FISKocr

NICILAN 40mg/10mg


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


NICILAN 40mg/10mg,tableta,2x6kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS CALIER S.A.


Adresa: 08520 Les Franqueses Del Valles, Barcelona, Španija


Podnosilac zahteva: Provet d.o.o. Beograd


Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET d.o.o.

  Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS CALIER S.A.

  08520 Les Franqueses Del Valles, Barcelona, Španija


 2. IME LEKA


  NICILAN 40 mg/10 mg

  amoksicilin, klavulanska kiselina (40mg+10mg) tableta

  za pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:


  Aktivne supstance:

  Amoksicilin (u obliku trihidrata) 40 mg

  Klavulanska kiselina (u obliku kalijum-klavulanata) 10 mg


  Pomoćna supstanca:

  Eritrozin (E-127) 0,75 mg


  Ostale pomoćne supstance:

  Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum - stearat; natrijum-skrobglikonat (tip I); eritrozin (E-

  127) i celuloza, mikrokristalna.


 4. INDIKACIJE


  Za lečenje infekcija prouzrokovanih sojevima bakterija koji produkuju beta – laktamaze i koje su otporne na amoksicilin:

 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod životinja sa poznatom alergijom na antibiotike beta laktamske grupe. Ne koristiti kod zečeva, zamoraca, hrčaka i gerbila.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Aplikuje se oralnim putem.

  Doza iznosi 12,5 mg antibiotika/kg telesne mase dva puta dnevno što odgovara dozama u sledećoj tabeli:

  TELESNA

  MASA (kg)

  BROJ TABLETA DVA

  PUTA DNEVNO

  1-2

  ½

  3-5

  1

  6-9

  2

  10-13

  3

  14-18

  4


  Trajanje tretmana: Ne preporučuje se lečenje duže od 5-7 dana. Ukoliko veterinar proceni, doziranje leka i učestalost davanja mogu da biti povećani.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se smanjio neželjeni uticaj leka na gastrointestinalni sistem preporučuje se davanje na početku obroka. Tablete mogu biti dodate i u hranu.

  Da bi se izbeglo subdoziranje, trebalo precizno izmeriti telesnu masu. Posle korišćenja preparata oprati ruke.

  Ne pušiti, ne jesti i ne piti tokom rukovanja lekom.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30C.

  Rok upotrebe: 3 godine


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Prilagoditi dozu kod životinja sa bubrežnim poremećajima.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  U slučaju infekcije neophodno je uraditi bakteriološku analizu i antibiogram test.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost primene leka tokom graviditeta i laktacije nije ustanovljena kod ciljnih vrsta. Primenjivati samo u slučajevima kada je korist veća od rizika. Ispitivanja na laboratorijskim životinjama nisu pokazala da ovaj lek ima teratogeno dejstvo.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati hipersenzitivnu reakciju (alergiju) nakon oralnog davanja ili u

  kontaktu s kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu povremeno biti veoma ozbiljne.

  Ne rukovati proizvodom ukoliko ste alergični na peniciline i/ili cefalosporine.

  Ukoliko se simptomi kao što je osip po koži ipak pojave, potražiti medicinsku pomoć i pokazati ovo uputstvo lekaru. Oticanje usana, lica i očiju, kao i teškoće pri disanju su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


  Interakcije

  Hloramfenikol, sulfonamidi i tetraciklini mogu inhibirati antibakterijski efekat penicilina usled brzog početka bakteriostatskog delovanja.


  Predoziranje

  Preparat ima veliku terapijsku širinu. U slučaju pojave ozbiljne alergijske reakcije lečenje treba obustaviti i primeniti glikokortikoide i adrenalin. U ostalim slučajevima primeniti simptomatsku terapiju.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.12.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Primarno pakovanje: blister izgrađen od poliamid aluminijum/PVC i hermički zatvorene aluminijumske folije koji sadrži 6 tableta.

Sekundarnopakovanje: kartonska kutija koja sadrži dva blistera od 6 tableta


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CR02

Broj dozvole: 323-01-00428-13-001 od 24.12.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z