FISKocr

Nobilis® IB MA 5


UPUTSTVO ZA LEK


Nobilis® IB MA 5, Liofilizat za suspenziju, 10 x 1.000 doza i

10 x 2.500 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.

Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija

Podnosilac zahteva: MARLOfarma, d.o.o, Beograd

Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLOfarma d.o.o., Beograd Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija.


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  INTERVET INTERNATIONAL B.V.

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija.


 2. IME LEKA


  Nobilis® IB MA 5

  Vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, (soj Ma5, tip Massachusetts).

  Farmaceutski oblik: Liofilizat za suspenziju. Ciljne vrste: Pilići.


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Aktivne supstance:

  1 doza liofilizat za suspenziju sadrži:

  Najmanje 3,0 log10 EID50 * živog virusa infektivnog bronhitisa živine, soj Ma5, tip Massachusetts u stabilizatoru.


  *Embrio infektivna doza: doza virusa koja inficira 50%tretiranih pilića


  Pomoćne supstance:

  1 ml stabilizatora (pre liofiliziranja) sadrži : Sorbitol 66,6 mg

  Hidrolizovani želatin 33,3 mg

  Kazein iz pankreasnog soka 33,3 mg

  Dinatrijumfosfat, dihidrat 0,167 mg Voda za injekcije do 1 ml


 4. INDIKACIJE


  Indukcija aktivnog imuniteta kod pilića, počevši od prvog dana života i služi za zaštitu protiv virusa infektivnog bronhitisa živine, soj Massachusetts.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane životinje.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema ih.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza: 3,0 log10 EID50.

  Primenjeni volumen zavisi od tipa opreme, kao i uzrasta ptica za vakcinaciju.

 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2°C do 8°C. Zaštiti od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle rekonstitucije: Vakcinu treba utrošiti u roku od dva sata nakon re-

  konstitucije.


 12. POSEBNA UPOZORENJA

  Za primenu na životinjama Inkompatibilnost

  Ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Predoziranje

  Nema simptoma.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema posebnih upozorenja.


  Upotreba tokom nošenja jaja

  Dokazano je da vakcinacija tokom perioda nošenja ne uzrokuje bilo kakve neželjene reakcije kod ptica. Prolazni pad nosivosti jaja može biti prouzrokovan bilo kakvim uznemiravanjem ptica


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.08.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 10 x 1.000 doza;

10 x 2.500 doza.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QI01AD07.

Broj i datum izdavanja dozvole:

10 x 1.000 doza 323-01-00073-14-001 od 21.08.2014. godine.

10 x 2.500 doza 323-01-00074-14-001 od 21.08.2014. godine.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z