Početna stranica Početna stranica

VIOPLEX-T
neomicin, bacitracin

CENE

sprej za kožu

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 1.450,00 din
Participacija: 0,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


VIOPLEX-T, 1338,22 i.j./g + 103,80 i.j./g, sprej za kožu, prašak neomicin, bacitracin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VIOPLEX-T i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek VIOPLEX-T

 3. Kako se primenjuje lek VIOPLEX-T

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VIOPLEX-T

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek VIOPLEX-T i čemu je namenjen

  Lek VIOPLEX-T, sprej za kožu, prašak, je antibakterijski lek za lokalnu primenu. Sadrži dva antibiotika (neomicin i bacitracin) i koristi se u prevenciji infekcija kod površinskih povreda kože kao što su: manje posekotine, oderotine i opektoine.


  Lek VIOPLEX-T je namenjen odraslima i deci starijoj od 12 godina.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek VIOPLEX-T

  Lek VIOPLEX-T, prašak u spreju, se primenjuje lokalno, isključivo za spoljašnju primenu na koži.

  Upozorite Vašeg lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili imate alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek VIOPLEX-T ne smete primenjivati:

  Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivne supstance ili bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  Ukoliko ste preosetljivi na druge aminoglikozidne antibiotike.

  Zbog moguće sistemske resorpcije i posledično toksičnih efekata oba antibiotika, kontraindikovana je primena leka VIOPLEX-T na velikim površinama oštećene kože.


  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primenite lek VIOPLEX-T.


  Samo za lokalnu, dermalnu upotrebu.


  Potrebno je izbegavati nanošenje leka ukoliko postoji opasnost od povećane resorpcije: velike površine i/ili oštećena koža, na veće rane i ulceracije, jer može doći do pojave znakova sistemske toksičnosti (nefrotoksičnost, ototoksičnost),(videti odeljak „Lek VIOPLEX-T ne smete primenjivati“).


  Zbog mogućnosti resorpcije kroz kožu lek treba posebno oprezno primenjivati kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega jer postoji mogućnost nefrotoksičnog i ototoksičnog dejstva.


  Lek VIOPLEX-T treba sa oprezom primenjivati kod osoba sklonih alergijama. Primenu leka potrebno je odmah prekinuti ako se jave bilo kakvi znaci iritacije na koži ili znaci reakcije preosetljivosti.


  Pacijenti koji boluju od mijastenije gravis (autoimuna bolest koju karakteriše zamor i slabost mišića) i pacijenti koji uzimaju neuromuskularne blokatore ne smeju nanositi ovaj lek na veće površine oštećene kože.


  Prekomerna upotreba leka VIOPLEX-T može prouzrokovati pojavu gljivica.


  Lek VIOPLEX-T ne treba primjenjivati duže od 7 dana. Ne sme se primeniti veća doza od preporučene.


  Drugi lekovi i lek VIOPLEX-T

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Zbog potencijalne nefrotoksičnosti i ototoksičnosti, lek je potrebno oprezno primenjivati u okolnostima istovremenog davanja drugih nefrotoksičnih ili ototoksičnih lekova kao što su: furosemid, vankomicin ili drugi aminoglikozidi.

  Lek VIOPLEX-T se ne sme nanositi na veće površine obolele kože kod pacijenata koji istovremeno uzimaju lekove iz grupe narkotika, anestetika i/ili miorelaksanse zbog moguće sistemske apsorpcije koja može dovesti do pogoršanja neuromuskularne blokade.

  Ne preporučuje se istovremena primena drugih lokalnih preparata sa lekom VIOPLEX-T.


  Trudnoća i dojenje


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

  Lek VIOPLEX-T se može koristiti tokom trudnoće/dojenja samo nakon individualnog razmatranja odnosa koristi za majku i rizika po plod, od strane lekara.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Nema podataka o uticaju leka VIOPLEX-T na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


 3. Kako se primenjuje lek VIOPLEX-T


  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek VIOPLEX-T je namenjen je odraslima i deci starijoj od 12 godina. Lek VIOPLEX-T je namenjen isključivo za spoljašnju primenu na koži. Ne koristiti za tretman velikih površina na koži.

  Trajanje lečenja zavisi od kliničkih manifestacija.


  Dva do tri puta na dan poprskati obolelo mesto na koži sa udaljenosti od 20-25 cm.

  Preporučuju se tri uzastopna prskanja u trajanju od po tri sekunde sa pauzama u prskanju od po 30 sekundi. Ovaj lek primenjivati najduže 7 dana.

  U slučaju da ne dođe do poboljšanja nakon 7 dana, lečenje treba ponovo razmotriti. Kad god je primenljivo treba uraditi mikrobiološke testove i antibiogram.


  Bocu sa sprejom dobro promućkati pre upotrebe. Bocu držati uvek uspravno.


  U cilju odstranjivanja aktivnih supstanci sa izlaznog otvora na ventilu potrebno je posle upotrebe okrenuti bocu naopako i pritisnuti ventil sve dok ne počne isticanje čistog gasa.

  Nakon upotrebe potrebno je prekriti ventil zaštitnom providnom kapicom.


  Primene kod dece

  Kod male dece, novorođenčadi i odojčadi zbog nezrelosti kože postoji mogućnost povećane resorpcije leka. Takođe zbog nezrelosti bubrežne funkcije moguće je da dodje do prolongiranog vremena izlučivanja leka resorbovanog preko kože.


  Ako ste primenili više leka VIOPLEX-T nego što treba


  Nema podataka o neželjenim dejstvima u slučaju prekomerne upotrebe.


  Ako ste zaboravili da primenite lek VIOPLEX-T


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu leka.

  U slučaju da ste zaboravili da primenite lek, odmah nastavite sa primenom kao u prethodnom periodu.


  Ako naglo prestanete da primenjujete lek VIOPLEX-T


  Nastaviti sa upotrebom shodno terapiji propisanoj od strane Vašeg lekara.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Mogu se pojaviti sledeća neželjena dejstva:


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  preosetljivost na neomicin (može se manifestovati kao alergijska reakcija u vidu osipa, otoka, pojave svraba i nezarastanjem rane).

  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): slabost mišića izazvana neuromuskularnom blokadom.

  Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  teške reakcije preosetljivosti (anafilaktičke i anafilaktoidne reakcije); premećaj sluha, gluvoća, oštećenje vestibularnog sistema (ototoksičnost); nefrotoksičnost (proteinurija, cilindrurija, azotemija); lokalni nadražaj, oticanje, svrab, urtikarija, kontaktni dermatitis, upala nastala kao posledica nove infekcije kod pacijenata sa već postojećom infekcijom (superinfekcije).


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek VIOPLEX-T

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek VIOPLEX-T posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i boci nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 6 meseci, na temperauri do 25°C.


  Boca je pod pritiskom, punjena gasom koji ne oštećuje ozonski omotač.

  Ne izlagati sunčevoj svetlosti kao ni direktnim izvorima toplote (radijatori, grejna tela…). Ne prskati u pravcu otvorenog plamena.

  Ne otvarati, ne bušiti niti spaljivati bocu ni kada je prazna. Ne otvarati bocu nasilno.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek VIOPLEX-T

Aktivne supstance su: neomicin i bacitracin.

1g spreja za kožu, praška sadrži: 1338,22 i.j. neomicina (u obliku neomicin-sulfata) i 103,80 i.j. bacitracina. Pomoćne supstance su: silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; propelent tečni petroleum, gas (LPG) (smeša propan-butan 80/20); n-pentan.


Kako izgleda lek VIOPLEX-T i sadržaj pakovanja


Sprej za kožu, prašak, u kontejneru pod pritiskom. je beo do skoro beo prašak, karakterističnog mirisa (blagi miris na propan/butan).


Unutrašnje pakovanje je kontejner od aluminijuma sa zaštitnim lakom i ventilom od polietilena, kontinuiranog toka, sa zaštitnom providnom kapicom. Kontejner sadrži 121,4 g spreja za kožu, praška.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 kontejner i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

GMG HEALTH MENAGEMENT SOLUTIONS D.O.O. BEOGRAD,

Šejkina 41 A, Beograd - Zvezdara


Proizvođač:

MEDICAIR BIOSCIENCE LABORATORIES S.A.;

61 st km National Road Athinon-Lamias, Sximatari Viotias, Grčka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-00008-19-002 od 11.08.2021.