FISKocr

Hemutin CTC


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Hemutin CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg Hemutin CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 25 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” a.d.,


Adresa: Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” a.d., Adresa: Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Beogradski put 123, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  Hemutin® CTC,

  tiamulin, hlortetraciklin (33,3 mg/g + 100 mg/g) premiks za mediciniranu hranu

  svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tiamulin-hidrogenfumarat 33,3 mg Hlortetraciklin (u obliku hidrohlorida) 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Parafin tečni; sojino brašno


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija svinja uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin i hlortetraciklin, kao što su:

 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se jedinkama preosetljivim na tetracikline.

  Ne daje se jedinkama sa oboljenjima jetre i insuficijencijom bubrega.

  Ne daje se istovremeno sa monenzinom, narazinom i salinomicinom, kao ni 7 dana pre i posle upotrebe ovih lekova.

  Ne daje se svinjama u toku ranog graviditeta - prve 4 nedelje po pripustu, kao ni priplodnim

  nerastovima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima je moguća pojava eritema, pruritusa i drugih znakova preosetljivosti, kao i pojava dijareje i povraćanja. U ovim slučajevima treba prekinuti tretman.

  Kod mladih životinja hlortetraciklin može izazvati prebojavanje zuba.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  HEMUTIN ®- CTC se daje umešan u hranu, tokom 7 do 10 dana. Prasad do 8 nedelja starosti:

 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Prilikom mešanja sa hranom, voditi računa da lek bude ravnomerno umešan u hranu.

  Kada se lek daje u hrani, treba ga pripremati tako da se HEMUTIN ®- CTC meša prvo sa manjom pa potom sa sve većom količinom hrane.

  Mediciniranu hranu treba pripremiti u količini koju životinja može da pojede u toku dana.


 10. KARENCA


  Meso tretiranih svinja ne sme se koristiti tokom lečenja, kao i 10 dana od poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe veterinarskog leka: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: Iskoristiti odmah. Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: Iskoristiti odmah. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Tiamulin je inkompatibilan sa monenzinom, narazinom i salinomicinom, pa se ne daje istovremeno, kao ni 7 dana pre i posle upotrebe ovih lekova.


  S obzirom na osobine leka, ne očekuje se da u praksi može doći do predoziranja. Samo jako velike doze (oko 20 puta veće od preporučene) kod svinja dovode do pojave blagih znakova intoksikacije kao što su hipersalivacija, povraćanje i hiperpnoja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

  Ne daje se krmačama i nazimicama tokom ranog graviditeta – prve 4 nedelje po pripustu.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Kod mešanja leka sa hranom treba izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno treba koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu. Ukoliko do kontakta dođe, ispirati velikom količinom vode.

  Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke. Ako se pojave alergijske reakcije odmah potražiti pomoć lekara.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Oktobar 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1x1 kg: dvoslojna kesa od polietilena u kartonskoj kutiji

1x25 kg: dvoslojna kesa od polietilena u dvoslojnoj, papirnoj natron vreći.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01 RA90

Broj dozvole:

1x1 kg:

195-2010-14-01-001 od 17.10.2011.

1x25 kg:

196-2010-14-01-001 od 17.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z