FISKocr

Nobilis IB+ND+EDS emulzija za injekciju


UPUTSTVO ZA LEK


Nobilis IB+ND+EDS emulzija za injekciju,1x500 ml (1000 doza)

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V..


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija Podnosilac zahteva: MARLOfarma, d.o.o, Beograd,

Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


Broj rešenja: : 323-01-00127-14-001 od 08.01.2015. za lek Nobilis IB+ND+EDS emulzija za injekciju 1x500ml(1000 doza)


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Marlo farma, Hektorovićeva 20a, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International B.V.,Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA


  Nobilis IB+ND+EDS

  vakcina koja sadrži inaktivisani virus infektivnog bronhitisa živine (IBV), soj M41; inaktivisani

  virus Newcastle bolesti (NDV), klon 30 i inaktivissani virus sindroma pada nosivosti (EDS76) soj BC14.

  emulzija za injekciju

  za piliće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza vakcine (0,5 ml) sadrži: Aktivne supstance:

  Inaktivisani virus infektivnog bronhitisa, soj M41 ≥ 6.0 log2 HI jedinica

  Inaktivisani virus Newcastle bolesti, soj Klon30 ≥ 4,0 log2 HI jedinica po 1/50 doze* Inaktivisani virus sindroma pada nosivosti, soj BC14 ≥6.5 log2 HI jedinica

  *ili ≥ 50 PD50 po dozi u skladu sa Ph.Eur.


  Adjuvans:

  Tecni parafin 215mg


  Pomoćne supstance :

  Tečni parafin, Polisorbat 80, Sorbitan monooleat , Glicin, Formaldehid ,Voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Vakcinacija pilića protiv oboljenja prouzrokovanih sa virusom Infektivnog bronhitisa-Massachusetts serotip, virusom Newcasle bolesti i Sindroma Pada Nosivosti.


  Vakcina se preporučuje za booster vakcinaciju nosilja i roditeljskih jata protiv Infektivnog bronhitisa (serotipa Massachusetts) i za zaštitu od Newcastle bolesti kao i za prvu vakcinaciju protiv Sindroma Pada Nosivosti.


  Broj rešenja: : 323-01-00127-14-001 od 08.01.2015. za lek Nobilis IB+ND+EDS emulzija za injekciju 1x500ml(1000 doza)


  U oblastima gde nisu prisutni drugi serotipovi IB, može da se koristi Nobilis vakcina samo sa Massacusetts serotipom. Sa druge strane, tamo gde je poznata prevalenca drugih serotipova IB, treba da se koristi Nobilis vakcina koja sadrži i druge sojeve.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane jedinke.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod zdravih jedinki nema kliničkih reakcija. Na mestu aplikacije vakcine moze se javiti blagi otok koji se spontano povlaci u roku od dve nedelje od aplikacije.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza: 0.5 ml

  Način davanja: i m. ( u grudnu muskulaturu) ili s.c.( u donji deo vrata). Preporučeni vakcinalni program:

  Nobilis® IB+ND+EDS treba da se daje pticama oko 16-20 nedelja starosti ali ne manje od 4 nedelja

  pre očekivanog pronošenja.

  Za optimalan booster efekat, ptice moraju biti prtehodno vakcinisane sa živim vakcinama protiv Infektivnog bronhitisa i Newcastle bolesti.

  Najbolji rezultati će se dobiti ako se vakcinacija inaktivisanom vakcinom sprovede 6 ili više nedelja nakon prve vakcinacije živom vakcinom.

  Nobilis® IB+ND+EDS ni pod kakvim okolnostima ne treba dati ranije od 4 nedelje od prve

  vakcinacije.

  Za EDS 76 prva vakcinacija nije potrebna. Imunitet:


  Ako se prva i naredna vakcinacija živim vakcinama izvedu ispravno, Nobilis® IB+ND+EDS osigurava potpunu zaštitu protiv Newcastle bolesti i Sindroma Pada Nosivosti a ublažava posledice IB (Masačusets zip), odnosno redukuje mortalitet.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe dopustiti da vakcina dostigne ambijentalnu temperaturu (15-25°C).

  Koristiti sterilne igle i špriceve.Promućkati pre upotrebe.Ne mešati sa drugim vakcinama.


  Broj rešenja: : 323-01-00127-14-001 od 08.01.2015. za lek Nobilis IB+ND+EDS emulzija za injekciju 1x500ml(1000 doza)


 10. KARENCA


  Nula (0 )dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati i transportovati na temperaturi 2-8°C, zaštićeno od svetlosti.

  Ne zamrzavati.

  Čuvati van domasaja dece.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:


  Ukoliko dođe do akcidentalnog samoubrizgavanja, može se pojaviti lokalna reakcija.

  Preporučuje se da se odmah potraži savet lekara, skrećući pažnju da je u pitanju vodeno-uljana emulzija.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.01.2015.


 15. OSTALI PODACI


Rok upotrebe: 2 godine

Rok upotrebe posle otvaranja: 3 sata Pakovanje: 1x500 ml

Način izdavanja: Izdaje se na recept veterinara. Samo za profesionalnu primenu. ATCvet kod: QI01AA13

Broj dozvole za stavljanje leka u promet:

Nobilis IB +ND+EDS 1x500 doza (1000ml) 323-01-00127-14-001 od 08.01.2015.


Broj rešenja: : 323-01-00127-14-001 od 08.01.2015. za lek Nobilis IB+ND+EDS emulzija za injekciju 1x500ml(1000 doza)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z