Početna stranica Početna stranica

Rilutek
riluzol

UPUTSTVO ZA LEK


Rilutek, 50 mg, film tablete

riluzol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rilutek i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rilutek

 3. Kako se uzima lek Rilutek

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rilutek

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Rilutek i čemu je namenjen


  Lek Rilutek sadrži aktivnu supstancu riluzol, koji deluje na nervni sistem.

  Lek Rilutek se koristi kod pacijenata sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

  ALS je oboljenje motornog neurona koje napada nervne ćelije odgovorne za slanje signala mišićima, što dovodi do slabosti, gubitka mišićne mase i paralize.

  Destrukcija nervnih ćelija kod oboljenja motornog neurona može da bude uzrokovana prekomernim količinama glutamata (neurotransmiter) u mozgu i kičmenoj moždini. Lek Rilutek zaustavlja osobađanje glutamata što može da pomogne u sprečavanju oštećenja nervnih ćelija.

  Molimo da konsultujete Vašeg lekara za više informacija u vezi ALS-a, kao i razlozima zbog kojih Vam je ovaj lek propisan.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rilutek Lek Rilutek ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na riluzol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6),

  • ako imate bilo koje oboljenje jetre ili povećane vrednosti nekih enzima jetre u krvi (transaminaze),

  • ako ste trudni ili ako dojite.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek Rilutek:

   • ako imate bilo kakve probleme sa jetrom: žuta prebojenost kože ili beonjača (žutica), svrab po celom telu, mučninu, povraćanje

   • ukoliko Vam bubrezi ne rade dobro

   • ukoliko imate groznicu (povišenu telesnu temperaturu): uzrok ovome može biti mali broj belih krvnih zrnaca, što može dovesti do povećanja rizika za pojavu infekcija.

    Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, ili ukoliko niste sigurni, recite Vašem lekaru koji će odlučiti o Vašoj daljoj terapiji.


    Deca i adolescenti

    Ukoliko ste mlađi od 18 godina, ne preporučuje se primena leka Rilutek jer nema dostupnih podataka u toj populaciji pacijenata.


    Drugi lekovi i Rilutek

    Obavestite svog lekara ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta.


    Trudnoća, dojenje i plodnost

    Ako ste trudni, mislite da ste trudni ili dojite Vašu bebu, NE SMETE uzimati lek Rilutek.

    Ukoliko mislite da ste trudni ili planirate da dojite, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete lek Rilutek.


    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

    Moguć uticaj na psihofizičke sposobnosti. Nemojte upravljati vozilom ili rukovati mašinama, ukoliko osećate vrtoglavicu ili nestabilnost nakon uzimanja ovog leka.


    Lek Rilutek sadrži natrijum

    Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po tableti, odnosno suštinski je bez natrijuma.

 3. Kako se uzima lek Rilutek


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Preporučena doza je jedna tableta, dva puta dnevno.

  Tablete se uzimaju oralno, na svakih 12 sati i svakog dana u isto vreme (npr. ujutru i uveče).

  Ako ste uzeli više leka Rilutek nego što treba

  U slučaju da ste uzeli preveliki broj tableta, odmah se javite Vašem lekaru ili najbližoj službi hitne medicinske pomoći.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Rilutek

  Ako ste zaboravili da uzmete Vaš lek, preskočite tu dozu i sledeću tabletu uzmite u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu tabletu.

  Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  VAŽNO

  Odmah obavestite svog lekara:

  • ukoliko se kod Vas javi groznica (povišena telesna temperatura), jer lek Rilutek može da izazove smanjenje broja belih krvnih zrnaca. Možda će Vaš lekar zatražiti da uradite analizu krvi kako bi proverio broj belih krvnih zrnaca, koja su važna u borbi protiv infekcija.

  • ukoliko se kod Vas javi neki od sledećih simptoma: žuta prebojenost kože ili beonjača (žutica), svrab po celom telu, mučnina, povraćanje, budući da to mogu biti znaci zapaljenja jetre (hepatitis). Vaš lekar će možda zatražiti da redovno radite analize krvi dok uzimate lek Rilutek, kako bi se na vreme otkrio bilo koji znak oboljenja jetre.

  • ukoliko se kod Vas javi kašalj ili teškoće pri disanju, jer to mogu biti znaci bolesti pluća (koja se zove intersticijalna bolest pluća).

   Ostala neželjena dejstva

  • Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • zamor

  • mučnina

  • povećanje vrednosti nekih enzima jetre (transaminaza) u krvi.

   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • vrtoglavica

  • pospanost

  • glavobolja

  • utrnulost ili peckanje u ustima

  • povećanje brzine otkucaja srca

  • bol u trbuhu

  • povraćanje

  • proliv

  • bol.

   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • anemija

  • alergijske reakcije

  • zapaljenje pankreasa (pankreatitis).

  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Rilutek


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Rilutek nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i blisteru nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati na temperature do 25 °C.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Rilutek

Jezgro tablete: kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; kroskarmeloza-natrijum.

Film tablete: hipromeloza; makrogol 6000; titan-dioksid (E171).

Kako izgleda lek Rilutek i sadržaj pakovanja

Lek Rilutek, film tablete su duguljaste film tablete bele boje, sa utisnutom oznakom „RPR 202” na jednoj strani.

Unutrašnje pakovanje leka je neprozirni PVC/aluminijumski blister koji sadrži 28 film tableta.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 56 film tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

SANOFI-AVENTIS D.O.O. BEOGRAD

Španskih boraca 3/VI Beograd - Novi Beograd

Proizvođač

OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS

56 route de Choisy, Compiegne, Francuska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-01534-21-001 od 15.03.2022.