FISKocr

NEOPHENICOL P


UPUTSTVO ZA LEK


NEOPHENICOLP,oralniprašak,kesica,1x100 g NEOPHENICOLP,oralniprašak,kesa,1x500 g NEOPHENICOL P, oralni prašak, kesa, 1 x 5 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: “FM PHARM” d.o.o.


Adresa: Senćanski put bb., Subotica Podnosilac zahteva: “FM PHARM” d.o.o.

Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  “FM PHARM” d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  “FM PHARM” d.o.o.

  Senćanski put bb, Subotica


 2. IME LEKA NEOPHENICOL P

  Florfenikol (20 mg/g) Oralni prašak

  Za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g oralnog praška sadrži :


  Aktivna supstanca:

  Florfenikol 20mg


  Pomoćne supstance:

  Kalcijum-karbonat


 4. INDIKACIJE


  Pneumonija, atrofični rinitis, Glässerova bolest i druge respiratorne, gastrointestinalne i urogenitalne bolesti svinja uzrokovane mikroorganizmima osetljivim na florfenikol.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se u graviditetu, kao i kod odraslih mužjaka namenjenih za priplod. Ne daje se životinjama za koje postoje saznanja o prethodnim alergijskim reakcijama na preparate florfenikola. Ne primenjuje se kod prasadi mlađe od 6 nedelja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod svinja se može javiti perianalni edem i /ili eritem kao i prolazna dijareja. Može doći do smanjene konzumacije hrane i vode na samom početku terapije. U retkim slučajevima može se javiti prolapsus rektuma.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba dodavanjem u hranu, u dnevnoj terapijskoj dozi koja za svinje iznosi 10 mg/kg t.m. Individualni tretman:

  Preparat se primenjuje umešan u hrani (suvoj ili vlažnoj) u količini od 5 g praška (jedna kafena kašičica) na 10 kg telesne mase.

  Masovno tretiranje svinja:

  Preparat se primenjuje u hrani, u količini od 10 kg preparata na 1 t hrane. Preporučena doza florfenikola (200 g florfenikola /1 t hrane) predstavlja terapijsku koncentraciju od 200 ppm.

  Terapija traje najduže 7 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne davati lek životinjama koje ne pripadaju ciljnoj vrsti.

  Potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinje da bi se izbeglo subdoziranje.


  Odmerena dnevna količina leka se prvo dobro umeša sa manjom količinom brašnaste hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se lek ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane.

  Pripremljeni lek se mora upotrebiti odmah.

  Životinjama lek treba dati u jednom obroku da bi se postigla odgovarajuća terapijska koncentracija u organizmu u što kraćem vremenskom periodu.

  Prilikom masovnog tretiranja radi preciznijeg doziranja, treba životinje grupisati po sličnoj telesnoj

  masi.

  Lek aplikovati jednom dnevno u jednom obroku.

  U toku lečenja, svinjama obezbediti dovoljnu količinu vode za piće.

  Ukoliko ne dođe do značajnog poboljšanja nakon tri dana lečenja, potrebno je ponovo razmotriti dijagnozu i, ukoliko je potrebno promeniti terapiju.


 10. KARENCA


  Meso i jestivi organi: 20 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Lek se ne primenjuje sa tiamfenikolom i baktericidnim lekovima (aminoglikozidni antibiotici, beta- laktamski antibiotici, fluorohinoloni, polimiksini i dr.). Florfenikol pojačava i produžava delovanje fenitiona, tolbutamida, hlorpropamida i antikoagulantnih lekova.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije i nošenja jaja:

  Lek se ne primenjuje tokom graviditeta i laktacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Prilikom pripremanja medicinirane hrane, osobe koje rukuju lekom treba da nose zaštitnu masku za nos i usta, zaštitne naočare i rukavice. Posle pripremanja i primene medicinirane hrane, ruke treba dobro oprati vodom i sapunom. U toku rada sa lekom ne treba jesti, piti i pušiti. Ako lek dođe u kontakt sa očima, oči odmah isprati većom količinom vode. Ukoliko dođe do kontakta sa nezaštićenom kožom, odmah je isprati vodom i sapunom.


  Predoziranje:

  Florfenikol dat prasadima starosti od 15 dana, u desetostrukoj dozi od preporučene, putem hrane

  tokom 10 dana dovodi do pojave slabe dijareje i hemoragija na mezenterijumu. Prekoračenje terapijske doze (4,5 x i više) dovodi do smanjenja apetita i posledičnog opadanja telesne mase. Takođe se javlja smanjeno uzimanje vode (7,5 x prekoračenje) i posledična dehidratacija, a sa tim u vezi i promena nekih biohemijskih parametara krvi. U slučaju predoziranja obustaviti davanje leka i sprovesti simptomatsku terapiju.


  Inkompatibilnost:

  Preparat ne mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.05.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Višeslojna kesica (aluminijum, polietilen) sa 100 g gotovog proizvoda. Višeslojna kesa (aluminijum, polietilen) sa 500 g gotovog proizvoda. Kesa od natron papira sa 5 kg gotovog proizvoda.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA90

Broj i datum dozvole za lek:

Neophenicol P, oralni prašak, 1 x 100 g: 323-01-00518-14-001 od 21.05.2015.

Neophenicol P, oralni prašak, 1 x 500 g: 323-01-00519-14-001 od 21.05.2015.

Neophenicol P, oralni prašak, 1 x 5 kg: 323-01-00520-14-001 od 21.05.2015.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z