FISKocr

HEMOSUL® -P


UPUTSTVO ZA LEK


HEMOSUL® - P, oralni prašak, sulfametoksazol+trimetoprim,100mg/g+20 mg/g, 100 g HEMOSUL® - P, oralni prašak, sulfametoksazol+trimetoprim,100mg/g+20 mg/g, 1 kg (za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

  Beogradski put 123, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

  Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA HEMOSUL® - P

  sulfametoksazol, trimetoprim (100 mg/g + 20 mg/g) oralni prašak

  za svinje i telad


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:

  Aktivne supstance:

  Sulfametoksazol 100 mg

  Trimetoprim 20 mg


  Pomoćne supstance:

  Želatin, beli; laktoza, monohidrat.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju trimetoprim+sulfametoksazol.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena ovog preparata kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega, kod oligurije i anurije, kao i kod životinja sa oštećenom funkcijom hematopoetskih organa.

  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na sulfonamide i/ili trimetoprim.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Dugotrajno davanje preparata može da prouzrokuje oštećenje bubrega, nekrozu jetre, hepatitis, povraćanje, dijareju, iznurenost, anoreksiju, fotosenzibilizaciju, pruritus, hemolitičku anemiju, trombocitopeniju i alergijske reakcije.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i telad.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje peroralno, pomešan sa hranom.

  Ukupna dnevna doza (količina) leka za sve vrste životinja iznosi 10 g praška na 40 kg telesne mase. Dnevnu dozu treba podeliti i dati pola doze ujutro, a drugu polovinu uveče (svakih 12 sati).

  Terapija traje 4 do 5 dana, a maksimalno 7 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Tokom terapije životinjama treba obezbediti dovoljne količine vode za piće.

  Mediciniranu hranu treba pripremiti u količini koju životinja može da pojede u jednom obroku. Lek treba davati na osnovu nalaza antibiograma.

  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti rezistentnih bakterija.

  Pogledati 4.8.


 10. KARENCA


  Svinje, meso i iznutrice: 10 dana Telad, meso i iznutrice: 14 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca, na temperaturi do 25 ˚C.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 3 meseca, na temperaturi do 25 ˚C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Preparat se ne daje odraslim preživarima kod kojih može dovesti do poremećaja saprofitske mikroflore rumena, i do moguće indigestije i deficijencije vitamina K.


  Interakcije

  Preparat se ne daje zajedno sa para-aminobenzoevom kiselinom (PABA), i njenim derivatima (prokain i ostali lokalni anestetici), kao ni sa vitaminima B kompleksa (nikotinamid, folna kiselina i holin), jer antagonistički deluju na sulfonamide.

  Urea pojačava dejstvo sulfonamida povećavajući njihovu rastvorljivost i smanjujući vezivanje za

  proteine. Nesteroidni antireumatici smanjuju vezivanje sulfonamida za proteine plazme i mogu da pojačaju njihov efekat.

  Ne kombinovati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost upotrebe sulfametoksazola i trimetoprima kod gravidnih životinja nije dovoljno ispitana.

  Stoga se ne preporučuje primena leka tokom graviditeta i laktacije.


  Predoziranje

  Posle duže upotrebe sulfonamida, često dolazi do oštećenja hematopoetskih oragana pa i centralnog nervnog sistema. Doze trimetoprima veće od terapijskih, mogu izazvati leukopeniju i anemiju. Doza od 30 do 100 mg/kg trimetoprima prouzrokuje i apneju.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom mešanja leka izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno, treba koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu. Ukoliko do kontakta sa lekom dođe, mesto kontakta isprati vodom. Posle upotrebe leka oprati ruke.

  Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  23.06.2014


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje 1x100 g:

kesa od tripleks folije (poliester/aluminijumska folija/polietilen).

Pakovanje 1x1 kg:

primarno pakovanje: kesa od polietilena

sekundarno pakovanje: kartonska kutija sa jednom kesom sa 1 kg oralnog praška.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01EW11

Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 1 x 100 g 323-01-00391-13-001 od 23.06.2014.

Pakovanje 1 x 1 kg 323-01-00392-13-001 od 23.06.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z