Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Jodokomp, pena za kožu

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Jodokomp® 7,5 % pena za kožu


Pakovanje: plastična boca sa apilkatorom, 1 x 100 ml plastična boca sa apilkatorom, 1 x 500 ml kontejner plastični, 1 x 5000 mlProizvođač:


Adresa: Podnosilac zahteva:

Adresa:

,,ZOREX PHARMA,, Doo Šabac


Beogradski put br. 9, 15000 Šabac


,,ZOREX PHARMA,, Doo Šabac


Beogradski put br. 9, 15000 Šabac


Jodokomp® 7,5 %, pena za kožu Povidon-jod


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Jodokomp®, pena za kožu , da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje nakon 7 dana od početka terapije, morate se obratiti svom lekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Jodokomp®, pena za kožu i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Jodokomp®, pena za kožu

 3. Kako se upotrebljava lek Jodokomp®, pena za kožu

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Jodokomp®, pena za kožu

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK JODOKOMP®, PENA ZA KOŽU I ČEMU JE NAMENJEN


  Jodokomp je antiseptik za dermatološku primenu i namenjen je za:

  -Prevenciju i lečenje površinskih infekcija i povreda kože.

  -Preoperativnu pripremu kože pacijenta.

  -Preoperativnu dezinfekciju ruku hirurga i drugog osoblja u sali.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK JODOKOMP®, PENU ZA KOŽU


  Lek Jodokomp, pena za kožu, je namenjen samo za spoljašnu upotrebu!


  Lek Jodokomp® pena za kožu ne smete koristiti:


  Preosetljivost na jod ili bilo koju pomoćnu suspstancu.

  Pacijenti i osobe sa oboljenjima tireoidne žlezde (endemska struma, nodularna koloidna struma i Hašimotov tireoiditis).

  Nedonoščad, čija je telesna težina manja od 1500 g.


  Kada uzimate lek Jodokomp® pena za kožu, posebno vodite računa:


  Neophodno je pridržavati se uputstva dobijenog od lekara ili farmaceuta.


  Pre primene ovog leka kod: dece, starijih, hroničnih i iscrpljenih pacijenata potrebno je uraditi kožne probe na preparate joda kako bi se sprečila pojava anafilaktičke reakcije.


  S obzirom da preparat sadrži jod, poseban oprez je neophodan:

  -kod pacijenata sa poremećajem funkcije štitne žlezde,

  -prilikom primene preparata joda na oštećenu kožu kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom,


  Ne preporučuje se primena povidon-joda kod:

  -novorođenčadi.

  -pacijenata koji uzimaju litijum.


  Primena joda na velike površine oštećene kože može dovesti do prekomerne resorpcije joda.


  Primena drugih lekova


  Resorpcija joda nakon primene povidon joda na kožu (oštećenu ili intaktnu) može uticati na rezultate testova za ispitivanje funkcije štitne žlezde.

  Usled prisustva povidon joda u ispitivanom materijalu, mogući su lažno pozitivni rezultati testova za otkrivanje okultnog krvarenja u stolici ili prisustva krvi u urinu.


  Uzimanje leka Jodokomp® pena za kožu sa hranom ili pićima


  Nema ograničenja.


  Primena leka Jodokomp® pena za kožu u periodu trudnoće i dojenja


  Lek ne treba koristiti u periodu trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Jodokomp® pena za kožu na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Preparat ne utiče na bezbednost u radu i sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama, s obzirom da se radi o lokalnoj primeni preparata.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK JODOKOMP® PENA ZA KOŽU

  Jodokomp pena za kožu je namenjena za spoljašnju upotrebu. Prevencija i lečenje površinskih infekcija i povreda kože:

  Primeniti nerazblaženo na zahvaćenu površinu. Ukoliko je potrebno tretirana površina se može prekriti gazom.


  Preoperativna priprema kože pacijenta:

  Primeniti nerazblaženo za antiseptičko čišćenje kože prema ustanovljenoj proceduri.


  Preoperativna dezinfekcija ruku hirurga i drugog osoblja u sali: Koristi se nerazblažen rastvor prema ustanovljenoj proceduri.


  Deca: Povidon jod se ne preporucuje za regularnu primenu kod novorođenčadi, a kontraindikovan je kod novorođenčadi sa malom telesnom masom na rođenju (ispod 1500g).


  Renalna insuficijencija: Izbegavati regularnu primenu na upaljenu ili oštećenu kožu.


  Ako ste uzeli više leka Jodokomp® pena za kožu nego što je trebalo


  Mogu se pojaviti crvenilo, peckanje, svrab, otok, bol i ospa po koži.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Jodokomp® pena za kožu


  Moguće je izostajanje korisnog delovanja leka na kožu. Ne primenjujte dupli postupak da biste nadoknadili propuštenu primenu pene za kožu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Jodokomp® pena za kožu


  Moguće je izostajanje korisnog delovanja leka na kožu. Ukoliko upotrebljavate penu za kožu kraće nego što vam je preporučio Vaš lekar, moguće je izostajanje dezinfekcionog delovanja.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Nezeljeni efekti uključuju lokakalnu iritaciju i raš. Veoma retko se može javiti preosetljivost uključujući anafilaktičku reakciju.

  Primena povidon joda na velike rane ili teške opekotine može izazvati sistemske neželjene efekte kao što su

  metabolička acidoza, hipernatrijemija i oštećenje renalne funkcije.


 5. KAKO ČUVATI LEK JODOKOMP® PENA ZA KOŽU


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 3 meseca.


  Nemojte koristiri Jodokomp® penu za kožu posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji ili kontejneru (mesec/godina).

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca..


  Čuvanje


  Jodokomp® 7,5 % pena za kožu, 1 x 100 ml: na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Jodokomp® 7,5 % pena za kožu, 1 x 500 ml: kontejner čuvati dobro zatvoren na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.


  Jodokomp® 7,5 % pena za kožu, 1 x 5000 ml: kontejner čuvati dobro zatvoren na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Jodokomp® pena za kožu


Aktivna supstanca

100 ml pene za kožu sadrži 7.5 g povidon-joda

(što odgovara 0,75 g raspoloživog joda)


500 ml pene za kožu sadrži 37.5 g povidon joda (što odgovara 3,75 g raspoloživog joda)


5000 ml pene za kožu sadrži 375 g povidon-joda (što odgovara 37,5 g raspoloživog joda)


Ostali sastojci su: glicerol; natrijum-hidrgenfosfat, dihidrat; natrijum-hidroksid (za podešavanj pH), limunska kiselina, monohidrat (za podešavanj pH); nonoksinol 9, natrijum-lauriletarsulfat; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Jodokomp® pena za kožu i sadržaj pakovanja


100 ml: poluprovidna boca, od polietilena visoke gustine sa zatvaračem i aplikatorom od polietilena visoke gustine

500 ml: poluprovidna boca,od polietilena visoke gustine, sa zatvaračem i aplikatorom od polipropilena 5 l: poluprovidni kontejner od polietilena visoke gustine,sa zatvaračem od polietilena visoke gustine


Proizvođač i Nosilac dozvole za stavljanja leka u promet


ZOREX PHARMA,, Doo Šabac

Beogradski put br. 9, 15000 Šabac


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno: Mart 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Jodokomp® 7,5 % pena za kožu, 1 x 100 ml: 515-01-3480-09-001 od 25.03.2011.

Jodokomp® 7,5 % pena za kožu, 1 x 500 ml: 515-01-3481-09-001 od 25.03.2011.

Jodokomp® 7,5 % pena za kožu, 1 x 5000 ml: 515-01-3482-09-001 od 25.03.2011.