Početna stranica Početna stranica

Gutana
febuksostat

UPUTSTVO ZA LEKGutana, 80 mg, film tablete

febuksostat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Trudnoća, dojenje i plodnost


Ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni, planirate da zatrudnite ili dojite, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


Nije poznato da li lek Gutana može da bude štetan za plod. Obavestite svog lekara ukoliko mislite da ste u drugom stanju ili ukoliko planirate trudnoću, pošto se lek Gutana ne sme uzimati za vreme trudnoće. Nije poznato da li lek Gutana može preći u majčino mleko. Ne smete uzimati lek Gutana ukoliko dojite ili

ako planirate da dojite.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


Moguće osetiti vrtoglavicu, pospanost, zamućenje vida i osećaj utrnutosti ili peckanja tokom lečenja i ukoliko se simptomi jave, ne treba upravljati motornim vozilima, ni rukovati mašinama.


 1. Kako se uzima lek Gutana


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Giht


  Gutana postoji kao tableta od 80 mg ili kao tableta od 120 mg. Preporučena doza leka Gutana iznosi 80 mg jednom dnevno, ali Vaš lekar će Vam prepisati jačinu koja je najpodesnija za Vas.


  Nastavite da uzimate lek Gutana svakog dana, čak i kada nemate napad gihta ili pogoršanje stanja.

  Način primene

  Tablete se uzimaju oralnim putem i mogu se uzimati sa ili bez hrane. Tableta od 80 mg se može podeliti na dva jednaka dela.


  Ako ste uzeli više leka Gutana nego što treba


  Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka od propisane, obratite se svom lekaru za savet ili najbližoj službi urgentne medicine / hitne medicinske pomoći.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Gutana


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste propustili da uzmete lek!


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Gutana u uobičajeno vreme, uzmite ga čim se setite. Ukoliko je blizu vreme za uzimanje sledeće doze, uzmite sledeću dozu prema uobičajenom rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Gutana


  Nemojte sami prekinuti uzimanje leka Gutana bez saveta svog lekara čak i ako se osećate dobro. Ako prekinete uzimanje leka Gutana, vrednosti mokraćne kiseline mogu da počnu da rastu i simptomi bolesti mogu da se pogoršaju usled formiranja novih kristala urata u i oko zglobova i u bubrezima.


  U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi sa primenom ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Prestanite sa upotrebom ovog leka i kontaktirajte odmah lekara ili se obratite najbližoj službi urgentne medicine / hitne medicinske pomoći ako se kod Vas ispolje neke od sledećih retkih neželjenih reakcija (javljaju se kod 1 od 1000 ljudi), jer ozbiljna alergijska reakcija može slediti nakon toga:


  • anafilaktička reakcija, preosetljivost na lek (Videti odeljak 2 „ Upozorenja i mere opreza“)

  • potencijalno po život opasni osipi na koži koje karakteriše pojava plikova i potamnjivanja kože i unutrašnje površine telesih duplji, npr. usta ili genitalija, zatim bolne ulceracije u ustima i/ili genitalijama, praćene groznicom, bolovima u grlu i umorom (Stivens-Džonsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza) ili uvećanje limfnih čvorova, uvećanje jetre, hepatitis (sve do insuficijencije-slabosti jetre), povećanje broja belih krvnih zrnaca (reakcija na lek s eozinofilijom i sistemskim simptomima - DRESS) (Videti odeljak 2)

  • generalizovani osip na koži


   Česta neželjena dejstva (mogu se ispoljiti najviše kod 1 od 10 ljudi) su:

  • abnormalni laboratorijski testovi funkcije jetre

  • dijareja (proliv)

  • glavobolja

  • osip (uključujući razne vrste osipa, pogledati pod “povremeno” i “retko”)

  • mučnina

  • pogoršanje simptoma gihta

  • lokalizovani otoci zbog zadržavanja tečnosti u tkivima (edemi).


   Ostala neželjena dejstva koja nisu pomenuta su navedena u daljem tekstu.


   Povremena neželjena dejstva (mogu se ispoljiti najviše kod 1 od 100 ljudi) su:

  • smanjenje apetita, promena vrednosti šećera u krvi (dijabetes, čiji simptomi mogu biti preterana žeđ), povećane vrednosti masnoće u krvi, povećanje telesne mase

  • gubitak libida

  • otežano spavanje, nesanica

  • vrtoglavica, utrnutost, peckanje, smanjenje ili narušenost funkcije čula dodira, narušeno ili smanjenje čula ukusa (hipoestezija, hemipareza ili parestezije), promenjeno ili oslabljeno čulo ukusa (hiposmia)

  • poremećaj EKG-a, neregularni otkucaji srca, subjektivni osećajlupanja srca (palpitacije)

  • napadi vrućine ili crvenilo (npr. crvenilo lica ili vrata), povišen krvni pritisak, krvarenje (primećeno samo kod bolesnika koji dobijaju hemioterapiju za poremećaje krvi)

  • kašalj, zadihanost, nelagodnost ili bolovi u grudima, zapaljenje nosne duplje i/ili grla (infekcija gornjih respiratornih puteva), bronhitis

  • suvoća usta, bolovi u stomaku / nelagodnost ili gasovi, gorušica / slabo varenje, konstipacija (otežano pražnjenje creva), učestale

   stolice, povraćanje, nelagodnost u stomaku

  • svrab, koprivnjača, zapaljenske reakcije na koži, promena boje kože, male crvene ili ružičaste tačke na koži, male, pljosnate, crvene kožne mrlje, pljosnato, crveno područje kože prekriveno malim ispupčenjima koja se spajaju, osip, područja crvenila kože i kožnih mrlji, druge vrste kožnih promena

  • grčevi mišića, mišićna slabost, bolovi u mišićima ili zglobovima, burzitis ili artritis (zapaljenje zglobova praćeno bolovima, otocima i / ili ukočenošću), bol u ekstremitetima, bolovi u leđima, spazam mišića

  • krv u mokraći, nenormalno učestalo mokrenje, abnormalni testovi urina (povećane vrednosti proteina u mokraći), smanjena funkcija bubrega

  • umor, bolovi u grudima, nelagodnost u grudima

  • kamen u žuči ili u žučnim kanalima (holelitijaza)

  • povećanje vrednosti tireostimulirajućeg hormona

  • poremećaji vrednosti u biohemijskim analizama krvi i broju ćelijskih krvnih elemenata ili krvnih pločica (poremećaj vrednosti biohemijske analize krvi)

  • kamen u bubregu

  • erektilna disfunkcija.


   Retka neželjena dejstva (mogu se ispoljiti najviše kod 1 od 1000 ljudi) su:

  • oštećenje mišića, stanje koje u retkim situacijama može biti ozbiljno. Može izazvati probleme sa mišićima i posebno, ako se u isto vreme ne osetite dobro ili imate povišenu temperaturu može biti izazvano mišićnim abnormalnostima. Ukoliko se desi da osetite mišićni bol, slabost ili bolnu osetljivost, odmah se javite Vašem lekaru ili farmaceutu

  • ozbiljno oticanje dubljih slojeva kože, posebno oko usta, očiju, genitalija, ruku, stopala ili jezika, sa mogućim iznenadnim teškoćama u disanju

  • visoka temperatura u kombinaciji s kožnim osipom poput boginja, uvećani limfni čvorovi, uvećana jetra, hepatitis (sve do insuficijencije jetre), povećani broj belih krvnih zrnaca (leukocitoza, sa ili bez eozinofilije)

  • crvenilo kože (eritem), osip različitih vrsta (npr. svrab, sa belim tačkama, plikovima, plikovima koji sadrže gnoj, potamnjivanje kože, osip nalik na boginje), rasprostranjeno crvenilo, nekroza i odvajanje gornjeg sloja kože i sluznica sa stvaranjem mehura, što rezultira ljuštenjem i mogućom sepsom (Stevens-Johnsonov sindrom/toksična epidermalna nekroliza)

  • nervoza

  • osećanje žeđi

  • zvonjava u ušima

  • zamućen vid, promene vida

  • gubitak kose

  • ulceracije u ustima

  • zapaljenje pankreasa: uobičajeni simptomi su abdominalni bol, mučnina i povraćanje

  • pojačano znojenje

  • smanjenje težine, povećani apetit, nekontrolisani gubitak apetita (anoreksija)

  • ukočenost mišića i/ili zglobova

  • nenormalno niske vrednosti krvnih ćelija (belih krvnih zrnaca – agranulocitoza, krvnih pločica – trombocitopenija, smanjen ukupan broj krvnih ćelija - pancitopenija)

  • hitna potreba za uriniranjem

  • promena ili smanjenje količine izlučenog urina zbog zapaljenja bubrega (tubulointersticijalni nefritis)

  • zapaljenje jetre (hepatitis)

  • žuta prebojenost kože (žutica)

  • oštećenje funkcije jetre

  • povišena vrednost kreatin fosfokinaze u krvi (pokazatelj oštećenja mišića)

  • iznenadna srčana smrt.


  Ako se neko neželjno dejstvo ispolji, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Ovo podrazumeva bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 3. Kako čuvati lek Gutana

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Gutana posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove za čuvanje.


  Neupotrebljeni lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljeni lekovi od građana. Neupotrebljeni lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Gutana

Aktivna supstanca je febuksostat.


Gutana , 80 mg, film tableta

Jedna film tableta sadrži 80 mg febuksostata (u obliku hemihidrata) Ostali sastojci su:

Jezgro tablete:

Celuloza, mikrokristalna Natrijum-skrob, glikolat

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Magnezijum-stearat

Kopovidon Film omotač:

Opadry II Yellow 85F42129 sadrži: Polivinil alkohol

Titan dioksid (E171) Makrogol

Talk

Gvožđe oksid, žuti (E172)


Kako izgleda lek Gutana i sadržaj pakovanja


Gutana, 80 mg, film tablete

Žuta, duguljasta, bikonveksna, film tableta, sa podeonom linijom na obe strane. Tableta se može podeliti na jednake delove.

Unutrašnje pakovanje je blister (Al/PVC/PVDC) sa 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera ( ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


HEMOFARM AD VRŠAC

Beogradski put bb, Vršac Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01664-18-001 od 18.02.2021.