Početna stranica Početna stranica

Viekirax
ombitasvir, paritaprevir, ritonavir

UPUTSTVO ZA LEK


Viekirax, 12,5 mg/75 mg/50 mg, film tablete

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Viekirax i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Viekirax

 3. Kako se uzima lek Viekirax

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Viekirax

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

  1. Šta je lek Viekirax i čemu je namenjen

   Lek Viekirax sadrži aktivne supstance ombitasvir, paritaprevir i ritonavir. To je antivirusni lek koji se koristi za lečenje odraslih koji boluju od hroničnog (dugotrajnog) hepatitisa C (infektivna bolest jetre koju izaziva virus hepatitisa C).


   Zajedničkim dejstvom ove tri aktivne supstance zaustavlja se razmnožavanje virusa hepatitisa C i infekcija novih ćelija, što omogućava da se vremenom virus uklanja iz krvi. Ombitasvir i paritaprevir blokiraju dva proteina koji su neophodni za razmnožavanje virusa. Ritonavir deluje kao „pojačivač” koji produžava dejstvo paritaprevira u organizmu.


   Lek Viekirax, tablete se uzimaju sa drugim antivirusnim lekovima poput dasabuvira i ribavirina. Lekar će Vam reći koji od ovih lekova treba da uzimate sa lekom Viekirax.


   Veoma je važno da pročitate i Uputstvo za lek za druge antivirusne lekove koje uzimate sa lekom Viekirax. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ovim lekovima, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

  2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Viekirax Lek Viekirax ne smete uzimati:

   • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na ombitasvir, paritaprevir, ritonavir ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6),

   • ukoliko osim hepatitisa C imate umerene do teške probleme sa jetrom,

   • ukoliko uzimate neki od lekova koji su navedeni u tabeli u nastavku. Mogu se javiti ozbiljna ili životno ugrožavajuća dejstva kada se lek Viekirax primenjuje istovremeno sa ovim lekovima. Ovi lekovi mogu uticati na način na koji lek Viekirax deluje, a lek Viekirax može uticati na način na koji deluju ovi lekovi.


    Lekovi koje ne smete uzimati sa lekom Viekirax

    Lek ili aktivna supstanca

    Namena leka

    alfuzosin

    za lečenje uvećane prostate

    amjodaron dizopiramid, dronedaron

    koristi se za korekciju nepravilnog srčanog ritma

    astemizol, terfenadin

    za lečenje simptoma alergije. Ovi lekovi se mogu biti nabaviti bez lekarskog recepta.

    atorvastatin, lovastatin, simvastatin, lomitapid

    za smanjenje koncentracija holesterola u krvi

    karbamazepin, fenitoin, fenobarbital

    za lečenje epilepsije

    cisaprid

    za ublažavanje određenih želudačanih tegoba

    klaritromicin, fusidinska kiselina, rifampicin, telitromicin

    za lečenje bakterijskih infekcija

    kolhicin kod pacijenata koji imaju teške probleme sa jetrom ili bubrezima

    za lečenje napada gihta

    konivaptan

    za regulisanje koncentracija natrijuma u krvi

    efavirenz, etravirin, lopinavir/ritonavir, sakvinavir, tipranavir, nevirapin, indinavir, kobicistat

    za lečenje HIV infekcije

    apalutamid, enzalutamid

    za lečenje raka prostate

    ergotamin, dihidroergotamin

    za lečenje migrenskih glavobolja

    ergonovin, metilergometrin

    koriste se pri porođaju

    lekove koji sadrže etinilestradiol, poput većine kontraceptivnih pilula i vaginalnih kontraceptivnih prstenova

    za kontracepciju

    itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol

    za lečenje gljivičnih infekcija

    midazolam, triazolam (kada se uzimaju oralno)

    kod uznemirenosti ili problema sa spavanjem

    mitotan

    kod simptoma malignih tumora nadbubrežne žlezde

    pimozid, lurasidon

    za lečenje shizofrenije

    kvetiapin

    za lečenje shizofrenije, bipolarnog poremećaja i teških


    depresivnih poremećaja

    hinidin

    za lečenje poremećaja srčanog ritma ili malarije

    ranolazin

    za lečenje hronične angine pektoris (bol u grudima)

    salmeterol

    za lečenje astme

    sildenafil

    kada se koristi za lečenje srčanog i plućnog poremećaja koji se zove „plućna arterijska hipertenzija”

    kantarion (Hypericum perforatum)

    biljni lek za lečenje uznemirenosti i blage depresije. Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta.

    tikagrelor

    za sprečavanje zgrušavanja krvi


    Nemojte uzimati lek Viekirax ukoliko se nešto od gorenavedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Viekirax.


    Upozorenja i mere opreza

    Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Viekirax ukoliko:

    • imate neku drugu bolest jetre, osim hepatitisa C;

    • imate ili ste prethodno imali infekciju virusom hepatitisa B, jer će Vaš lekar možda želeti da Vas pažljivije prati;

    • imate dijabetes. Možda će biti potrebno pažljivije praćenje koncentracija glukoze u krvi i/ili prilagođavanje doze Vašeg leka za dijabetes nakon započinjanja lečenja lekom Viekirax. Kod nekih pacijenata sa dijabetesom je došlo do smanjenja koncentracija šećera u krvi (hipoglikemija) nakon započinjanja lečenja lekovima kao što je lek Viekirax.


    Tokom uzimanja leka Viekirax sa dasabuvirom, obratite se Vašem lekaru ukoliko imate sledeće simptome, jer oni mogu biti znak pogoršanja bolesti jetre:

    • osećate mučninu, povraćate ili izgubite apetit,

    • primećujete žutu prebojenost kože ili očiju,

    • tamnija boja mokraće nego inače,

    • konfuzija,

    • primećujete oticanje u predelu stomaka.


    Ukoliko se bilo šta od gorenavedenog odnosi na Vas (ili ukoliko niste sigurni), razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Viekirax.


    Obavestite Vašeg lekara ukoliko ste ranije imali depresiju ili psihijatrijsku bolest. Depresija, uključujući misli o samoubistvu i pokušaji samoubistva, prijavljeni su kod nekih pacijenata koji su uzimali ovaj lek, posebno kod pacijenata koji su ranije imali depresiju ili psihijatrijsku bolest ili kod pacijenata koji uz ovaj lek uzimaju i ribavirin. Vi ili Vaš negovatelj takođe, treba odmah da obavestite Vašeg lekara o bilo kakvim promenama u ponašanju ili raspoloženju i bilo kakvim mislima o samoubistvu koje možda imate.


    Analize krvi

    Lekar će uraditi ispitivanja krvi pre, tokom i nakon lečenja lekom Viekirax. Ovo je zbog toga da bi Vaš lekar:

   • odlučio koje još lekove treba da uzimate sa lekom Viekirax i koliko dugo,

   • potvrdio da je lečenje bilo efikasno i da u Vašem organizmu nema više virusa hepatitisa C,

   • proverio imate li neželjena dejstva na lek Viekirax ili druge antivirusne lekove koje Vam je lekar propisao uz lek Viekirax (kao što su „dasabuvir” i „ribavirin”).


    Deca i adolescenti

    Nemojte davati lek Viekirax deci i adolescentima mlađima od 18 godina. Primena leka Viekirax kod dece i adolescenata još nije ispitana.

    Drugi lekovi i Viekirax

    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


    Postoje određeni lekovi koje ne smete uzimati sa lekom Viekirax - vidite prethodnu tabelu „Lekovi koje ne smete uzimati sa lekom Viekirax”.


    Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Viekirax, ako uzimate bilo koji od lekova navedenih u tabeli u nastavku. Lekar će možda morati da promeni dozu tih lekova. Takođe, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Viekirax, ukoliko uzimate hormonske kontraceptive. Vidite odeljak o kontracepciji u nastavku.


    Pre nego što uzmete lek Viekirax morate obavestiti Vašeg lekara ako uzimate sledeće lekove

    Lek ili aktivna supstanca

    Namena leka

    alprazolam, diazepam

    za lečenje uznemirenosti, paničnih napada i poremećaja spavanja

    ciklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus

    za smanjenje aktivnosti imunskog sistema

    ciklobenzaprin, karisoprodol

    protiv grčenja (spazma) mišića

    kolhicin kod pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega i jetre

    za lečenje napada gihta ili porodične mediteranske groznice

    digoksin, amlodipin, nifedipin, valsartan, diltiazem, verapamil, kandesartan, losartan

    za lečenje srčanih problema ili povišenog krvnog pritiska

    enkorafenib

    za lečenje raka kože

    furosemid

    kod prekomernog nakupljanja tečnosti u organizmu

    fostamatinib

    kod smanjenog broja trombocita (krvnih pločica)

    hidrokodon

    kod bolova

    levotiroksin

    za lečenje poremećaja rada štitaste žlezde

    rilpivirin, darunavir, atazanavir

    za lečenje HIV infekcije

    omeprazol, lansoprazol, esomeprazol

    za lečenje čira na želucu i drugih želudačnih problema

    ibrutinib, imatinib

    za lečenje određenih malignih oboljenja krvi

    fluvastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin

    za smanjenje koncentracije holesterola u krvi

    dabigatran

    za razređivanje krvi

    feksofenadin

    za lečenje polenske groznice

    s-mefenitoin

    za lečenje epilepsije

    sulfasalazin

    za lečenje zapaljenja bolesti creva

    repaglinid

    za smanjenje koncentracije šećera u krvi

    eritromicin

    za lečenje bakterijskih infekcija

    steroidni ili kortikosteroidni lekovi (kao što je flutikazon)

    za lečenje različitih stanja, uključujući ozbiljne bolesti i alergije

    trazodon

    za lečenje uznemirenosti i depresije

    varfarin i drugi slični lekovi koji se nazivaju antagonisti vitamina K*

    za razređivanje krvi

    *Vaš lekar će možda morati da poveća učestalost Vaših krvnih analiza kako bi proverio zgrušavanje krvi.


    Ako se bilo šta od gorenavedenog odnosi na Vas (ili ukoliko niste sigurni), obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Viekirax.


    Trudnoća i kontracepcija


    Dejstva leka Viekirax tokom trudnoće nisu poznata. Lek Viekirax se ne sme uzimati u trudnoći ili kod žena u reproduktivnom periodu bez upotrebe efektivne kontracepcije.

    • Vi ili Vaš partner morate koristiti efektivnu metodu kontracepcije tokom lečenja.

     Kontraceptivni lekovi koji sadrže etinilestradiol ne smeju se koristiti u kombinaciji sa lekom Viekirax. Pitajte Vašeg lekara koja je kontracepcija najbolja za Vas.


     Dodatne mere opreza su potrebne ukoliko se lek Viekirax uzima zajedno sa ribavirinom. Ribavirin može da izazove teške urođene mane deteta. Ribavirin ostaje u telu dugo nakon prestanka lečenja, zbog čega je efektivna kontracepcija potrebna tokom lečenja, kao i neko vreme nakon lečenja.


    • Postoji rizik od urođenih mana deteta kada se ribavirin daje pacijentkinjama koje zatrudne.


    • Postoji i rizik od urođenih mana deteta kada ribavirin uzimaju pacijenti muškog pola čije partnerke zatrudne.


    • Veoma pažljivo vidite odeljak „Kontracepcija” u Uputstvu za lek za ribavirin. Važno je da i muški i ženski partner pročita te informacije.


    • Ukoliko Vi ili Vaša partnerka zatrudnite tokom lečenja lekom Viekirax i ribavirinom, kao i tokom nekoliko narednih meseci nakon završetka lečenja, odmah se obratite Vašem lekaru.


   Dojenje

   Ne smete dojiti tokom lečenja lekom Viekirax. Nije poznato da li se aktivne supstance leka Viekirax (ombitasvir, paritaprevir i ritonavir) izlučuju u majčino mleko.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Neki pacijenti su prijavili da se osećaju veoma umorno tokom lečenja lekom Viekirax sa drugim lekovima za lečenje infekcije izazvane hepatitisom C. Ako osećate umor, nemojte upravljati vozilom niti rukovati mašinama.


  3. Kako se uzima lek Viekirax

   Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


   Lek Viekirax, tablete se obično uzimaju sa drugim antivirusnim lekovima, kao što su „dasabuvir” i

   „ribivarin”.


   Koliko leka uzeti

   Preporučena doza je dve tablete koje se uzimaju odjednom, ujutro.


   Kako uzeti lek

   • Tablete uzimajte ujutro sa hranom. Vrsta hrane nije važna.

   • Tablete progutajte cele sa vodom.

   • Nemojte žvakati, drobiti ni lomiti tablete, jer mogu imati gorak ukus.


    Koliko dugo uzimati lek Viekirax

    Lek Viekirax ćete uzimati tokom 8, 12 ili 24 nedelje. Lekar će Vam reći koliko dugo će lečenje trajati. Nemojte da prestajete sa uzimanjem leka Viekirax, osim ukoliko Vam to kaže lekar. Veoma je važno da završite pun ciklus lečenja. Tada postoji najveća verovatnoća da će lekovi izlečiti infekciju virusom hepatitisa C.


    Ako ste uzeli više leka Viekirax nego što treba

    Ako slučajno uzmete veću dozu od preporučene, odmah se javite Vašem lekaru ili idite u najbližu bolnicu. Ponesite sa sobom pakovanje leka kako biste lakše mogli da opišete šta ste uzeli.


    Ako ste zaboravili da uzmete lek Viekirax

    Važno je da ne propustite da uzmete dozu ovoga leka. Ako propustite dozu, a preostalo je:

   • više od 12 sati do sledeće doze - uzmite propuštenu dozu sa hranom što je pre moguće,

   • manje od 12 sati do sledeće doze - nemojte uzeti propuštenu dozu, a sledeću dozu uzmite sa hranom prema uobičajenom rasporedu.

    Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


    Ukoliko imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  4. Moguća neželjena dejstva


   Prekinite sa uzimanjem leka Viekirax i obratite se Vašem lekaru ili odmah potražite medicinsku pomoć ukoliko se bilo šta od navedenog pojavi:


   Neželjena dejstva koja se javljaju kada se lek Viekirax uzima sa dasabuvirom ili bez njega i sa ribavirinom ili bez njega:


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

   • Ozbiljne alergijske reakcije, znaci mogu da uključuju:

    • otežano disanje ili gutanje,

    • vrtoglavica ili ošamućenost, koje se mogu javiti usled niskog krvnog pritiska,

    • oticanje lica, usana, jezika ili grla,

    • osip i svrab na koži.


   • Pogoršanje problema sa jetrom. Simptomi mogu da uključuju:

    • mučninu, povraćanje ili gubitak apetita,

    • žutu prebojenost kože ili očiju,

    • tamniju boju mokraće,

    • konfuziju,

    • pojava oticanja u predelu stomaka.


     Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

     Obratite se svom lekaru ili farmaceutu ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava. Neželjena dejstva koja se javljaju kada se lek Viekirax uzima sa dasabuvirom:

     Česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

     • svrab.

      Retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

     • oticanje slojeva kože koje može da zahvati bilo koji deo tela, uključujući lice, jezik ili grlo, što može da izazove poteškoće pri gutanju ili disanju (angioedem).


      Neželjena dejstva koja se javljaju kada se lek Viekirax uzima sa dasabuvirom i ribavirinom: Veoma česta (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

     • izrazit umor (zamor),

     • mučnina,

     • svrab,

     • problemi sa spavanjem (nesanica),

     • osećaj slabosti ili nedostatka energije (astenija),

     • proliv.

      Česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

     • anemija (mali broj crvenih krvnih ćelija),

     • povraćanje.

      Povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

      • gubitak tečnosti (dehidratacija).

       Retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

     • oticanje slojeva kože koje može zahvatiti bilo koji deo tela, uključujući lice, jezik ili grlo što može da izazove poteškoće pri gutanju ili disanju (angioedem).


      Prijavljivanje neželjenih reakcija


      Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


      Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

      Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

      website:

      e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs  5. Kako čuvati lek Viekirax

   Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


   Ne smete koristiti lek Viekirax posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


   Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


   Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

  6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Viekirax


Kako izgleda lek Viekirax i sadržaj pakovanja

Ružičaste, duguljaste, bikonveksne film tablete dimenzija 18,8 mm x 10,0 mm, sa utisnutom oznakom

„AV1” na jednoj strani.


Unutrašnje pakovanje leka je PVC/PE/PCTFE blister prekriven aluminijskom folijom.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 4 intermedijerna pakovanja - složiva kartonska kutija sa po 14 film tableta (7 blistera sa po 2 film tablete) i Uputstvo za lek. Ukupan broj film tableta u pakovanju je 56 film tableta.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

PREDSTAVNIŠTVO ABBVIE BIOPHARMACEUTICALS GMBH BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Bulevar Mihajla Pupina 115E, Beograd

Proizvođač

ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO.KG

Knollstrasse, Ludwigshafen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-01558-20-001 od 09.06.2021.