FISKocr

Glucal®


UPUTSTVO ZA LEK


Glucal®, rastvor za injekciju, 1x500 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC


Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


Podnosilac zahteva: EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC


Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


 2. IME LEKA GLUCAL®

  kalcijum-glukonat, magnezijum-hipofosfit, glukoza (188,4 mg/ml + 40,6 mg/ml + 181 mg/ml)

  rastvor za injekciju

  za konje, goveda, svinje, ovce, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivne supstance:

  kalcijum-glukonat, monohidrat 188.40 mg

  magnezijum-hipofosfit, heksahidrat 40.60 mg

  glukoza, monohidrat 181.00 mg


  što odgovara:

  kalcijum 16.84 mg

  magnezijum 3.76 mg

  fosfor 9.60 mg

  glukoza 165.00 mg


  Pomoćne supstance:

  natrijum-hidroksid 15.00 mg, borna kiselina, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Preparat se koristi u terapiji hipokalcemičnih stanja komplikovanih deficitom magnezijuma i fosfora i pratećom hipoglikemijom (npr. puerperalne pareze , paraplegija, tetanije, rahitisa i osteomalacije , eklampsije krmača i kuja i sličnih stanja) i kao potporna terapija (kod alergija, inflamatornih procesa, nekih trovanja).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena Glucal®-a kod životinja sa hipervolemijom i oštećenim bubrezima, hipermagnezijemijom i hiperglikemijom.

  Glucal® ne treba davati istovremeno sa kardiotoničkim glikozidima (potenciranje nastajanja

  aritmija), diureticima (zbog moguće hiperkalcemije), fluorohinolonima i tetraciklinima (smanjuje se resorpcija minerala), kao i miorelaksansima (zbog potenciranja neuromuskularne blokade).


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Brza i.v. aplikacija ili aplikacija velikih doza preparata Glucal®-a može dovesti do pojačanog znojenja, hiperemije, hipotenzije, depresije disanja, aritmija, pa čak i iznenadnog prestanka rada srca i kolapsa.

  Subkutane, a naročito intramuskularne injekcije mogu da prouzrokuju lokalnu reakciju na mestu primene preparata.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, svinje, ovce, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preparat se aplikuje subkutano, intraperitonealno, intravenski (sporo) i intramuskularno.

  U akutnim slučajevima preporučuje se davanje polovine doze sporo i.v., a preostale količine na neki od drugih načina, odnosno, s.c., i.m. ili i.p.

  Ako se daju veće količine leka s.c. ili i m. putem, ukupna količina preparata se aplikuje podeljena na više mesta.

  Po potrebi aplikacija se može ponoviti posle nekoliko časova.


  Konji i goveda: 250-750 ml

  Svinje i ovce: 50-120 ml

  Psi i mačke: 5-20 ml


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe Glucal® treba zagrejati na temperaturi tela.

  Intravenska aplikacija treba da bude spora. Brza i.v. aplikacija može uzrokovati aritmije, pa čak i iznenadni prestanak rada srca i kolaps.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  U slučaju pojave neželjenih efekata, odmah prekinuti tretman i životinje tretirati simptomatski.

  Kada se veća količina leka aplikuje intramuskularno ili subkutano, ukupnu količinu preparata treba podeliti i aplikovati na više mesta, da bi se umanjile lokalne reakcije.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Glucal® se ne sme davati istovremeno sa kardiotoničnim glikozidima (potenciranja nastajanja

  aritmija), diureticima (moguća hiperkalcemija), fluorohinolonima i tetraciklinima (smanjuje se resorpcija minerala), kao i sa miorelaksansima (potenciranje neuromuskularne blokade).


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema posebnih upozorenja.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  16.03.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca sa 500 ml rastvora za injekciju, u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA12AX**

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-0415-11-002 od 16.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z