Apoteke Apoteke
celgene
Apoteke

DEXAFORT


UPUTSTVO ZA LEK


DEXAFORT, suspenzija za injekciju, 1 x 50 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: INTERVET INTERNATIONAL BV


Adresa: Wim de Korvestraat 35 , Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: MARLOfarma, d.o.o., Beograd


Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLOfarma, d.o.o., Beograd Hektorovićeva 20, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  INTERVET INTERNATIONAL BV

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA


  Dexafort deksametazon 3 mg/ml suspenzija za injekciju

  za goveda, konje, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml suspenzije za injekciju sadrži:

  Aktivne supstance:

  Deksametazon-natrijum-fosfat 1.32 mg (ekvivalentno 1.0 mg deksametazona) Deksametazon-fenil-propionat 2.67 mg (ekvivalentno 2.0 mg deksametazona)


  Konzervans:

  Benzil alkohol 10.4 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-hlorid; natrijum-citrat; metil celuloza MH 50; tragakanta; natrijum-hidroksid; hlorovodonična kiselina; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Diabetes mellitus, osteoporoza, hiperadrenokorticizam, oboljenja bubrega i srčana insuficijencija.

  Ne daje se životinjama obolelelim od infektivnih bolesti, ukoliko nije istovremeno primenjena odgovarajuća antiinfektivna terapija.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Poznato je da kortikosteroidi, kao što je deksametazon, ispoljavaju brojne neželjene efekte:

 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, konji, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Dobro promućkati pre upotrebe.


  Konji, goveda 0.06 mg/kg t.m (0.02 ml/kg t m) Psi, mačke 0.15 mg/kg t.m (0.05 ml/kg t m)


  Kod konja i goveda Dexafort se daje intramuskularno. Kod pasa i mačaka daje se intramuskularno ili subkutano. Injekcije se moraju davati pod aseptičnim uslovima. Tretman se može ponoviti nakon 7 dana.


  Za tretman primarne ketoze kod krava:

  Doza je 5 - 10 ml, što zavisi od veličine životinje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Injekcije se moraju davati pod aseptičnim uslovima.


10.

KARENCA


Goveda: mleko:

meso:


144 h (6 dana),

63 dana.

Meso tretiranih konja nije za ishranu ljudi.


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 60 meseci.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C.


 2. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Izuzev kod ketoze i indukcije porođaja, primenjeni kortikosteroidi ne leče oboljenje, već deluju na poboljšanje stanja, tako da se preporučuje dijagnostikovanje osnovnog uzroka bolesti.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i noženja jaja

 3. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećom propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  16.03.2013.


 5. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od bezbojnog stakla, zapremine 50 ml, u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCVet kod: QH02AB02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-0170-12-001 od 16.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines