FISKocr

Mastijet® forte


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Mastijet® forte Intramamarmasuspenzija 20x8g

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: INTERVET INTERNATIONAL B.V.


Adresa: Boxmeer, Wim de Korvestraat 35, Holandija Podnosilac zahteva: MARLO FARMA d.o.o.

Adresa: Hektorovićeva 20, 11000 Beograd, Srbija


.


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International B.V., Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Marlo Farma D.O.O., Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  Mastijet ®forte

  (tetraciklin, neomicin, bacitracin, prednizolon)

  Intramamarna suspenzija

  Goveda (muzne krave u fazi laktacije)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedan intramamarni špric (8g) sadrži:

  Aktivne supstance:

  Tetraciklin-hidrohlorid 200 mg

  Neomicin (u obliku neomicin sulfata) 250 mg

  Bacitracin 2.000 i.j.

  Prednizolon 10 mg


  Pomoćne supstance:

  parafin tečni, magnezijum stearat


 4. INDIKACIJE


  Terapija kliničkih i subkliničkih mastitisa, izazvanih osetljivim mikroorganizmima (S.aureus, streptokoke, E.coli, Klebsiela spp., A.pyogenes).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Apsolutno je kontraidikovan kod životinja osetljivih na tetraciklin, bacitracin, neomicin ili prednizolon.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Može doći do privremenog povećanja broja somatskih ćelija u mleku. Mada retko, moguće su alergijske reakcije.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda (muzne krave u fazi laktacije).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Aplikovati po jedan intramamarni špric u svaku obolelu četvrt vimena svakih 12 sati.


  Maksimalno trajanje terapije je 2 dana (4 davanja).

  Pre upotrebe izmusti kompletno vime. Pažljivo ubaciti vrh intramamarnog šprica u sisni kanal i

  polako stisnuti celokupan sadržaj.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Preparat se primenjuje na taj način što se u prethodno izmuženo, oprano i dezinfikovano vime (zajedno sa sisama), vrh injektora oprezno uvuče duboko u sisni kanal i njegov sadržaj polako istisne u obolelu četvrt vimena. Potom se masažom vimena (odozdo ka bazi) omogući ravnomerno raspoređivanje injicirane masti.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 14 dana posle poslednje primene leka. Mleko: 8 muža posle poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Temperatura čuvanja: Čuvati u frižideru na temperaturi 2-8 ºC.

  Uslovi čuvanja: U originalnom pakovanju.

  Rok upotrebe: 24 meseca


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Ne davati kravama preosetljivim na neku od komponenti preparata.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek je namenjen za upotrebu tokom graviditeta i laktacije. Ispitivanja embriotoksičnosti i teratogenosti na laboratorijskim životinjama dala su negativne rezultate.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe osetljive na tetracikline, neomicin, bacitracin ili prednizolon treba da izbegavaju kontakt sa ovim preparatom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se neškodljivo uklanja u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  23.04.2012.


 15. OSTALI PODACI


Primarno pakovanje: polietilenski špric

Veličina pakovanja: kutija sa aluminijumskom kesicom sa 20 intramamarnih špriceva i posebno 20

vlažnih maramica


ATCvet kod: QJ51RV01

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole: 323-01-0377-11-001

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z