FISKocr

MOXAPULVIS 50%


UPUTSTVO ZA LEK


MOXAPULVIS 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1x1kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: V.M.D.NV


Adresa: Hoge Mauw 900 B-2370 Arendonk, Belgija


Podnosilac zahteva: Provet doo Beograd


Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET DOO

  Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  V.M.D.NV

  Hoge Mauw 900 B-2370 Arendonk, Belgija


 2. IME LEKA


  MOXAPULVIS 50%

  amoksicilin (500mg/g) prašak za oralni rastvor za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g sadrži

  Aktivne supstance :

  Amoksicilin trihidrat 574 mg (ekvivalentno 500 mg amoksicilina)


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-karbonat monohidrat, anhidrovani koloidni silicijum dioksid laktoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Moxapulvis 50% je indikovan za lečenje respiratornih i gastrointestinalnih infekcija prouzrokovanih bakterijama osetljivim na ovaj lek, kao što su: E.coli, Pasteurella multocida. i Actinobacillus pleuropneumoniae.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne upotrebljavati kod životinja koje su osetljive na amoksicilin ili druge beta-laktamske antibiotike. Ne upotrebljavati kod infekcija uzrokovanih bakterijama koje produkuju penicilaze.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Penicilini mogu izazvati hipersenzitivnu reakciju različitog stepena - od blage iritacije kože do anafilaksije.

  Gastrointestinalni poremećaji tokom primene leka se javljaju retko i ne zahtevaju prekid terapije.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralno u vodi za piće

  Doza je 0,02g amoksicilina po kg telesne mase, dvaput dnevno što iznosi 2g Moxapulvis-a 50% na 50 kg telesne mase


  TELESNA MASA

  DNEVNI UNOS

  VODE

  KOLIČINA

  MOXAPULVISA50% NA LITAR VODE

  5-40 kg

  0.5-4 L

  0.80 g

  50 kg

  4.5 L

  0.90 g

  60 kg

  4.8 L

  1.0 g

  70 kg

  5.2 L

  1.10 g

  80 kg

  5.4 L

  1.20 g

  90 kg

  5.6 L

  1.30 g

  100 kg

  5.8 L

  1.40 g


  U slučaju da količina vode bude promenjena u odnosu na tabelu i količina datog leka mora bitia prilagodjena.


  Količina leka koja će biti primenjena dobija se po sledećoj formuli:


  0.08 x telesna masa (kg) dnevni unos vode u L po životinji


  = količina MOXAPULVISA 50% na 1 L vode

  Lek Moxapulvis 50% moguće je dozirati i na sledeći način:

 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Predviđena količina leka najpre se rastvori u manjoj količini vode, a zatim se uz mešanje dodaje preostala potrebna količina vode. Medicinirana voda za piće može da se koristi u toku 12 sati, a zatim treba napraviti svež rastvor leka u toku tri do pet dana.

  Amoksicilin se ne primenjuje istovremeno sa bakteriostatskim antibakterijskim lekovima (sulfonamidi, makrolidni antibiotici,tetraciklini i dr).

  Lek može da se koristi u toku graviditeta i laktacije bez ograničenja.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 2 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti. Posle otvaranja i rekonstitucije leka u vodi za piće, čuvati na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 4 nedelje

  Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće: 12 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Zbog smanjenog unošenja vode, bolesne životinjemogu da ne unose propisane količine leka. U tom slučaju svinje treba da se tretiraju parenteralno.

  Moxapulvis 50% primenjen u višim dozama i za duže vreme od preporučenog ne prouzrokuje ozbiljne neželjene efekte.

  Samo kod primene ekstremno visokih doza moguća je pojava simptoma toksičnosti. U tom slučaju lečenje treba prekinuti i primeniti odgovarajuću simptomatsku terapiju.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergiju) usled injekcijskog

  davanja,inhalacije,gutanja ili kontakta preko kože. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto. Alergijska reakcija na te supstance može ponekad biti ozbiljna.

  Ne rukovati ovim proizvodom ako postoji sumnja na preosetljivost.

  Rukovati ovim preparatom sa velikom pažnjom da se izbegne izloženost preduzimajući sva preporučena upozorenja. Ako se pojave simptomi usled izloženosti kao što je kožni osip, treba potražiti medicinsku pomoć i pokazati lekaru ovo upozorenje.

  Oticanje lica, usana ili očiju ili teškoće sa disanjem su izuzetno ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pažnju.

  Kada se rukuje proizvodima, izbegavati udisanje prašine i kontakt sa kožom i očima.


  Nositi masku, zaštitne naočare, i zaštitne rukavice kada se pravi rastvor. Oprati izloženu kožu nakon pripreme rastvora.


  Nositi zaštitne rukavice kada se primenjuje rastvor. Oprati izloženu kožu posle primene r U slučaju dospeća preparata u oči isprati ih obilno tekućom vodom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.02.2013.


 15. OSTALI PODACI:


Pakovanje: Troslojna kesa (poliester/aluminijum/polietilen) od 1 kg.

ATC Vet kod: QJ01CA04

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole: 323-01-0153-11-001 od 05.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z