Apoteke Apoteke
endo
Apoteke

Trimetox 240


UPUTSTVO ZA LEK


Trimetox 240, rastvor za injekciju, 200mg/mL+40mg/mL, 1x100 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: VEYX PHARMA GMBH

Adresa: Nemačka, Schwarzenborn, Söhreweg 6 Podnosilac zahteva: SI Poljovet d.o.o.

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  SI Poljovet d.o.o.

  Bulevar Kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VEYX PHARMA GMBH

  Nemačka, Schwarzenborn, Söhreweg 6


 2. IME LEKA


  Trimetox 240

  sulfadoksin (200 mg/mL), trimetoprim (40 mg/mL) rastvor za injekciju

  za goveda, svinje, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivne supstance

  Sulfadoksin 200 mg

  Trimetoprim 40 mg

  Pomoćne supstance

  Metilparahidroksibenzoat 0.5 mg Ostale pomoćne supstance:

  N, N-dimetil-acetamid; propilenglikol; natrijum-hidroksid; hlorovodonična kiselina; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infektivnih bolesti prouzrokovanih patogenim mikroorganizmima osetljivim na sulfadoksin i trimetoprim, u ranim stadijumima infekcije: primarne i sekundarne infekcije respiratornog, gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema, kože i zglobova.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Trimetox 240 se ne primenjuje kod:

 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon aplikacije može doći do:

 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu kod goveda, teladi, svinja, prasadi, pasa i mačaka. Lek dozirati na sledeći način:

  25 mg kombinacije sulfadoksin+trimetoprim/ kg t.m. dnevno, što odgovara 1 ml Trimetox-a 240 na

  9.6 kg t.m. dnevno.

  Propisana doza je efikasna samo u slučaju kada su patogeni mikroorganizmi osetljivi na obe komponente leka.

  Zbog moguće iritacije tkiva pri intramuskularnoj primeni, potrebno je ukupnu količinu leka kod goveda podeliti i aplikovati na više injekcionih mesta. Na jednom mestu se može aplikovati najviše 10 ml leka.

  Dužina lečenja je od najmanje 3 dana, do 5 - 7 dana (što je poželjnije).

  Nakon povlačenja simptoma bolesti, nastaviti sa aplikovanjem Trimetox-a 240 još najmanje 2 dana. U slučaju da nema značajnog poboljšanja zdravstvenog stanja nakon 1 dana lečenja, dalje lečenje se preporučuje tek nakon potvrde osetljivosti patogena antibiogramom; u suprotnom je neophodna promena terapije.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Trimetox 240 treba primenjivati prema rezultatima antibiograma.


  Da bi se izbeglo oštećenje bubrega usled kristalurije, životinjama treba obezbediti dovoljnu količinu tečnosti tokom tretmana. U određenim okolnostima, može se vršiti alkalinizacija urina. Posebna upozorenja

  Kod pojave prvih simptoma nepodnošenja leka, prekinuti aplikaciju i primeniti antišok terapiju

  ukoliko je potrebno.


 10. KARENCA


  Nakon intramuskularne aplikacije kod:

  Goveda

  meso i iznutrice

  10 dana

  mleko (krava)

  4 dana

  Svinja

  meso i iznutrice

  6 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od svetlosti. Lek ne koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na etiketi i kutiji.


 12. POSEBNA UPOZORENJA

  Za primenu na životinjama Interakcije

  Trimetox 240 ne koristiti istovremeno sa:

 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.06.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Bočica (boca) od braon stakla (tip II), zapremine 100 mL ili 250 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi:

1 bočica od 100 mL ili

1 boca od 250 mL.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01EW13

Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 1x100 mL: 323-01-00242-13-001 od 24.06.2014.

Pakovanje 1x250 mL: 323-01-00243-13-001 od 24.06.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines