Apoteke Apoteke
astellas
Apoteke

Toltarox®


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Toltarox®, oralna suspenzija, 1x250 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA TOVARNA ZDRAVIL


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma D.O.O.


Adresa: Jurija Gagarina, 26 v/II, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  „Krka-Farma“ D.O.O., Beograd, Jurija Gagarina 26 v/II, Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  Toltarox®

  toltrazuril (50 mg/mL) oralna suspenzija prasad


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralne suspenzije sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Toltrazuril 50 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-benzoat (E211); Natrijum-propionat (E281)


 4. INDIKACIJE


  Prevencija kliničkih znakova kokcidioze kod novorođene prasadi (stare 3 do 5 dana) na farmama na kojima je potvrđeno prisustvo kokcidioze čiji je uzročnik Isospora suis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Prasad


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za oralnu primenu. Pre upotrebe promućkati.

  Svako prase bi trebalo tretirati od 3. do 5. dana života, jednom pojedinačnom oralnom dozom toltrazurila od 20 mg po kg telesne mase, što odgovara količini od 0,4 mL oralne suspenzije po kg telesne mase.


  Zbog male zapremine koja je potrebna za pojedinačnu terapiju prasića, preporučuje se korišćenje opreme za doziranje sa preciznošću od 0,1 mL.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pojedinačna terapija životinja.

  Oralna suspenzija se mora promućkati pre upotrebe.

  Pojedinačna terapija tokom epidemije za prasiće će imati ograničenu korist, zbog oštećenja tankog creva koja su već nastala.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 77 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Ovaj veterinarski lek ne zahteva bilo kakve posebne uslove za čuvanje. Lek nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na omotu.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 3 meseca.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Kao i sa bilo kojim drugim antiparaziticima, česta i ponavljana upotreba antiprotozoika iz iste klase može da dovede do razvoja rezistencije.

  Nema interakcija u kombinaciji sa suplementima gvožđa.

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Odmah isprati vodom kožu i oči u slučaju bilo kakvog kontakta sa proizvodom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Jul 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca od 250 mL

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QP51AJ01

Broj dozvole: 323-01-363-10-001 od 01.08.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines