Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Yurinex

CENE U APOTEKAMA

rastvor za inj.; 0,5mg/2ml ; ampula, 10x2ml
CENA: 229,42 din.

tabl. 20x1mg
CENA: 274,56 din.

UPUTSTVO ZA LEK


Yurinex®, rastvor za injekciju/infuziju, 0,5 mg/2 mL

Pakovanje: kutija sa 10 ampula


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Yurinex®, rastvor za injekciju/infuziju, 0,5 mg/2 mL INN: bumetanid


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Yurinex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Yurinex

 3. Kako se upotrebljava lek Yurinex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Yurinex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK YURINEX I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Yurinex sadrži bumetanid kao aktivnu supstancu koja pripada grupi lekova pod nazivom diuretici koji utiču na izbacivanje viška tečnosti iz organizma. Lek Yurinex izaziva učestalije mokrenje.


  Lek Yurinex se koristi kod odraslih za lečenje edema (otoka) koji prate slabosti srca, hepatičnu cirozu i oboljenje bubrega (uključujući nefrotski sindrom). Edemi mogu da izazovu simptome kao što su otečeni zglobovi ili otežano disanje.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK YURINEX


  Lek Yurinex ne smete koristiti ukoliko:


  • ste preosetljivi na bumetanid ili na pomoćne supstance u preparatu (videti poglavlje 6. Sadržaj pomoćnih supstanci)

  • imate oboljenje bubrega i prestanak izlučivanja mokraće ili manje mokrite

  • imate povišene nivoe ureje u krvi

  • imate teško oboljenje jetre (hepatičke koma)

  • imate snižene nivoe određenih soli u krvi

  • uzimate lekove za lečenje depresije (litijum)


   Kada uzimate lek Yurinex, posebno vodite računa ukoliko:


   Upozorite Vašeg lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ukoliko:

  • imate teško oboljenje jetre,

  • imate nizak krvni pritisak,

  • imate poremećaj koncentracije kalijuma u krvi. Vaš lekar će redovno vršiti laboratorijske analize Vaše krvi,

  • imate giht,

  • imate oboljenje bubrega ili poremećaje u radu bubrega ili mokraćne bešike,

  • imate šećernu bolest (dijabetes). Vaš lekar će redovno vršiti laboratorijske analize Vaše krvi i mokraće;

  • ste preosetljivi (alergični) na lekove pod nazivom sulfonamidi,


   Zabranjena je primena leka Yurinex kod sportista jer otkrivanje ovog leka u mokraći pri redovnim testiranjima, znači njihovu automatsku diskvalifikaciju.


   Dodatni testovi koju mogu biti neophodni za vreme terapije lekom Yurinex

   Većina pacijenata na terapiji bumetanidom će biti podvrgnuta regularnim ispitivanjima nivoa vode i

   elektrolita (npr. soli poput kalijuma) u krvi.

  • Ukoliko ste dijabetičar, Vaš lekar će proveriti nivo šećera u vašoj krvi i mokraći s obzirom na to da lek Yurinex utiče na koncentraciju glukoze u krvi.


   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta ili homeopatske lekove.


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate neke od sledećih lekova:

   • za lečenje srčanih bolesti (digoksin), s obzirom na to da mogu izazvati osećaj mučnine ili promene u srčanom radu;

   • za lečenje srčanih bolesti (amjodaron) – može izazvati vrtoglavicu, konfuziju, slabost mišića, nekontrolisane trzaje, umor, iznenadni gubitak svesti, znatno ubrzan srčani rad ili srčani udar;

   • Litijum, s obzirom na to da lek Yurinex povećava koncentraciju litijuma u krvi pri čemu je

    neophodna promena doze leka;

   • Nesteroidne antiinflamatorne lekove (ibuprofen za lečenje artritisa praćenog bolovima u zglobovima), s obzirom da oni mogu oštetiti bubrege;

   • za lečenje depresije (triciklične antidepresive) – mogu izazvati vrtoglavicu;

   • za lečenje visokog krvnog pritiska – mogu izazvati vrtoglavicu;

   • za lečenje gihta (probenecid);

   • za lečenje određenih bakterijskih infekcija (neomicin) – može dovesti do oštećenja sluha;

   • za lečenje šećerne bolesti, jer može biti potrebno promeniti dozu leka;

   • za opuštanje mišića. U slučaju da ćete primiti miorelaksans (uglavnom se daje u vidu injekcije pre opšte anestezije), obavestite Vašeg lekara da uzimate lek Yurinex;

   • druge lekove koji utiču na nivo kalijuma u vašoj krvi (diuretici).

   -


   Primena leka Yurinex u periodu trudnoće i dojenja


   Trudnoća


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe leka Yurinex. Lek Yurinex ne smete koristiti u trudnoći osim kada je to krajnje neophodno. Lek se može koristiti samo u slučaju prestanka rada srca i kada korist po majku prevazilazi potencijalni rizik po plod. Obavestite Vašeg lekara ukoliko zatrudnite za vreme uzimanja leka Yurinex.


   Dojenje


   Ukoliko dojite, ne smete upotrebljavati lek Yurinex.


   Uticaj leka Yurinex na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama


   Za vreme terapije lekom Yurinex, moguća je pojava neželjenih reakcija poput vrtoglavice i nesvestice kada ne smete upravljati motornim vozilom i rukovati mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Yurinex


   Lek Yurinex sadrži 7,26 mg/2mL natrijuma. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenta na kontrolisanoj natrijumskoj dijeti. Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK YURINEX


  Dozu leka određuje Vaš lekar. Možete češće mokriti nakon primene leka.


  Lek Yurinex rastvor za injekciju/infuziju se koristi isključivo u zdravstvenim ustanovama.

  Lek Yurinex rastvor za injekciju/infuziju će Vam dati za to obučeno medicinsko osoblje, davanjem leka u venu (intravenski) ili u mišić (intramuskularno).


  Odrasli:

  Uobičajena inicijalna doza iznosi 0,5 - 1 mg. Ukoliko ne postoji adekvatan odgovor doza može da se ponavlja u intervalu od 2 - 3 sata, sve dok se ne postigne zadovoljavajući diuretički efekat ili maksimalna dnevna doza od 10 mg.

  Uobičajena doza kod edema pluća iznosi 1 – 2 mg leka u vidu injekcije date intravenski. Ukoliko je potrebno, doza može da se ponovi nakon 20 minuta.

  Ukoliko lek primate u vidu infuzije, uobičajena doza iznosi 2 – 5 mg bumetanida se rastvara u 500 mL infuzionog rastvora. Trajanje infuzije iznosi 30 – 60 minuta.

  Ukoliko lek primate u vidu injekcije u mišić, uobičajena doza leka iznosi 1 mg.

  Vaš lekar Vam može promeniti dozu leka u zavisnosti od laboratorijskih rezultata.


  Stariji:

  Na početku lečenja, Vaš lekar Vam može propisati manju dozu leka u odnosu na odrasle pacijente, a zatim

  prilagoditi dozu u skladu sa Vašim odgovorom na terapiju.


  Deca:

  Ne preporučuje se primena leka Yurinex kod dece mlađe od 12 godina.


  Ako ste primili više leka Yurinex nego što je trebalo


  Ovaj rastvor će Vam dati medicinsko osoblje, malo je verovatno da ćete primiti prenisku ili previsoku dozu. Ukoliko mislite da ste primili previsoku dozu leka, odmah se obratite Vašem lekaru ili medicinskoj sestri.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Yurinex, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Morate se odmah obratiti Vašem lekaru ukoliko osetite sledeće simptome:


  • drhtavicu ili nesvesticu i ubrzan i nepravilan srčani rad

  • manje mokrite ili imate potpuni prestanak mokrenja


   Druga moguća neželjena dejstva:


  • stomačni bol

  • ospa po koži

  • učestalije modrenje i krvarenje

  • otečene ili bolne grudi (ponekad i kod muškaraca)

  • mišićni grčevi u nogama

  • bol u mišićima i kostima

  • slušne smetnje

  • vrtoglavica ili nesvestica

  • promene u laboratorijskim testovima krvi


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK YURINEX


  Rok upotrebe:


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Yurinex posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Čuvati na temperaturi do 25° C.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Yurinex


Aktivna supstanca je bumetanid.

1 ampula (2 mL) sadrži 0,5 mg bumetanida.


Ostali sastojci su:

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Tokom terapije bumetanidom može doći do disbalansa elektrolita, naročito kod pacijenata sa restrikcijom

unosa soli. Preporučuje se redovna kontrola elektrolita, naročito natrijuma, kalijuma, hlorida i bikarbonata. Oprez je potreban kod pacijenata sa kongestivnom srčanom insuficijencijom koji primaju kardiotonične glikozide i kod pacijenata koji su ranije imali ventrikularnu aritmiju. Kod ovih pacijenata je veoma važna prevencija hipokalijemije kalijum-hloridom ili diureticima koji štede kalijum (npr. spironolakton).

Kao i drugi diuretici, bumetanid može prouzrokovati povećanje mokraćne kiseline u krvi.


Potrebna je periodična kontrola urina i glikemije kod pacijenata sa dijabetes melitusom i pacijenata kod kojih postoji sumnja na dijabetes s obzirom da bumetanid može izazvati hiperglikemiju.

Bumetanid može da pojača efekat antihipertenzivnih lekova. Zbog toga, može da bude potrebno

prilagođavanje doze kada se bumetanid koristi za lečenje edema kod hipertenzivnih pacijenata. Oprez je potreban kod primene bumetanida kod pacijenata sa teškom hepatičnom insuficijencijom. Savetuje se oprez i pri primeni bumetanida kod hipotenzivnih pacijenata.

Bumetanid s oprezom treba koristiti kod pacijenata sa opstrukcijom urinarnog trakta.

Prijavljena je pojava intenzivnog i generalizovanog koštano-mišićnog bola kod pacijenata sa teškom bubrežnom insuficijencijom na terapiji velikim dozama bumetanida. Bol je ponekad praćen grčevima mišića, nastaje 1 do 2 sata nakon primene i traje oko 12 sati. Ponekad je neophodna primena analgetika.

Oporavak je potpun i bez oštećenja bubrežne funkcije. Uzrok koštano-mišićnog bola nije poznat, ali se

smatra da nastaje usled promene u gradijentu koncentracije elektrolita na nivou ćelijske membrane.

Kliničko iskustvo je pokazalo da je incidenca ovog neželjenog dejstva manja, ako se primeni početna dnevna doza od 5 do 10 mg i nakon toga postepeno povećava do 20 (ili više) mg na dan, podeljeno u dve doze. Neophodno je mišljenje specijaliste ukoliko se koristi doza veća od 10 mg dnevno. Pacijenti sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom koji su na terapiji visokim dozama bumetanida moraju biti podvrgnuti stalnom bolničkom nadzoru.

Savetuje se oprez pri primeni bumetanida kod pacijenata sa teškom ili progresivnom bubrežnom insuficijencijom ili sa povećanim vrednostima ureje ili kreatinina u krvi.

Bumetanid treba oprezno primenjivati kod pacijenata sa alergijom na sulfonamide, zbog potencijalnog rizika od preosetljivosti na bumetanid.

Bumetanid nađen u urinu prilikom doping testiranja je razlog za diskvalifikaciju sportista.

Ovaj lek sadrži 7,26 mg/2mL natrijuma. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenta na kontrolisanoj natrijumskoj dijeti.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Preporučuje se korekcija doze hipoglikemika kod istovremene primene sa bumetanidom, kod pacijenata sa

dijabetes melitusom. Glikozidi digi talisa

Hipokalijemija, koja može da nastane pod dejstvom bumetanida, dovodi do povećane osetljivosti miokarda

na toksično dejstvo glikozida digitalisa (nauzeja, povraćanje i aritmije). Neophodno je praćenje nivoa kalijuma i znakova toksičnosti digitalisa. Treba razmotriti primenu suplemenata kalijuma i nižih doza digitalisa.

Nedepolarizujući miorelaksansi

Hipokalijemija može da potencira dejstvo nedepolarizujućih miorelaksanasa. Litijum

Bumetanid usporava klirens litijuma što dovodi do povećanja koncentracije litijuma u serumu, zbog čega je

za vreme njihove kombinovane primene, neophodno stalno praćenje nivoa litijuma. Po potrebi se primenjuju manje doze litijuma.

Antiaritmici

Kombinovana primena bumetanida sa antiaritmicima klase III povećava rizik od elektrolitnog disbalansa i pojave kardiotoksičnosti (QT prolongacije, Torsades de pointes, kardijalnog aresta). Treba pažljivo pratiti nivo elektrolita kao i simptome aritmije.

NSAIL

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) inhibiraju dejstvo bumetanida. Neophodno je praćenje efekata njihove kombinovane primene (krvni pritisak, znaka renalne insuficijencije). Diuretici mogu pojačati nefrotoksičnost NSAIL.

Antihipertenzivi i lekovi koji izazivaju posturalnu hipotenziju

Bumetanid može da potencira dejstvo antihipertenzivnih lekova, uključujući diuretike i lekove koji izazivaju posturalnu hipotenziju (npr. triciklični antidepresivi). Hipotenzija se može javiti već pri primeni prve doze. Lekovi koji snižavaju koncentracije kalijuma

Hipokalijemijsko dejstvo bumetanida se može pojačati primenom drugih lekova koji dovode do snižavanja kalijuma.

Aminoglikozidi

Istovremena primena diuretika poput bumetanida sa aminoglikozidima povećava ototoksični efekat aminoglikozida.

Probenecid

Probenecid inhibira tubularnu sekreciju bumetanida smanjujući na taj način diurezu.

Primena u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća

Bumetanid primenjen u trudnoći može imati toksično dejstvo na razvoj fetusa ili novorođenčadi.

Ne preporučuje se primena bumetanida za vreme trudnoće osim ukoliko kliničko stanje majke ne zahteva lečenje bumetanidom. Može se koristiti u slučaju srčane insuficijencije ukoliko moguća korist za majku prevazilazi potencijalni rizik po plod.

Dojenje

Ne preporučuje se primena bumetanida tokom dojenja. Fertilnost

Nisu sprovedene kliničke studije o uticaju bumetanida na fertilnost.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Za vreme terapije lekom Yurinex, moguća je pojava neželjenih reakcija poput vrtoglavice i nesvestice što

može da utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Lek Yurinex, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Ozbiljna neželjena dejstva koja zahtevaju hitne mere:

Predoziranje

U velikim dozama i pri dugotrajnom lečenju diuretici Henleove petlje mogu da izazovu disbalans elektrolita,

dehidrataciju i poliuriju. Simptomi disbalansa elektrolita obuhvataju suvoću usta, žeđ, slabost, letargiju, pospanost, konfuziju, gastrointestinalne poremećaje, uzbuđenost, bol i grčeve u mišićima i konvulzije. Primenjuju se opšte terapijske mere za nadoknadu volumena, održavanje krvnog pritiska i korekciju disbalansa elektrolita.