Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Jodokomp, rastvor za kožu

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Jodokomp®, 10 % rastvor za kožu


Pakovanje: plastična boca sa aplikatorom, 1 x 100ml plastična boca sa aplikatorom, 1 x 500ml kontejner plastični, 1x 5000mlProizvođač:


Adresa: Podnosilac zahteva:

Adresa:

,,ZOREX PHARMA,, Doo Šabac


Beogradski put br. 9, 15000 Šabac


,,ZOREX PHARMA,, Doo Šabac


Beogradski put br. 9, 15000 Šabac


Jodokomp® 10%, rastvor za kožu Povidon-jod


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Jodokomp®, rastvor za kožu , da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Jodokomp®, rastvor za kožu i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Jodokomp®, rastvor za kožu

 3. Kako se upotrebljava lek Jodokomp®, rastvor za kožu

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Jodokomp®, rastvor za kožu

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK JODOKOMP®, RASTVOR ZA KOŽU I ČEMU JE NAMENJEN


  Jodokomp je antiseptik za dermatološku primenu i namenjen je za:

  -Prevenciju i lečenje površinskih infekcija i povreda kože.

  -Preoperativnu pripremu kože pacijenta.

  -Preoperativnu dezinfekciju ruku hirurga i drugog osoblja u sali.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK JODOKOMP®, RASTVOR ZA KOŽU


  Lek Jodokomp rastvor za kožu, je namenjen samo za spoljašnu upotrebu!


  Lek Jodokomp®rastvor za kožu ne smete koristiti:


  Preosetljivost na jod ili bilo koju pomoćnu suspstancu.

  Pacijenti i osobe sa oboljenjima tireoidne žlezde (endemska struma, nodularna koloidna struma i Hašimotov tireoiditis).

  Nedonoščad, čija je telesna težina manja od 1500 g.


  Kada uzimate lek Jodokomp® rastvor za kožu, posebno vodite računa:


  Neophodno je pridržavati se uputstva dobijenog od lekara ili farmaceuta.

  Pre primene ovog leka kod: dece, starijih, hroničnih i iscrpljenih pacijenata potrebno je uraditi kožne probe na preparate joda kako bi se sprečila pojava anafilaktičke reakcije.


  S obzirom da preparat sadrži jod, poseban oprez je neophodan:

  -kod pacijenata sa poremećajem funkcije štitne žlezde,

  -prilikom primene preparata joda na oštećenu kožu kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom,


  Ne preporučuje se primena povidon-joda kod:

  -novorođenčadi.

  -pacijenata koji uzimaju litijum.


  Primena joda na velike površine oštećene kože može dovesti do prekomerne resorpcije joda.


  Primena drugih lekova


  Resorpcija joda nakon primene povidon joda na kožu (oštećenu ili intaktnu) može uticati na rezultate testova za ispitivanje funkcije štitne žlezde.

  Usled prisustva povidon joda u ispitivanom materijalu, mogući su lažno pozitivni rezultati testova za otkrivanje okultnog krvarenja u stolici ili prisustva krvi u urinu.


  Uzimanje leka Jodokomp® rastvor za kožu sa hranom ili pićima


  Nema ograničenja.


  Primena leka Jodokomp® rastvor za kožu u periodu trudnoće i dojenja


  Lek ne treba koristiti u periodu trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Jodokomp® rastvor za kožu na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Preparat ne utiče na bezbednost u radu i sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama, s obzirom da se radi o lokalnoj primeni preparata.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK JODOKOMP® RASTVOR ZA KOŽU

  Jodokomp rastvor za kožu je namenjen samo za spoljašnju upotrebu. Prevencija i lečenje površinskih infekcija i povreda kože:

  Primeniti nerazblaženo na zahvaćenu površinu. Ukoliko je potrebno tretirana površina se može prekriti

  gazom.


  Preoperativna priprema kože pacijenta:

  Primeniti nerazblaženo za antiseptičko čišćenje kože prema ustanovljenoj proceduri.


  Preoperativna dezinfekcija ruku hirurga i drugog osoblja u sali: Koristi se nerazblažen rastvor prema ustanovljenoj proceduri.


  Deca: Povidon jod se ne preporucuje za regularnu primenu kod novorođenčadi, a kontraindikovan je kod novorođenčadi sa malom telesnom masom na rođenju (ispod 1500g).


  Renalna insuficijencija: Izbegavati regularnu primenu na upaljenu ili oštećenu kožu.


  Ako ste uzeli više leka Jodokomp® rastvor za kožu nego što je trebalo


  Mogu se pojaviti crvenilo, peckanje, svrab, otok, bol i ospa po koži.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Jodokomp® rastvor za kožu


  Moguće je izostajanje korisnog delovanja leka na kožu.Ne primenjujte dupli postupak da biste nadoknadili propuštenu primenu pene za kožu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Jodokomp® rastvor za kožu


  Moguće je izostajanje korisnog delovanja leka na kožu. Ukoliko upotrebljavate penu za kožu kraće nego što vam je preporučio Vaš lekar, moguće je izostajanje dezinfekcionog delovanja.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Nezeljeni efekti uključuju lokakalnu iritaciju i raš. Veoma retko se može javiti preosetljivost uključujući anafilaktičku reakciju.

  Primena povidon joda na velike rane ili teške opekotine može izazvati sistemske neželjene efekte kao što su metabolička acidoza, hipernatrijemija i oštećenje renalne funkcije.


 5. KAKO ČUVATI LEK JODOKOMP® RASTVOR ZA KOŽU


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 3 meseca.


  Nemojte koristiri Jodokomp, rastvor za kožu posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji ili kontejneru (mesec/godina).

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca..


  Čuvanje


  Jodokomp®, 10 % rastvor za kožu, 1 x 100ml: kontejner čuvati dobro zatvoren na temperaturi do 25°C. Jodokomp®, 10 % rastvor za kožu, 1 x 500ml: kontejner čuvati dobro zatvoren na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.

  Jodokomp®, 10 % rastvor za kožu, 1 x 5000ml: kontejner čuvati dobro zatvoren na temperaturi do 25°C,

  zaštićeno od svetlosti.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Jodokomp® rastvor za kožu


Aktivna supstanca


100 ml rastvor za kožu sadrži 10 g povidon-joda (što odgovara 1g raspoloživog joda)


500 ml rastvor za kožu sadrži 50 g povidon-joda (što odgovara 5g raspoloživog joda)


5000 ml rastvor za kožu sadrži 500 g povidon-joda (što odgovara 50g raspoloživog joda)


Ostali sastojci su: glicerol; natrijum-hidrgenfosfat, dihidrat; natrijum-hidroksid (za podešavanje pH), limunska kiselina, monohidrat (za podešavanje pH); nonoksinol 9; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Jodokomp® rastvor za kožu i sadržaj pakovanja


100 ml: poluprovidna boca od polietilena visoke gustine sa zatvaračem i aplikatorom od polietilena visoke gustine.

500 ml: poluprovidna boca od polietilena visoke gustine sa zatvaračem i aplikatorom od polipropilena. 5 l: poluprovidni kontejner od polietilena visoke gustine sa zatvaračem od polietilena visoke gustine.


Proizvođač i Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet


ZOREX PHARMA,, Doo Šabac

Beogradski put br. 9, 15000 Šabac


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdati i bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Jodokomp®, 10 % rastvor za kožu, 1 x 100ml: 515-01-3483-09-001 od 25.03.2011.

Jodokomp®, 10 % rastvor za kožu, 1 x 500ml: 515-01-3484-09-001 od 25.03.2011.

Jodokomp®, 10 % rastvor za kožu, 1 x 5000ml: 515-01-3485-09-001 od 25.03.2011.