FISKocr

Varotom


UPUTSTVO ZA LEK


Varotom, fluvalinat 80mg, 1 x 10 traka za košnicu


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Evrotom d.o.o.


Adresa: Kraljevačka 46, 22400 Ruma Podnosilac zahteva: Evrotom d.o.o.

Adresa: Kraljevačka 46, 22400 Ruma


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Evrotom d.o.o.

  Kraljevačka 46, 22400 Ruma


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Evrotom d.o.o.

  Kraljevačka 46, 22400 Ruma


 2. IME LEKA


  Varotom

  fluvalinat 80 mg/traka za košnicu traka za košnicu

  za pčele


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 traka za košnicu (veličine 180 mm x 25 mm x 0.60 mm) sadrži:


  Aktivne supstance:

  Fluvalinat 80 mg


  Pomoćne supstance:

  Nema.


 4. INDIKACIJE


  Suzbijanje varooze pčela


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Trake se ne stavljaju u centar legla.

  Lek se ne primenjuje za vreme pčelinje paše, niti kada su medišta i medni ramovi u košnici.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kada se koristi prema priloženom uputstvu, u preporučenim dozama, neželjeni efekti po pčele nisu zabeleženi.

  Matice čija su društva tretirana visokim dozama fluvalinata su bile manje od netretiranih.

  Ukoliko primetite ozbljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Medonosna pčela(Apis mellifera)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Trake za košnicu se stavljaju između ramova u košnici. Na svakih pet ramova stavlja se po jedna traka koja sadrži 80mg fluvalinata. Ukoliko se u košnici nalazi 10 ramova, tada se u iste stavljaju po dve trake, jedna između trećeg i četvrtog, a druga između sedmog i osmog rama, dijagonalno. Za manje košnice (nukleuse, oplodnjake i sl.) dovoljna je samo jedna traka, koja se stavlja između dva rama u blizini legla. Blagim razmicanjem ramova(između kojih su postavljene trake) omogućava se pčelama kontakt sa trakama sa obe strane. Kretanjem preko traka, pčele (dovoljno je 10-15% jedinki) na svojim ekstremitetima odnose određenu količinu fluvalinata, koji kasnije u međusobnom kontaktu sa drugim pčelama raznose svuda po košnici. Postavljene trake se ostavljaju u košnici 20 do 25 dana. Tretman se vrši u rano proleće, 6-8 nedelja pre glavne paše, odnosno u jesen nakon skidanja medišnih nastavaka. Lečenje se može vršiti i zimi, pod uslovom da temperatura nije niža od 10 °C.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Trake za košnicu se stavljaju između okvira u košnici. Na svakih pet ramova postavlja se po jedna traka koja sadrži 80mg fluvalinata. Ukoliko se u košnici nalazi 10 ramova, tada se u iste stavljaju po dve trake, jedna između trećeg i četvrtog, a druga između sedmog i osmog rama. Za manje košnice (sa manjim društvom) dovoljna je samo jedna traka, koja se stavlja između dva okvira u blizini centra legla. Blagim razmicanjem ramova (između kojih su postavljene trake) omogućava se pčelama kontakt sa trakama sa obe strane. Kretanjem preko traka, pčele(dovoljno je 10-15% jedinki) na svojim člancima odnose određenu količinu fluvalinata, koji kasnije u međusobnom kontaktu sa drugim pčelama raznose svuda po košnici.

  Tretman se vrši u rano proleće i jesen (najbolje krajem jula i početkom avgusta), a postavljene trake

  se ostavljaju u košnici 20 do 25 dana. Lečenje se može vršiti i zimi, pod uslovom da temperatura nije niža od 10 °C.


 10. KARENCA


  Pošto se predloženi lek ne koristi u vreme pčelinje paše i kada su ramovi puni meda, nema osnova za propisivanjem karence.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temeraturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage.


  Rok upotrebe: 18 meseci

  Rok upotrebe posle otvaranja: iskoristiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Prilikom primene leka, voditi računa da spoljna temperatura bude iznad 10°C(najbolje između 12 i

  15 °C).

  Trake ne bi trebalo držati duže od preporučenog vremena, usled mogućeg nastanka rezistencije. Trake se ne stavljaju u centar legla.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nije primenljivo.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Za vreme primene leka, ne sme se pušiti, jesti ili piti, a osobe koje ga primenjuju moraju nositi zaštitno odelo, rukavice, masku ili naočare. Posle primene, obavezno oprati ruke vodom i sapunom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  14.10.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Troslojna kesa ( poliestar/aluminijum/polietilen) sa 10 traka za košnicu.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP53AC10

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00205-13-002 od 14.10.2014. godine

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z