FISKocr

Vetrimoxin L.A.


UPUTSTVO ZA LEK


Vetrimoxin L.A., suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 100mL

Vetrimoxin L.A., suspenzija za injekciju, 150 mg/mL, 1 x 250mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Ceva Sante Animale


Adresa: La Ballastiere, Zone Industrielle, Libourne, Francuska

Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića 113, Beograd


  NAZIV I ADRESA PRIZVOĐAČA

  Ceva Sante Animale

  La Ballastiere, Zone Industrielle, Libourne, Francuska


 2. IME LEKA VETRIMOXIN L.A.

amoksicilin (150 mg/mL) suspenzija za injekciju

za goveda i svinje


3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


1 mL suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Amoksicilin (u obliku amoksicilin, trihidrata)


150 mg


Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat


1 mg

Propilparahidroksibenzoat

0.4 mg

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni sorbitanmonooleat; propilenglikoldiestar.


 1. INDIKACIJE


  Goveda:

  Lečenje infekcija respiratornog sistema prouzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin, naročito Manheimia haemolytica i Pasteurella multocida.

  Svinje:

  Lečenje infekcija respiratornog sistema prouzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin, naročito Pasteurella multocida.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na penicilin. Ne aplikovati kunićima, glodarima i kopitarima.

  Lek se ne koristi kada je poznato da postoji rezistencija na amoksicilin.

  Lek se ne koristi kod životinja sa poremećajem rada bubrega sa anurijom i oligurijom.


 3. NEŽELJENE REAKCIJE


  Penicilini i cefalosporini mogu da izazovu alergijsku reakciju posle aplikacije leka. Alergijske reakcije na ove supstance mogu povremeno biti ozbiljne (anafilaktički šok).


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i svinje


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna primena. Promućkati pre upotrebe. Doziranje:

  1 mL na 10 kg telesne mase (15 mg amoksicilina / kg telesne mase), dva puta u intervalu od 48 sati.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Govedima ne aplikovati više od 20 mL leka na jednom mestu. Svinjama ne aplikovati više od 6 mL leka na jednom mestu. Promućkati pre upotrebe.


 7. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 14 dana od poslednje primene leka. Mleko: 3 dana od poslednje primene leka.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti, na temperaturi do 25 °C. Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 9. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nepropisna upotreba leka može dovesti do povećanja rezistencije bakterija na amoksicilin i smanjenju efikasnosti leka.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu da dovedu do reakcije preosetljivosti ( alergije ) posle injekcione primene, inhalacije, gutanja i kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance povremeno mogu biti i ozbiljne. Ne rukujte ovim lekom ako znate da ste osetljivi ili vam je savetovano da ne rukujete sa ovim preparatima. U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima, odmah isprati sa dosta vode. Ako se po izloženosti preparatu razviju simptomi, kao što je osip po koži, potrebno je javiti se lekaru i pokazati ovo upozorenje. Oticanje lica, usana ili očiju ili teškoće pri disanju su ozbiljniji simptomi, koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Studije na laboratorijskim životinjama nisu dokazale teratogene, embriotoksične ili maternotoksične

  efekte amoksicilina. Sigurnost kod ciljnih vrsta nije procenjena tokom graviditeta.

  Upotreba leka kod gravidnih jedinki zavisi od procene odnosa koristi i rizika od strane veterinara.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.06.2014.


 12. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica (boca) od providne plastike, zapremine 100 mL ili 250 mL, zatvorena gumenim zapušačem, aluminijumskom kapicom i plastičnim poklopcem (flip off kapsula), u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00401-13-001 od 12.06.2014. za lek Vetrimoxin L.A., suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL 323-01-00402-13-001 od 12.06.2014. za lek Vetrimoxin L.A., suspenzija za injekciju, 1 x 250 mL

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z