FISKocr

Medimectin


UPUTSTVO ZA LEK


Medimectin, rastvor za injekciju, 1 x 100 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac

zahteva: Vetmedic d.o.o.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Medimectin ivermektin, 10 mg/ml rastvor za injekciju

  za životinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  1 ml rastvora za injekciju sadrži: Aktivna supstanca:

  Ivermektin 10 mg


  Pomoćne supstance:

  Glicerolformal 486 mg

  Propilenglikol do 1 ml


 4. INDIKACIJE


  Goveda


  Medimectin je indikovan za tretman i kontrolu endo i ektoparazita goveda: Gastrointestinalne nematode (adultni oblici i larve IV stadijuma): Ostertagia ostertagi (uključujuči inhibisane lave O.ostertagi)

  Ostertagia lyrata Haemonchus placei Trichostrongylus axei

  Trichostrongylus colubriformis Cooperia oncophora

  Cooperia punctata

  Cooperia pectinata Bunostomum phlebotomum Oesophagostomum radiatum

  Strongyloides papillosus (adultni) Nematodirus helvatianus (adultni)


  Nematodirus spathiger (adultni) Trichuris spp. (adultni)

  Plućne nematode (adultne i larve IV stadijuma): Dictyocaulus viviparus

  Ektoparaziti: Štrkljevi: Hypoderma bovis

  Hypoderma lineatum

  Šugarci: Psoroptes bovis

  Sarcoptes scabei var. bovis

  Vaši:

  Haematopinus eurysternus Solenopotes capillatus Linognathus vituli


  Svinje


  Medimectin je indikovan za tretman i kontrolu endo i ektoparazita svinja: Gastrointestinalne nematode (adultni oblici i larve IV stadijuma):

  Ascaris suum

  Oesophagostomum spp. Hyostrongylus rubidus

  Strongyloides ransomi (adultni oblici i somatske larve) Trichuris suis

  Plućne nematode: Metastrongylus spp. (adultni) Ektoparaziti

  Šugarci: Sarcoptes scabei var. suis Vaši: Haematopinus suis


  Ovce


  Medimectin je indikovan za tretman i kontrolu endo i ektoparazita ovaca: Gastrointestinalne nematode (adultni oblici i larve IV stadijuma): Ostertagia circumcincta (uključujući inhibisane O. circumcincta)

  O. trifurcate

  Haemonchus contortus (uključujući inhibisane H. contortus) Trichostrongylus axei (adultni)

  Trichostrongylus colubriformis Trichostrongylus vitrinus (adultni) Cooperia curticei Oesophagostomum columbianum

  Oesophagostomum venulosum (adultni) Nematodirus filicollis

  Chabertia ovina Trichuris ovis (adultni)


  Plućne nematode:

  Dictyocaulus filaria (adultni oblici i larve IV stadijuma) Protostrongylus rufescens (adult)


  Ektoparaziti

  Štrkljevi: Oestrus ovis (nezreli stadijumi)

  Šugarci: Psoroptes ovis (adulti i nezreli stadijumi)


  Za tretman i kontrolu šuge izazvane sa Psoroptes ovis, potrebene su dve injekcije u sedmodnevnom intervalu.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne sme aplikovati intravenski ili intramuskularno.

  Ovaj lek se ne sme koristiti kod vrsta za koje nije indikovan. Kod nekih rasa pasa (koli, staroengleski ovčar, mešanci) može biti fatalan.

  Ne daje se kravama i ovcama u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Prolazna nelagodnost, bol i lokalna reakcija na mestu aplikacije su moguće. Kada se koristi za tretiranje goveđe hipodermoze, ivermektin može izazvati ozbiljne neželjene reakcije. Ubijena larva u kičmenom kanalu može prouzrokavati paralizu i posrtanje, a larva ubijena oko ždrela može dovesti do pojave salivacije i naduna. Ovi efekti se mogu izbeći tretiranjem životinja odmah posle sezone štrkljeva.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje i ovce.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek Medimectin se primenjuje isključivo subkutano. Kod goveda i ovaca preporučena terapijska doza ivermektina je 200 μg/kg telesne mase, a aplikacija se sprovodi kod goveda u predelu ispred ili iza ramena a kod ovaca u predelu vrata. Preporučena doza ivermektina za svinje je 300 μg/kg telesne mase, a lek se aplikuje isključivo subkutano u predelu vrata.


  Šema na osnovu koje se vrši doziranje leka Medimectin je sledeća:  Goveda (1 ml/50kg)


  Ovce (0,5 ml/25kg)


  Svinje (1 ml/33kg)

  Telesna masa

  (kg)

  Volumen (ml)

  Telesna masa

  (kg)

  Volumen (ml)

  Telesna masa

  (kg)

  Volumen (ml)

  Do 50

  1.0

  Do 5

  0.1

  Manje od 4

  0.1

  51 – 100

  2.0

  5.1 – 10

  0.2

  5 – 7

  0.2

  101 – 150

  3.0

  10.1 – 15

  0.3

  8 – 10

  0.3

  151 – 200

  4.0

  15.1 – 25

  0.5

  11 – 13

  0.4

  201 – 250

  5.0

  25.1 – 50

  1.0

  14 – 16

  0.5

  251 – 300

  6.0

  50.1 – 75

  1.5

  17 – 33

  1.0

  301 – 350

  7.0

  75.1 - 100

  2.0

  34 – 50

  1.5

  351– 400

  8.0

  51 – 66

  2.0

  67 – 99

  3.0

  100 – 133

  4.0

  134 – 166

  5.0

  167 - 200

  6.0

  Za goveda preko 400 kg telesne

  mase lek izdozirati 1 ml/50kg telesne mase.

  Za ovce preko 100 kg telesne

  mase lek izdozirati 0,5 ml/25kg telesne mase.

  Za svinje preko 200 kg telesne

  mase lek izdozirati 1 ml/33kg telesne mase.


  Kada su svinje i ovce telesne mase manje od 16 kg, potrebno je koristiti brizgalice od 1ml, graduisane na podeoke od 0,1 ml.

  Svaki 1 ml leka Medimectin sadrži 10 mg ivermektina, što je doza dovoljna za 50 kg telesne mase goveda i ovaca i 33 kg telesne mase svinja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se lek pravilno izdozirao, potrebno je da se što tačnije odredi telesna masa životinja.

  Koristiti sterilan pribor, a pošto ovaj lek ne sadrži konzervans treba voditi računa da ne dođe do njegove kontaminacije prilikom izvlačenja sadržaja iz bočice.

  Kod goveda u endemičnom područiju treba izbegavati terapiju u migratornoj fazi infekcija sa

  Hypoderma bovis i Hypoderma lineatum. Goveda, takođe mogu osećati nelagodnost i prolazno znojenje na mestu aplikacije leka. Da bi se ovi efekti minimizirali, na mestu aplikacije maksimalna količina leka ne treba da bude veća od 10 ml. Lek se ne koristi kod krava i ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi. Kod ovaca, za terapiju i kontrolu šuge izazvane sa Psoroptes ovis, preporučuje se dvokratna aplikacija leka sa razmakom od sedam dana.

  Suvše česta primena jedne vrste antihelmintika i subdoziranje, potpomažu razvoj rezistencije.

  Treba biti obazriv u tretmanu mlade prasadi, jer i pri primeni terapijskih doza leka, mada retko, mogu nastati promene kao što su ataksija, tremor ili midrijaza.

  Preporučuje se vakcinacija ovaca protiv klostridijalnih infekcija, pre aplikacije ovog leka.


 10. KARENCA


  Goveda (meso i iznutrice): 49 dana.

  Goveda (mleko): Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja.

  Ovce (meso i iznutrice): 42 dana.

  Ovce (mleko): Ne koristi se kod ovaca čije je mleko namenjeno ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja.

  Svinje (meso i iznutrice): 28 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25˚C.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Kod goveda u edemičnom područiju treba izbegavati terapiju u migratornoj fazi infekcije sa Hypoderma bovis i Hypoderma lineatum. Goveda, takođe mogu osećati nelagodnost i prolazno znojenje na mestu aplikacije leka. Da bi se ovi efekti minimizirali, na mestu aplikacije maksimalna količina leka ne treba da bude veća od 10 ml. Lek se ne koristi kod krava i ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi. Kod ovaca, za terapiju i kontrolu šuge izazvane sa Psoroptes ovis, preporučuje se dvokratna aplikacija leka sa razmakom od sedam dana. Suviše česta primena jedne vrste antihelmintika i subdoziranje, potpomažu razvoj rezistencije.

  Treba biti obazriv u tretmanu mlade prasadi, jer i pri primeni terapijskih doza leka, mada retko, mogu nastati poremećaji kao što su ataksija, tremor ili midrijaza.

  Lek Medimectin se može primenjivati kod krava, ovaca i svinja u svim stadijumima graviditeta i laktacije, ako mleko krava i ovaca nije namenjeno za ishranu ljudi.


  Koristiti sterilan pribor, a pošto ovaj lek ne sadrži konzervans treba voditi računa da ne dođe do njegove kontaminacije prilikom izvlačenja sadržaja iz bočice.

  Da bi se lek pravilno izdozirao, potrebno je da se što tačnije odredi telesna masa životinja. Ne aplikovati više od 10 ml na jednom injekcionom mestu.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama


  Voditi računa da ne dođe do samoinjeciranja ovog leka, jer se na tom mestu razvijaju iritacija i bol. Ukoliko do samoinjeciranja ipak dođe, odmah se obratiti lekaru. Tokom rada sa ovim lekom ne treba piti i pušiti. Posle rada obavezno oprati ruke vodom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima. Medimectin ne sme da dospe u vodotokove jer je štetan za ribe i druge vodene organizme.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.12.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od 100 ml, u kartonskoj kutiji

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QP54AA01

Broj dozvole: 323-01-00077-13-001 od 25.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z