FISKocr

Neofloxacin 10%


UPUTSTVO ZA LEK


Neofloxacin 10%, oralni rastvor, 100mg/mL, 1x20mL Neofloxacin 10%, oralni rastvor, 100mg/mL, 1x500mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM Pharm d.o.o.


Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica

Podnosilac zahteva: FM Pharm d.o.o.


Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FM Pharm d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FM Pharm d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica


 2. IME LEKA


  Neofloxacin 10% (enrofloksacin) oralni rastvor

  za brojlere i ćurke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml oralnog rastvora sadrži: Aktivna supstanca: Enrofloksacin 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Propilenglikol 0.1 ml

  Natrijum-hidroksid 10 mg

  Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Terapija primarnih i sekundarnih bakterijskih i mikoplazmatskih infekcija respiratornog i gastrointestinalnog sistema brojlera i ćuraka: mikoplazmoza, koli-infekcije, pastereloza, salmoneloza, stafilokokoza, korica peradi.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preosetljivost na enrofloksacin i druge fluorirane hinolone. Ne daje se nosiljama konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je fotosenzibilizacija ukoliko se tretirane životinje izlažu dejstvu sunčeve svetlosti.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri i ćurke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje p.o., dodavanjem u vodu za piće, u dozi od 10mg/kg t.m., odnosno 50 ml leka Neofloxacin 10% na 100 L vode za piće.

  Potrebna količina leka koju treba dodati u vodu za piće izračunava se prema sledećoj formuli:


  0.1xbrojtretiranihjedinkixprosečnat.m.jedinke(kg) = broj ml oralnog rastvora NEOFLOXACIN 10%

  ukupan volumen vode (L) koje tretirane ptice popiju

  tokom jednog dana

  koje treba dodati u 1 L vode za piće


  Lečenje traje 3-5 dana u kontinuitetu.

  Kod salmoneloze, pastereloze i hroničnog toka bolesti terapija traje 5-10 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek ne primenjivati u profilaktičke svrhe.


  Lek ne davati životinjama koje ne pripadaju ciljnoj vrsti. Svež rastvor leka pripremati neposredno pre primene.

  Nakon tretmana ovim lekom, sistem za napajanje životinja treba dobro očistiti, kako ostaci leka ne bi uticali na razvoj rezistencije


  Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.

  Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.

  Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstva za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće ukrštene rezistencije.


 10. KARENCA


  Za meso tretirane živine karenca iznosi 8 dana od poslednjeg davanja leka. Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Lek čuvati u originalnom pakovanju, zaštićen od svetlosti, na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja pakovanja: 28 dana, na temperaturi do 25°C.

  Rok upotrebe nakon dodavanja u vodu za piće: iskoristiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ne davati nosiljama konzumnih jaja. Ne prekoračivati propisanu dozu.

  Preparat ne treba davati istovremeno sa tetraciklinima, makrolidnim antibioticima, tiamfenikolom i florfenikolom, jer umanjuju ili potpuno antagonizuju njegov efekat, dok se istovremenom primenom sa sulfonamidima i trimetoprimom povećava njegova toksičnost. Takođe se ne primenjuje sa dvovalentnim (magnezijum, gvožđe, kalcijum) i trovalentnim jonima (aluminijum), jer mu smanjuju apsorpciju iz digestivnog trakta. Preparat ne mešati sa drugim lekovima.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Oprati ruke posle svake primene leka.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništava u skladu sa propisanim uslovima. Izbegavati direktnu kontaminaciju vodotokova, stajaćih i podzemnih voda.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.07.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: PE boce od 20 ml i 500 ml, zatvorene zapušačem od polietilena sa indikatorom otvaranja.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod : QJ01MA90

Broj dozvole: Neofloxacin 10%, 1x20mL 323-01-316-10-001 od 25.07.2012

Neofloxacin 10%, 1x500mL 323-01-319-10-002 od 25.07.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z