FISKocr

Amoksicilin VP 50%


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


AmoksicilinVP50%,oralniprašak,40x10g AmoksicilinVP50%,oralniprašak,1x100g AmoksicilinVP50%,oralniprašak,1x1000g AmoksicilinVP50%,oralniprašak,1x5kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Vetmedic d.o.o.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac

  Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Amoksicilin VP 50%

  Amoksicilin (500 mg/g) Oralni prašak

  Svinje i brojleri


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Aktivna supstanca

  Amoksicilin trihidrat 500 mg

  Pomoćne supstance:

  Saharoza


 4. INDIKACIJE


  Svinje:

  -Lečenje infekcija respiratornog, gastrointestinalnog i urinarnog trakta kao i lečenje infekcija mekih

  tkiva i zglobova, izazvanih mikroorganizmima osetljivim na amoksicilin. Brojleri:

  -Lečenje infekcija respiratornog i gastrointetsinalnog trakta izazvanih mikoroorganizmima osetljivim na amoksicilin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne sme primenjivati kod životinja za koje je poznato da su preosteljive na peniciline i cefalosporine, kod životinja sa oštećenom funkcijom bubrega (anurija ili oligurija) i u slučajevima infekcija mikroorganizmima koji proizvode beta-laktamazu.

  Kontraindikovana je primena leka kod komercijalnih nosilja i svih ostalih životinjskih vrsta za koje lek nije indikovan.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguće su alergijske reakcije na amoksicilin.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i brojleri


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Amoksicilin VP 50% primenjuje se rastvoren u vodi za piće životinja.


  -Priprema medicirane vode za svinje vrši se dva puta dnevno. Preračunata doza podeli se na dva jednaka dela koji se daju svinjama na 12 sati.

  -Za živinu se medicirana voda priprema jednom dnevno neposredno pred upotrebu.


  -Terapijskadozaamoksicilinazasvinje iznosi 20mg/kg dnevno, odnosno 1g leka Amoksicilin VP 50% na 25kg telesne mase. Ova dnevna doza se deli u dva dela i daje dva puta u toku dana na 12 sati. Kesica od 10g dovoljna je za jednokratno tretiranje svinja ukupne telesne mase 250kg a kesica od 100g za jednokratno tretiranje svinja ukupne telesne mase 2500kg.

  Za precizno doziranje i doziranje iz većeg pakovanja (1kg i 5kg), koristiti malu kašiku, kojom se 250kg telesne mase svinja.

  Terapija traje 5 dana.


  -Terapijska doza amoksicilina za živinu iznosi 20mg/kg dnevno, odnosno 1g leka Amoksicilin VP 50% na 25kg telesne mase živine. Kesica od 20g dovoljna je za jednokratno tretiranje živine ukupne telesne mase 500kg a kesica od 100g za jednokratno tretiranje živine ukupne telesne mase 2500kg.

  Za precizno doziranje i doziranje iz većeg pakovanja (1kg i 5kg), koristiti kafenu kašiku kojom se odmerava 5g praška. Jedna mala kašika (5g praška, odnosno 2.5g amoksicilina) odgovara dnevnoj dozi amoksicilina za 125kg telesne mase živine. Terapija traje 3 do 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Tokom tretmana lekom Amoksicilin VP 50% životinje ne smeju dobijati nemediciranu vodu. Medicirana voda sa amoksicilinom mora biti pripremana za svinje dva puta dnevno a za živinu jednom dnevno. Neutrošena medicirana voda (posle 12 sati kod svinja i 24 sata kod živine) se ne može dalje koristiti i mora biti neškodljivo uklonjena.

  Tokom tretmana mediciranom vodom potrebno je svakodnevno pratiti njenu potrošnju i na taj način i unos leka.


 10. KARENCA


  Životinje tretirane lekom Amoksicilin VP 50% se ne smeju slati na klanje tokom terapije kao i:

  -svinje 14 dana od poslednje primene leka,

  -brojleri 2 dan od poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe je 2 godine.

  Rok trajanja lekovitog rastvora: 24 časa na temperaturi do 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Tokom tretmana lekom Amoksicilin VP 50% životinje ne smeju dobijati nemediciranu vodu.

  Medicirana voda sa amoksicilinom mora biti pripremana za svinje dva puta dnevno a za živinu jednom dnevno. Neutrošena medicirana voda (posle 12 sati kod svinja i 24 sata kod živine) se ne može dalje koristiti i mora biti neškodljivo uklonjena.

  Tokom tretmana mediciranom vodom potrebno je svakodnevno pratiti njenu potrošnju i na taj način

  i unos leka.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  Nema ograničenja.


  Posebne mere koje moraju da preduzmu osobe koje daju veterinarski lek životinjama


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek i ostatak leka, uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  03.04.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Pakovanje: 40x10g, 1x100 g ; 1x1000 g, 1x5 kg Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATC vet kod: QJ01CA04

Broj dozvole: Pakovanje 40x10g

323-01-0004-11-001

Pakovanje 1x100g

323-01-0005-11-001

Pakovanje 1x1000g

323-01-0006-11-003

Pakovanje 1x5kg

323-01-0007-11-001

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z