Početna stranica Početna stranica

Bupivacaine Grindeks Spinal
bupivakain

UPUTSTVO ZA LEK


Bupivacaine Grindeks Spinal, 5 mg/mL, rastvor za injekciju bupivakain


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Lek Bupivacaine Grindeks Spinal se koristi za anesteziranje određenih delova tela tokom hirurške intervencije kod odraslih osoba i dece svih uzrasta.


Lek Bupivacaine Grindeks Spinal se primenjuje u donji deo kičmenog stuba za anesteziranje donjih ekstremiteta ili donjeg dela tela.


Leki Bupivacaine Grindeks Spinal deluje na nervna vlakna na mestu primene, tako da one privremeno prestaju da prenose osećaj bola, toplote ili hladnoće. Međutim, i dalje je moguće osetiti pritisak i dodir. Hirurška intervencija biće izvršena na anesteziranim delovima tela. U mnogim slučajevima to znači da će i nervni impulsi i nervi koji pokreću mišiće u tom delu tela biti blokirani, što dovodi do njihove privremene slabosti ili nemogućnosti da funkcionišu.


 1. Šta treba da znate pre nego što primite lek Bupivacaine Grindeks Spinal Lek Bupivacaine Grindeks Spinal ne smete primati:

  • Ako ste alergični (preosetljivi) na bupivakain-hidrohlorid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  • Ako ste alergični na neki drugi lokalni anestetik iz iste grupe lekova (kao što su lidokain ili ropivakain), jer se time povećava rizik od alergije na lek Bupivacaine Grindeks Spinal.

  • Ako bolujete od oboljenja mozga ili kičmene moždine kao što su meningitis, tumori, poliomijelitis, intrakranijalno krvarenje.

  • Ako ste nedavno imali traumu (npr. frakturu), spondilitis, tuberkulozu ili tumor kičme.

  • Ako imate trovanje krvi (septikemiju).

  • Ako imate problema sa kičmenom moždinom usled anemije.

  • Ako imate infekciju kože blizu mesta primene injekcije.

  • Ako se nalazite u stanju kardiogenog šoka (stanje kada srce ne može da isporuči dovoljno krvi svim delovima tela).

  • Ako se nalazite u stanju hipovolemijskog šoka (veoma nizak krvni pritisak koji dovodi do kolapsa).

  • Ako imate poremećaj koagulacije ili uzimate lekove koji sprečavaju koagulaciju (zgrušavanje) krvi.

  • Ako imate neke zdravstvene problem zbog kojih je Vaš lekar zaključio da ne možete primiti lek Bupivacaine Grindeks Spinal.


   Ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas ne smete primiti lek Bupivacaine Grindeks Spinal. Ukoliko niste sigurni, razgovarajte sa svojim lekarom pre primene leka Bupivacaine Grindeks Spinal.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primite lek Bupivacaine Grindeks Spinal ako:

  • Imate problema sa srcem, bubrezima ili jetrom zato što će lekar možda morati da prilagodi dozu leka.

   Drugi lekovi i Bupivacaine Grindeks Spinal


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Posebno recite svom lekaru ako uzimate druge lokalne anestetike ili antiaritmike (lekovi koji se koriste u terapiji poremećaja srčanog ritma) koji mogu imati uticaj na određivanje potrebne doze leka Bupivacaine Grindeks Spinal.

   Vaš lekar mora da bude potpuno upoznat sa drugim lekovima koje uzimate, da bi mogao tačno da odredi pravu dozu za Vas.


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što primite lek Bupivacaine Grindeks Spinal.

   Nije pokazano da lek Bupivacaine Grindeks Spinal utiče štetno na tok trudnoće. Dojenje

   Nije pokazano da lek Bupivacaine Grindeks Spinal utiče štetno na odojče tokom dojenja.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Nakon primene leka Bupivacaine Grindeks Spinal Vaša sposobnost reagovanja i koordinacije će biti smanjena. Posle primene leka Bupivacaine Grindeks Spinal ne smete upravljati vozilom niti rukovati alatom i mašinama do narednog dana.


   Lek Bupivacaine Grindeks Spinal sadrži natrijum

   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (12,59 mg) natrijuma po ampuli, odnosno suštinski je „bez natrijuma”.


 2. Kako se primenjuje lek Bupivacaine Grindeks Spinal

  Lek Bupivacaine Grindeks Spinal može da primeni samo lekar. Lekar odlučuje koliku dozu leka ćete primiti na osnovu kliničke potrebe i Vašeg fizičkog stanja.


  Primena kod dece i adolescenata

  Anesteziolog sa iskustvom u primeni anestezije kod dece polako će dati anestetički rastvor u kičmeni kanal (deo kičme u kom se takođe nalazi kičmena moždina). Veličina doze zavisi od uzrasta i telesne mase pacijenta i uvek je određuje anesteziolog.


  Ako ste primili više leka Bupivacaine Grindeks Spinal nego što treba

  Ozbiljna neželjena dejstva kao posledice prevelike doze leka Bupivacaine Grindeks Spinal su izuzetno retka i iziskuju posebano lečenje. Lekar koji Vas leči zna kako da reaguje u takvim situacijama.


  Retko neželjeno dejstvo ove vrste anestetika je visoka ili totalna blokada. Stoga, da bi se sprečilo ovo dejstvo, starijim pacijentima ili trudnicama u odmaklom stadijumu trudnoće daje se niža doza. Izuzetno visoka blokada može dovesti do problema u disanju, pada krvnog pritiska i usporenog rada srca.


 3. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • pad krvnog pritiska

  • usporeni rad srca

  • mučnina

   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • glavobolja

  • povraćanje

  • problemi sa mokrenjem/otežano mokrenje

  • nemogućnost zadržavanja urina


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • osećaj bockanja ili trnjenja

  • delimična paraliza

  • neuobične senzacije

  • slabost mišića

  • bol u leđima


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • zastoj rada srca

  • alergijska reakcija

  • anafilaktički šok

  • privremena anestezija (utrnulost) ruku, nogu i respiratornih mišića

  • obostrana paraliza

  • paraliza

  • poremećaji nervnog sistema

  • arahnoiditis (zapaljenje paučinaste moždane ovojnice)

  • otežano disanje


   Ukoliko se ne osećate dobro tokom primene leka, odmah obavestite svog lekara o tome.


   Druga neželjena dejstva kod dece i adolescenata

   Neželjena dejstva kod dece slična su onima kod odraslih osoba. Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 4. Kako čuvati lek Bupivacaine Grindeks Spinal

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Nemojte koristiti lek Bupivacaine Grindeks Spinal nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Ne zamrzavati. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

  Vaš lekar i bolnički farmaceut su odgovorni za ispravno čuvanje, izdavanje i uklanjanje leka Bupivacaine Grindeks Spinal.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 5. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Bupivacaine Grindeks Spinal

Akutno aktivno oboljenje centralnog nervnog sistema, kao što su meningitis, tumori, poliomijelitis i intrakranijalno krvarenje.


Spinalna anestezija može dovesti do hipotenzije i bradikardije. Rizik od ovih efekata se može smanjiti npr. injektovanjem vazokonstriktora. Hipotenziju bi trebalo odmah korigovati intravenskim davanjem simpatomimetika, ponavljajući ovu terapiju ako je neophodno.


Retka, ali ozbiljna, neželjena reakcija prilikom spinalne anestezije je visoka ili totalna spinalna blokada koja dovodi do depresije kardiovaskularnog i respiratornog sistema. Kardiovaskularna depresija izazivana blokadom simpatikusa dovodi do teške hipotenzije i bradikardije pa i do srčanog zastoja. Moguća je i respiratorna depresija usled blokade nerava respiratornih mišića uključujući i dijafragmu.


Kod starijih osoba i pacijentkinja u odmaklom stadijumu trudnoće postoji rizik za primenu ekstenzivne ili totalne spinalne blokade. Kod ovih pacijenata neophodno je smanjenje doze (videti odeljak Doziranje i način primene).


Bez obzira koji se anestetik koristi u subarahnoidalnoj anesteziji, uvek treba imati u vidu mogućnost razvoja značajne hipotenzije.

Neurološko oštećenje je retka, ali poznata posledica intratekalne anestezije i može dovesti do parestezije ili anestezije, motorne slabosti i paralize. Ponekad je neurološko oštećenje trajno.


Iako neorološka oštećenja kao npr. multipla skleroza, hemiplegija, paraplegija i nervno-mišićni poremećaji nisu neželjeena dejstva subarahnoidalne anestezije ali je potrbno obratiti pažnju na njih. Pre primene terapije treba razmotriti da li je korist za pacijenta veća u odnosu na mogući rizik.


Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (12,59 mg) natrijuma po ampuli, odnosno suštinski je „bez natrijuma”.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Istovremena primena bupivakaina i drugih lokalnih anestetika ili lekova strukturno sličnih amidskim lokalnim anesteticima, npr. određeni antiaritmici, kao što su lidokain i meksiletin mogu pojačati toksičnost pošto su sistemski toksični efekti aditivni. Interakcije lokalnih anestetika i antiaritmika klase III (npr. amjodaron) nisu specijalno proučavane, ali se preporučuje oprez (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Plodnost, trudnoća i dojenje


Trudnoća

Bupivakain je primenjen kod velikog broja trudnica i žena u reproduktivnom periodu.

Nisu prijavljena specifična oštećenja reproduktivnih sposobnosti ili povećane učestalosti malformacije (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka Sažetka karakteristika leka). Treba, međutim, imati u vidu da se doza mora smanjiti kod pacijentkinja u odmaklom stadijumu trudnoće (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Dojenje

Bupivakain se izlučuje u mleko dojilja, ali u veoma malim količinama tako da ne postoje realni rizici za njegovo štetno delovanje na novorođenče.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Pored direktnog anestetičnog delovanja, lokalni anestetici mogu imati veoma blago dejstvo na mentalne funkcije i koordinaciju čak i kada nema očigledne CNS toksičnosti, tako da može da ima prolazno dejstvo na pokrete i brzinu reagovanja.


Neželjena dejstva Opšte

Profil neželjenih reakcija za lek Bupivacaine Grindeks sličan je kao kod svih dugodelujućih anestetika koji se aplikuju u subarahnoidalni prostor. Neželjena dejstva koja su prouzrokovana samim lekom ponekad je teško odvojiti od fizioloških efekata nervnog bloka (npr. sniženje krvnog pritiska, bradikardija, privremena retencija urina), događaja koji su direktna posledica uboda igle pri punkciji (npr. povreda nerva) ili su indirektna posledica uboda igle (npr. meningitis, epiduralni apsces) ili su neželjena dejstva uzrokovana curenjem cerebrospinalne tečnosti (npr. glavobolja nakon punkcije dura mater).


Neželjene dejstva, prikazana u tabeli 3, navedena su prema MedDRA klasifikaciji sistema organa i kategorijama učestalost. Učestalost je definisana na sledeći način: veoma često (≥1/10), često (≥1/100,

<1/10), povremeno (≥1/1000, <1/100), retko (≥1/10000, <1/1000), veoma retko (<1/1000).


Neželjene reakcije prouzrokovane samim lekom teško je razlikovati od fizioloških efekata blokade nerava (npr. sniženje krvnog pritiska, bradikardija, privremena retencija urina), događaja direktno prouzrokovanih (npr. spinalni hematom) ili indirektno prouzrokovanih (npr. meningitis, epiduralni apsces) ubodom igle ili događajima povezanim sa cerebrospinalnim curenjem (npr. glavogolja kao posledica duralne punkcije).

Učestalost neželjenih reakcija navedena je prema MedDRA klasi sistema organa. U okviru svakog sistema organa, neželjene reakcije su rangirane prema sledećoj učestalosti: veoma česta (≥1/10); česta (≥1/100 do

<1/10); povremena (≥1/1000 do <1/100); retka (≥1/10000 do 1/1000); veoma retka (<1/10000). Tabela 3. Neželjena dejstva

Poremećaji imunskog sistema

Retko

Alergijske reakcije, anafilaktički šok

Poremećaj nervnog sistema

Često

Glavobolja

Povremeno

Parestezija, pareza, dizestezija

Retko

Paraplegija, paraliza, neuropatija, arahnoiditis

Kardiološki poremećaji

Veoma često

Hipotenzija, bradikardija

Retko

Srčani zastoj

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Retko

Depresija disanja

Gastrointestinalni poremećaji

Veoma često

Mučnina

Često

Povraćanje

Poremećaji mišićno- koštanog sistema i vezivnog tkiva

Povremeno

Slabost mišića, bol u leđima

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Često

Retencija urina, inkontinencija


Akutna sistemska toksičnost

Kada se lek Bupivacaine Grindeks koristi kako je preporučeno nije verovatno da će dovesti do koncentracija u krvi dovoljno velikih da dovedu do sistemske toksičnosti. Međutim, ako se koristi sa drugim lokalnim anesteticima, toksični efekti su aditivni i mogu prouzrokovati sistemske toksične reakcije.


Terapija akutne sistemske toksičnosti


Ukoliko se jave simptomi aktutne toksičnosti ili ako dođe do totalne spinalne blokade treba odmah obustaviti primenu anestetika. Kardiovaskularne i neurološke manifestacije toksičnosti (npr. konvulzije, CNS depresija) lečiti adekvatnom terapijom.


Ukoliko dođe do zastoja cirkulacije, odmah treba započeti sa kardiopulmonarnom reanimacijom. Optimalna oksigenacija i ventilacija i cirkulatorna podrška, kao i terapija acidoze, od vitalnog su značaja zbog toga što i hipoksija i acidoza povećavaju sistemsku toksičnost lokalnih anestetika.

U slučaju pojave znakova akutne sistemske toksičnosti ili totalne subarahnoidalne blokade, odmah treba prekinuti neposrednu primenu lokalnih anestetika i odmah treba tretirati CNS simptome (epileptični napadi, atenuacija) tako što će se osigurati prohodnost disajnih puteva, adakvatna ventilacija i primena antikonvulziva (npr. tiopental 1–3 mg/kg, diazepam ili midazolam i.v.). Primena miorelaksanasa je moguća samo nakon indukcije dovoljnog nivoa poremećaja svesti pod uslovom da postoji mogućnost trahealne intubacije i asistirane ventilacije.

Ukoliko dođe do zastoja disanja, potrebno je započeti kardiopulmonarnu reanimaciju u skladu sa važećim preporukama. Za terapiju toksičnosti od suštinskog je značaja optimizacija oksigenacije i ventilacije (da bi se sprečila hipoksija i/ili hiperkapnija) i cirkulatorna podrška, tj. terapija cirkulatornog sistema (uspostavljanje euvolemije) i terapija acidoze zbog toga što hipoksija i acidoza povećavaju sistemsku toksičnost lokalnih anestetika. Ukoliko se jave hipotenzija i/ili bradikardija, treba ih tretirati intravenskim rastvorima, vazopresorima i/ili pozitivnim inotropnim lekovima. Doze kod dece trebalo bi da budu zasnovane na njhovom uzrastu i telesnoj masi.


Pedijatrijska populacija

Neželjene reakcije kod dece slične su onima kod odraslih, ali kod dece nekad može biti teško prepoznati rane znake toksičnosti anestetika, naročito u slučaju kada do nervne blokade dođe tokom sedacije ili opšte anestezije.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Preporučena primena leka nije verovatno da će dovesti do koncentracija u krvi dovoljno velikih da prouzrokuju sistemsku toksičnost. Međutim, ako se koristi sa drugim lokalnim anesteticima, toksični efekti su aditivni i mogu prouzrokovati sistemske toksične reakcije (videti videti delove Akutna sistemska toksičnost i Terapija akutne sistemske toksičnosti u odeljku Neželjena dejstva).


Lista pomoćnih supstanci


Natrijum-hlorid;

Natrijum-hidroksid ili hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH); Voda za injekcije.


Inkompatibilnost


Ne preporučuje se dodavanje drugih supstanci rastvorima za injekciju za spinalnu anesteziju.


Rok upotrebe


Rok upotrebe: 5 godina


Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Ne zamrzavati.


Za uslove čuvanja nakon prvog otvaranja leka, videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je staklena, bezbojna ampula (staklo tip I).

Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 5 ampula (5 x 4 mL) i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)

Lek je namenjen samo za jednokratnu upotrebu i mora se iskoristiti odmah nakon otvaranja. Svu neupotrebljenu količinu rastvora odbaciti.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.