FISKocr

NEOSITOL 10%


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


NEOSITOL10%, oralniprašak,100mg,15g NEOSITOL10%, oralniprašak,100mg,50g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: “FM PHARM” d. o. o.

Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica


Podnosilac zahteva: “FM PHARM” d.o.o.

Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

  “FM PHARM” d. o. o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  “FM PHARM” d. o. o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica


 2. IME LEKA


  NEOSITOL 10%

  levamizol-hidrohlorid (100mg/g) oralni prašak

  goveda, ovce, koze, svinje, živina


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  1g oralnog praška sadrži: Aktivna supstanca:

  Levamizol-hidrohlorid 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Kalcijum- karbonat do 1g.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infestacija želudačno- crevnim i plućnim nematodama i to kod:

  Goveda,ovaca i koza: Haemonchus spp., Trichostrongylus spp.,Ostertagia spp.,Cooperia spp., Nematodirus spp., Chabertia ovina, Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Strongyloides spp., Toxocara vitulorum, Protostrongilus rufescens, Dictiocaulus spp.

  Svinja: Ascaris suum, hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum dentatum ,Strongyloides ransomi, Metastrongylus spp., Trichuris suis.

  Živine: Ascaridia galli, Amidostomum spp., Heterakis spp., Capillaria obsignata, Oxypirura mansoni i Syngamus tracheae.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena preparata istovremeno,kao i najmanje 14 dana pre ili posle primene organofosornih, karbamatnih ili nikotinu po dejstvu sličnih jedinjenja kao što su :dietilkarbamazin citrat,pirantel i morantel. Preparat se ne primenjuje kod krava i ovaca u laktaciji. Ne primenjuje se kod životinja sa obolelim bubrezima i jetrom, kao i kod nosilja konzumnih jaja. Ne primenjuje se kod drugih vrsta životinja za koje lek nije indikovan.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Od neželjenih efekata mogu se zapaziti: prolazna salivacija,izrazito vlažna njuška i nosno ogledalo,


  slab tremor skeletne muskulature, kašalj i dijareja. Ove neželjene reakcije se javljaju već posle par sati od primene ili posle 12 do 24 sata i obično spontano isčezavaju.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, koze, svinje, živina


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje jednokratno (u slučaju jakih infestacija davanje leka se može ponoviti posle 2-4 nedelje), peroralno u hrani, vodi za piće ili pomoću sonde.

  Goveda: 1-2 kafene kašike (5-10g preparata) na 100kg telesne mase, maksimalno 9 kafenih kašika.

  Ovce, koze:1/2 do 1 kafena kašika (2,5-5g preparata) na 50 kg telesne mase.. Svinje: 1/2 do 1 kafena kašika (2,5-5g preparata) na 50kg telesne mase. Živina: 1-2 kafene kašike (5-10g preparata) na 25 kg telesne mase.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Goveda: prašak se rastvori u vodi i daje preživarima pomoću boce ili sondom (individualni tretman). Mladim govedima se daje 6-8 nedelja nakon izgona na pašu ili najkasnije u toku jula. Ako je infestacija jaka daje se ponovo nakon mesec dana. Preparat se aplikuje jednokratno (u slučaju jakih infestacija davanje leka se može ponoviti posle 2-4 nedelje),

  Ovce, koze: prašak rastvoren u vodi se daje pomoću boce ili sondom. Gravidnim ovcama se daje 4-6 nedelja pre jagnjenja i ponovo nakon odbijanja jagnjadi, a ostalim ovcama u vreme sakupljanja. Daje se novonabavljenim ovcama kada iz jednog stada prelaze u drugo. Jagnjadi se daje u vreme odbijanja. Svinje: lek se daje pomešan sa hranom. Prašak treba ravnomerno izmešati sa hranom i dati u prvom obroku u količini koju će životinje sigurno pojesti u toku 1 sata. Prasad koja se hrane zajedno moraju biti podjednake težine i sva moraju imati dovoljno mesta za hranjenje. Slabije razvijenu prasad treba hraniti odvojeno. Feces treba redovno uklanjati. Dehelmintizacija suprasnih krmača se vrši tri nedelje pre prašenja. Nakon davanja leka treba ih oprati a zatim smestiti u čiste boksove.

  Živina:lek se daje dobro umešan u hranu ili kroz vodu putem individualnih pojilica. Ukoliko se lek daje kroz vodu za piće, živini treba uskratiti vodu preko noći.


  Ne preporučuje se primena ovog preparata kod stresiranih životinja (usled vakcinacije ili kastracije). Kod životinja sa jakom infestacijom primenu leka treba ponoviti posle 2 do 4 nedelje.

  Pošto preparat ne deluje ovocidno, nakon terapije treba neškodljivo ukloniti izmet, odnosno stado premestiti na drugi pašnjak.


 10. KARENCA


  Meso i jestivi organi nisu za upotrebu tokom trajanja terapije, kao i 14 dana kod goveda, ovaca i svinja, a 28 dana kod živine, od poslednje primene leka. Preparat se ne koristi kod životinja u laktaciji čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi, kao ni kod nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 250C Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: lek upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi iposle zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Levamizol se ne koristi istovremeno, kao ni dve nedelje pre i posle primene antihelmintika i ektocida

  na bazi organofosfata i antihelmintika dietilkarbamazina, pirantela i morantela jer ovi lekovi pojačavaju toksični efekat levamizola.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek može da se primenjuje tokom graviditeta, ali treba izbegavati njegovu primenu u visokom graviditetu (poslednji mesec). Ne primenjuje se kod životinja u toku laktacije ako se mleko koristi za ishranu ljudi.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Kod osoba koje rukuju lekom moguća je pojava reakcije preosetljivosti na aktivnu supstancu leka. Izbegavati direktan kontakt očiju, sluzokože i kože sa lekom. Posle primene leka ruke treba dobro oprati da bi se sprečila senzibilizacija i pojava alergije.U slučaju pojave i perzistiranja reakcije preosetljivosti obratiti se lekaru.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.01.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Vrećice od alu-folije od 15g , 50g

Način izdavanja: lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AE01


Broj dozvole: 1 x 15g 323-01-0461-11-001

1 x 50g 323-01-0462-11-001

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z