FISKocr

Bovilis IBR marker inac


UPUTSTVO ZA LEK


Bovilis IBR marker inac, suspenzija za injekciju, 1x50 doza (100 ml) (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija Podnosilac zahteva: Marlo Farma d.o.o.

Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International B.V.

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Marlo Farma d.o.o.

  Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  Bovilis IBR marker inac

  (vakcina koja sadrži modifikovani inaktivisani goveđi herpes virus tip 1 soj GK/D) suspenzija za injekciju


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  U dozi od 2ml vakcina sadrži:


  modifikovani (gE-) inaktivisani soj GK/D goveđeg herpesvirusa:

  60 ELISA jedinica za indukciju 6.1-11.1 log2 VN jedinica (u testu imunogenosti koji se sprovodi na miševima)


  Adjuvans:

  Al3+ (kao aluminijum-fosfat i aluminijum-hidroksid) 6,0-8,8 mg

  Ekscipijensi:

  Formaldehid 0,03-0,05%

  medijum za kultivisanje, trometamol, natrijum hlorid, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Vakcina je namenjena za aktivnu imunizaciju goveda u cilju smanjenja ispoljavanja kliničkih simptoma respiratornog oboljenja izazvanih infekcijom sa BHV1 i smanjenja perioda izlučivanja terenskog soja virusa iz organizma vakcinisanih jedinki.

  Početak imuniteta: 3 nedelje posle primo vakcinacije. Trajanje imuniteta: 6 meseci posle primo vakcinacije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane životinje.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Povremeno može doći do reakcije preosetljivosti. U tim slučajevima treba primenuiti odgovarajuću simptomatsku terapiju. Na mestu davanja može se zapaziti lokalna reakcija.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Koristiti sterilnu opremu za vakcinaciju.

  Pre upotrebe, vakcina treba da dostigne ambijentalnu temperaturu (+15 - +25°C). Promućkati pre upotrebe.

  Vakcina se aplikuje u dozi od 2 ml.

  Sva goveda mogu biti vakcinisana počevši od uzrasta od 3 meseca pa nadalje.


  Osnovnavakcinacija:

  Aplikovati dve doze od po 2 ml u razmaku od 4 nedelje.


  Re-vakcinacija:

  Aplikovati jednu dozu vakcine svakoh 6 meseci Vakcina se aplikuje i.m


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Koristiti sterilnu opremu za vakcinaciju.

  Pre upotrebe, vakcina treba da dostigne ambijentalnu temperaturu(+15-+25°C). Promućkati pre upotrebe.


 10. KARENCA


  0 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi od 2 - 8°C.n Ne zamrzavati.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Vakcina se može primenjivati tokom graviditeta i laktacije. Efikasnost vakcine nije dokazana u prisustvu maternalnih antitela.

  Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti prilikom istovremene primene ove vaksine

  sa bilo kojok drugom. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja. Ne mešati sa bilo kojom drugom vakcinom ili imunološkim proizvodom.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja, odmah potražiti lekarski savet i pokazati lekaru uputstvo ili etiketu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka odstranjuju se u skladu sa važećom propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  30.01.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklena flašica od 50 doza (100 ml)

Režim izdavanja: Samo na recept veterinara


Rok upotrebe: 2 godine

Rok upotrebe posle otvaranja: Jednom otvorena bočica mora se utrošiti u roku od 8 - 10 časova


ATCvet kod: QI02AA03

Broj dozvole: 323-01-263-09-004 od 30.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z