FISKocr

GALLIVAC IB88


UPUTSTVO ZA LEK


GALLIVAC IB88, liofilizat za suspenziju, 10 x 1000 doza GALLIVAC IB88, liofilizat za suspenziju, 10 x 2000 doza


za primenu na životinjama


Proizvođač: MERIAL Labaratoire Porte des Alpes


Adresa: 99, rue de l'Aviation - 69800 Saint Priest, Francuska


Podnosilac zahteva: ROYAL VET D.O.O.


Adresa: Oslobođenja 25 11090 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  ROYAL VET D.O.O.

  Oslobođenja 25 11090 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  MERIAL Labaratoire Porte des Alpes

  99, rue de l'Aviation - 69800 Saint Priest, Francuska


 2. IME LEKA GALLIVAC IB88

  vakcina koja sadrži živi coronavirus infektivnog bronhitisa živine, soj CR88121 liofilizat za suspenziju

  za brojlere


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza rekonstituisane vakcine sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Živi atenuirani coronavirus infektivnog bronhitisa živine, soj CR88121 (793B)

  4.0log10 – 5.3log10 EID50


  Pomoćne supstance:

  Hidrolizovani kazein, manitol, natrijum hidroksid, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Redukovanje ispoljavanja kliničkih simptoma poremećaja respiratornog trakta i lezija uzrokovanih koronavirus sojem CR88 (793B) kod brojlerskih pilića.

  Imunitet je dokazan 17 dana posle vakcinacije, a dužina trajanja imuniteta je najmanje 5 nedelja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Vakcinisati samo zdrave ptice.

  U nedostatku kliničkih podataka, ne vakcinisati buduća roditeljska jata i koke nosilje.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Vakcina može izazvati blage i prolazne znake iritacije gornjih disajnih puteva koji mogu trajati do 14 dana.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići za tov (brojleri) od 14. dana starosti


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doziranje:

  Jednu dozu vakcine aplikovati rasršivanjem brojlerima u uzrastu od 14 dana.


  Primena:

 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2°C do 8°C. Zaštiti od svetlosti. Ne zamrzavati. Rok trajanja: 15 meseci

  Rok trajanja posle rekonstitucije: 2 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave ptice.

  Vakcinalni soj virusa prelazi kontaktom sa vakcinisnih na nevakcinisane jedinke, međutim rezultati laboratorijskih ispitivanja su pokazala da nema tendencije reverzije virulencije virusa.

  U svakom slučaju, treba sprečiti moguće širenje vakcinalnog virusa na prijemčive kategorije živine, kao što su mlade ptice i ptice predviđene za obnavljanje roditeljskih jata.


  Vakcina Gallivac IB88 je namenjena za zaštitu pilića protiv respiratornih simptoma bolesti uzrokovane varijantnim sojem CR88 (793B) virusa infektivnog bronhitisa i ne treba da se koristi kao zamena za druge IBV vakcine.


  Vakcina treba da se primenjuje samo kada je na osnovu epidemioloških podataka ustanovljeno da je varijantni soj CR88 (793B) značajan za oblast u kojoj se namerava izvršiti vakcinacija. Voditi računa da ne dođe do uvođenja varijantnog soja u oblasti u kojima nije prisutan.

  Vakcinacija sa GALLIVAC IB88 ne zamenjuje vakcinacioni protokol protiv klasičnog infektivnog bronhitisa.


  Upotreba tokom graviditeta i nošenja jaja

  Ne koristiti kod živine u priplodu i koka nosilja.


  Interakcije

  Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi sa nekim drugim veterinarskim lekom.

  Ne preporučuje se primena ni jedne druge vakcine 14 dana pre ili posle vakcinacije ovom vakcinom.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Vakcinu treba pažljivo rekonstituisati i primeniti.

  Osoba koja aplikuje vakcinu mora biti zaštićena zaštitnom opremom (zaštitna maska i naočare) koja odgovara važećim standardima.

  Posle vakcinacije ili kontakta sa preparatom ruke treba oprati i dezinfikovati.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  20.08.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje

Unutrašnje pakovanje:

Bočica od stakla tipa I, zatvorena zapušačem od butil elastomera i aluminijumskom kapicom. Staklena bočica sa 1000 doza,

Staklena bočica sa 2000 doza,

Spoljašnje pakovanje složiva kartonska kutija koja sadrži 10x1000 doza i 10x2000 doza.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATC vet code: QI01AD07

Broj i datum izdavanja dozvole:

GALLIVAC IB88 pakovanje 10x1000 doza: 323-01-00262-14-001 od 20.08.2015.

GALLIVAC IB88 pakovanje 10x2000 doza: 323-01-00263-14-001 od 20.08.2015.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z