Početna stranica Početna stranica

Gentamicin Sopharma
gentamicin

UPUTSTVO ZA LEK


Gentamcin Sopharma, 80 mg/ 2mL, rastvor za injekciju/infuziju

gentamicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

 1. Šta je lek Gentamicin Sopharma i čemu je namenjen

  Lek Gentmicin Sopharma se koristi u terapiji infekcija izazvanih bakterijama osetljivim na gentamicin, kod novorođenčadi, odojčadi, dece i odraslih.


  Glavne indikacije za primenu aminoglikozidnih antibiotika, u čiju grupu spada gentamicin, su infekcije bakterijama rezistentnim na druge, manje toksične lekove, kao i ozbiljne infekcije Gram–negativnim bakterijama, bolničke (nozokomijalne) infekcije, kao i infekcije kod imunokompromitovanih pacijenata sa deficijencijom određenog tipa ćelija (neutropenijom).

  Lek Gentamicin Sopharma se primenjuje kod sledećih stanja:

  • infekcije urinarnog trakta i reproduktivnih organa (ne uključujući gonoreju i sifilis)

  • pneumonije pri bolničkom lečenju (nozokomijalna pneumonija). Pneumonija kod ambulantno lečenih pacijenata je uglavnom uzrokovana pneumokoknim infekcijama, i u tim slučajevima gentamicin nije lek prvog izbora)

  • bakterijskog zapaljenja endokarda (endokarditis)

  • infekcije abdomena

  • ozbiljene sistemske infekcije koje zahtevaju bolničko lečenje (nozokomijalna sepsa).

  • meningitisa izazvanog Gram-negativnim bakterijama

  • infekcije kostiju i gnojne infekcije zglobova

  • infekcije ili povećan rizik od infekcije kod pacijenata sa oslabljenim imunitetom. Napomena:

   Kombinovana terapija uglavnom sa drugim beta-laktamskim antibioticima (npr. penicilinama), ili sa drugim efikasnim lekovima, koji se koriste u slučajevima infekcija anaerobnim bektarijama, je indikovana samo ukoliko je ugrožen život pacijenta infekcijom čiji je izazivač nepoznat, ili u mešovitim infekcijama aerobnim i anaerobnim bakterijama uzrokovanim bakterijskom upalom endokarda (endokarditis), infekcijama izazvanim Pseudomonas-om, kao i kod imunokompromitovanih pacijenata koji imaju deficijenciju neke vrste ćelija krvi (neutropeniju).

   Potrebno je uzeti u obzir zvanične vodiče o primeni antibiotika pre primene gentamicina.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Gentamicin Sopharma Lek Gentamicin Sopharma ne smete primati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Upozorenja i mere opreza


   Gentamicin je potrebno primenjivati sa oprezom u sledećim situacijama:

  • kod pacijenata sa već postojećim oštećenjem prenosa impulsa između nerva i mišića (kao na primer kod myasthenia gravis, Parkinsonove bolesti), jer gentamicin blokira transmisiju impulsa između nerva i mišića.

  • kod pacijenata koji su već na terapiji lekovima za opuštanje mišića (mišićni relaksanti) (npr. primena gentamicina u toku operacija).

  • pre, tokom i nakon završetka terapije gentamicinom, mora se redovno pratiti funkcija bubrega, čula sluha i ravnoteže, kao i funkcija jetre i laboratorijski parametri. Ako je moguće, ne treba istovremeno primenjivati nijedan drugi lek sa potencijalno štetnim dejstvom na sluh i bubrege. Ukoliko se ovo ne može izbeći preporučuje se redovno praćenje funkcije bubrega!

  • u slučaju svih problematičnih terapija, neophodno je pratiti koncentracije gentamicina u serumu. U slučaju primene više puta dnevno, maksimalne koncentracije u krvi ne smeju biti veće od 10-12 mg/L a minimalne koncentraije ne smeju biti veće od 2,0 mg/L. U slučaju doziranja jednom dnevno, ne postoje jednistvene preporuke za maksimalne koncentracije, dok minimalne koncentracije ne smeju biti veće od 1,0 mg/L.

  U slučaju teških oštećenja funkcije jetre i već postojećim oštećenjem sluha, gentamicin treba uključiti u terapiju jedino ako je ugrožen život pacijenta.


  Drugi lekovi i Gentamicin Sopharma


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceutu ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Sledeće interakcije gentamicina sa drugim lekovima su važne:


  Gentamicin i mišićni relaksansi i etar (anestetički gas)

  Blokirajuće dejstvo gentamicina na transmisiju impulsa između nerva i mišića se pojačava istovremenom primenom etra ili mišićnih relaksanasa.


  Gentamicin i metoksifluran (anestetički gas)

  Gentamicin može pojačati nefrotoksičnost metoksiflurana. Istovremena primena može izazvati ozbiljna oštećenja funkcije bubrega.


  Gentamicin i drugi lekovi koji mogu izazvati oštećenje funkcije bubrega ili sluha

  Postoji povećan rizik od pojave neželjenih dejstava kod pacijenata koji su na istovremenoj terapiji gentamicinom i sledećim lekovima koji imaju potecijalno toksično dejstvo na bubrege i sluh: amfotericin B, (fungicid), kolistin (antibiotik), cefalosporin (antibiotik), ciklosporin (imunosupresiv), cisplatin (lek za hemoterapiju tumora), vankomicin (aminoglikozidni antibiotik), diuretici Henleove petlje kao što su etakrinska kiselina i furosemid.

  Jako je bitno napomenuti da čak i 3-4 nedelje nakon primene lekova koji sadrže cisplatin, nefrotoksični efekat gentamicina može biti pojačan.


  Gentamicin i drugi antibiotici

  Kombinovana terapija sa drugim odgovarajućim antibioticima (npr. beta-laktamskim antibioticima) može imati sinergistički efekat.

  Pojačano je dejstvo sa acilamino-penicilinom na Pseudomonas aeruginosa (bakterija), sa ampicillinom na

  enterococci (bakterija) i sa cefalosporinima na Klebsiella pneumoniae (bakterija). Napomena: ovaj efekat se može ispoljiti i u slučaju skorije primene ovih lekova.


  Trudnoća, dojenje i plodnost


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre primene ovog leka.


  Trudnoća

  Ne postoji dovoljno podataka o primeni gentamicina u trudnoći. Studije na životinjama su pokazale reproduktivnu toksičnost gentamcina. Gentamicin prolazi placentalnu barijeru i dostiže merljive koncentracije u tkivu fetusa i amnionskoj tečnosti. Gentamicin pokazuje toksični potencijal koji može dovesti do oštećenja unutrašnjeg uva i bubrega fetusa. Zbog toga, primena gentamicina u trudnoći je indikovana samo u životno ugožavajućim stanjima i ukoliko nije dostupna bezbednija alternativa.


  Dojenje

  Gentamicin se može naći u malim koncentracijama u mleku dojilja i male koncentracije takođe mogu biti prisutne u serumu odojčeta. Ukoliko je neophodna primena gentamicina kod dojilja, dojenje treba prekinuti. Kod odojčeda se može javiti proliv i kolonizacija mukusnih membrana gljivicama. Takođe se može javiti i preosetljivost.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Ne postoje podaci iz studija o dejstvu leka Gentamcin Sopharma na upravljanja vozilima i rukovanje mašinama.

  Lek Gentamicin Sopharma sadrži:


  • anhidrovani natrijum sulfit (E221)

   Retko može izazvati teške hipersenzitivne reakcije i bronhospazam.


  • parahidroksibenzoate

   Može povećati rizik od žutice kod novorođenčadi.


  • Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, odnosno suštinski je „bez natrijuma”.


 3. Kako se primenjuje lek Gentamicin Sopharma


  Koristite ovaj lek u skladu sa sledećim preporukama za doziranje

  Ovaj lek se može primenjivati kao intramuskularna injekcija, spora intravenska injekcija ili kao intravenska infuzija.


  Preporučena početna doza, nezavisna od funkcije bubrega, je 1,5–2,0 mg/kg telesne mase.


  Preporučena dnevna doza kod dece, adolescenata i odraslih sa normalnom funkcijom bubrega je: 3-6 mg/kg telesne mase, dnevno, primenjeno kao pojedinačna doza ili podeljena u dve doze.

  Preporučena dnevna doza kod dece i adolescenata sa normalnom renalnom funkcijom je: 3-6 mg/kg telesne mase, dnevno, kao pojedinačna doza (poželjnije) ili podeljeno u dve pojedinačne doze.

  Preporučena dnevna doza kod beba starijih od mesec dana je 4,5-7,5 mg/kg telesne mase dnevno, kao pojedinačna doza (poželjnije) ili podeljeno u dve pojedinačne doze.

  Preporučena dnevna doza kod novorođenčadi je 4-7 mg/kg telesne mase dnevno.

  Zbog dužeg poluvremena eliminacije kod novorođenčadi preporučena dnevna doza se daje kao pojedinačna doza.


  U slučaju oštećenja renalne funkcije, preporučena dnevna doza treba da bude smanjena i prilagođena funkciji bubrega.


  Praćenje:


  Preporučeno je da se prati koncentracija gentamicina u serumu, posebno kod starijih i novorođenčadi, kao i kod pacijenata sa oštećenom renalnom funkcijom. Uzorci se uzimaju pred kraj doznog intervala („trough level”). Koncentracija leka na kraju doznog intervla ne sme biti veća od 2 mg/L prilikom doziranja 2 puta dnevno ili 1 mg/L prilikom doziranja jednom dnevno.


  Prilikom terapije pacijenata sa neutropenijom, kao i u terapiji endokarditisa, ukupna dnevna doza bi trebalo da bude podeljena u 3 pojedinačne doze.


  Prilikom kombinovane primene (npr, sa beta laktamskim antibioticima), lek se može primenjivati jednom dnevno. Kliničke studije i studije na životinjama su pokazale da ovaj način doziranja, u poređenju sa primenom u nekoliko podeljenih pojedinačnih doza, omogućava bolju efikasnost i podnošljivost leka.


  Preporučeno doziranje i praćenje terapije gentamicinom


  Doziranje (odrasli)


  Inicijalna doza: 120 mg gentamicina (1,5 - 2 mg gentamicina/kg) Trajanje infuzije: 30 - 60 min

  Doza održavanja: 3 - 6 mg gentamicina/kg/dnevno

  Interval doziranja: Interval doziranja se prilagođava individulanom poluvremnu eliminacije. Preračunavanja poluvremena se zasniva na izmerenim koncentracijama („peek” ili

  trough”), bilo grafički ili uz pomoć kalkulatora (pogledati primer).


  Primer:


  Poluvreme  t1/2 =

  image

  In 2 x (t2 – t1)

  0,69 x 7

  image

  =

  4,83

  image

  =


  = 2,5 h

  In (c1/c2) In (7/1) 1,95


  Uzorci krvi: Uzimaju se na kraju doznog intervala („trough”) i odmah nakon završetka infuzije („peek”). Koncentracija gentamicina u krvi na kraju doznog intervala, veća od 2mg/L prilikom primene dva puta dnevno, ili veća od 1mg/L kod primene jednom dnevno, ukazuje na kumulaciju (nefrotoksičnost!) i potrebu da se poveća interval doziranja ili smanji doza.


  Doziranje u slučaju oštećenja funkcije bubrega


  Gentmicin se eliminiše glomerularnom filtracijom. Doza mora biti prilagođena oštećenoj funkciji bubrega pacijenata.


  Postoje dva načina prilagođavanja doze:


  1. Produženje intervala doziranja pri čemu doza ostaje ista (svaka sledeća doza je ista kao i početna doza).

  2. Smanjivanje početne doze ali interval doziranja ostaje isti (svaka sledeća doza je manja od početne doze).


   1. Produženje intervala doziranja u slučaju istih doza


    Produženje intervala doziranja (u satima), može se proceniti primenom sledećih jednačina:    Tind = TN

    t1/2 ind


    image

    t1/2N


    ili    Tind = TN

    Cl genta (N)


    image

    Cl genta (ind)


    Pošto je klirens gentamicina direktno proporcionalan klirensu kreatinina može se koristiti i sledeća jednačina:


    Tind = TN

    Cl cr (N)


    image

    Cl cr (ind)


    Tind = individualni interval doziranja (h)

    TN = normalni interval doziranja (obično 8 časova)

    t1/2N = poluvreme gentamicina kod normalne funkcije bubrega (oko 2-3 h)

    t1/2 ind = poluvreme eliminacije gentamicina u slučaju oštećene funkcije bubrega (poluvreme eliminacije definisano iznad)

    Cl genta = klirens gentamicina

    Cl cr = klirens kreatinina


    Primer:


    Ako je klirens kreatinina 30 mL/min, interval doziranja pri konstantnoj dozi je:    Tind = 8 x

    100


    image

    30


    (h) = 26 h


    pretpostavljajući da je Cl cr (N) 100 mL/min.


   2. Smanjivanje doze u slučaju konstantog intervala doziranja


    Pošto se gentamicin uglavnom eliminiše putem bubrega, individualna doza u slučaju oštećenja funkcije bubrega može se izračunati primenom sledećih jednačina:


    D* =

    Clcr*


    image

    Clcr (normal)


    x DN


    Clcr* = klirens kreatinina kod normalne renalne funkcije

    DN = normalna doza

    D* = sledeća doza nakon početne u slučaju oštećene renalne funkcije


    Sledeća tabela daje pregled referentnih vrednosti za prilagođavanje (smanjivanje) doze pri konstantnom interval doziranja (interval doziranja 8h)    kreatinin u serumu (mg/100 mL)

    klirens kreatinina (mL/min /1,73 m2)

    sledeća doza nakon početne (procenti početne doze)

    manji od 1,0

    više od 100

    100

    1,1 – 1,3

    71 – 100

    80

    1,4 – 1,6

    56 –70

    65

    1,7 – 1,9

    46 – 55

    55

    2,0 – 2,2

    41 – 45

    50

    2,3 – 2,5

    36 – 40

    40

    2,6 – 3,0

    31 – 35

    35

    3,1 – 3,5

    26 – 30

    30

    3,6 – 4,0

    21 – 25

    25

    4,1 – 5,1

    16 – 20

    20

    5,2 – 6,6

    11 – 15

    15

    6,7 – 8,0

    manje od 10

    10


    Mora se voditi računa i o tome da renalna funkcija može biti promenjena i tokom terapije.

    Parametar izbora bi trebalo da bude klirens kreatinina, jer koncentracija kreatinina u serumu u slučaju ozbiljnih infekcija (sepsa npr.), varira.


    Ukoliko je poznata samo koncentracija kreatinina u serumu, klirens kreatinina može se izračunati primenom sledeće formule:


    Muškarci:    Clcr =

    image

    telesna masa (kg) x (140 – godine starosti) 72 x kreatinin u serumu (mg/100 mL)


    ili


    telesna masa (kg) x (140 – godine Clcr = starosti)

    0.814 x kreatinin u serumu (mikromol/L)


    Žene: 0,85 x vrednost dobijena u formulama iznad


    Ukoliko se koncentracija kreatinina u serumu koristi za procenu funkcije bubrega, merenje bi trebalo ponoviti više puta kako bi se potvrdila korelacija između klirensa kreatinina i funkcije bubrega.


    Doziranje kod pacijenata na hemodijalizi


    Hemodijaliza je indikovana ukoliko je klirens kreatinina manji od 5 mL/min.

    Gentamicin se dijalizira. Pri hemodijalizi koja traje 4-5 sati doza se smanjuje za 50 - 60%, a u slučaju hemodijalize u trajanju 8-12 sati očekivano smanjenje koncentracije je 70 - 80% . Nakon svake dijalize, sledeća doza mora biti individulano određena, na osnovu trenutnih koncentracija gentamicina u serumu.

    Preporučena doza nakon dijalize je od 1 to 1,7 mg/kg telesne mase.


    Pošto pacijenti na hemodijalizi uzimaju istvremeno antikoagulantnu terapiju, ne preporučuje se intramuskularna primena zbog većeg rizika od pojave hematoma.


    Način primene


    Za intramuskularnu primenu (injekcija) i intravensku primenu (injekcija ili infuzija).


    Ne preporučuje se istovremena primena injekcije /infuzije sa drugim lekovima (videti odeljak Inkompatibilnost)


    Kako bi se izbegle velike maksimalne koncentracije, preporučuje se primena infuzije u trajanju od 30 do 60 minuta.


    Ukoliko je indikovana primena nerazblaženog gentamicina direktno intravenski, injekcija se mora davati sporo, tokom 2-3 minuta.


    Napomena:

    Gentamicin treba uvek primenjivati odvojeno od drugih lekova.

    Aminoglikozide ne treba mešati u injekcionom ili infuzionom rastvoru sa beta-laktamskim antibioticima (npr. penicilinima, cefalosporinima) pod bilo kakvimokolnostima, pošto ovo dovodi do fizičko-hemijske inaktivacije leka u kombinovanoj terapiji.

    Trajanje terapije

    Dužina terapije bakterijskih infekcija zavisi od toka bolesti, uobičajeno 7-14 dana. Dužina terapije ne treba da bude duža od 10 do 14 dana.

    Potrebno je izbegabati primenu gentamicina odmaj nakon prethodne terapije aminoglikozidima; potrebno je da prođe period od 7 do 14 dana bez terapije.

    Vaš lekar će odlučiti o dužini trajanja Vaše terapije.

    Molimo Vas da porazgovarate sa Vašim lekarom ili farmaceutom, ukoliko imate utisak da lek Gentamicin Sopharma deluje prejako ili preslabo na Vas.


    Ako ste uzeli više leka Gentamicin Sopharma nego štotreba


    Gentamicin ima malu terapijsku širinu. U slučaju povećanih koncentracija gentamicina u organizmu (akumulacije), usled smanjene funkcije bubrega, može doći do oštećenja bubrega i sluha kao i vestibulokohlearnog nerva (nervus statoacusticus). Nivo oštećenja funkcije bubrega je u korelaciji sa minimalnim koncentracijama većim od 4 mg gentamicina/L.


    Terapija predoziranja

    Ukoliko je došlo do predoziranja potrebno je prekinuti dalju primenu leka. Ne postoji specifičan antidot. Genetamicin se može ukloniti iz krvi hemodijalizom.


    Terapija u slučaju blokade transmisije impulsa između nerava i mišića (neuromuskularne blokade)

    U slučaju blokade kontinuiranog sprovođenja impulsa između mišića i nerva (uglavnom nastale usled interakcija), potrebno je primeniti kalcijum–hlorid i veštačko disanje.


    Ukoliko imate dodatnih pitanja vezana za upotrebu ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Moguća neželjena dejstva Ispitivanja

  U individualnim slučajevima, koncentracija kalijuma, kalcijuma i magnezijuma u krvi (hipokalemija, hipokalcemija, hipomagnezemija) može biti smanjena, naročito tokom dugotrajne terapije (duže od 4 nedelje) visokim dozama.


  U retkim slučajevima je zabeleženo reverzibilno povećanje vrednosti enzima jetre (transaminaze, alkalna fosfataza) i koncentracija bilirubina (degradacioni proizvod krvi) u serumu.


  Poremećaji krvi i limfnog sistema

  Terapija gentamicinom može dovesti do promene broja krvnih pločica (trombocitopenija) i belih krvnih zrnaca (leukopenija, eozinofilija, granulocitopenija) u veoma retkim slučajevima.


  Poremećaji nervnog sistema

  Senzorni poremećaji u rukama i nogama, npr. bockanje, utnulost (periferna parestezija) i polineuropatija u donjim ekstremitetima i stopalima je zabeležena u pojedinim slučajevima.


  Poremećaji uha i labirinta

  Oštećenje vestibulokohlearnog nerva su moguća, a mogu biti zahvaćeni organi čula sluha i ravnoteže. Od ototoksičnih efekata, najčešći su vestibularni poremećaji.

  Oštećenja sluha su veoma česta. Najveći rizik je postojeće oštećenje funkcije bubrega. Rizik se povećava sa rastom ukupno primenjene dnevne doze.

  Simptomi ototoksičnih efekata su na primer, vrtoglavica, zvonjenje/buka u ušima (tinitus), oslabljen sluh.


  Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

  Oštećenje funkcije bubrega u vidu redukovane glomerularne filtracije se javlja kod oko 10% pacijenata, na terapiji gentamcinom i obično je reverzibilno. Najveći faktori rizika su: visoka ukupna doza, dugo trajanje terapije, povećane koncentracije u serumu, a dodatni faktori mogu biti i godine starosti, hipovolemija i šok.


  Klinički znaci oštećenja funkcije bubrega su proteinurija, cilindrurija, hematurija, oligurija, povećane koncentracije kreatinina i uree u serumu.


  U individulanim slučajevima može doći do akutne bubrežne insuficijencije.


  Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

  Moguća je pojava bola na mestu primene injekcije.


  Poremećaji imunskog sistema

  U pojedinim slučajevima zabeležena je pojava alergijskih reakcija na koži (npr. crvenilo, osip, svrab, koprivnjača sa egzantemom).


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Gentamicin Sopharma

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Gentamicin Sopharma posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25 оС. Ne zamrzavati!


  Rok upotrebe nakon razblaživanja rastvora: Pokazana je fizičko-hemijska stabilnost leka nakon razblaženja sa 0,9 % rastvorom natrijum-hlorida u toku 24h na sobnoj temperaturi (25°C). S mikrobiološke tačke gledišta, pripremljeni rastvor treba primeniti odmah nakon mešanja. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Gentamicin Sopharma

Akivna supstanca je: gentamicin-sulfat;

1 mL rastvora za injekciju/infuziju sadrži 40 mg gentamicina (u obliku gentamicin-sulfata).

Jedna ampula sa 2 mL rastvora za injekciju/infuziju sadrži 80 mg gentamicina (u obliku gentamicin-sulfata).


Pomoćne supstance su: metilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, dinatrijum-edetat, natrijum- sulfit, 1 mol/L rastvor sumporne kiseline (za korekciju pH), voda za injekcije.


Kako izgleda lek Gentamicin Sopharma i sadržaj pakovanja

Bistar, bezbojan do bledo žut rastvor, bez vidljivih čestica. Unutrašnje pakovanje:

Ampule od bezbojnog stakla (tip I), zapremine od 2 mL, sa oznakom za otvaranje ampule.


Spoljašnje pakovanje:

10 ampula u plastičnom (PVC) ulošku. Jedan blister u složivoj, kartonskoj kutiji sa Uputstvom za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

SOPHARMA TRADING D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD,

Bulevar Zorana Đinđića 2a, Beograd


Proizvođač

SOPHARMA AD, Bugarska, Sofija, 16, Iliensko Shosse Str.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2018.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

515-01-04866-16-001 od 28.09.2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Lek Gentamicin Sopharma se koristi za terapiju teških infekcija izazvanih bakterijama osetljivim na gentamicin.


Osnovna indikacija za primenu aminoglikozida su infekcije izazvane bakterijama koje su rezistentne na druge, manje toksične lekove, kao i teške infekcije izazvane Gram-negativnim bakterijama, bolničke infekcije, infekcije kod imunokompromitovanih pacijenata i pacijenata sa neutropenijom.


Pod gore navedenim uslovima, gentamicin se može primenjivati u terapiji:


Napomena:

U slučaju hemioterapije, kombinovana terapija uglavnom sa beta-laktamskim antibiotikom ili sa antibiotikom efikasnim u terapiji anaerobnih bakterija indikovana je kod životno ugrožavajućih infekcija izazvanih nepoznatim patogenima, kod mešovitih infekcija anaerobima/aerobima, bakterijskog endokarditisa, kod sistemske infekcije Pseudomonasom, kao i kod imunokompromitovanih pacijenata, predominantno sa neutropenijom.


Potrebno je uzeti u obzir lokalne zvanične vodiče o pravilnoj upotrebi antibakterijskih lekova.


Doziranje i način primene


Ovaj lek se može primenjivati kao intramuskularna injekcija, spora intravenska injekcija ili kao intravenska infuzija.


Preporučena početna doza, nezavisna od funkcije bubrega, je 1,5 – 2,0 mg/kg telesne mase.


Preporučena dnevna doza kod dece, adolescenata i odraslih sa normalnom funkcijom bubrega je: 3 - 6 mg/kg telesne mase, dnevno, primenjeno kao pojedinačna doza ili podeljena u dve doze.


Preporučena dnevna doza kod dece i adolescenata sa normalnom renalnom funkcijom je: 3 - 6 mg/kg telesne mase, dnevno, kao pojedinačna doza (poželjnije) ili podeljeno u dve pojedinačne doze.


Preporučena dnevna doza kod beba starijih od mesec dana je 4,5-7,5 mg/kg telesne mase dnevno, kao pojedinačna doza (poželjnije) ili podeljeno u dve pojedinačne doze.


Preporučena dnevna doza kod novorođenčadi je 4-7 mg/kg telesne mase dnevno.


Zbog dužeg poluvremena eliminacije kod novorođenčadi preporučena dnevna doza se primenjuje kao pojedinačna doza.


U slučaju oštećenja renalne funkcije, preporučena dnevna doza treba da bude smanjena i prilagođena funkciji bubrega.


Praćenje:


Preporučeno je da se prati koncentracija gentamicina u serumu, posebno kod starijih i novorođenčadi, kao i kod pacijenata sa oštećenom renalnom funkcijom. Uzorci se uzimaju pred kraj doznog intervala („trough level”). Koncentracija leka na kraju doznog intervala ne sme biti veća od 2 mg/L prilikom doziranja 2 puta dnevno ili 1 mg/L prilikom doziranja jednom dnevno.


Prilikom terapije pacijenata sa neutropenijom, kao i u terapiji endokarditisa, ukupna dnevna doza bi trebalo da bude podeljena u 3 pojedinačne doze.


Prilikom kombinovane primene (npr, sa beta laktamskim antibioticima), lek se može primenjivati jednom dnevno. Kliničke studije i studije na životinjama su pokazale da ovaj način doziranja, u poređenju sa primenom u nekoliko podeljenih pojedinačnih doza, omogućava bolju efikasnost i podnošljivost leka.


Preporučeno doziranje i praćenje terapije gentamicinom


Doziranje (odrasli)

Inicijalna doza: 120 mg gentamicina (1,5 - 2 mg gentamicina/kg) Trajanje infuzije: 30 - 60 min

Doza održavanja: 3 - 6 mg gentamicina/kg/dnevno


Interval doziranja: Interval doziranja se prilagođava individulanom poluvremnu eliminacije. Preračunavanje poluvremena se zasniva na izmerenim koncentracijama („peek” ili

trough”), bilo grafički ili uz pomoć kalkulatora (pogledati primer).


Primer:


Poluvremet1/2 =

image

In 2 x (t2 – t1)

0,69 x 7

image

=

4,83

image

=


= 2,5 h

In (c1/c2) In (7/1) 1,95


Uzorci krvi: Uzimaju se na kraju doznog intervala („trough”) i odmah nakon završetka infuzije („peek”). Koncentracija gentamicina u krvi na kraju doznog intervala, veća od 2mg/L prilikom primene dva puta dnevno, ili veća od 1mg/L kod primene jednom dnevno, ukazuje na kumulaciju (nefrotoksičnost!) i potrebu da se poveća interval doziranja ili smanji doza.


Doziranje u slučaju oštećenja funkcije bubrega


Gentmicin se eliminiše glomerularnom filtracijom. Doza mora biti prilagođena oštećenoj funkciji bubrega pacijenata.


Postoje dva načina prilagođavanja doze:


 1. Produženje intervala doziranja pri čemu doza ostaje ista (svaka sledeća doza je ista kao i početna doza).

 2. Smanjivanje početne doze ali interval doziranja ostaje isti (svaka sledeća doza je manja od početne doze).


B. Produženje intervala doziranja u slučaju istih doza


Produženje intervala doziranja (u satima), može se proceniti primenom sledećih jednačina:Tind = TN

t1/2 ind


image

t1/2N


iliTind = TN

Cl genta (N)


image

Cl genta (ind)


Pošto je klirens gentamicina direktno proporcionalan klirensu kreatinina može se koristiti i sledeća jednačina:


Tind = TN

Cl cr (N)


image

Cl cr (ind)

Tind = individualni interval doziranja (h)

TN = normalni interval doziranja (obično 8 časova)

t1/2N = poluvreme eliminacije gentamicina kod normalne funkcije bubrega (oko 2-3 h)

t1/2 ind = poluvreme eliminacije gentamicina u slučaju oštećene funkcije bubrega (poluvreme eliminacije definisano iznad)

Cl genta = klirens gentamicina

Cl cr = klirens kreatinina


Primer:


Ako je klirens kreatinina 30 mL/min, interval doziranja pri konstantnoj dozi je:Tind = 8 x

100


image

30


(h) = 26 h


pretpostavljajući da je Cl cr (N) 100 mL/min.


B. Smanjivanje doze u slučaju konstantog intervala doziranja


Pošto se gentamicin uglavnom eliminiše putem bubrega, individualna doza u slučaju oštećenja funkcije bubrega može se izračunati primenom sledećih jednačina:


D* =

Clcr*


image

Clcr (normal)


x DN


Clcr* = klirens kreatinina kod normalne renalne funkcije

DN = normalna doza

D* = sledeća doza nakon početne u slučaju oštećene renalne funkcije


Sledeća tabela daje pregled referentnih vrednosti za prilagođavanje (smanjivanje) doze pri konstantnom interval doziranja (interval doziranja 8h)kreatinin u serumu (mg/100 mL)

klirens kreatinina (mL/min /1,73 m2)

sledeća doza nakon početne (procenti početne doze)

manji od 1,0

više od 100

100

1,1 – 1,3

71 – 100

80

1,4 – 1,6

56 –70

65

1,7 – 1,9

46 – 55

55

2,0 – 2,2

41 – 45

50

2,3 – 2,5

36 – 40

40

2,6 – 3,0

31 – 35

35

3,1 – 3,5

26 – 30

30

3,6 – 4,0

21 – 25

25


4,1 – 5,1

16 – 20

20

5,2 – 6,6

11 – 15

15

6,7 – 8,0

manje od 10

10


Mora se voditi računa i o tome da renalna funkcija može biti promenjena i tokom terapije.

Parametar izbora bi trebalo da bude klirens kreatinina, jer koncentracija kreatinina u serumu u slučaju ozbiljnih infekcija (sepsa npr.), varira.


Ukoliko je poznata samo koncentracija kreatinina u serumu, klirens kreatinina može se izračunati primenom sledeće formule:


Muškarci:Clcr =

image

telesna masa (kg) x (140 – godine starosti) 72 x kreatinin u serumu (mg/100 mL)


iliClcr =

image

telesna masa (kg) x (140 – godine starosti) 0,814 x kreatinin u serumu (mikromol/L)


Žene: 0,85 x vrednost dobijena u formulama iznad


Ukoliko se koncentracija kreatinina u serumu koristi za procenu funkcije bubrega, merenje bi trebalo ponoviti više puta kako bi se potvrdila korelacija između klirensa kreatinina i funkcije bubrega.


Doziranje kod pacijenata na hemodijalizi


Hemodijaliza je indikovana ukoliko je klirens kreatinina manji od 5 mL/min.

Gentamicin se dijalizira. Pri hemodijalizi koja traje 4-5 sati doza se smanjuje za 50 - 60%, a u slučaju hemodijalize u trajanju 8-12 sati očekivano smanjenje koncentracije je 70 - 80%. Nakon svake dijalize, sledeća doza mora biti individulano određena, na osnovu trenutnih koncentracija gentamicina u serumu.

Preporučena doza nakon dijalize je od 1 to 1,7 mg/kg telesne mase.


Pošto pacijenti na hemodijalizi uzimaju istvremeno antikoagulantnu terapiju, ne preporučuje se intramuskularna primena zbog većeg rizika od pojave hematoma.


Način primene


Za intramuskularnu primenu (injekcija) i intravensku primenu (injekcija ili infuzija).


Ne preporučuje se istovremena primena injekcije /infuzije sa drugim lekovima (videti odeljak Inkompatibilnost)


Kako bi se izbegle velike maksimalne koncentracije, preporučuje se primena infuzije u trajanju od 30 do 60 minuta.


Ukoliko je indikovana primena nerazblaženog gentamicina direktno intravenski, injekcija se mora davati sporo, tokom 2-3 minuta.


Gentamicin za infuzionu primenu može biti razblažen fiziološkim rastvorom.

Trajanje terapije bakterijskih infekcija zavisi od toka bolesti, uobičajeno je od 7-14 dana. Trajanje terapije ne treba da bude duže od 10 do 14 dana.

Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista pomoćnih supstanci.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre ili sa već postojećim oštećenjem unutrašnjeg uha, primena gentamicina je opravdana samo u životno ugrožavajućim stanjima.


Pošto gentamicin ima dejstvo slično neuromuskularnim blokatorima, preporučuje se poseban oprez kod pacijenata sa neuromuskularnim poremećajima (na primer, mijastenija gravis, Parkinsonova bolest). Ovo se takođe odnosi na pacijente koji su na terapiji miorelaksansima. Ovo se takođe odnosi i na pacijente koji kontinuirano primaju miorelaksanse (npr. preoperativna primena).

Kako bi se izbegle neželjene reakcije na lek, preporučuje se kontinuirano praćenje renalne funkcije (pre, u toku ili nakon završetka terapije gentamicinom, prate se koncentracije kreatinina u serumu i klirens kreatinina), vestibularna i kohlearna funkcija, kao i funkcija jetre i laboratorijski parametri.Ovaj lek sadrži anhidrovani natrijum sulfit (E221).

Retko može izazvati teške hipersenzitivne reakcije i bronhospazam.


Ovaj lek sadrži parahidroksibenzoate, (metil-parahidroksibenzoat (E218) i propil parahidroksibenzoat (E216)).

Može povećati rizik od žutice kod novorođenčadi.


Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, odnosno suštinski je „bez natrijuma”.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Gentamicin/miorelaksansi i etar


Blokada neuromuskularne funkcije može biti pojačana primenom etra ili drugih miorelaksanasa.


U slučaju primene gentamicina u toku ili odmah nakon operacije, istovremeno sa nedepolarizujućim miorelaksansima, neuromuskularna blokada se može pojačati i produžiti. Ove interakcije mogu biti uzrok neočekivanih događaja. Zbog povećnog rizika, preporučuje se poseban oprez kod takvih pacijenata.

Aminoglikozidna neuromuskularna blokada može biti korigovana injekcijom kalcijum-hlorida. Gentamicin i anestezija metoksifluranom

Aminoglikozidi mogu povećati nefrotoksični potencijal metoksiflurana. Pri istovremenoj primeni može se javiti težak oblik nefropatije.


Gentamicin i drugi potencijalni nefrotoksični ili ototoksični lekovi


Zbog povećanog rizika od neželjenih dejstava kod pacijenata na istovremenoj terapiji gentamicinom i potencijalno nefrotoksičnim i ototoksičnim lekovima, kao što su na primer: amfotericin B, kolistin, cefalosporin, ciklosporin, cisplatin, vankomicin, diuretici Henleove petlje (etakrinska kiselina i furosemid), preporučuje se redovno praćenje pacijenata.


U slučaju primene lekova koji sadrže cisplatin, preporučuje se oprez, jer može doći do pojačanih nefrotoksičnih efekata gentamicina čak i 3 do 4 nedelje nakon primene.


Gentamicin i drugi antibiotici


Istovremena primena sa drugim antibioticima (npr. beta laktamskim antibioticima) može imati sinergistički efekat.

Sinergistički efekat je zabeležen u slučaju istovremene primene sa acilamino-penicilinima, u terapiji infekcije Pseudomonas aeruginosa, sa ampicilinom u terapiji infekcije enterococci i sa cefalosporinima u terapiji infekcije Klebsiella pneumoniae.


Plodnost, trudnoća i dojenje


Trudnoća

Ne postoji dovoljno podataka o primeni gentamicina u trudnoći. Studije na životinjama su pokazale reproduktivnu toksičnost gentamcina (videti odeljak 5.3 u Sažetku karakteristika leka). Gentamicin prolazi placentalnu barijeru i dostiže merljive koncentracije u tkivu fetusa i amnionskoj tečnosti. Gentamicin pokazuje toksični potencijal koji može dovesti do oštećenja unutrašnjeg uva i bubrega fetusa. Zbog toga, primena gentamicina u trudnoći je indikovana samo ako je ugrožen život pacijentkinje i ukoliko nije dostupna bezbednija alternativa.


Dojenje

Gentamicin se može naći u malim koncentracijama, u mleku dojilja i male koncentracije takođe mogu biti prisutne u serumu odojčeta. Ukoliko je neophodna primena gentamicina kod dojilja, dojenje bi trebalo prekinuti.

Kod odojčeda se može javiti dijareja i kolonizacija mukusnih membrana gljivicama. Takođe se može javiti i preosetljivost.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Nisu sprovedene studije u cilju procene efekta gentamcina na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva


Neželjena dejstva su rangirana na osnovu učestalosti i efekta na različite klase sistema organa. U okviru svake klase sistema organa, neželjena dejstva leka su rangirana prema učestalosti, koristeći sledeću konvenciju: veoma često (≥1/10), često (≥ 1/100 do <1/10), povremeno (≥1 /1000 do <1/100), retko (≥ 1/10000 do <1/1000), veoma retko (<1/10000) i nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


Ispitivanja

Retko: hipokalemija, hipokalcemija i hipomagnezemija u slučaju primene visokih doza ili terapija koje dugo traju (duže od 4 nedelje), reverzibilno povećanje enzima jetre (transaminaza i alkalnih fosfataza) i koncentracije bilirubina u serumu.


Poremećaji krvi i limfnog sistema

Veoma retko: trombocitopenija, leukopenija, eozinofilija, granulocitopenija.


Poremećaji nervnog sistema

Nepoznato: polineuropatija, bilo je i prijava periferne parastezije


Poremećaji uha i labirinta

Nepoznato: oštećenje vestibulokohlearnog nerva (N. VIII), kojim su zahvaćeni čulo sluha i ravnoteže. Od ototoksičnih dejstava, najčešći su vestibularni poremećaji.


Veoma često: ireverzibilno oštećnje sluha. Najveći rizik je postojeća renalna insuficijencija. Rizik se povećava sa rastom ukupno primenjene dnevne doze.


Simptomi ototoksičnih dejstava su na primer, vrtoglavica, zvonjenje/buka u ušima (tinnitus), oslabljen sluh. Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Veoma često: U toku terapije gentamicinom renalna oštećenja su česta. Renalno oštećenje u vidu redukovane glomerularne filtracije se javlja kod oko 10% pacijenata na terapiji gentamcinom i obično je reverzibilno. Najveći faktori rizika su: visoka ukupna doza, dugačak period terapije, povećane koncentracije u serumu, a dodatni faktori mogu biti i godine starosti, hipovolemija i šok.


Klinički znaci oštećenja funkcije bubrega su proteinurija, cilindrurija, hematurija, oligurija, povećane koncentracije kreatinina i uree u serumu.

Veoma retko: U individulanim slučajevima može doći do akutne bubrežne insuficijencije. Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Bol na mestu primene injekcije je moguć.


Poremećaji imunskog sistema

Veoma retko: osip, svrab, povišena telesna temperatura, anafilaksa Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje

Gentamicin ima usku terapijsku širinu. U slučaju akumulacije (npr. usled oštećene renalne funkcije) može se javiti oštećenje funkcije bubrega i oštećenje statoakustičkog nerva. Oštećenje funkcije bubrega je u korelaciji sa „trough” koncentracijma većim od 4 mg/L.

Terapija predoziranja:

Prekinuti primenu leka. Ne postoji specifičan antidot. Gentamicin se može ukloniti hemodijalizom.


Terapija neuromuskularne blokade:

Ukoliko se javi neuromišićna blokada (obično izazvana interakcijama, pročitati detalje ovde), primeniti kalcijum-hlorid ako je moguće i dati veštačko disanje.


Lista pomoćnih supstanci


Metilparahidroksibenzoat; Propilparahidroksibenzoat; Dinatrijum-edetat; Natrijum-sulfit;

1 mol/L rastvor sumporne kiseline (za korekciju pH); Voda za injekcije.


Inkompatibilnost


Gentamicin bi trebalo davati uvek odvojeno od drugih lekova.

Aminoglikozide ne bi trebalo mešati u injekcijam ili infuzijama sa beta-laktamskim antibioticima (npr. penicilinima, cefalosporinima) ni pod kojim uslovima jer može doći do hemijsko-fizičke inaktivacije leka u kombinovanoj terapiji. Ovo se isto odnosi na primenu gentamicina sa diazepamom, furosemidom, flekainid- acetatom ili natrijumovim solima heparina.


Rok upotrebe


3 godine.

Rok upotrebe nakon razblaživanja rastvora: Pokazana je fizičko-hemijska stabilnost leka nakon razblaženja sa 0,9 % rastvorom natrijum-hlorida u toku 24h na sobnoj temperaturi (25°C). S mikrobiološke tačke gledišta, pripremljeni rastvor treba primeniti odmah nakon mešanja. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne zamrzavati!

Za uslove čuvanja nakon razblaživanja leka, videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje:

Ampule od bezbojnog stakla (tip I), zapremine od 2 mL, sa oznakom za otvaranje ampule.


Spoljašnje pakovanje:

10 ampula u plastičnom (PVC) ulošku. Jedan blister u složivoj, kartonskoj kutiji sa Uputstvom za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skaldu sa važećim propisima.