FISKocr

NEOVIT C


UPUTSTVO ZA LEK


NEOVIT C, rastvor za injekciju , 1x 50 ml NEOVIT C, rastvor za injekciju , 1x 100 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Belog goluba 20, Palić, Srbija Podnosilac zahteva: FM PHARM D.O.O.

Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEKA


  “FM PHARM” d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  “FM PHARM” d.o.o.

  Belog goluba 20, Palić, Srbija


 2. IME LEKA


  NEOVIT C

  askorbinska kiselina (100mg/ml) rastvor za za injekciju

  za konje, ždrebad, goveda, telad, ovce, koze, svinje i pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  1ml rastvora za injekciju sadrži: Aktivna supstanca:

  Askorbinska kiselina 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzilalkohol, natrijum-hidrogen karbonat, natrijum-hlorid, tiourea ,voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Hipovitaminoza i avitaminoza C, krvarenja (hemoragične dijateze), potporna terapija uz kauzalnu kod različitih infektivnih oboljenja (pneumonija, štenećak, leptospiroza i dr), različita trovanja (bakterijskim toksinima, alimentarna i medikamentozna-sulfopreparatima, preparatima arsena i olova), funkcionalni sterilitet na bazi C-hipovitaminoze, ekcemi i pospešivanje zarastanja rana.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preosetljivost na neki od sastojaka i acidoza.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle i.m. aplikacije leka može da se javi lokalna, prolazna nadražajna reakcija praćena bolom i otokom. Brza intravenska primena može uzrokovati kolaps. Posle i.v. primene ovog leka kod pasa, moguća je pojačana diureza, koja može da ima za posledicu slabu dehidraciju.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, ždrebad, goveda, telad, ovce, koze, svinje i psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje i m. ili sporo i.v. u sledećoj dozi (količini): Konji, goveda: 10-20ml

  Svinje, ovce, koze, telad, ždrebad 5-10ml

  Psi 1-5ml


  Lek se primenjuje jednom dnevno, u toku više dana, u zavisnosti od procene veterinara.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se aplikuje uz uobičajene mere asepse i antisepse.

  Na jednom injekcionom mestu velikim životinjama ne treba davati više od 10 ml ovog leka. Preparat treba aplikovati sporo intravenski jer pri brzoj aplikaciji može doći do kolapsa.

  Intravenska primena ovog leka ima prednost nad intramuskularnom, jer se ovim načinom aplikacije izbegava lokalno nadražajno dejstvo leka.


 10. KARENCA


  Nema ograničenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati vam domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 C.

  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: iskoristiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posle i.v. primene ovog leka kod pasa, moguća je pojačana diureza, koja može da ima za posledicu slabu dehidraciju.


  Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Vitamin C u visokim dozama može potencijalno uzrokovati gastrointestinalne poremećaje i urolitijazu.


  Preparati gvožđa snižavaju koncentraciju askorbinske kiseline u plazmi. Acetilsalicilna kiselina i natrijum-salicilat povećavaju sekreciju askorbinske kiseline, dok se izlučivanje salicilata usporava, tako da se na taj način pojačava njihova toksičnost.


  Lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.05.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklena bočica od 50 ml i od 100ml.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA11GA01

Broj dozvole:

Bočica 1x50 ml

323-01-0596-11-011 od 28.05.2012.

Bočica 1x100 ml

323-01-0597-11-011 od 28.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z