FISKocr

Mediflor 40


UPUTSTVO ZA LEK


Mediflor 40, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg Mediflor 40, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 10 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.

Adresa: Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Vetmedic d.o.o.,

  Ustanička 17, 11000 Beograd Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.,

  Bregalnička 32, 26300 Vršac Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Mediflor 40,

  florfenikol 40 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu za svinje i ribe


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

  Aktivna supstanca

  Florfenikol 40 mg


  Pomoćne supstance

  Parafin tečni, laki; Sojino brašno.


 4. INDIKACIJE


  Svinje: Lečenje i kontrola respiratornih bolesti svinja (kontrola samo u zapatu u kome već postoje ispoljeni klnički simptomi bolesti kod nekih jedinki, kada treba tretirati sve životinje radi sprečavanja širenja bolesti), prouzrokovanih sa Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Streptococcus suis kao i drugih infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na florfenikol.


  Ribe: Lečenje furunkuloze (Aeromonas salmonicida) i drugih infekcija riba uzrokovanih sa Aeromonas sp., vibrioze (Vibrio sp.), jersinioze (Yersinia ruckeri) i ostalih bolesti prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na florfenikol.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Svinje: Lek se ne primenjuje kod krmača tokom graviditeta i laktacije, kao ni kod nerastova namenjenih za priplod.

  Lek se ne primenjuje kod životinja koje su predhodno ispoljile preosetljivost na florfenikol.


  Ribe: Lek se ne primenjuje kod riba namenjenih reprodukciji.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Svinje: Najčešće zapaženi neželjeni efekti su dijareja, perianalna inflamacija i prolapsus rektuma. Navedeni efekti su prolaznog karaktera i spontano nestaju po prestanku tretmana.


  Ribe: Nisu poznata

  .

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, ribe.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Svinje: Dnevna doza florfenikola je 10 mg na kilogram telesne mase dnevno (ekvivalentno 250 mg preparata Mediflor 40/kg telesne mase), kontinuirano tokom 5 uzastopnih dana. Ovu dozu obezbeđuje 200 g florfenikola umešanih u jednu tonu hrane (pri dnevnoj konzumaciji hrane 5% od telesne mase), tj. koncentracija florfenikola od 200 ppm-a.

  Mediflor 40 treba da bude umešan u hranu u količini od 5 kg (200 g florfenikola) na jednu tonu kompletne hrane za svinje (200 ppm-a). Ovako pripremljena medicinirana hrana, koja se svinjama daje kontinuirano u toku 5 uzastopnih dana, obezbeđuje dnevnu dozu od 10 mg florfenikola na kilogram telesne mase, pri konzumaciji 5% od telesne mase dnevno.


  Ukoliko je dnevna konzumacija hrane drugačija od 5% telesne mase, količina potrebnog leka

  Florfenikol P koja se umešava u 1kg hrane izračunava se po sledećoj formuli:


  250mg Mediflor 40/kg telesne mаse dnevno

  x prosečna telesna masa svinja (kg)


  = mg Mediflor 40/kg hrane

  prosečna dnevna količina konzumirane hrane (kg/svinji)


  Ribe: Preporučena doza za ribe iznosi 10 mg florfenikola na kilogram telesne mase dnevno, tokom 10 uzastopnih dana.


  Način primene

  Svinje: Mediflor 40 treba umešati u hranu u količini od 5 kg (200 g florfenikola) na jednu tonu kompletne hrane za svinje (200 ppm-a). Ovako pripremljena medicinirana hrana, koja se svinjama daje kontinuirano tokom 5 uzastopnih dana, obezbeđuje dnevnu dozu od 10 mg florfenikola na kilogram telesne mase.

  Ribe: Mediflor 40 treba da bude umešan u hranu riba u količini od 25 g na 100 kg telesne mase riba, što odgovara dozi od 10 mg florfenikola na kilogram telesne mase.


  Da bi se obezbedilo što ravnomernije mešanje leka sa hranom za ribe, pre nego što bude izmešan sa peletiranom hranom premiks treba izmešati sa jestivim uljem, a zatim sa manjom količinom peletirane hrane. Ova manja količina hrane se onda izmeša sa celokupnom predviđenom količinom peleta.


  Za tretman riba sa nepeletiranom mediciniranom hranom, Mediflor 40 treba ravnomerno izmešati sa hranom pre finalnog pripremanja testa koje se daje ribama na konzum.

  Bolesnim ribama mediciniranu hranu treba davati kontinuirano tokom 10 uzastopnih dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Prilikom pripremanja medicirane hrane, posebno voditi računa da lek bude ravnomerno umešan u obrok.

  Koncentracija leka u hrani za svinje ni pod kojim uslovima ne sme da bude niža od 200ppm.


 10. KARENCA


  Svinje: za meso i jestiva tkiva 20 dana.

  Ribe: meso riba nije za ljudsku ishranu 15 dana od poslednjeg tretmana, pri temperaturi vode od 10˚C (150oD).


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 30ºC, zaštićeno od svetlosti i vlage.

  Čuvati udaljeno od hrane, pića i stočne hrane.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25˚C.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja leka u hranu: 10 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA

  Za primenu na životinjama Predoziranje

  U slučaju predoziranja leka kod svinja, javlja se opadanje telesne mase, smanjeno konzumiranje

  hrane i vode, perianalni eritem i edem, kao i promena nekih hematoloških i biohemijskih parametara koji ukazuju na dehidrataciju.

  Kod riba, doza florfenikola koja je do 10 puta veća od preporučene, ne prouzrokuje kliničke simptome ili patološke promene.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kod pripremanja medicirane hrane posebno voditi računa da lek bude ravomerno umešan u obrok!


  Posebne mere koje moraju da preduzmu osobe koje daju lek životinji

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na florfenikol, treba da izbegavaju kontakt sa ovim veterinarskim lekom.

  Tokom pripremanja medicirane hrane obavezno se pridržavati mera zaštite za radnike (zaštitna

  odela, maske za lice i dr.).

  Za vreme rada sa premiksom nije dopušteno jesti, piti i pušiti, a nakon rada ruke treba oprati vodom i sapunom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Bilo koji neiskorišćeni veterinarski lek ili materijal kontaminiran veterinarskim lekom, treba da bude uklonjen prema važećim zakonskim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  26.01.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Za 1kg:

Unutrašnje pakovanje: dvostruka polietilenska kesa.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija.


Za 10 kg:

Unutrašnje pakovanje: dvostruka polietilenska kesa. Spoljašnje pakovanje: papirna vreća.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA90

Broj i datum izdavanja dozvole:

Za lek Mediflor 40 1x 1 kg; 323-01-00311-14-001 od 26.01.2015. godine

Za lek Mediflor 40 1x 10 kg; 323-01-00312-14-001 od 26.01.2015. godine

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z