FISKocr

CEVAC IBD L


UPUTSTVO ZA LEK


CEVAC IBD L, liofilizat za suspenziju, 20 x 1000 doza CEVAC IBD L , liofilizat za suspenziju, 20 x 2500 doza CEVAC IBD L , liofilizat za suspenziju, 20 x 5000 doza (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.


Adresa: Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Ceva –Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska

 2. IME LEKA CEVAC IBD L

  vakcina koja sadrži živi atenuirani virus infektivnog burzitisa živine soj Winterfield 2512, G-61 liofilizat za suspenziju

  za piliće (brojlere)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza rekonstituisane vakcine sadrži:

  Aktivna supstanca:

  živi atenuirani virus infektivnog burzitisa živine soj Winterfield 2512, G-61 min. 2,0 log10 do max.

  3,2 log 10 EID 50/doza Pomoćne supstance: Patent blue V (E131)


 4. INDIKACIJE


  Vakcina se koristi za aktivnu imunizaciju brojlera sa maternalnim imunitetom kako bi se smanjio mortalitet, klinički znaci bolesti, gubljenje telesne težine i akutne lezije Burze Fabricii izazvane intermedijarnim sojem virusom Gumboro bolesti.

  Početak imuniteta- 14. dana posle vakcinacije Trajanje imuniteta: do 27. dana posle vakcinacije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristi se kod bolesnih brojlera.

  Ne koristi se u inficiranim jatima gde postoje klinički simptomi bolesti. Ne koristi se za imunizaciju jata koja nemaju maternalni imunitet.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


Nema podataka o rezultatima ispitivanja testa bezbednosti na brojlerima starijim od 10 dana koja poseduju maternalna antitela. 1. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati tačku 8.


 2. KARENCA


  0 dana


 3. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

  Čuvati van domašaja dece.

  Liofilizat : čuvati i transportovati na temperaturi od 2-8ºC, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe vakcine: 2 godine

  Rok upotrebe nakon rastvaranja: 2 sata


 4. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nezavisno od nivoa maternalnog imuniteta, vakcinacija pilića mlađih od 10 dana se ne preporučuje. Vakcina sadrži ’’ intermedijarni soj’’ virusa koji izaziva imunosupresiju i oštećenja burze kada se aplikuje jatima bez maternalnog imuniteta. Vakcinalni soj virusa mogu izlučivati vakcinisane ptice i na taj način prenesu virus na prijemčive jedinke. Da bi se sprečilo širenje vakcinalnog soja virusa, opremu za vakcinaciju dezinfikovati posle vakcinacije. Pre svakog useljavanja novog jata, dezinfikovati prazan objekat.

  Vakcinisati sve ptice istog jata istovremeno.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osoblje koje vakciniše piliće, posle aplikacije vakcine treba da opere i dezinfikuje ruke i opremu.


 5. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 6. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  23.10.2014.godine


 7. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Primarno pakovanje:

Liofilizat: staklena bočica (tip I), zapremine 10 ml, koja sadrži 1000, 2500 ili 5000 doza, zatvorena gumenim zapušačem i metalnom kapicom koja je dodatno zaštićena metalnim poklopcem.


Sekundarno pakovanje:

Liofilizat : kartonska kutija sa 20 x 1000 doza, 20 x 2500 doza i 20 x 5000 doza.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QI01AD09

Broj dozvole: Pakovanje 20x1000 doza: 323-01-00144-2013-6 Pakovanje 20x2500 doza: 323-01-00145-2013-6 Pakovanje 20x5000 doza: 323-01-00146-2013-6

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z