Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Jakavi

CENE U APOTEKAMA

tableta; 5mg; ukupno 56 kom, blister, 4 x 14 kom
CENA: 233.526,59 din.

tableta; 15mg; ukupno 56 kom, blister, 4 x 14 kom
CENA: 467.397,26 din.

tableta; 20mg; ukupno 56 kom, blister, 4 x 14 kom
CENA: 467.397,26 din.

UPUTSTVO ZA LEK


Jakavi®; tableta; 5 mg Pakovanje: bočica, 1x60 tableta

blister, 4 x 14 tableta

Jakavi®; tableta; 15 mg Pakovanje: bočica, 1x60 tableta

blister, 4 x 14 tableta

Jakavi®; tableta; 20 mg Pakovanje: bočica, 1x60 tableta

blister, 4 x 14 tableta


Proizvođač: NOVARTIS PHARMA STEIN AG


Adresa: Schaffhauserstrasse, Stein, Švajcarska


Podnosilac zahteva: NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. - PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Omladinskih Brigada 90 A, Beograd-Novi Beograd, 11070, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Jakavi® ,5 mg, tableta Jakavi® ,15 mg, tableta Jakavi®,20 mg, tableta


INN: ruksolitinib


Ovajlekpodleže dodatnompraćenju.Time seomogućavabrzaidentifikacijanovihbezbednosnih informacija.Viutomemožetepomoćiprijavljivanjembilokogneželjenog dejstvakojesekodVas javi.Zanačinprijavljivanja neželjenih dejstava,pogledajtekrajodeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Jakavi i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Jakavi

 3. Kako se upotrebljava lek Jakavi

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Jakavi

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK JAKAVI I ČEMU JE NAMENJEN

Jakavi sadrži aktivnu supstancu ruksolitinib.


Jakavi se koristi za terapiju odraslih pacijenata sa uvećanom slezinom ili simptomima povezanim sa mijelofibrozom, retkom formom kancera krvi.


Kako Jakavi deluje

Povećanje slezine je jedna od osobenostimijelofibroze. Mijelofibrozaje poremećaj kostne srži kod kojeg se srž

zamenjuje ožiljnim tkivom. Obolela srž ne može više da proizvodi normalne krvne ćelije, i zbog toga se slezina značajno uvećava. Blokiranjem dejstva određenih enzima (koji se nazivaju Janus vezane kinaze), Jakavi može da smanji slezinu kod pacijenata samijelofibrozom i ublaži simptome kao što su visoka temperatura, noćno znojenje, bol u kostima i gubitak telesne mase. Lek Jakavi pomaže da se smanji rizik od teških krvnih ili vaskularnih komplikacija.


Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako deluje Jakavi, ili zašto Vam je propisan ovaj lek, pitajte Vašeg lekara.


2.ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK JAKAVI


Postupajte pažljivo u skladu sa uputstvima koja Vam je dao Vaš lekar. Ona se mogu razlikovati od opštih informacija sadržanih u ovom uputstvu


Lek Jakavi ne smete koristiti:

Ako se bilo šta od gorenavedenog odnosi na Vas, recite to Vašem lekaru koji će onda da odluči da li treba da započnete terapiju lekom Jakavi.


Upozorenja i mere opreza


Pre nego što uzmete lek Jakavi razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom

- ako imate hroničan kašalj sa krvavo obojenim iskašljajem, temperaturu, noćno znojenje i gubitak telesne mase (to mogu biti znaci tuberkuloze).

- Kantarion (Hypericumperforatum), biljni proizvod koji se koristi za terapiju depresije.


Dok uzimate lek Jakavi nikada ne smete da počnete da uzimate novi lek, a da se prethodno ne posavetujete sa lekarom koji Vam je propisao lek Jakavi. Ovde spadaju svi lekovi koji se izdaju na recept, koji se mogu kupiti bez recepta, biljni preparati kao i lekovi alternativne medicine.


Primena leka Jakavi u periodu trudnoće i dojenja

Lek Jakavi se ne sme uzimati tokom trudnoće. Razgovarajte sa Vašim lekarom o tome kako da preduzimate

odgovarajuće mere da izbegnete trudnoću dok ste na terapiji lekom Jakavi. Ne smete dojiti dok uzimate lek Jakavi. Ako dojite, recite to Vašem lekaru.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste možda trudni ili planirate da rodite bebu, pre uzimanja ovog leka posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Uticaj leka Jakavi na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Ako Vam se javi vrtoglavica pošto uzmete lek Jakavi, nemojte upravljati vozilima niti rukovati mašinama.


Važne informacije o nekim sastojcima lekaJakavi


Lek Jakavi sadrži laktozu (mlečni šećer). Ako Vam je Vaš lekar rekao da ne podnosite neke šećere, pre uzimanja ovog leka posavetujte se sa Vašim lekarom.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK JAKAVI


  Koliko uzeti leka

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to rekao Vaš lekar ili farmaceut. Ako niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Doza leka Jakavi zavisi od krvne slike pacijenta. Vaš lekar će odrediti broj krvnih zrnaca u organizmu i utvrditi


  koja je najbolja doza za Vas, a posebno ako imate problema sa bubrezima ili jetrom.

  -Preporučena početna doza je 15 mg dva puta na dan ili 20 mg dva puta na dan, zavisno od vaše krvne slike.

  -Maksimalna doza je 25 mg dva puta na dan.


  Vaš lekar će Vam uvek reći tačno koliko tableta leka Jakavi treba da uzimate.


  Tokom lečenja Vaš lekar će možda da Vam preporuči nižu ili višu dozu ako rezultati analize krvi pokažu da je to neophodno, ako imate problema sa jetrom ili bubrezima, ili ako Vam je potrebna terapija i nekim drugim lekovima.


  Ako ste na dijalizi, uzimajte ili samo jednu dozu ili dve razdvojene doze leka Jakavi tokom dana kada ste na dijalizi, nakon što se dijaliza završi. Vaš lekar će Vam reći da li bi trebalo da uzimate jednu ili dve doze i koliko tableta da uzmete za svaku dozu.


  Lek Jakavi treba da uzimate svakog dana u isto vreme, sa hranom ili bez nje.

  Lek Jakavi treba da nastavljate da uzimate sve dok Vam to odredi Vaš lekar. Ovo je dugotrajna terapija. Vaš lekar će redovno da prati vaše stanje kako bi proverio da li terapija ima željeno dejstvo.

  Ako imate pitanja o tome koliko dugo treba da uzimate lek Jakavi, posavetujte se sa Vašim lekarom ili

  farmaceutom.


  Ako budete imali neka neželjena dejstva (npr. poremećaje krvi), Vaš lekar će možda morati da promeni količinu leka Jakavi koju morate da uzimate ili da Vam kaže da uopšte ne uzimate lek Jakavi neko vreme.


  Ako ste uzeli više leka Jakavinego što je trebalo

  Ako slučajno uzmete više leka Jakavi nego štoVam je propisao Vaš lekar, javite se odmah Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Jakavi

  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka Jakavi jednostavno uzmite narednu dozu u uobičajeno vreme. Ne smete

  uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate Jakavi

  Ako naglo prekinete terapiju lekom Jakavi mogu se ponovo pojaviti simptomi povezani sa mijelofibrozom. Prema tome, ne treba da prestanete da uzimate lek Jakavi bez prethodnih konsultacija sa vašim lekarom.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i ovaj može da izazove neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih.

  Većina neželjenih dejstava leka Jakavi su blaga do umerena i po pravilu nestaju posle nekoliko dana ili nekoliko nedelja terapije.


  Odmah recite Vašem lekaru ako osetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava. Neka su veoma česta (mogu se javiti kod više od 1 na svakih 10 osoba), neka su česta (mogu se javiti kod najviše 1 na svakih 10 osoba):

  • Znaci krvarenja u mozgu, kao što je iznenadna promena nivoa svesti, uporna glavobolja, utrnulost,

   mravinjanje, slabost ili paraliza/oduzetost (često)

  • Znaci krvarenja u stomaku ili crevima, kao što su prolazne crne ili krvave stolice, ili povraćanje krvi ( često)

  • neuobičajene modrice i /ili krvarenje, neuobičajeni zamor, gubitak daha tokom fizičkog napora ili pri mirovanju, neuobičajeno bleda koža, ili česte infekcije (mogući simptomi krvnih poremećaja) (veoma često)

  • bolni kožni osip sa plikovima (mogući simptomi herpes zoster-a)) (često)

  • groznica, jeza ili drugi simptomi infekcije (veoma često)

  • nizak nivo broj crvenih krvnih zrnaca (anemija),nizak nivo belih krvnih zrnaca (neutropenija) ili nizak nivo krvnih pločica (trombocitopenija) (veoma često)


   Druga neželjena dejstva leka Jakavi Veoma često:

  • visoki nivo holesterola

  • rezultati funkcionalnih testova jetre koji odstupaju od normalnih vrednosti

  • vrtoglavica

  • glavobolja

  • infekcije mokraćnih puteva

  • povećanje telesne mase


   Često:

  • učestali gasovi (flatulencija)


  Povremeno:

  - tuberkuloza


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd


  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 3. KAKO ČUVATI LEK JAKAVI


  Rok upotrebe


  Blisteri

  2 godine


  Bočice

  2 godine

  Iskoristiti u roku od 1 mesec posle otvaranja bočice.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Nemojte upotrebljavati lek nakon isteka datuma roka upotrebe koji je naveden na kutiji ili bočici. Čuvati na temperaturi do 30°C.

  Nemojte koristiti pakovanje leka ako ima znake oštećenja ili otvaranja.


 4. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Jakavi


Jedna tableta od 5 mg sadrži 5 mg ruksolitniba (u obliku ruksolitinib-fosfata) Jedna tableta od 15 mg sadrži 15 mg ruksolitniba (u obliku ruksolitinib-fosfata) Jedna tableta od 20 mg sadrži 20 mg ruksolitniba (u obliku ruksolitinib-fosfata)


Pomoćne supstance: Celuloza, mikrokristalna Magnezijum-stearat

Silicijum dioksid, koloidni bezvodni Natrijum-skrobglikolat (tip A) Povidon

Hidroksipropilceluloza

Laktoza, monohidrat


Kako izgleda lek Jakavi i sadržaj pakovanja


Jakavi , tableta od 5 mg: okrugla, zaobljena, bela do soro bela tableta, sa oznakom „ NVR“ sa jedne i oznakom

„L5“ sa druge strane, prečnika oko 7.5 mm

Jakavi , tableta od 15 mg: ovalna, zaobljena, bela do soro bela tableta, sa oznakom „ NVR“ sa jedne i oznakom

„L15“ sa druge strane, dimenzija oko 15.0 x 7.0 mm

Jakavi , tableta od 20 mg: izdužena, zaobljena, bela do skoro bela tableta, sa oznakom „ NVR“ sa jedne i oznakom „L20“ sa druge strane, dimenzija oko 16.5 x 7.4 mm


Pakovanje: ukupno 60 kom, bočica, 1 x 60 kom

Pakovanje: ukupno 56 kom, blister (PVC/PCTFE/Alu), 4 x 14 kom


Nosilac dozvole i Proizvođač


NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. – PREDSTAVNIŠTVO

Omladinskih Brigada 90 A, Beograd-Novi Beograd, 11070, Srbija


NOVARTIS PHARMA STEIN AG

Schaffhauserstrasse, Stein, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i na lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Jakavi®; tableta; 5mg; bočica, 60 tableta: 515-01-00655-14-001 od 27.06.2014.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Jakavi®; tableta; 15mg; bočica, 60 tableta: 515-01-00656-14-001 od 27.06.2014.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Jakavi®; tableta; 20mg; bočica, 60 tableta:

515-01-00657-14-001 od 27.06.2014.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Jakavi®; tableta; 5mg; blister, 4x14 tableta: 515-01-00217-14-001 od 02.07.2014.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Jakavi®; tableta; 15mg; blister, 4x14 tableta: 515-01-00217-14-002 od 02.07.2014.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Jakavi®; tableta; 20mg; blister, 4x14 tableta:


515-01-00217-14-003 od 02.07.2014.


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima


Terapijske indikacije

Ruksolitinib je indikovan za terapiju splenomegalije izazvane bolešću ili terapiju simptoma kod odraslih pacijenata sa primarnom mijelofibrozom (poznatom i kao hronična idiopatska mijelofibroza), mijelofibrozom posle policitemije vere ili mijelofibrozom nakon esencijalne trombocitemije.


Doziranje i način primene

Terapiju lekom Jakavi bi trebalo da započne lekar iskusan u primeni antikancerskih lekova.


Pre započinjanja terapije lekom Jakavi treba uraditi kompletnu krvnu sliku, uključujući i diferencijalni broj leukocita.


Kompletnu krvnu sliku, uključujući i diferencijalni broj leukocita treba kontrolisati na svakih 2-4 nedelje sve dok se doza leka Jakavi ne stabilizuje, a potom kako je klinički indikovano (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Doziranje

Početna doza

Preporučena početna doza leka Jakavi je 15 mg dva puta na dan za pacijente čiji je broj trombocita između 100000/mm3 i 200000/mm3 , a 20 mg dva puta na dan za pacijente čiji je broj trombocita >200000/mm3. Postoje ograničene informacije za preporuku početne doze kod pacijenata čiji je broj trombocita između 50000/mm3 i

<100000/mm3. Maksimalna preporučena početna doza kod ovih pacijenata je 5 mg dva puta na dan, i kod ovih pacijenata dozu treba pažljivo titrirati.


Podešavanje doze

Doze se mogu podešavati na osnovu bezbednosti i efikasnosti. Terapiju treba obustaviti kad broj trombocita padne na ispod 50000/mm3 ili kada je apsolutni broj neutrofila manji od 500/mm3. Posle oporavka broja trombocita i neutrofila iznad ovih vrednosti, doziranje se može ponovo započeti sa 5 mg dva puta na dan i postepeno povećavati na osnovu pažljivog praćenja vrednosti kompletne krvne slike, uključujući i diferencijalni broj leukocita.


Smanjivanje doze treba uzeti u obzir ako broj trombocita padne na ispod 100000/mm3, sa ciljem da se izbegne kompletna obustava davanja leka zbog trombocitopenije.


Ako postignuta efikasnost leka nije odgovarajuća i ako je broj trombocita i neutrofila zadovoljavajući, doze se mogu povećati za maksimalno 5 mg dva puta na dan.


Početnu dozu ne treba povećavati u prve četiri nedelje terapije, a potom ne češće od jednom na svake 2 nedelje. Maksimalna doza leka Jakavi iznosi 25 mg dva puta na dan.

Podešavanje doze uz istovremenu terapiju snažnim CYP3A4 inhibitorima ili flukonazolom

Kada se lek Jakavi daje istovremeno sa snažnim inhibitorima CYP3A4 ili dvojnim inhibitorima enzima CYP2C9 i CYP3A4 (npr. flukonazol) doza leka Jakavi treba da se smanji za približno 50%, i primenjuje dva puta dnevno (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Dok se istovremeno primaju snažni inhibitori CYP3A4 ili dvojni inhibitori enzima CYP2C9 i CYP3A4 preporučuje se češća kontrola (npr. dva puta nedeljno) hematoloških parametara i kliničkih znakova i simptoma neželjenih reakcija povezanih sa lekom Jakavi.


Posebne populacije

Poremećaj funkcije bubrega

Nije potrebno posebno podešavanje doze kod pacijenata sa blagim do umerenim poremećajem bubrežene funkcije.


Kod pacijenata sa teškim poremećajem bubrežne funkcije (klirens kreatinina manji od 30 mL/min) preporučena početna doza određena na osnovu broja trombocita treba da se smanji za otprilike 50% i primenjuje dva puta dnevno. Pacijente treba pažljivo pratiti u odnosu na parametare bezbednosti i efikasnosti dok primaju terapiju lekom Jakavi.


Podaci o najboljim opcijama doziranja za pacijente u terminalnom stadijumu bubrežne bolesti (ESRD) na hemodijalizi su ograničeni. Farmakokinetička/farmakodinamska simulacija zasnovana na raspoloživim podacima za ovu populaciju ukazuje da početna doza za pacijente sa ESRD na hemodijalizi treba da bude pojedinačna doza od 15 mg- 20 mg ili dve doze od 10 mg uzete sa razmakom od 12 sati, koja se daje po završetku hemodijalize, i to samo onog dana kada se hemodijaliza obavlja. Pojedinačna doza od 15 mg se

preporučuje pacijentima čiji je broj trombocita između 100000/mm3 i 200000/mm3. Pojedinačna doza od 20 mg ili dve doze od po 10 mg uzete sa razmakom od 12 sati se preporučuju pacijentima čiji je broj trombocita

>200000/mm3. Naredne doze (pojedinačne doze ili dve doze od po 10 mg uzete sa razmakom od 12 sati) treba primeniti na dan same dijalize, pošto se dijaliza završi. Ove preporuke za doziranje su bazirane na simulaciji i

bilo koja modifikacija doze u terminalnom stadijumu bubrežne bolesti (ESRD) trebalo bi da bude praćena

monitoringom bezbednosti i efikasnosti kod svakog pacijenta posebno. Nema podataka o doziranju kod pacijenata koji se podvrgavaju peritonealnoj dijalizi ili kontinuiranoj venovenskoj hemofiltraciji (videti odeljak

5.2 Sažetka karakteristika leka).


Poremećaj funkcije jetre

Kod pacijenata sa bilo kojim poremećajem funkcije jetre preporučena početna doza na osnovu broja trombocita treba da se smanji za približno 50% i primenjuje dva puta dnveno. Naredne doze treba da se podese na osnovu pažljivog praćenja bezbednosti i efikasnosti. Pacijentima sa poremećajem funkcije jetre, dok uzimaju lek Jakavi, treba da se uradi kompletna krvna slika, uključujući i diferencijalni broj leukocita, najmanje jednom nedeljno ili na dve nedelje tokom prvih 6 nedelja posle započinjanja terapije lekom Jakavi, a zatim kako je klinički indikovano po stabilizaciji funkcije jetre i krvne slike. Doza leka Jakavi može da se podešava kako bi se smanjio rizik od citopenije.


Stariji pacijenti (>65 godina)

Ne postoje preporuke za dodatno podešavanje doze kod starijih pacijenata.


Pedijatrijska populacija

Nije utvrđena bezbednost i efikasnost leka Jakavi kod dece mlađe od 18 godina. Podaci nisu dostupni (videti odeljak 5.1 Sažetka karakteristika leka).


Obustava terapije

Terapija može da se nastavi sve dok je odnos koristi i rizika pozitivan. Međutim, terapija može da se obustavi 6 meseci nakon započinjana terapije ako nema smanjenja veličine slezine ili ublažavanja simptoma.


Preporučuje se da, kod pacijenata koji su pokazali određeni stepen kliničkog poboljšanja, terapiju ruksolitinibom treba obustaviti ako se održava uvećanje slezine u dužinu za 40% u poređenju sa vrednošću na početku terapije (što otprilike odgovara povećanju zapremine slezine od oko 25%), a nema više vidljivog dodatnog poboljšanja simptoma povezanih sa bolešću.


Način primene

Lek Jakavi se uzima oralno, sa hranom ili bez nje.


Ako se propusti doza, pacijent ne treba da uzima dodatnu dozu, ali treba da uzme narednu, kako je propisano.


Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1 Sažetka karakteristika leka.


Trudnoća i dojenje.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Mijelosupresija

Terapija lekom Jakavi može da izazove hematološke neželjene reakcije na lek, uključujući trombocitopeniju, anemiju i neutropeniju. Kompletna krvna slika, uključujući i diferencijalni broj leukocita moraju da se urade pre započinjanja terapije lekom Jakavi. Terapiju treba obustaviti kod pacijenata sa brojem trombocita ispod


50000/mm3 odnosno kod kojih je apsolutni broj neutrofila ispod 500/mm3 (videti odeljak Doziranje i način primene).


Primećeno je da je razvoj trombocitopenije tokom terapije verovatniji kod pacijenata sa niskim brojem trombocita (<200000/mm3) na početku terapije.


Trombocitopenija je po pravilu reverzibilna i obično se kontroliše smanjenjem doze ili privremenom obustavom leka Jakavi (videti odeljke Doziranje i način primene i Neželjena dejstva). Međutim, ako je to klinički indikovano, može biti potrebna i transfuzija trombocita.


Pacijentima koji razviju anemiju može biti potrebna transfuzija. Takođe treba da se uzme u obzir podešavanje doze za pacijente koji razvijaju anemiju.


Kod pacijenata koji imaju nivo hemoglobina ispod 10,0 g/dL na početku terapije postoji i veći rizik od pada hemoglobin na nivo ispod 8,0 g/dL u toku terapije u poređenju sa pacijentima koji imaju viši početni nivo hemoglobina (79,3% prema 30,1%). Češća kontrola hematoloških parametara i kliničkih znakova i simptoma neželjenih reakcija povezanih sa lekom Jakavi preporučuje se kod pacijenata kod kojih je na početku terapije nivo hemoglobina manji od 10,0 g/dL.


Neutropenija (apsolutni boj neutrofila <500) je po pravilu bila reverzibilna i mogla je da bude kontrolisana privremenom obustavom terapije ruksolitinibom (videti odeljke Doziranje i način primene i Neželjena dejstva).


Kompletnu krvnu sliku treba kontrolisati kako je klinički indikovano i dozu podešavati po potrebi (videti odeljke Doziranje i način primene i Neželjena dejstva).


Infekcije

Kod pacijenata treba procenjivati i rizik od razvoja teških bakterijskih, mikobakterijskih, gljivičnih i virusnih infekcija. Kod pacijenata koji primaju lek Jakavi zbog mijelofibroze zabeležena je tuberkuloza. Pre početka lečenja, kod pacijenata treba proveriti postojanje aktivne ili inaktivne („latentne“) tuberkuloze, prema lokalnim preporukama. To može uključivati anamnezu, mogući prethodni kontakt sa tuberkulozom i/ili odgovarajuće nalaze, kao što je rendgen pluća, tuberkulinski test i/ili test otpuštanja interferona gama, u skladu sa mogućnostima. Lekare koji propisuju lek podsećamo na rizik od lažno negativnog tuberkulinskog kožnog testa, posebno kod pacijenata koji su teško bolesni ili imunokompromitovani. Terapiju lekom Jakvi ne bi trebalo započinjati dok se ne izleči svaka aktivna ozbiljna infekcija. Lekari treba da pažljivo posmatraju pacijente koji primenjuju lek Jakavi kako bi uočili znakove i simptome infekcije i odmah započeli sa odgovarajućom terapijom (videti odeljak Neželjena dejstva).


Herpes zoster

Lekari treba pacijentima da objasne koji su rani znaci i simptomi herpes zostera, uz savet da terapiju ove infekcije treba započeti što je pre moguće.


Progresivna multifokalna leukoencefalopatija

Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML) zabeležena je kod terapije mijelofibroze lekom Jakavi. Lekari moraju posebno paziti na simptome koji upućuju na PML, koje pacijenti možda neće primetiti (npr. kognitivni neurološki ili psihijatrijski simptomi ili znaci). Potrebno je pratiti pacijente zbog moguće pojave ili pogoršanja bilo kojeg od tih simptoma ili znakova, a ako se takvi simptomi/znaci pojave, potrebno je razmotriti upućivanje neurologu ili odgovarajuće dijagnostičke mere za PML. Ako postoji sumnja na PML, dalje doziranje treba obustaviti dok se ne isključi PML.


Posebne populacije

Poremećaj funkcije bubrega

Početnu doza leka Jakavi treba smanjiti kod pacijenata s teškim poremećajem bubrežne funkcije. Za pacijente sa terminalnim bubrežnim oboljenjem koji su na hemodijalizi početna doza treba da se bazira na broju trombocita (videti odeljak Doziranje i način primene). Naredne doze (pojedinačna primena ili dve doze od 10 mg date u razmaku od 12 sati) treba da se daju na dan kada se radi hemodijaliza, i to po završetku hemodijalize. Dodatna podešavanja doze treba da se rade uz pažljivu procenu bezbednosti i efikasnosti (videti odeljke Doziranje i način primene i odeljak 5.2 Sažetka karakteristika leka).


Poremećaj funkcije jetre

Početna doza leka Jakavi treba da bude smanjena za otprilike 50% kod pacijenata sa poremećajem funkcije jetre. Dalja podešavanja doze treba da se zasnivaju na proceni bezbednosti i efikasnosti ovog leka (videti odeljke Doziranje i način primene i odeljak 5.2 Sažetka karakteristika leka).


Interakcije

Ako se lek Jakavi daje istovremeno sa snažnim inhibitorima CYP3A4 ili dvojnim inhibitorima enzima CYP2C9

i CYP3A4 (npr. flukonazol) njegova doza treba da se smanji za približno 50%, i primenjuje dva puta dnevno (za praćenje učestalosti videti odeljke Doziranje i način primene i Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Istovremena upotreba citoreduktivnih terapija ili hematopoetskih faktora rasta sa lekom Jakavi nije ispitivana. Bezbednost i efikasnost ovakve istovremene terapije nije poznata (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Dejstvo nagle obustave leka

Po obustavi ili potpunom prekidu terapije lekom Jakavi, moguće je da se simptomi mijelofibroze ponovo jave u periodu od približno nedelju dana. Bilo je slučajeva da su pacijenati koji su prestali da uzimaju lek Jakavi, imali i teže događaje, a posebno u slučaju istovremenog prisustva druge bolesti. Nije utvrđeno da li je nagla obustava leka Jakavi doprinela ovim događajima. Osim ako nagla obustava nije neophodna, trebalo bi razmotriti postepeno smanjivanje doze leka Jakavi, iako nije dokazana korist od postepenog smanjivanja doze.


Pomoćne supstance

Lek Jakavi sadrži laktozu, monohidrat. Pacijenti sa retkim, naslednim problemima nepodnošenja galaktoze,


deficijencijom Lapp laktaze ili malapsorpcijom glukoze-galaktoze ne treba da uzimaju ovaj lek.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Ispitivanja interakcija rađena su samo kod odraslih.


Ruksolitinib se eliminiše metabolisanjem putem CYP3A4 i CYP2C9 . Prema tome, lekovi koji inhibiraju ove enzime mogu da dovedu do povećane izloženosti ruksolitinibu.


Interakcijezbogkojihdolazi dosmanjenja dozeruksolitiniba

Inhibitori CYP3A4

Snažni CYP3A4 inhibitori (kao što su, između ostalih, boceprevir, klaritromicin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, lopinavir/ritonavir, ritonavir, mibefradil, nefazodon, nelfinavir, posakonazol, sakvinavir, telaprevir, telitromicin, vorikonazol)

Kod zdravih ispitanika istovremeno davanje leka Jakavi (jedna doza od 10 mg) sa snažnim inhibitorom CYP3A4, ketokonazolom, dovodilo je do povećanja Cmax (maksimalna koncentracija u plazmi) ruksolitiniba za 33% i povećanja PIK (površina ispod krive) ruksolitiniba za 91%, u odnosu kada je dat samo ruksolitinib. Poluvreme eliminacije je bilo produženo sa 3,7 na 6,0 h kada se istovremeno primenjivao ketokonazol.


Kada se lek Jakavi daje uz snažne CYP3A4 inhibitore njegova pojedinačna doza treba da se smanji za približno 50%, i primenjuje se dva puta dnevno. Pacijente treba pažljivo kontrolisati (npr. dva puta nedeljno) na citopenije, a dozu podešavati na osnovu bezbednosti i efikasnosti (videti odeljak Doziranje i način primene).


Dvojni CYP2C9 i CYP3A4 inhibitori

Na osnovu in silico modelovanja treba razmotriti smanjenje doze za 50% kada se koriste lekovi koji su dvojni inhibitori CYP2C9 i CYP3A4 enzima (npr. flukonazol).


Induktori enzima CYP3A4 induktori (kao što su, između ostalih, avasimib, karbamazepin. fenobarbital, fenitoin, rifabutin, rifampin (rifampicin), kantarion (Hvpericum perforatum))

Pacijente treba pažljivo pratiti i dozu podešavati na osnovu bezbednosti i efikasnosti (videti odeljak Doziranje i

način primene).


Kod zdravih ispitanika koji su primali ruksolitinib (pojedinačna doza od 50 mg) posle snažnog induktora CYP3A4 rifampicina (dnevna doza od 600 mg tokom 10 dana), PIK ruksolitiniba bila je 70% niža nego posle davanja samog leka Jakavi. Izloženost aktivnim metabolitima ruksolitiniba ostala je neizmenjena. Sveukupno, farmakodinamska aktivnost ruksolitiniba bila je slična, ukazujući na to da je indukcija CYP3A4 dovela do minimalnih promena u farmakodinamici. Međutim, ovo bi moglo da bude povezano s tim što visoka doza ruksolitiniba dovodi do farmakodinamskog dejstva blizu Emax. Moguće je i da će kod pojedinačnog pacijenta biti


potrebno povećanje doze ruksolitiniba kada se započinje lečenje snažnim induktorom enzima.


Druge interakcije sa ruksolitinibom koje treba uzeti u obzir Blagi ili umereni inhibitori CYP3A4 (kao što su, između ostalih, ciprofloksacin, eritromicin, amprenavir, atazanavir, diltiazem, cimetidin)

Kod zdravih ispitanika, istovremeno davanje ruksolitiniba (pojedinačna doza od 10 mg) sa eritromicinom 500

mg dva puta na dan tokom četiri dana dovodila je do povećanja Cmax ruksolitiniba za 8% i povećanja PIK za 27%, u odnosu kada je dat samo ruksolitinib.


Ne preporučuje se podešavanje doze kada se ruksolitinib daje istovremeno sa blagim do umerenim inhibitorima CYP3A4 (npr. eritromicin). Međutim, pacijente treba pažljivo pratiti da se identifikuje eventualna citopenija kada se započinje terapija umerenim inhibitorom CYP3A4.


Dejstva ruksolitiniba na druge lekove

Oralni kontraceptivi

Nisu rađena ispitivanja intrerakcija sa oralnim kontraceptivima.


Supstance koje se metabolišu preko CYP3A4

Ne može se isključiti da ruksolitinib inhibira CYP3A4 u crevima. Može se javiti povećana sistemska izloženost supstancama koje se metabolišu pomoću CYP3A4, posebno onima koje podležu ekstenzivnom metabolizmu u crevima. Savetuje se praćenje bezbednosti kada se oralno primenjuju supstance koje se metabolišu preko CYP3A4 kombinovano sa ruksolitinibom. Ova interakcija će najverovatnije biti minimalna ako se vreme između davanja dva leka maksimalno produži.


Supstance koje se transportuju pomoću P-glikoproteina ili drugih transportera

Ruksolitinib može da inhibira P-glikoprotein i protein rezistencije kancera dojke (BCRP) u crevima. Ovo može da dovede do povećane sistemske izloženosti supstratima ovih transportera, kao što su dabigatran eteksilat, ciklosporin, rosuvastatin i potencijalno digoksin. Savetuje se terapijsko praćenje leka (TDM) ili kliničko praćenje primenjene supstance.


Moguće je i da potencijalna inhibicija P-gp i BCRP u crevima može biti minimalna ako se vreme između davanja dva leka maksimalno produži.


Hematopoetski faktori rasta

Istovremena primena hematopoetskih faktora rasta i leka Jakavi nije ispitivana. Nije poznato da li inhibicija Janus vezane kinaze (JAK) lekom Jakavi smanjuje efikasnost hematopoetskih faktora rasta, niti da li hematopoetski faktori rasta utiču na efikasnost leka Jakavi (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Citoreduktivne terapije

Istovremena upotreba citoreduktivnih terapija i leka Jakavi nije ispitivana. Bezbednost i efikasnost ove


kombinacije nije utvrđena (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća i kontracepcija kod žena

Nema podataka o upotrebi leka Jakavi kod trudnica.


Ispitivanja na životinjama su pokazala da je ruksolitinib embriotoksičan i fetotoksičan. Teratogenost nije zabeležena kod pacova ili kunića. Međutim, granice izloženosti u poređenju sa najvećim kliničkim dozama bile su niske, pa su rezultati stoga od ograničenog značaja za ljude (videti odeljak 5.3 Sažetka karakteristika leka). Nije poznato koliki je potencijalni rizik po ljude. Kao mera predostrožnosti, upotreba leka Jakavi tokom trudnoće je kontraindikovana (videti odeljak Kontraindikacije). Žene koje mogu da rađaju treba da koriste delotvornu kontracepciju tokom terapije lekom Jakavi. Ako do trudnoće ipak dođe tokom terapije lekom Jakavi, mora se obaviti analiza koristi i rizika za svaku pacijentkinju posebno uz pažljivo praćenje vezano za potencijalne rizike po fetus (videti odeljak 5.3 Sažetka karakteristika leka).


Dojenje

Jakavi se ne sme koristiti tokom dojenja (videti odeljak Kontraindikacije), pa stoga dojenje treba obustaviti kada se započne terapija. Nije poznato da li se ruksolitinib i/ili njegovi metaboliti izlučuju u humano mleko. Ne može se isključiti rizik za dojeno dete. Raspoloživi farmakodimanski/toksikološki podaci dobijeni na životinjama pokazuju da se ruksolitinib i njegovi metaboliti izlučuju u mleku (videti odeljak 5.3 Sažetka karakteristika leka).


Fertilitet

Nema podataka o dejstvu ruksolitiniba na fertilitet kod ljudi. U ispitivanjima na životinjama nije zapaženo nikakvo dejstvo na fertilitet.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Jakavi nema ili ima zanemarljivo sedativno dejstvo. Međutim, pacijenti koji osete vrtoglavicu nakon primene ruksolitiniba ne treba da upravljaju ni vozilima, ni mašinama.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila

Najčešće zabeležene neželjene reakcije na lek bile su trombocitopenija i anemija.


Hematološke neželjene reakcije na lek (bilo koji stepen po Zajedničkim terminološkim kriterijumima za
Po obustavi leka moguće je da se pacijentu ponovo pojave simptomi mijelofibroze kao što su zamor, bol u kostima, visoka temperatura, pruritus, noćno znojenje, simptomatska splenomegalija i gubitak telesne mase. U kliničkim ispitivanjima ukupni skor simptoma za mijelofibrozu postepeno se vraća na početne vrednosti u roku od 7 dana po obustavi doziranja (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Opis odabranih neželjenih reakcija na lek

Anemija

U kliničkim studijama faze 3, srednje vreme do početka prve CTCAE stepena 2 ili više, anemije iznosilo je 1,5 mesec. Jedan pacijent (0,3%) je prekinuo terapiju zbog anemije.


Kod pacijenata koji primaju lek Jakavi srednje smanjenje nivoa hemoglobina je dostiglo najniži nivo od približno 10 g/litru ispod početne vrednosti posle 8 do 12 nedelja terapije, a potom se postepeno oporavljao i dostigao novi ravnotežni nivo koji je bio otprilike 5 g/litru ispod početne vrednosti. Ovaj obrazac je zabeležen kod pacijenata nezavisno od toga da li su tokom terapije primali transfuziju.


U randomizovanom, placebom kontrolisanom kliničkom ispitivanju COMFORT-I 60,6% pacijenata koji su lečeni lekom Jakavi i 37,7% pacijenata koji su primali placebo primili su transfuziju eritrocita tokom randomizovane terapije. U studiji COMFORT-II stopa primljenih transfuzija koncentrovanih eritrocita je bila 53,4% u grupi sa lekom Jakavi i 41,1 % kod pacijenata koji su dobijali najbolju raspoloživu terapiju.


Trombocitopenija

U kliničkim studijama faze 3 kod pacijenata koji su razvili trombocitopeniju stepena 3 ili 4, srednje vreme do njene pojave bilo je oko 8 nedelja. Trombocitopenija je po pravilu bila reverzibilna nakon smanjenja doze ili potpune obustave terapije. Srednje vreme do oporavka broja trombocita na vrednosti preko 50000/mm3 iznosilo je 14 dana. Transfuzije trombocita primenjene su kod 4,7% pacijenata koji su primali lek Jakavi i kod 4,0% pacijenata koji su primali kontrolne terapije. Do obustave terapije zbog trombocitopenije došlo je kod 0,7% pacijenata koji su primali lek Jakavi i 0,9% pacijenata koji su primali kontrolne terapije. Pacijenti kojima je broj

trombocita pre započinjanja terapije lekom Jakavi bio od 100000/mm3 do 200000/mm3 imali su veću učestalost

trombocitopenije stepena 3 ili 4 u poređenju sa pacijenatima koji imaju >200000/mm3 trombocita (64,2% prema 38,5%).


Neutropenija

U kliničkim studijama faze 3 kod pacijenata koji su razvili neutropeniju stepena 3 ili 4, srednje vreme do njenog početka bilo je oko 12 nedelja. Odlaganje ili smanjenje doze zbog neutropenije zabeleženo je kod 1,0% pacijenata, a kod 0,3% pacijenata terapija je prekinuta zbog neutropenije.


Krvarenje

U fazi 3 pivotalnih studija pojava krvarenja (uključujući intrakranijalno i gastrointestinalno, pojavu modrica i ostale događaje krvarenja) zabeleženi su kod 32,6% pacijenata izloženih leku Jakavi i 23,2% pacijenata izloženih referentnim terapijama (placebo ili najbolja raspoloživa terapija). Učestalost događaja stepena 3-4 bila je slična kod pacijenata koji su primenjivali lek Jakavi ili referentne terapije (4,7% prema 3,1%). Kod najviše pacijenata


sa događajima krvarenja tokom terapije, prijavljivana je pojava modrica (65,3%). Događaj pojave modrica je češće prijavljivan kod pacijenata koji su uzimali lek Jakavi nego kod onih koji su primali referentnu terapiju (21,3% prema 11,6%). Intrakranijalno krvarenje zabeleženo je kod 1% pacijenata izloženih leku Jakavi i 0,9% pacijenata izloženih referentnim terapijama. Gastrointestinalno krvarenje zabeleženo je kod 5,0% pacijenata izloženih leku Jakavi u poređenju sa 3,1% pacijenata izloženih referentnim terapijama. Ostali događaji krvarenja (uključujući događaje kao što su epistaksa, post-proceduralna hemoragija i hematurija) zabeleženi su kod 13,3% pacijenata na terapiji lekom Jakavi i 10,3% pacijenata izloženih referentnim terapijama.


Infekcije

U fazi 3 pivotalnih kliničkih studija, infekcije urinarnog trakta stepena 3 ili 4 zabeležene su kod 1,0% pacijenata, herpes zoster kod 4,3% i tuberkuloza kod 1,0%.


Povišeni sistolni krvni pritisak

U fazi 3 pivotalnih kliničkih studija povećanje sistolnog krvnog pritiska od 20 mmHg ili više u poređenju sa početnim vrednostima zabeleženo je kod 31,5% pacijenata prilikom bar jedne posete u poređenju sa 19,5% pacijenata iz kontrolne grupe. U studiji COMFORT-I srednje povećanje sistolnog krvnog pritiska u odnosu na početnu vrednost iznosilo je 0-2 mmHg kod onih koji su primali lek Jakavi u poređenju sa smanjenjem od 2-5 mmHg u grupi koja je primala placebo. U studiji COMFORT-II srednje vrednosti su se malo razlikovale između pacijenata koji su primali ruksolitinib, i onih u kontrolnoj grupi.


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Nema poznatog antidota za predoziranje lekom Jakavi. Pojedinačne doze od maksimalno 200 mg primenjene akutno su prihvatljivo podnošene. Ponavljano davanje doza većih od preporučenih povezuje se sa pojačanom mijelosupresijom, uključujući leukopeniju, anemiju i trombocitopeniju. Treba primeniti odgovarajuću potpornu terapiju.


Ne očekuje se da hemodijaliza ubrza eliminaciju ruksolitiniba.