FISKocr

NEOCYCLIN L.A


UPUTSTVO ZA LEK


NEOCYCLIN L.A, rastvor za injekciju , 1x 100 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Beli Golub 20, Palić, Srbija


Podnosilac zahteva: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Vuka Mandušića, 39 a, Subotica


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  “FM PHARM” d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  “FM PHARM” d.o.o.

  Beli Golub 20, Palić, Srbija


 2. IME LEKA


  NEOCYCLIN L.A.

  oksitetraciklin 200mg/ml rastvor za injekciju

  za goveda, ovce i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  oksitetraciklin (u obliku dihidrata) 200 mg


  Pomoćne supstance:

  natrijum-formaldehidsulfoksilat 3.0 mg

  magnezijum-oksid, teški; monoetanolamin; dimetilacetamid; voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin:

 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na tetracikline. Ne daje se životinjama sa poremećajima funkcije jetre i bubrega.


  Ne daje se u poslednjoj trećini graviditeta, kao i sasvim mladim životinjama u uzrastu do tri nedelje. Lek se ne primenjuje kod konja, pasa i mačaka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Pri primeni terapijskih doza mogu se javiti gastrointestinalne smetnje (dijareja), kao posledica superinfekcije neosetljivim bakterijama i gljivicama.

  Nekada se na mestu aplikacije leka može javiti lokalna reakcija koji spontano prolazi.

  Alergijske reakcije su veoma retke, a u slučaju pojave treba primeniti antihistaminike i kortikosteroide.

  Kod mladih životinja moguće je deponovanje u kostima i prebojavanje zuba. Moguća je pojava

  fotodermatitisa.

  Tetraciklini imaju anabolički efekat i mogu da prouzrokuju azotemiju koja se može pogoršati dodatnom primenom glukokortikoida. Ovaj lek takođe može prouzrokovati metaboličku acidozu i elektrolitni disbalans.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje kod goveda, ovaca i svinja, duboko intramuskularno, u dozi od 20mg oksitetraciklina/kg telesne mase, odnosno 1 ml leka na 10 kg telesne mase. Lek se aplikuje jednokratno. U slučaju potrebe može se ponovo aplikovati posle 3 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  U slučaju da ukupna doza prelazi 10 ml za goveda i odrasle svinje, 5 ml za ovce i 2 ml za jagnjad i prasad, lek se mora aplikovati na više mesta.

  Pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma za izolovane mikroorganizme, zbog sve većeg razvoja rezistencije na tetracikline. Najčešće su rezistentne bakterije iz rodova Proteus, Pseudomonas kao i neki sojevi E.coli, Salmonella spp., Enterococcus spp., Shigella spp., Enterobacter spp. i neki sojevi Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.


 10. KARENCA


  Meso:

 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 C


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 C


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Zbog poznatog antagonizma, lek ne primenjivati istovremeno sa baktericidnim antibioticima, kao što su -laktamski antibiotici, aminoglikozidi, kombinacija sulfonamida i trimetoprima, polimiksinima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne daje se u ranom graviditetu, tokom 2-3 nedelje od gestacije, kao ni u poslednjoj trećini graviditeta. Upotreba tetraciklina tokom perioda razvoja zuba i kostiju može dovesti do prebojavanja zuba i poremećaja razvoja kostiju. Kao i ostali tetraciklini, oksitetraciklin se izlučuje mlekom tretiranih životinja u laktaciji.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na tetracikline ne bi trebalo da rukuju ovim lekom.

  Zbog moguće iritacije trebalo bi izbegavati direktan kontakt sluzokože i kože sa lekom. U slučaju kontakta sa kožom ili očima odmah ih isprati vodom. Nakon primene leka oprati ruke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.07.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla, od 100ml.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA06

Broj dozvole: 323-01-0587-11-001 od 25.07.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z