FISKocr

Monil bolusi


UPUTSTVO ZA LEK


Monil bolusi, tableta, 12x2 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: GENERA D.D.


Adresa: Svetonedeljska 2, Kalinovica 10436 Rakov Potok, Hrvatska Podnosilac zahteva: GENERA - PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

Adresa: Gospodar Jovanova 83, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  GENERA D.D.

  Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Hrvatska


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  GENERA –PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

  Gospodar Jovanova 83, Beograd


 2. IME LEKA


  MONIL bolusi albendazol (1125 mg) tableta

  za goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Albendazol 1125 mg

  Pomoćne supstance:

  Kalcijum-karbonat; skrob, kukuruzni; želatin; magnezijum-stearat.


 4. INDIKACIJE


  Suzbijanje parazitskih invazija goveda uzrokovanih:

 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne treba primenjivati za vreme parenja i u prvih 45 dana graviditeta.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod pojedinih životinja jako inficiranih plućnim nematodama nakon terapije, a zbog prethodnog oštećenja pluća, kašalj može potrajati nekoliko dana.

  Ako primetite neželjena dejstva ovog preparata obavestite Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije i/ili Predstavnika u Srbiji.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Tablete se daju peroralno bez prethodne pripreme životinja.

  Da bi se tačno izračunala doza, potrebno je precizno odrediti telesnu masu životinje.


  Goveda

  Za suzbijanje metilja, želudačno-crevnih i plućnih nematoda i cestoda, jednokratno se daje:


  Goveda

  Monil

  150 kg t.m.

  1,5 tableta

  300 kg t.m.

  3 tablete

  450 kg t.m.

  4 tablete

  600 kg t.m.

  5,5 tableta


  Ako je indikovano suzbijanje samo želudačno-crevnih i plućnih nematoda i cestoda daje se jednokratno manja doza, koja iznosi:


  Goveda

  Monil

  do 75 kg t m.

  0,5 tablete

  150 kg t m.

  1 tableta

  300 kg t m.

  2 tablete

  450 kg t m.

  3 tablete

  600 kg t m.

  4 tablete


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se tačno izračunala doza potrebno je precizno odrediti telesnu masu životinje. Prilikom aplikacije treba paziti da se ne ozledi ždrelo ili meko nepce.


 10. KARENCA


  Meso, organi i druga jestiva tkiva goveda ne mogu da se koriste za ishranu ljudi tokom tretmana i 14 dana posle poslednje primene leka.

  Mleko goveda ne može da se koristi za ishranu ljudi tokom tretmana i 5 dana posle poslednje

  primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Izmet lečenih životinja u prva 2-3 dana nakon dehelmintizacije treba sakupiti i neškodljivo ukloniti (npr. biotermička sterilizacija).

  Albendazolom se ne može lečiti akutna metiljavost.

  Kod zdravih životinja petostruka terapijska doza albendazola retko uzrokuje neželjena dejstva. Primena terapijskih doza leka Monil kod gravidnih krava, po pravilu, ne deluje štetno. Da bi se sprečilo eventualno teratogeno dejstvo albendazola na plod ne smeju se lečiti krave za vreme parenja i u prvih 45 dana graviditeta.

  Interakcije s drugim lekovima nisu poznate.

  Nakon aplikacije, oprati ruke.

  Albendazolom se ne smeju zagaditi reke, potoci, ponornice, jezera, bare i drugi vodotokovi.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se prema važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.03.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Al/PE strip, u kartonskoj kutiji (12x2 tablete). Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QP52AC11

Broj dozvole: 323-01-0473-12-001

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z