FISKocr

HIPRAGUMBORO-GM97


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


HIPRAGUMBORO-GM97,liofilizatzasuspenziju,10x1000doza HIPRAGUMBORO-GM97,liofilizatzasuspenziju,10x5000doza

(zaprimenunaživotinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS HIPRA S.A.


Adresa: Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Španija


Podnosilac zahteva: FISH Corp.2000 d.o.o.


Adresa: Zaplanjska 86a, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS HIPRA S.A., Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Španija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Zaplanjska 86a, Beograd

 2. IME LEKA HIPRAGUMBORO-GM97

  Vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa (Gumboro bolesti), soj GM97

  Liofilizat za suspenziju Živina (brojleri)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza vakcine sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Živi virus infektivnog burzitisa, soj GM97 ≥ 102 EID50


  Pomoćne supstance:

  Saharoza, povidon, želatin, natrijum glutamat monohidrat, natrijum hidrogenfosfat dodekahidrat,

  natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalijum dihidrogenfosfat


 4. INDIKACIJE


  Prevencija Gumboro bolesti kod živine.

  Za aktivnu imunizaciju brojlera sa niskim nivoom maternalnih antitela (ELISA od 500 ili niža), u cilju smanjenja uginuća, kliničkih znakova i lezija Gumboro bolesti. Jedinke se mogu vakcinisati od prvog dana života. Imunitet se postiže 14 dana od dana vakcinacije i održava 58 dana posle vakcinacije.


  Ova vakcina je dobijena od soja GM97 infektivnog burzitisa, koja indukuje maksimalni imunološki odgovor uz minimalno slabljenje burzalnog limfoidnog sistema, posebno kod jedinki sa iregularnim nivoom pasivnih antitela.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se bolesnim, kahektičnim i parazitima invadiranim jedinkama.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Aplikacija jedne doze dovodi do deplecije limfocita u Fabricijevoj burzi (u 50-75% folikula). Limfocitna repopulacija se opaža od 14. dana od vakcinacije. 28 dana od vakcinacije još uvek ostaje nešto deplecije (5-25% folikula), koja nema imunosupresivni efekat.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Živina (brojleri)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doziranje:

  Aplikuje se jedna doza vakcine po ptici.


  Serološki negativne jedinke se mogu vakcinisati od prvog dana života. Optimalna starost za vakcinaciju se može dobiti ispitivanjem nivoa maternalnih antitela jednodnevnih pilića (primenom Kouwenhoven-ove formule), ali uobičajeno se vrši u starosti od 12 do 18 dana.


  Sve jedinke treba samo jednokratno vakcinisati.


  Način primene:

  Vakcina se primenjuje dodavanjem u vodu za piće.

  Rekonstituisati vakcinu tako što se bočica sa liofilizovanom vakcinom napuni do pola zapremine

  vodom, promućka i sipa u odgovarajući kontejner do zapremine vode koju živina može popiti u roku od 1/2 sata ili najduže 1 sata.

  Količina vode potrebna za rekonstituciju zavisi od starosti jedinki i načina uzgajanja:


  Starost živine Približna količina vode za 1000 jedinki


  1 do 3 nedelje 5 do 10 L

  4 do 9 nedelja 12 do 23 L

  Kada se broj jedinki ne podudara sa standardnim doziranjem, aplikovati narednu veću dozu. Preporučeno je živini uskratiti vodu za piće leti 1 sat, odnosno zimi 2 sata pre vakcinacije kako bi se

  osiguralo da će se sva rekonstituisana vakcina konzumirati u roku od 1/2 do 1 sata.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lagano promućkati do potpune resuspenzije liofilizata pre aplikacije.

  Za razblaživanje vakcine ne koristiti hlorisanu vodu niti vodu sa bilo kojim drugim dezinficijensom, kao ni destilovanu vodu.

  Koristiti vodu za piće koja je odstojala 24-48h, uz povremeno mešanje. pH vode stabilizovati dodatkom obranog mleka u prahu.


  Veterinar će uspostaviti najprikladniji program vakcinacije u zavisnosti od zdravstvenog stanja živine na svakoj farmi ili u oblasti.


 10. KARENCA


  0 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi od 2 do 8°C, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 24 meseca od datuma proizvodnje. Jednom rekonstituisanu vakcinu aplikovati u roku od 1 sata.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ne koristiti kod jedinki sa maternalnim antitelima čiji se nivo može detektovati (ELISA titar viši od 500).

  Vakcinisati samo zdrave jedinke.

  Preporuka je da se ne aplikuje bilo koja druga vakcina 14 dana pre i posle aplikacije ove vakcine. Jednom rekonstituisanu vakcinu aplikovati u roku od najviše jednog sata.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Posle upotrebe oprati i dezinfikovati ruke i opremu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Oktobar 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklene bočice (10 kom.) sa 1000 doza i 5000 doza zatvorene gumenim zatvaračem i aluminijumskom kapicom. Kutija 10 bočica x 1000 doza, 10 bočica x 5000 doza.

ATCvet kod: QI01AD09

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole: 10x1000 doza: 297-2010-14-01-001 od 14.10.2011.

10x5000 doza: 298-2010-14-01-001 od 14.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z