Početna stranica Početna stranica

Gitrabin
gemcitabin

UPUTSTVO ZA LEK


Gitrabin koncentrat za rastvor za infuziju, 40mg/mL

Pakovanje: bočica staklena, 1x5mL

Gitrabin koncentrat za rastvor za infuziju, 40mg/mL

Pakovanje: bočica staklena, 1x25mL

Gitrabin koncentrat za rastvor za infuziju, 40mg/mL

Pakovanje: bočica staklena, 1x50mLProizvođač:


Adresa:

 1. S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.

 2. Actavis Italy S.p.A


1. 11th Ion Michalache Blvd, Bukurešt, Rumunija

 1. Viale Pasteur 10, Nerviano, Italija

  Podnosilac zahteva: Actavis d.o.o.

  Adresa: Đorđa Stanojevića 12, Beograd, Srbija


  Gitrabin, koncentrat za rastvor za infuziju, 40mg/mL


  gemcitabin


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

  • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

  • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

  • Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

  • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gitrabin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gitrabin

 3. Kako se upotrebljava lek Gitrabin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gitrabin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GITRABIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Gitrabin pripada grupi lekova koji se nazivaju “citostatici”. Ovi lekovi ubijaju ćelije koje se dele, uključujući i ćelije raka (karcinoma).

  Lek Gitrabin može da se primenjuje samostalno ili u kombinaciji sa drugim lekovima protiv karcinoma, u zavisnosti od tipa karcinoma.

  Koristi se u lečenju sledećih tipova karcinoma:

  •nesitnoćelijski karcinom pluća (NSCLC), koristi se samostalno ili zajedno sa cisplatinom.

  •karcinom pankreasa.

  •karcinom dojke, u lečenju se koristi zajedno sa paklitakselom.

  •karcinom jajnika, u lečenju se koristi zajedno sa karboplatinom.

  •karcinom mokraćne bešike, u lečenju se koristi zajedno sa cisplatinom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLUTASIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih


  Lek Gitrabin ne smete koristiti:


  •ako ste alergični (preosetljivi) na gemcitabin ili bilo koju pomoćnu supstancu koja ulazi u sastav leka (vidite odeljak 6).

  •ako dojite.


  Kada uzimate lek Gitrabin, posebno vodite računa:


  Pre primene prve infuzije leka biće potrebno da Vam se uradi analiza krvi kako bi se procenilo da li imate dobru funkciju jetre ili bubrega. Takođe, pre svake infuzije vršiće se analiza krvi kako bi se utvrdilo da li imate dovoljan broj krvnih ćelija da bi mogli da primate lek Gitrabin. Vaš lekar može da odluči da promeni dozu ili odloži terapiju u zavisnosti od Vašeg opšteg stanja, kao i ako imate mali broj krvnih ćelija.


  Biće potrebno da periodično dajete krv na analizu kako bi se pratila funkcija jetre i bubrega.


  U slučaju da se bilo šta od dole navedenog odnosi na Vas, što je pre moguće o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta:

  • ukoliko imate ili ste ikada imali oboljenje jetre, srca, krvnih sudova ili bubrega,

  • ako ste nedavno primali radioterapiju (zračenje), ili treba da dobijate radioterapiju

  • ako ste nedavno vakcinisani

  • ukoliko imate poteškoće sa disanjem, bledi ste ili se osećate slabo, jer ovo mogu biti znaci bubrežne slabosti.


   Muškarcima se savetuje da ne planiraju potomstvo tokom ili u periodu do 6 meseci nakon terapije lekom Gitrabin. Ako biste želeli da začnete dete tokom ove terapije ili u periodu od 6 meseci nakon terapije, potražite savet Vašeg lekara ili farmaceuta.Možda bi, pre započinjanja ove terapije, trebalo da potražite savet o davanju Vaše sperme na čuvanje pre terapije.


   Deca i adolescenti

   Ne preporučuje se primena leka Gitrabin kod dece ispod 18 godina usled nedovoljnih podataka o bezbednosti i efikasnosti.


   Ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni da se odnosi), razgovarajte sa Vašim lekarom pre uzimanja gemcitabina.


   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Molimo Vas da kažete Vašem lekaru ili farmaceutu, ako uzimate ili ste u skorije vreme uzimali neke druge lekove (uključujući primenu vakcina) i lekove koji se mogu dobiti bez lekarskog recepta.


   Uzimanje leka Gitrabin sa hranom ili pićima


   Lek se može primenjivati nezavisno od obroka. Ne savetuje se upotreba alkoholnih pića tokom terapije.


   Primena leka Gitrabin u periodu trudnoće i dojenja

   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

   Ako ste trudni ili razmišljate o tome da zatrudnite, obavestite Vašeg lekara.

   Upotrebu leka Gitrabin treba izbeći za vreme trudnoće. Vaš lekar će razgovarati sa Vama o potencijalnim rizicima primene leka Gitrabin tokom trudnoće.

   Ako dojite bebu obavezno o tome obavestite Vašeg lekara. Tokom terapije lekom Gitrabin morate prekinuti sa dojenjem.


   Uticaj leka Gitrabin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Gitrabin Vas može dovesti u stanje pospanosti, posebno ako ste konzumirali alkohol. Zato nemojte voziti kola niti rukovati mašinama dok ne budete sigurni da se kod Vas ne javlja pospanost tokom terapije ovim lekom.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Gitrabin


   Natrijum:

   Lek Gitrabin sadrži 3.95 mg (<1 mmol) natrijuma u 1mL koncentrata.

   Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe leka kod pacijenata na kontrolisanoj natrijumskoj dijeti.


   Etanol

   Ovaj lek sadrži 395 mg etanola (alkohola), u 1mL koncentrata, što odgovara 500 mL piva ili 220 mL vina po dozi od 2 g.


   Ovo može biti štetno za osobe koje boluju od alkoholizma. Mora se obratiti pažnja pri lečenju visoko rizičnih grupa kao što su pacijenti sa oboljenjem jetre ili epilepsijom.


   Sadržaj alkohola u ovom leku može uticati na dejstvo drugih lekova.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GITRABIN


  Lek Gitrabin uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza leka Gitrabin iznosi 1000 do 1250 mg na svaki kvadratni metar površine Vašeg tela. Vaša visina i težina se mere kako bi se izračunala površina Vašeg tela. Vaš lekar će uzeti u obzir površinu Vašeg tela kako bi izračunao pravu dozu za Vas. Ovo doziranje se može prilagoditi ili se terapija može odložiti u zavisnosti od broja Vaših krvnih ćelija i od Vašeg opšteg zdravstvenog stanja. Učestalost davanja infuzije lekom Gitrabin zavisiće od tipa karcinoma od koga se lečite. Bolnički farmaceut ili lekar će rastvoriti lek Gitrabin tj. prašak pre nego što ga upotrebi za Vaše lečenje. Lek Gitrabin ćete uvek dobijati u vidu infuzije koja se daje u venu. Infuzija će trajati oko 30 minuta. Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Gitrabin nego što je trebalo


  Za gemcitabin ne postoji antidot. Pošto se ovaj lek daje u bolničkim uslovima, mala je verovatnoća da ćete dobiti više leka nego što bi trebalo.


  Međutim ako se to desi, obratite se lekaru kako bi uradio analizu krvne slike i po potrebi primenio odgovarajuće terapijske mere.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Gitrabin


  S obzirom da se lek daje u bolničkim uslovima, mala je verovatnoća da ćete zaboraviti da primite lek ili propustite dozu. Stoga je neophodno, da ukoliko niste bolnički pacijent, redovno dolazite na zakazane preglede i primate terapiju kako ne biste propustili da primite dozu. Međutim ako se to desi, obratite se lekaru ili


  farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Gitrabin


  Uvek se konsultujte sa Vašim lekarom ukoliko imate nekih nedoumica.


  Vaš lekar će odrediti koliko dugo treba da uzimate ovaj lek.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Gitrabin , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava se definiše kao: Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) Često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Povremeno (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retko (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Nije poznata (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka).


  Odmah kontaktirajte Vašeg lekara ukoliko primetite nešto od sledećeg:

  • Groznica ili infekcija (često): ako imate temperaturu 38°C ili veću, znojenje ili druge znake infekcije

   (pošto možete da imate manje belih krvnih zrnaca nego normalno, što je veoma često).

  • Nepravilan rad srca (aritmija) (povremeno)

  • Bol, crvenilo, otok ili rane u Vašim ustima (česta)

  • Alergijsku reakciju: ako Vam se razvije osip na koži (veoma česta)/svrab (česta), ili groznica (veoma česta). Obratite se Vašem lekaru ukoliko se javi težak osip ili svrab ili plikovi po koži (Stevens-Johnson-ov sindrom ili toksična epidermalna nekroliza)

  • Zamor, nesvestica, lako gubljenje daha ili bled izgled (pošto možete da imate manje hemoglobina nego

   normalno, što je veoma često)

  • krvarenje iz desni, nosa ili usta ili bilo koje drugo krvarenje koje se ne može zaustaviti, crveno ili roze prebojena mokraća, neuobičajene modrice (s obzirom da možete imati manje krvnih pločica nego što je normalno, što je veoma često)

  • teškoće sa disanjem (veoma često se javljaju blage teškoće sa disanjem ubrzo nakon infuzije leka koje brzo prolaze, međutim povremeno ili retko mogu se javiti teži problemi sa plućima)

  • generalizovani otok, kratak dah ili porast telesne mase, jer može doći do izlaska tečnosti iz malih krvnih sudova

   u tkiva (veoma retko).


   Takođe se mogu javiti i sledeća neželjena dejstva:


   Veoma česta neželjena dejstva:

  • smanjen hemoglobin (anemija)

  • smanjen broj belih krvnih zrnaca

  • smanjen broj krvnih pločica

  • teškoće sa disanjem

  • povraćanje

  • mučnina

  • problemi sa jetrom: odstupanje od normalnih vrednosti testova krvi (porast ALT, AST i alkalne fosfataze)

  • kožni osip - alergijske kožne reakcije, često praćene svrabom

  • gubitak kose

  • krv u mokraći

  • odstupanje od normalnih vrednosti testova mokraće: proteini u mokraći

  • simptomi slični gripu (groznica, glavobolja, drhtavica, bol u mišićima, umor i gubitak apetita; kašalj, curenje iz nosa, malaksalost, znojenje i problem sa spavanjem)

  • edem (otok gležnjeva, prstiju, stopala, lica).


   Česta neželjena dejstva:

  • groznica praćena smanjenim brojem belih krvnih zrnaca (febrilna neutropenija)

  • anoreksija (smanjen apetit)

  • glavobolja

  • nesanica

  • pospanost

  • kašalj

  • curenje iz nosa

  • proliv

  • bol, crvenilo, oticanje ili ranice u ustima

  • zatvor

  • porast bilirubina

  • svrab

  • preznojavanje

  • bol u mišićima

  • bol u leđima

  • groznica

  • slabost

  • drhtavica


   Povremena neželjena dejstva:

  • cerebrovaskularni događaji (moždani udar)

  • nepravilan srčani rad (aritmije)

  • srčana slabost

  • intersticijalni pneumonitis, promene na radiografskom snimku pluća (ožiljci na plućima)

  • spazam disajnih puteva (sviranje u grudima)

  • teško oštećenje jetre, uključujući slabost jetre


  • bubrežna slabost

  • hemolitičko-uremijski sindrom (karakteriše ga povećana razgradnja crvenih krvnih zrnaca i oštećenje funkcije bubrega).


   Retka neželjena dejstva:

  • srčani udar (infarkt miokarda)

  • nizak krvni pritisak

  • zapaljenje perifernih krvnih sudova (periferni vaskulitis ), gangrena prstiju šaka ili stopala

  • nakupljanje tečnosti u plućima (edem pluća)

  • sindrom respiratornog distresa kod odraslih (teško zapaljenje pluća koje dovodi do respiratorne slabosti)

  • porast enzima jetre gama-glutaril transferaze (GGT)

  • teške kožne reakcije, uključujući ljuštenje kože, plikove i ranice po koži, perutanje kože

  • reakcije na mestu injekcije, obično blage

  • ospa na koži slična teškim opekotinama izazvana sunčevim zracima („radiation recall" ) koji se može javiti na koži koja je ranije bila izložena radijaciji (zračenju)

  • toksičnost usled radioterapije - stvaranje ožiljaka u plućnom tkivu zbog terapije zračenjem


   Veoma retka neželjena dejstva:

  • povećan broj krvnih pločica

  • anafilaktične reakcije (teška preosetljivost/alergijske reakcije)

  • ishemijski kolitis (zapaljenje zida debelog creva uzrokovano smanjenim dotokom krvi)

  • teške kožne reakcije- toksična epidermalna nekroliza i Stivens-Džonsonov (Stevens-Johnson) sindrom

  • sindrom povećane kapilarne propustljivosti (tečnost iz malih krnih sudova izlazi u tkivo).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molim Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Gitrabin


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe neotvorene bočice:

  3 godine.


  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja :

  Odmah upotrebiti, ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik.


  Nakon prvog otvaranja u fizičko-hemijskom, biološkom i mikrobiološkom pogledu lek je stabilan 28 dana na


  temperaturi do 25° C.


  Rok upotrebe nakon razblaživanja


  S mikrobiološke tačke gledišta razblaženi rastvor za infuziju treba upotrebiti odmah. Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik.

  Nakon razblaženja lek je, u fizičko-hemijskom pogledu, stabilan 5 dana na temperaturi od 2-8° C i na

  temperaturi do 30° C.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Ne čuvati u frižideru. Ne zamrzavati.


 6. DODATNE INFORMACIJE

  Šta sadrži lek Gitrabin

  Aktivne supstance su:gemcitabin (u obliku gemcitabine hidrohlorida)

  1ml koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 40 mg/mL gemcitabina u obliku gemcitabin-hidrohlorida. Jedna bočica od 5 mL sadrži 200 mg gemcitabina u obliku gemcitabin-hidrohlorida.

  Jedna boćica od 25 mL sadrži 1000 mg gemcitabina u obliku gemcitabin-hidrohlorida. Jedna boćica od 50 mL sadrži 2000 mg gemcitabina u obliku gemcitabin-hidrohlorida.


  Ostali sastojci su:

  Dinatrijum-fosfat, bezvodni;

  Natrijum-hidroksid (za podešavanje pH) Hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH) Etanol, bezvodni;

  Voda za injekcije


  Kako izgleda lek Gitrabin i sadržaj pakovanja

  Koncentrat za rastvor za infuziju. Bistar, bezbojan do bledožut rastvor.

  Bočica od bezbojnog stakla tip I, sa zatvaračem od brombutil gume tip I i aluminijumskom kapicom sa polipropilenskim diskom.

  Bočica je spakovana u složivu kartonsku kutiju sa uputstvom za pacijenta.

  Bočica se pakuje opciono sa ili bez dodatnog, plastičnog, providnog, zaštitnog omotača.


  Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

  Actavis d.o.o.


  Đorđa Stanojevića 12 , Beograd, Srbija


  Proizvođač:

  1. S.C. Sindan-Pharma S.R.L., 11th Ion Mihalche Blvd., Bukurešt, Rumunija

  2. Actavis Italy S.p.A, Viale Pasteur 10, Nerviano, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Broj rešenja: 515-01-04519-13-001 od 25.04.2014. (za lek Gitrabin; koncentrat za rastvor za infuziju; 40mg/mL; bočica staklena, 1x5mL)

Broj rešenja: 515-01-04520-13-001 od 25.04.2014. (za lek Gitrabin; koncentrat za rastvor za infuziju;

40mg/mL; bočica staklena, 1x25mL)

Broj rešenja: 515-01-04522-13-001 od 25.04.2014. (za lek Gitrabin; koncentrat za rastvor za infuziju; 40mg/mL; bočica staklena, 1x50mL)


Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim stručnjacima:


Terapijske indikacije

Gemcitabin je indikovan u terapiji lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma bešike, u kombinaciji sa cisplatinom.

Gemcitabin je indikovan u terapiji lokalno uznapredovalog ili metastatskog adenokarcinoma pankreasa. Gemcitabin, u kombinaciji sa cisplatinom, je indikovan kao prva terapijska linija kod pacijenata sa lokalno

uznapredovalim ili metastatskim nemikrocelularnim karcinomom pluća (NSCLC). Monoterapija

gemcitabinom kod starijih pacijenata ili kod pacijenata kod kojih je prisutan performans status 2.


Gemcitabin je indikovan u terapiji lokalno uznapredovalog ili metastatskog epitelijalnog karcinoma ovarijuma, u kombinciji sa karboplatinom, kod pacijenata sa relapsom bolesti, posle najmanje šest meseci bez ponovnog javljanja bolesti posle terapije prve linije na bazi platine.


Gemcitabin, u kombinaciji sa paklitakselom, je indikovan kao prva terapijska linija kod pacijenata sa neresektabilnim, lokalno rekurentnim ili metastatskim karcinomom dojke sa relapsom bolesti nakon primene adjuvantne/neoadjuvantne hemioterapije. Prethodno sprovedena hemioterapija treba da sadrži neki od antraciklina, ako nije klinički kontraindikovan.


Doziranje i način primene

Gemcitabin treba da primenjuje jedino lekar koji ima iskustva u primeni antikancerske hemioterapije.


Preporučeno doziranje: Karcinom bešike Kombinovana primena

Preporučena doza gemcitabina iznosi 1.000 mg/m², u obliku infuzije u trajanju od 30 minuta.

Doza se daje 1., 8. i 15. dana ciklusa od 28 dana u kombinaciji sa cisplatinom. Cisplatin se, u dozi od 70 mg/m² daje prvog dana nakon gemcitabina odnosno 2. dana 28-dnevnog ciklusa. Zatim se ovaj ciklus od četiri nedelje ponavlja. Sa svakim ciklusom ili u toku ciklusa doziranje može da se redukuje i to na osnovu ispoljenog stepena toksičnosti kod pacijenata.


Karcinom pankreasa

Preporučena doza gemcitabina je 1.000 mg/m² površine tela, primenjena intravenskom infuzijom u trajanju od 30 minuta. Ovaj postupak se mora ponoviti jednom nedeljno tokom perioda do 7 nedelja, nakon čega sledi prekid od nedelju dana.

U sledećim ciklusima, Gitrabin se daje jednom nedeljno tokom 3 nedelje, posle čega sledi prekid od nedelju dana. Doziranje se može redukovati u toku ciklusa ili na početku narednog ciklusa, a na osnovu ndividualno ispoljene toksičnosti.


Nemikrocelularni karcinom pluća Monoterapija

Preporučena doza gemcitabina iznosi 1000 mg/m² i daje se intravenskom infuzijom u trajanju od 30 minuta. Ovaj postupak se mora ponoviti jednom nedeljno tokom perioda od 3 nedelje, nakon čega sledi prekid od nedelju dana. Zatim se ovaj ciklus od četiri nedelje ponavlja. Doziranje se može redukovati u toku ciklusa ili na početku narednog ciklusa, a na osnovu individualno ispoljene toksičnosti.


Kombinovana primena

Preporučena doza gemcitabina, u tronedeljnoj šemi doziranja, iznosi 1250 mg/m² površine tela i daje se intravenskom infuzijom u trajanju od 30 minuta 1. i 8. dana terapijskog ciklusa (21 dan). Redukcija doze može da se izvrši u toku ciklusa ili na početku narednog ciklusa, a na osnovu individualno ispoljene toksičnosti. Cisplatin se primenjuje u dozama od 75-100 mg/m2, jednom na svake 3 nedelje.


Karcinom dojke Kombinovana primena

Preporučuje se kombinacija gemcitabina sa paklitakselom u okviru koje se paklitaksel (175 mg/m²) daje 1.


dana u obliku intravenske infuzije u trajanju od oko 3 sata, a potom se gemcitabin (1250 mg/m²) daje intravenskom infuzijom tokom 30 minuta 1. i 8. dana ciklusa od 21 dan. Sa svakim novim ciklusom ili u toku ciklusa doziranje može da se redukuje i to na osnovu ispoljenog nivoa toksičnosti kod pacijenta. Pre početka terapije kombinacijom gemcitabin+paklitaksel, apsolutni broj granulocita mora da iznosi najmanje 1500 (x106/L).


Karcinom ovarijuma Kombinovana primena

U kombinaciji sa karboplatinom, preporučena doza gemcitabina iznosi 1000 mg/m², a daje se 1. i 8. dana svakog ciklusa od 21 dan, intravenskom infuzijom u trajanju od 30 minuta. Posle gemcitabina, karboplatin se daje 1. dana da bi se postigla ciljna površina ispod krive (PIK) od 4,0 mg/mL·min. Sa svakim novim ciklusom ili u toku ciklusa, doziranje se može redukovati na osnovu ispoljenog nivoa toksičnosti kod pacijenta.


Kontrola toksičnosti i prilagođavanje doze usled pojave toksičnosti


Prilagođavanje doze kod nehematološke toksičnosti

Treba uraditi periodičan pregled i kontrolu funkcije bubrega i jetre kako bi se otkrili znaci nehematološke toksičnosti. Može se izvršiti redukcija doze sa svakim ciklusom na osnovu ispoljenog stepena toksičnosti kod pacijenta.Uopšeno posmatrano, u slučaju ozbiljne nehematološke toksičnosti (stepen 3 ili 4), izuzimajući mučninu/povraćanje, terapiju gemcitabinom treba obustaviti ili smanjiti dozu u zavisnosti od procene ordinirajućeg lekara. Doziranje treba obustaviti dok toksičnost ne prođe po mišljenju ordinirajućeg lekara.


Za prilagođavanje doze cisplatina, karboplatina i paklitaksela u kombinovanoj terapiji molimo Vas da pogledate odgovarajući Sažetak karakteristika leka.


Prilagođavanje doze kod hematološke toksičnosti

Započinjanje ciklusa

U svim indikacijama kod pacijenta treba kontrolisati apsolutni broj trombocita i granulocita pre početka primene svake doze. Apsolutni broj granulocita mora da iznosi najmanje 1500 (x106/L), a broj trombocita mora biti 100.000 (x 106/L) pre započinjanja ciklusa.


U toku ciklusa lečenja

Modifikacije doze gemcitabina u okviru terapijskog ciklusa moraju se sprovoditi saglasno smernicama iz

sledećih tabela:


Modifikacija doze gemcitabina u okviru terapijskog ciklusa kod karcinoma bešike, NSCLC i karcinoma pankreasa, primenjene kao monoterapija ili u kombinaciji sa cisplatinom

Ukupan broj granulocita (x106/L)

Broj trombocita (x106/L)

% standardne doze

> 1.000

i

> 100.000

100

500-1.000

ili

50.000-100.000

75

< 500

ili

< 50.000

Prekinuti terapiju*Način primene:

Podnošljivost gemcitabina u toku infuzije je dobra, te se lek može primenjivati i u ambulantnim uslovima.


Ukoliko dođe do ekstravazacije, infuzija se mora prekinuti bez odlaganja, pa potom ponovo početi, ali u drugi krvni sud. Posle primene pacijent mora biti pod strogim nadzorom.


U poglavlju Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka videti uputstvo za rastvaranje.


Posebne populacije


Pacijenti sa renalnom ili hepatičkom insuficijencijom

Treba biti oprezan prilikom primene gemcitabina kod pacijenata sa hepatičkom ili renalnom insuficijencijom usled nedovoljnih podataka iz kliničkih studija koji bi dali jasne smernice za doziranje kod ove populacije pacijenata (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Starija populacija (>65 godina)

Gemcitabin se dobro podnosi kod pacijenata preko 65 godina starosti. Nema dokaza koji ukazuju na to da je potrebno dodatno prilagođavanje doze izuzev već preporučenog za sve pacijente.


Pedijatrijska populacija (<18 godina)

Ne preporučuje se primena gemcitabina kod dece ispod 18 godina usled nedovoljnih podataka o bezbednosti i efikasnosti.


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka. Dojenje (videti odeljak Primena u periodu trudnoće i dojenja)


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Produžavanje trajanja infuzije i povećanje učestalosti doziranja pojačavaju toksičnost.


Hematološka toksičnost

Gemcitabin može da izazove supresiju funkcije kostne srži koja se manifestuje pojavom leukopenije, trombocitopenije i anemije.

Pacijenti koji primaju gemcitabin treba pažljivo da se prate pre dobijanja svake doze ovog leka i to u smislu

kontrole broja trombocita, leukocita i granulocita. Ukoliko se otkrije depresija koštane srži koja je izazvana primenom leka, neohodno je razmotriti mogućnost obustavljanja ili modifikacije terapije (videti odeljak Doziranje i način primene). Međutim, mijelosupresija je kratkotrajna i obično ne dovodi do redukcija doza aretko do prekida terapije.

Periferna krvna slika može nastaviti da se pogoršava nakon prestanka primene gemcitabina. Važno je da se kod pacijenata koji pate od poremećaja funkcije kostne srži, terapija započne veoma oprezno. Kao i kod


primene drugih citotoksičnih terapija, mora se uzeti u obzir rizik od kumulativne supresije kostne srži, kada se gemcitabin daje zajedno sa nekom drugom hemoterapijom.


Pacijenti sa oštećenjem jetre i bubrega

Primena gemcitabina kod pacijenata sa istovremenim metastazama na jetri ili kod pacijenata koji su u prošlosti bolovali od hepatitisa, bili alkoholičari ili bolovali od ciroze jetre, može dovesi do pogoršanja već postojeće insuficijencije jetre.

Kod ovih pacijenata treba periodično obavljati laboratorijsku procenu bubrežne funkcije i funkcije jetre

(uključujući i virusološke testove).

Gemcitabin treba oprezno koristiti kod pacijenata sa insuficijencijom jetre ili sa oštećenom bubrežnom funkcijom, pošto nema dovoljno informacija iz kliničkih studija koje bi omogućile jasnu preporuku za doziranje kod ove populacije pacijenata (videti odeljak Doziranje i način primene.).


Istovremena primena radioterapije

Kod istovremene radioterapije (koja se daje istovremeno sa gemcitabinom ili nakon ≤ 7 dana razmaka)zabeležena je pojava toksičnosti (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija radi detalja i preporuka za upotrebu).


Vakcinacija "živim" vakcinama

Primena vakcine protiv žute groznice, kao i primena drugih živih atenuisanih vakcina, ne preporučujese kod pacijenata koji su na terapiji gemcitabinom (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Kardiovaskularni poremećaji

Usled rizika od pojave kardioloških, odnosno vaskularnih poremećaja zbog primene gemcitabina, morase posvetiti posebna pažnja prilikom primene gemcitabina kod pacijenata kod kojih postoji prethodnaistorija pojave kardiovaskularnih događaja.


Sindrom kapilarnog propuštanja(Capillary leak syndrom)

Sindrom kapilarnog propuštanja bio je prijavljen kod pacijenata koji su dobijali gemcitabin kaomonoterapiju ili u kombinaciji sa drugim hemioterapeuticima. Stanje je obično izlečivo ukoliko se ranoprepozna i odgovarajuće leči, ali su prijavljeni i smrtni ishodi. Stanje obuhvata sistemsku hiperpermeabilnostkapilara u toku koje tečnost i proteini iz intravaskularnog prostora izlaze u intersticijum. Klinički znaci sugeneralizovani edem, porast telesne mase, hipoalbuminemija, teška hipotenzija, akutna bubrežna insuficijencija i edem pluća. Ukoliko u toku terapije dođe do pojave sindroma kapilarnog propuštanja gemcitabin se mora obustaviti i primeniti odgovarajuća suportivna terapija. Sindrom povećane kapilarne propustljivosti može da nastane u kasnijim ciklusima i u literaturi se povezuje sa sindromom respiratornog distresa kod odraslih.


Plućna toksičnost

Dejstvo na pluća, koje ponekad može biti veoma teško (kao što su plućni edem, intersticijalnipneumonitis ili sindrom respiratornog distresa kod odraslih osoba [ARDS]), je primećeno prilikomterapije gemtacibinom. Etiologija ovih dejstava je nepoznata. Ako ipak dođe do pojave navedenih dejstava, potrebno je razmotriti prekid terapije gemcitabinom. Rana primena suportivnih mera može pomoći da se stanje poboljša.


Bubrežna toksičnost


Hemolitičko-uremijski sindrom


Klinički nalazi sa hemolitičko-uremičnim sindromom (HUS) su retko primećeni kod pacijenata na terapiji gemcitabinom (videti odeljak Neželjena dejstva). HUS je potencijalno životno ugrožavajući poremećaj. Trebalo bi prestati sa davanjem gemcitabina ukoliko se pojave prvi znaci dokaza o mikroangiopatskoj hemolitičkoj anemiji, kao što su, na primer, nagli pad hemoglobina sa istovremenom pojavom trombocitopenije, povećanje serumskog bilirubina, serumskog kreatinina, azotne uree u krvi ili LDH (laktat- dehidrogenaza). Renalna insuficijencija ne mora biti reverzibilna, čak i sa prekidom terapije, a može se pojaviti i potreba za dijalizom.


Fertilitet

Studije o fertilitetu su pokazale da je gemcitabin prouzrokovao pojavu hipospermatogeneze kod mužjaka miševa. Stoga se, muškarcima koji su na terapiji gemcitabinom, savetuje upotreba efikasnih kontraceptivnih mera tokom ove terapije u periodu i do 6 meseci nakon završetka terapije, kao i da traže dalje savete u pogledu zamrzavanja sperme pre terapije, zbog mogućnosti da su, usled terapije gemcitabinom, postali neplodni (videti odeljak Primena u periodu trudnoće i dojenja).


Natrijum

Lek Gitrabin sadrži 3.95 mg (<1 mmol) natrijuma u 1mL koncentrata.

Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe leka kod pacijenata na kontrolisanoj natrijumskoj dijeti.


Etanol

Gemcitabin koncentrat za rastvor za infuziju sadrži 395 mg etanola po 1 mL koncentrata. Ovo može biti štetno za osobe koje boluju od alkoholizma. Mora se obratiti pažnja pri lečenju visoko rizičn ih grupa kao što su pacijenti sa oboljenjem jetre ili epilepsijom. Treba obratiti pažnju na moguća dejstva na centralni nervni sistem, kao i na druge efekte.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nisu obavljane nikakve posebne studije interakcija. Radioterapija

Primena gemcitabina i radioterapije zajedno, ili sa razmakom od ≤ 7 dana - Toksičnost vezana za ovu multimodalnu terapiju zavisi od mnogo različitih faktora koji obuhvataju: dozu gemcitabina, učestalost primene gemcitabina, dozu radijacije, planirane tehnike radioterapije, ciljno tkivo, kao i ciljni volumen. Pretkliničke i kliničke studije su pokazale da gemcitabin poseduje radiosenzitivnu aktivnost. U studiji u kojoj je gemcitabin u dozi od 1.000 mg/m² primenjivan istovremeno sa terapijskom torakalnom radijacijom u trajanju do 6 nedeja za redom, kod obolenih od nemikroćelijskog karcinoma pluća, primećena je značajna pojava toksičnosti u obliku teškog i životno ugrožavajućeg mukozitisa, posebno ezofagitisa i pneumonitisa,


posebno kod pacijenata koji su primali velike doze radioterapije (srednji terapijski volumen 4.795 cm³). Ispitivanja, koja su vršena nakon ovoga, pokazala su da je izvodljivo davati gemcitabin u manjim dozama istovremeno sa radioterapijom sa predvidljivom toksičnošću, kao na primer, u drugoj fazi studije kod pacijenata sa nemikroćelijskim karcinomom pluća, kod kojih su primenjene torakalne doze radijacije od 66 Gy istovremeno sa gemcitabinom (600 mg/m², četiri puta) i cisplatinom ( 80 mg/m², dva puta) tokom 6 nedelja. Optimalni režim bezbedne primene gemcitabina sa terapijskim dozama radijacije, još uvek nije utvrđen kod svih tipova tumora.


Primena gemcitabina i radioterapije odvojeno - sa razmakom > 7 dana - Analize podataka ne pokazuju nikakvo povećanje toksičnosti kada se gemcitabin primenjuje u razmaku više od 7 dana pre ili posle radioterapije, izuzev neželjenih reakcija izazvanih samom terapijom (»radiation recall«). Podaci pokazuju da se sa primenom gemcitabina može započeti nakon smirivanja akutih dejstava radijacije ili barem nedelju dana nakon radijacije.


Na ciljanim tkivima su zabeležena oštećenja usled radijacije (npr. ezofagitis, kolitis i pneumonitis) koje su povezane i sa istovremenom, i sa odvojenom primenom gemcitabina.


Ostalo

Primena vakcine protiv žute groznice, kao i primena drugih živih atenuisanih vakcina, se ne preporučuje kod pacijenata koji su na terapiji gemcitabinom zbog rizika od pojave sistemske bolesti sa mogućim fatalnim ishodom, posebno kod pacijenata sa imunosupresijom.


Količina alkohola u ovom leku može pojačati efekte drugih lekova.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća

Nije ustanovljena bezbednost ovog leka za upotrebu kod trudnih žena. Studije na životinjama pokazuju reproduktivnu toksičnost. Na osnovu podataka iz studija na životinjama i mehanizma delovanja gemcitabina, ovaj lek ne treba koristiti tokom trudnoće, osim u slučaju da je izrazito neophodan. Ženama se savetuje da ne ostaju trudne za vreme dok su na terapiji gemcitabinom, kao ida, ukoliko ipak dođe do trudnoće, o tome odmah obaveste svog lekara.

Dojenje

Nije poznato da li se gemcitabin izlučuje u humano mleko, ali neželjena dejstva na odojče se ne mogu isključiti. Dojenje treba prekinuti tokom terapije gemcitabinom.

Plodnost

Studije o fertilitetu su pokazale da je gemcitabin prouzrokovao pojavu hipospermatogeneze kod mužjaka miševa. Stoga se, muškarcima koji su na terapiji gemcitabinom, savetuje upotreba efikasnih kontraceptivnih mera tokom ove terapije u periodu i do 6 meseci nakon završetka terapije, kao i da traže dalje savete u pogledu zamrzavanja sperme pre terapije zbog moguće neplodnosti, usled terapije gemcitabinom.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Količina alkohola u ovom leku može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. Ne postoje studije o uticaju gemcitabina na sposobnost prilikom upravljanja motomim vozilom i rukovanja mašinama.

Međutim, gemcitabin može da izazove blagu do umerenu pospanost, posebno u kombinaciji sa alkoholom.

Pacijentima treba skrenuti pažnju da ne upravljaju motornim vozilom i ne koriste mašine dok ne utvrde da lilek kod njih izaziva pospanost.


Neželjena dejstva


Najčešće zabeležena neželjena dejstva vezana za terapiju gemcitabinom obuhvataju: mučninu sa ili bez povraćanja, povišene vrednosti transaminaza jetre (AST/ALT) i alkalne fosfataze, koje su primećene kod oko 60% pacijenata; zatim proteinurija i hematurija zabeležene kod oko 50% bolesnika; dispneja –zabeležena kod 10 – 40% pacijenata (najveća učestalost je zabeležena kod obolelih od karcinoma pluća); alergijski osipi na koži koji se pojavljuju kod oko 25% pacijenata i koji su povezani sa svrabom kod 10% pacijenata.

Na učestalost i ozbiljnost neželjenih dejstava utiče doza, brzina infuzije i intervali između doza (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Dozno zavisna neželjena dejstva su smanjenje broja trombocita, leukocita igranulocita (videti odeljak Doziranje i način primene).


Podaci iz kliničkih studija

Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana na sledeći način:

Vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 do <1/10), povremeno (≥1/1.000 do < 1/100), retko (≥1/10.000 do <1/1000) i vrlo retko (<1/10.000).


U daljem tesktu navedena su neželjena dejstva i učestalost njihove pojave na osnovu podataka koji su dobijeni u kliničkim studijama. U svakoj kategoriji učestalosti, redosled neželjenih dejstava kreće se od najozbiljnijih do najmanje ozbiljnih.


Poremećaji krvi i limfnog sistema

Vrlo često: leukopenija (neutropenija 3. stepena = 19, 3%; 4. stepena = 6%); supresija koštane srži je obično

blagog do umerenog intenziteta i uglavnom utiče na broj granulocita (videti odeljak Doziranje i način primene); trombocitopenija; anemija.

Često: febrilna neutropenija

Vrlo retko: trombocitoza

Poremećaji imunog sistema

Vrlo retko: anafilaktoidna reakcija Poremećaji metabolizma i ishrane Često: anoreksija

Poremećaji nervnog sistema

Često: glavobolja, pospanost, nesanica

Povremeno: cerebrovaskularni događaj


Kardiološki poremećaji


Povremeno: aritmije, pre svega supraventrikularne po svojoj prirodi; srčana insuficijencija

Retko: infarkt miokarda

Vaskularni poremećaji

Retko: klinički znaci perifernog vaskulitisa i gangrene, hipotenzija

Vrlo retko: sindrom kapilarnog propuštanja (vidi deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Vrlo često: dispneja-obično je blaga i brzo prolazi i bez lečenja

Često: kašalj, rinitis

Povremeno: intersticijalni pneumonitis (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka); bronhospazam-obično blag i prolazan, ali

može zahtevati parenteralnu terapiju

Retko: plućni edem; sindrom respiratornog distresa kod odraslih osoba (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

Gastro-intestinalni poremećaji

Vrlo često: povraćanje, mučnina

Često: dijareja, stomatitis i ulceracija usta, konstipacija

Vrlo retko: ishemijski kolitis

Hepatobilijarni poremećaji

Vrlo često: povišene vrednosti transaminaza jetre (AST i ALT) i alkalne fosfataze.

Često: povišene vrednosti bilirubina

Povremeno: pojava ozbiljne hepatotoksičnosti, uključujući insuficijenciju jetre i smrtni ishod

Retko: povišene vrednosti gama-glutamil transferaze (GGT)

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Vrlo često: alergijski osip kože vrlo često praćen pojavom svraba, alopecija

Često: svrab, pojačano znojenje

Retko: ozbiljne kožne reakcije, uključujući deskvamaciju i pucanje plikova na koži; ulceracije; formiranje plikova i bolnih mesta na koži; osećaj pečenja

Vrlo retko: toksična epidermalna nekroliza, Stivens-Džonsonov (Stevens-Johnson) sindrom

Poremećaji mišićno-koštanog i vezivnog tkiva

Često: bol u leđima, mijalgija

Renalni i urinarni poremećaji

Vrlo često: hematurija; blaga proteinurija

Povremeno: bubrežna insuficijencija (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka); hemolitičko- uremijski sindrom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Opšti poremećaji i poremećaji na mestu primene

Vrlo često: simptomi slični gripu - najčešće zabeleženi simptomi su: povišena temperatura, glavobolja,

drhtavica, mijalgija, astenija i anoreksija. Kašalj, rinitis, slabost. Takođe je zabeleženo pojačano znojenje i teškoće pri spavanju.

Edem/periferni edem-uključujući i facijalni edem. Edem je obično reverzibilan nakon prestanka

terapije.

Često: groznica, astenija, drhtavica

Retko: reakcije na mestu primene injekcije - uglavnom blage po prirodi


Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije

Retko: radijaciona toksičnost (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija); reakcije nakon obustave zračenja


Kombinovana upotreba kod karcinoma dojke

Učestalost hematološke toksičnosti stepena 3 i 4, posebno pojava neutropenije, se povećava kada se gemcitabin koristi u kombinaciji sa paklitakselom. Međutim, povećanje ovih neželjenih reakcija nije povezano sa povećanom učestalošću infekcija ili hemoragičnih događaja. Zamor i febrilna neutropenija se češće pojavljuju kada se gemcitabin koristi u kombinaciji sa paklitakselom. Zamor, koji nije povezan sa anemijom, obično prestaje nakon prvog ciklusa terapije.


Neželjeni događaji stepena 3 i 4

Paklitaksel u odnosu na kombinaciju gemcitabin plus paklitaksel

Broj(%) pacijenata

Grupa pacijenata na

terapiji paklitakselom

Grupa

pacijenatanaterapijigemcitabinom plus paklitakselom


(n=259)

(n=262)

Stepen 3

Stepen 4

Stepen 3

Stepen 4

Laboratorijska

Anemija

5 (1.9)

1 (0.4)

15 (5.7)

3 (1.1)

Trombocitopenija

0

0

14 (5.3)

1 (0.4)

Neutropenija

11 (4.2)

17 (6.6)*

82 (31.3)

45 (17.2)*

Nelaboratorijska

Febrilna

neutropenija

3 (1.2)

0

12 (4.6)

1 (0.4)

Zamor

3 (1.2)

1 (0.4)

15 (5.7)

2 (0.8)

Dijareja

5 (1.9)

0

8 (3.1)

0

Motorna

neuropatija

2 (0.8)

0

6 (2.3)

1 (0.4)

Senzorna

neuropatija

9 (3.5)

0

14 (5.3)

1 (0.4)

* neutropenija stepena 4 koja traje više od 7 dana i pojavljuje se kod 12, 6% pacijenata u grupi koja

prima kombinovanu terapiju i kod 5 % pacijenata u grupi koja prima paklitaksel.


Kombinovana upotreba kod lečenja karcinoma bešike


Neželjena dejstva stepen 3 i 4

MVAC nasuprot gemcitabin plus cisplatin

Broj (%) pacijenata

Grupa pacijenata na MVAC terapiji (metotreksat, vinblastin, doksorubicin i cisplatin) (n=196)

Grupa pacijenata na terapiji gemcitabinom plus cisplatinom (n=200)

Stepen 3

Stepen 4

Stepen 3

Stepen 4

Laboratorijska

Anemija

30 (16)

4 (2)

47 (24)

7 (4)

Trombocitopenija

15 (8)

25 (13)

57 (29)

57 (29)

Nelaboratorijska

Mučnina i

povraćanje

37 (19)

3 (2)

44 (22)

0 (0)

Dijareja

15 (8)

1 (1)

6 (3)

0 (0)

Infekcija

19 (10)

10 (5)

4 (2)

1 (1)

Stomatitis

34 (18)

8 (4)

2 (1)

0 (0)


Kombinovana upotreba kod lečenja karcinoma jajnika


Neželjena dejstva stepen 3 i 4

Karboplatin u monoterapiji nasuprot kombinovanoj terapiji gemcitabinom i karboplatinom

Broj (%) pacijenata

Grupa pacijenata na monoterapiji karboplatinom (n=174)

Grupa pacijenata na kombinovanoj terapiji (gemcitabin plus karboplatin) (n=175)

Stepen 3

Stepen 4

Stepen 3

Stepen 4

Laboratorijska

Anemija

10 (5.7)

4 (2.3)

39 (22.3)

9 (5.1)

Neutropenija

19 (10.9)

2 (1.1)

73 (41.7)

50 (28.6)

Trombocitopenija

18 (10.3)

2 (1.1)

53 (30.3)

8 (4.6)

Leukopenija

11 (6.3)

1 (0.6)

84 (48.0)

9 (5.1)

Nelaboratorijska

Hemoragija

0 (0.0)

0 (0.0)

3 (1.8)

(0.0)

Febrilna

neutropenija

0 (0.0)

0 (0.0)

2 (1.1)

(0.0)

Infekcija bez

neutropenije

0 (0)

0 (0.0)

(0.0)

1 (0.6)


Pojava senzorne neutropatije je takođe bila učestalija u grupi pacijenata koja je dobijala kombinovanu terapiju, nego u grupi pacijenata koji su dobijali samo karboplatin.


Predoziranje

Nije poznat protivotrov koji se može koristiti u slučaju predoziranja gemcitabinom. Pojedinačne doze od 5700 mg/m², davane su pacijentima putem intravenske infuzije u trajanju od 30 minuta svake dve nedelje sa klinički prihvatjivom toksičnošću. U slučaju kada se sumnja da je došlo do predoziranja, treba pažljivo motriti na pacijenta u smislu kontrole krvne slike, a ako je neophodno, pacijentu treba dati odgovarajuću suportivnu terapiju.


Lista pomoćnih supstanci

Dinatrijum-fosfat, bezvodni;

Natrijum-hidroksid (za podešavanje pH); Hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH); Etanol, bezvodni;

Voda za injekcije


Inkompatibilnost


Gemcitabin treba isključivo rastvoriti sterilnim rastvorom 0.9% natrijum hlorida. Kompatibilnost sa drugim lekovima nije ispitivana.


Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorene bočice: 3 godine


Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja:

Odmah upotrebiti, ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik.

Nakon prvog otvaranja u fizičko-hemijskom, biološkom i mikrobiološkom pogledu lek je stabilan 28 dana na temperaturi do 25° C.


Rok upotrebe nakon razblaživanja:

S mikrobiološke tačke gledišta razblaženi rastvor za infuziju treba upotrebiti odmah. Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik.

Nakon razblaženja u fizičko-hemijskom pogledu lek je stabilan 5 dana na temperaturi od 2-8° C i na temperaturi do 30° C.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Ne čuvati u frižideru. Ne zamrzavati.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


Bočica od bezbojnog stakla tip I, sa zatvaračem od brombutil gume tip I i aluminijumskom kapicom sa polipropilenskim diskom.

Bočica je spakovana u složivu kartonsku kutiju sa uputstvom za pacijenta.

Bočica se pakuje opciono sa ili bez dodatnog, plastičnog, providnog, zaštitnog omotača.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Uputstvo za rukovanje

Kao i ostale citotoksične lekove, infuzioni rastvor gemcitabina treba pripremati i odlagati sa oprezom. Pri rukovanju infuzionim rastvorom preporučuje se korišćenje laminarne komore, mantila i rukavica. Ukoliko laminarna komora nije dostupna, dodatno se obezbediti maskom i zaštitnim rukavicama.


Ako prilikom pripreme rastvora, lek dođe u dodir sa očima, može izazvati ozbiljnu iritaciju. Oči treba odmahdetaljno isprati vodom i konsultovati lekara u slučaju perzistentne iritacije. U slučaju da se rastvor leka prolije po koži, kožu treba odmah detaljno oprati vodom.


Uputstvo za rastvaranje


Gemcitabin je kompatibilan samo sa infuzionim rastvorom 0,9% natrijum- hlorida (9 mg/mL, bez konzervansa).


1. Za dalje razblaženje rastvora koristiti standardni aseptični postupak pripreme rastvora za intravensku infuziju.

.Svu količinu Gitrabin, 40mg/mL, koncentrata za rastvor za infuziju treba rastvoriti u 500 mL 0,9% NaCl

(bez konzervanasa) i dati u infuziji koja traje preko 30 minuta. Moguće je dalje razblaživanje sa istim rastvaračem. Razblaženi rastvor je bistar bezbojan ili bledo žut.

3.Parenteralne lekove treba, pre primene, vizuelno pregledati zbog eventualne pojave zamićenja usled

prisustva čestica i promene boje. U slučaju da se primete čestice, rastvor ne primenjivati. Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.