FISKocr

Amprolium 25%


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Amprolium 25%, oralni rastvor, 1x100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CHEMIFARMA S.p.A.


Adresa: Via Don Eugenio Servadei 16, 47100 Forli, Italija Podnosilac zahteva: Sfera Invest d.o.o.

Adresa: Gandijeva 106 V/6, 11070 Novi Beograd, Srbija1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì - Italy.


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


Sfera Invest d.o.o., Gandijeva 106 V/6, 11070 Novi Beograd, Srbija


 1. IME LEKA


  Amprolium 25%

  oralni rastvor

  brojleri i roditeljske nosilje


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml oralnog rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amprolium-hidrohlorid 250 mg


  Pomoćna supstanca:

  Prečišćena voda


 3. INDIKACIJE


  Kokcidioza brojlera i roditeljskih nosilja.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri i roditeljske nosilje


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Brojleri: 2,0 mL leka/litar vode za piće (jednako 500 mg aktivne supstance/litar), odnosno ekvivalentno 6,0 - 35 mg aktivne aktivne supstance/kg telesne mase, tokom 7 dana.


  Roditeljske nosilje: 0,24 - 1,0 mL leka/litar vode za piće (jednako 60 - 250 mg aktivne supstance/litar), odnosno ekvivalentno 6,0 - 35 mg aktivne aktivne supstance/kg telesne mase, tokom 7 dana.

 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Proizvod se mora davati u vodi za piće, u dozi koju je propisao veterinar, vodeći računa da se ne prekorači dozvoljena dnevna doza (izražena u mg/kg telesne mase).


 9. KARENCA


  0 dana


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na tamnom i suvom mestu na temperaturi do 25ºC. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 24 meseca Rok upotrebe nakon prvog otvoranja: 3 meseca Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi: 12 časova


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ne primenjivati lek u vodi sa visokim sadržajem Ca++ jona. Ne primenjivati u kombinaciji sa vitaminom B1.

  Da bi se izbeglo ubrzana degradacija amprolijuma u pikrinsku kiselinu, tokom terapije ne koristiti hranu sa visokim sadržajem holina.

  Usled nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek ne treba mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Preporučuje se izbegavanje direktnog kontakta sa lekom tokom rukovanja. Koristiti zaštitne rukavice. U slučaju kontaminacije isprati sa dosta vode.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Jul 2011.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: PVC boca, zapremine 100mL, sa zaštitnim sigurnosnim čepom od polietilena


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AX09

Broj dozvole: 323-01-275-10-001 od 01.08.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z