FISKocr

Antisedan


UPUTSTVO ZA LEK


Antisedan, rastvor za injekciju, 5 mg/mL, 1 x 10 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Orion Corporation Orion Pharma


Adresa: Orionintie 1, Espoo, Finska


Podnosilac zahteva: IRIS FARMACIJA d.o.o. Beograd


Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 10/Z/IV, 11070 Novi Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  IRIS FARMACIJA d.o.o. Beograd Bulevar Mihajla Pupina 10/Z/IV 11070 Novi Beograd

  Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1, Espoo, Finska


 2. IME LEKA


  Antisedan atipamezol (5 mg/mL)

  rastvor za injekciju za pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca

  Atipamezol-hidrohlorid 5 mg

  Pomoćne supstance:

  Metilparahidroksibenzoat 1 mg

  Ostale pomoćne supstance: natrijum hlorid; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Eliminacija sedativnog i drugih efekata medetomidina i deksmedetomidina kod pasa i mačaka.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


Neželjene reakcije su veoma retke. Povraćanje ili prekomerna salivacija, ubrzano disanje i defekacija su zabeleženi, ali su ovi simptomi veoma retki. Hiperaktivnost i tahikardija se mogu javiti u pojedinačnim slučajevima i prolaznog su karaktera.


7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


Psi i mačke.


8.


DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


Preporučuje se intramuskularni i subkutani način primene. Efekti su brži nakon aplikacije. Ukoliko je potrebno, aplikacija se može ponoviti.


intramuskularne

Atipamezol se aplikuje 15-60 min. nakon medetomidina ili deksmedetomidina. Životinje se vraćaju u

normalno stanje za 5 do 10 min.


Kod pasa, doza Antisedana izražena u mililitrima je ista kao i doza Domitora ili Dexdomitora 0.5 mg/ml. Doza Antisedana u mililitrima iznosi jednu petinu ( 1/5 ) volumena Dexdomitora 0.1 mg/ ml. Izražena u mikrogramima, doza Antisedana je pet puta veća od doze Domitora ili deset puta veća od doze Dexdomitora 0.5 mg/ml i Dexdomitora 0.1 mg/ml .


Kod mačaka, doza Antisedana izražena u mililitrima iznosi polovinu doze Domitora ili Dexdomitora

(0.5 mg/ml) i jednu desetinu ( 1/10 ) Dexdomitora 0.1 mg/ml. Izraženo u mikrogramima doza Antisedana je 2.5 puta veća od doze Domitora ili 5 puta veća od doze Dexdomitora 0.5 mg/ml i Dexdomitora 0.1 mg/ml.


Preporučene doze: Psi:

Doza

Domitora

Doza Dexdomitora

0.5 mg/ml

Doza Dexdomitora

0.1 mg /ml

Doza Antisedana

1000 mcg/ m²

40 mcg/ kg

500 mcg/ m²

20 mcg/ kg

500 mcg /m²

20 mcg/ kg

5000 mcg / m²

200 mcg / kg

=0.4 ml/ 10 kg

= 0.4 ml/ 10 kg

= 2.0 ml / 10 kg

= 0.4 ml / 10 kg


Mačke:

Doza

Domitora

Doza Dexdomitora

0.5 mg / ml

Doza Dexdomitora

0.1 ml/ ml

Doza Antisedana

80 mcg / kg

40 mcg /kg

40 mcg/ kg

200 mcg /kg

= 0.4 ml / 5 kg

= 0.4 ml / 5 kg

= 1.0 ml / 3 kg*

= 0.2 ml / 5kg

0.1 ml / 3kg


*Za mačke teže od 3 kg preporučuje se Dexdomitor 0.5 mg/ ml.


Nakon aplikacije Antisedana životinje bi trebalo da se odmaraju na tihom mestu.


 1. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Videti tačku 8.


 2. KARENCA


  Nije primenjljivo.


 3. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 4. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Lek se takođe može koristiti za buđenje životinja iz opšte anestezije koje su anestezirane kombinacijom medetomidina sa ketaminom. Doza leka je ista kao i za buđenje nakon sedacije. Injekciju za buđenje ne bi trebalo aplikovati pre nego što protekne 30-40 minuta od aplikacije ketamina.Ako se efekti medetomidina eliminišu ranije, rezidualni efekat ketamina može prouzrokovati konvulzije.


  Antisedan ne bi trebalo upotrebljavati za eliminisanje efekata drugih sedativa ( kao što su acepromazin, diazepam ili opijati).


  Upotreba tokom graviditeta i laktaciji


  Zbog nedostatka adekvatnih podataka o upotrebi Antisedana tokom graviditeta i laktacije, ne preporučuje se korišćenje kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Treba izbegavati kontakt sa kožom i sluzokožom. Ukoliko dođe do kontakta, kožu i sluzokožu treba odmah isprati sa vodom.


 5. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 6. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.08.2014.


 7. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje:

Bezbojna staklena bočica (staklo tip I), zapremine 10 mL, zatvorena gumenim zapušačem, aluminijumskom kapicom i flip off plastičnim poklopcem.

Spoljašnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 10 mL rastvora za injekciju.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:QV03AB90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00026-14-001 od 06.08.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z