfatima

  • ako je Vaš lekar zaključio da imate poremećen metabolizam kostiju

  • ako imate manje od 12 godina


   Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, pre nego što počnete da uzimate Riopan obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


   Veoma retko, posle višegodišnje upotrebe visokih doza, zbog smanjene resorpcije kalcijuma i fosfata može da dođe do osteomalacije (poremećaj metabolizma kostiju koji se odlikuje slabljenjem kostiju koje je uzrokovano gubitkom mineralnog sadržaja kostiju).


   Kod pacijenata sa ulkusom želuca i dudodenuma potrebno je uraditi test na Helicobacter pylori i u slučaju pozitivnog nalaza, lekar će odrediti standardnu terapiju koja najčešće posle uspešne eradikacije (potpunog uklanjanja) bakterije dovodi do izlečenja ulkusa.


   Ako se simptomi održavaju ili se ponovo jave

   Ako se simptomi održavaju duže od dve nedelje morate da se obratite Vašem lekaru za savet.


   Održavanje ili vraćanje simptoma može da bude znak ozbiljnog oboljenja. Odmah se obratite svom lekaru ako primetite neki od narednih simptoma:

   • pojava krvi u stolici; može da bude crna kao katran

   • povraćanje krvi ili crnih komadića izgleda zrna kafe


    Deca

    Lek Riopan ne sme da se koristi kod dece mlađe od 12 godina.


    Drugi lekovi i Riopan

    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


    Pošto antacidi mogu da utiču na resorpciju drugih istovremeno uzimanih lekova, potrebno je napraviti razmak od 2 sata između primene leka Riopan i drugih lekova.


    Pre uzimanja leka Riopan obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate neki od sledećih lekova:

   • antibiotici kao što su ciprofloksacin, ofloksacin i norfloksacin ili neki drugi tetraciklini i derivati hinolona

   • digoksin (koristi se kod srčanih oboljenja)

   • izoniazid (koristi se za lečenje tuberkuloze)

   • jedinjenja gvožđa

   • hlorpromazina (koristi se za lečenje shizofrenije i anksioznosti),

   • antikoagulansi kao što je varfarin koji sadrži kumarin (koristi se da spreči zgrušavanje krvi).


  Uzimanje leka Riopan sa hranom, pićima i alkoholom

  Lek Riopan ne sme da se uzima zajedno sa zakišeljenim pićima kao što su voćni sokovi, vino ili sa šumećim tabletama koje sadrže voćne kiseline (na primer limunsku ili ćilibarnu kiselinu).


  Trudnoća, dojenje i plodnost

  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

  Pre uzimanja lekova koji sadrže aluminijum, a u cilju vezivanja suvišne želudačne kiseline, za vreme trudnoće, odnos koristi i rizika treba pažljivo da se proceni. Ako ste trudni, trebalo bi da ovaj lek (aktivna supstanca sadrži aluminijum) uzimate samo kratko vreme, da biste izbegli opterećenje Vašeg nerođenog deteta aluminijumom.

  Jedinjenja aluminijuma prelaze u majčino mleko. Ne može se pretpostaviti da postoji rizik za novorođenče, jer se resorbuju samo male količine.

  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Lek Riopan nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnosti upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


 3. Kako se uzima lek Riopan


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom.


  Doziranje:

  Odrasli i deca uzrasta od 12 godina i starija:

  • uobičajena doza je 1-2 kesice po potrebi nekoliko puta na dan

  • ne uzimajte više od 8 kesica (6400 miligrama magaldrata) na dan


   Način primene:

   Pre upotrebe protresti kesicu. Sadržaj može da se proguta nerazblažen ili sa vodom. Detaljan opis primene kesica leka Riopan dat je na sledećim ilustracijama.

   image


   Lek Riopan treba da se koristi za kratkotrajno lečenje Vaših simptoma.


   Ako se simptomi održavaju duže od dve nedelje, potrebno je da se posavetujete sa Vašim lekarom.


   Održavanje ili vraćanje simptoma može da bude znak ozbiljnog oboljenja. Odmah se obratite svom lekaru ako primetite neki od narednih simptoma:

  • pojava krvi u stolici; može da bude crna kao katran

  • povraćanje krvi ili crnih komadića izgleda zrna kafe


   Ako ste uzeli više leka Riopan nego što treba

   Ako ste uzeli više leka Riopan nego što je propisano, obratite se Vašem lekaru za savet.


   Uzimanje velike količine leka Riopan može da izazove promene u peristaltici creva praćeno omekšavanjem stolice ili povećanjem pokretljivosti creva.

   Ako ste zaboravili da uzmete lek Riopan

   Ako ste zaboravili da uzmete lek Riopan u uobičajeno vreme, uzmite sledeću dozu kao i obično. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Riopan

   Ako ste uzimanje prekinuli zbog pojave neželjenih dejstava, potrebno je da se obratite Vašem lekaru. Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • meka stolica


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • proliv


  Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega ili kod dugotrajne terapije lekom Riopan sa visokim dozama može da dođe do povećanja koncentracije aluminijuma i magnezijuma u krvi. Ovo može da dovede do deponovanja aluminijuma, naročito u nervnom i koštanom tkivu i gubitka fosfata.


  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Riopan, a nisu pomenuti u ovom uputstvu ili su postojeći postali ozbiljni obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Riopan

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Riopan posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek Riopan ne čuvati u frižideru ili zamrzivaču.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Riopan

Aktivna supstanca: magaldrat (aluminijum magnezijum-hidroksid-sulfat-hidrat). Jedna kesica od 10 mL sadrži kao aktivnu supstancu magaldrat suspenziju 10%, što odgovara 800 mg magaldrata, bezvodnog.


Pomoćne supstance: hipromeloza; maltol; natrijum-ciklamat; simetikon, emulzija 30%; srebro-sulfat, hlorheksidin diglukonat rastvor 20%; aroma slatke pavlake 225082, aroma karamele 217358, arapska guma, voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Riopan i sadržaj pakovanja

Oralna suspenzija.

Suspenzija bele do bledo-žute boje, mirisa na karamel.


Unutrašnje pakovanje je kesica (poliester 12 μm/ aluminijum 10 μm / polietilen 18 g/m2 – poliester 12 μm / polietilen 50 g/m2, obložena slojem koji se sastoji od polietilena 25 g/m2 /poliestera 19 μm / polietilen 25 g/m2).

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 20 kesica i Uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

TAKEDA GMBH PREDSTAVNIŠTVO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Bulevar Zorana Đinđića 64a, Beograd - Novi Beograd


Proizvođač:

TAKEDA GMBH,

Singen, Robert-Bosch-Strasse 8, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj, 2018.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-03126-17-001 od 21.05.2018.