FISKocr

CAROFERTIN ®


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


CAROFERTIN ®, rastvor za injekciju, 100 mg/ml, 1x100 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: ALVETRA UND WERFT GmbH


Adresa: Landeggerstrasse 7, Neufeld, Leitha, Austrija Podnosilac zahteva: MARLOfarma, d.o.o., Beograd

Adresa: Hektorovićeva 20, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLOfarma d.o.o., Beograd Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  ALVETRA UND WERFT GmbH,

  Landeggerstrasse 7, Neufeld, Leitha, Austrija


 2. IME LEKA


  Carofertin® betakaroten, 10 mg/ml Rastvor za injekciju


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži: Aktivna supstanca: Betakaroten 10 mg

  Pomoćne supstance

  Makrogol 15 hidroksistearat, askorbilpalmitat, alfa-Tokoferol-racemat, izopropilmiristat, voda za

  injekcije

  Konzervans:

  Benzil alkohol 10 mg/ml


 4. INDIKACIJE


  Terapija i profilaksa reproduktivnih poremećaja kod krava, krmača i kobila: stabilizacija (razvoja) žutog tela, povišenje nivoa progesterona, profilaksa habituelnih abortusa, profilaksa i terapija endometritisa (u kombinaciji sa antimikrobnim lekovima), poboljšanje nidacije, zaštita graviditeta, stimulacija imuniteta novorođenih životinja i poboljšanje proizvodnih rezultata u odgoju.

  Kod krava se preparat koristi pre svega u periodu ishrane deficitarne betakarotenom (od novembra

  do maja), odnosno tokom čitave godine ukoliko se životinje hrane samo senom i silažom. Kod krmača se preparat može koristiti tokom čitave godine.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama preosetljivim na aktivnu supstancu ili na neki ekscipijens.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima zabeležena je pojava otoka na mestu aplikacije leka, koji najčešće spontano prolazi.

  Kod više od 10% tretiranih konja zabeležena je pojava temperiranog otoka na mestu aplikacije leka, praćenog bolnom reakcijom na pritisak, koji obično ne zahteva terapiju.

  U izolovanim slučajevima, zabeležene su po život opasne anafilaktoidne reakcije. U tim slučajevima

  se odmah mora prekinuti primena Carofertina i započeti simptomatska terapija:


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Kobile, krave, krmače.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Kobile: 20 ml (isključivo i m.) Krave, junice: 20 - 25 ml

  Krmače: 7 ml

  Kod terapije steriliteta, lek se aplikuje 1 do 3 puta u razmaku od dve nedelje.

  Kada se primenjuje u periodu puerperijuma, kod krava i junica, prva aplikacija preporučene doze leka sprovodi se 1 - 2 nedelje postpartalno, a druga 6 - 8 nedelja postpartalno. Za stimulisanje imuniteta kod novorođenih mladunaca, lek se aplikuje gravidnim životinjama 1 - 2 nedelje pre partusa.


  Lek se primenjuje intramuskularno ili subkutano.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Na jedno injekciono mesto sme se aplikovati najviše 10 ml leka.

  U slučaju da doza prelazi 10ml,lek se mora aplikovati na dva ili više injekcionih mesta. Kobilama se lek aplikuje isključivo i m.


 10. KARENCA


  Nema ograničenja


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Nakon prvog otvaranja, proizvod čuvati 28 dana na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe: 24 meseca.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Kobilama se lek aplikuje isključivo intramuskularno.

  U nedostatkustudija inkompatibilnosti, Carofertin® se ne sme mešati sa drugim lekovima.


  U slučaju samoaplikacije leka, odmah zatražiti savet lekara i pokazati mu tekst uputstva za lek ili etiketu leka.


  Osobe sa poznatom preosetljivošću na betakaroten ili druge komponente leka treba da izbegavaju kontakt sa lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uklanjaju u skladu sa propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.09.2012.godine


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca od tamnog stakla od 100 ml smeštena u kartonsku kutiju. Način izdavanja: Izdaje se samo na recept veterinara

ATCvet kod: QA11CA02

Broj dozvole: 323-01-0517-11-001 od 11.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z