Početna stranica Početna stranica

Gentiana Magen Globuli velati
pelin (Herba absinthium ex herba siccata, ethanol), herba, infuz, lincura (Gentiana lutea e radice, Decoctum), koren, dekokt, strihnin (Strychnos nux - vomica e semine ferm 35 b), seme, tinktura D4, maslačak (Taraxacum officinale e planta tota ferm 34 c), cela sveža biljka

UPUTSTVO ZA LEK


Gentiana Magen Globuli velati, pilule homeopatski lek


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gentiana Magen Globuli velati i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gentiana Magen Globuli velati

 3. Kako se upotrebljava lek Gentiana Magen Globuli velati

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gentiana Magen Globuli velati

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Gentiana Magen Globuli velati i čemu je namenjen

  Lek Gentiana Magen Globuli velati je homeopatski lek bez odobrenih terapijskih indikacija. Morate se obratiti svom lekaru ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 2-5 dana

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gentiana Magen Globuli velati Lek Gentiana Magen Globuli velati ne smete uzimati:

  - ako ste alergični (preosetljivi) na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


  Upozorenja i mere opreza


  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Gentiana Magen Globuli velati.

  U slučaju pojave crne stolice, upornih, nejasnih ili novih problema obratite se svom lekaru, jer ovo mogu biti simptomi stanja koje zahteva medicinsko zbrinjavanje.


  Drugi lekovi i Gentiana Magen Globuli velati

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

  Nema dokaza o bilo kakvim interakcijama leka Gentiana Magen Globuli velati ili bilo koje njegove komponente.


  Uzimanje leka Gentiana Magen Globuli velati sa hranom, pićima i alkoholom

  Ne preporučuje se uzimanje leka Gentiana Magen Globuli velati istovremeno sa hranom, pićem i alkoholom. Lek Gentiana Magen Globuli velati treba uzeti najmanje pola sata pre ili posle obroka ili uzimanja tečnosti.


  Trudnoća, dojenje i plodnost

  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Nije relevantno.


  Lek Gentiana Magen Globuli velati sadrži saharozu.

  U slučaju intolerancije na pojedine šećere obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Gentiana Magen Globuli velati

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Način primene: Pustiti pilule da se otope ispod jezika (sublingvalna upotreba).


  Doziranje:

  Ukoliko nije drugačije propisano, uobičajeno doziranje leka Gentiana Magen Globuli velati je:


  Odrasli i deca starija od 6 godina:

  5-10 granula 3 puta dnevno.


  Terapija akutnog poremećaja treba da bude završena nakon dve nedelje. Ukoliko u roku od 2-5 dana ne dođe do poboljšanja, potrebno je konsultovati lekara. Da bi se odredila dužna terapije kod hroničnih stanja potrebno je konsultovati lekara.

  Ako ste primenili više leka Gentiana Magen Globuli velati nego što treba

  U slučaju predoziranja, ne očekuje se pojava neželjenih dejstava.


  Ako ste zaboravili da primenite lek Gentiana Magen Globuli velati

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da primenjujete lek Gentiana Magen Globuli velati

  Ukoliko naglo prestanete da uzimate lek ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

  Ukoliko imate dodatnih pitanja,. o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ukoliko primetite bilo kakvo neželjeno dejstvo, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Gentiana Magen Globuli velati

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Gentiana Magen Globuli velati posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°C

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 meseci.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Gentiana Magen Globuli velati Aktivne supstance

Infuz herbe belog pelina (Artemisia absinthium ex herba, Infusum Ø) 45 mg/g

Dekokt korena lincure (Gentiana lutea e radice, Decoctum Ø) 45 mg/g Tinktura semena strihninovog drveta (Strychnos nux - vomica e semine ferm 35b Dil. D4) 10 mg/g Tinktura cele biljke maslačka (Taraxacum officinale e planta tota ferm 34c Ø) 5 mg/g


Pomoćne supstance: saharoza i voda, prečišćena voda

Kako izgleda lek Gentiana Magen Globuli velati i sadržaj pakovanja

Lek Gentiana Magen Globuli velati su bele, bež do svetlosmeđe pilule.


Unutrašnje pakovanje leka je bočica od tamnog stakla tip III sa polietilenskim (LDPE) zatvaračem sa 20 g pilula.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj je 1 staklena bočica i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO WALA HEILMITTEL ZRENJANIN,Kralja Aleksandra Karađorđevića 15/IV Zrenjanin


Proizvođač:

WALA HEILMITTEL GMBH,

Bosslerweg 2, Bad Boll Baden- Wurttemberg, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2021.


Režim izdavanja:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-00938-20-001 od 28.04.2021.