FISKocr

Amoxicillina triidrato 80% Prašak za oralni rastvor


UPUTSTVO ZA LEK


Amoxicillina triidrato 80%


Prašak za oralni rastvor, 800g/kg, 1 x 143 g Prašak za oralni rastvor, 800g/kg, 1 x 1430 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CHEMIFARMA S.p.A


Adresa: Via Don Eugenio Servadei 16 , 47100 Forli , Italija


Podnosilac zahteva: Sfera Invest d.o.o.


Adresa: Gandijeva 106 V/6, 11070 Novi Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì - Italy.


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

  Sfera Invest d.o.o. Gandijeva 106 V/6, 11070 Novi Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  Amoxicillina triidrato 80%;

  amoksiciklin

  prašak za oralni rastvor, brojleri i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Aktivne supstance:

  Amoksicilin trihidrat 800 mg


  Pomoćne supstance:

  Silicijum dioksid, koloidni, hidratisani ; D- glukoza , Natrijum- karbonat


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija prouzrokovanih gram- pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima, osetljivim na amoksicilin.

  Kod svinja: pleuropneumonija (A.pleuropneumoniae), infekcije izazvane sa H.parasuis,

  Streptococcus suis i E.coli

  Kod brojlera: kolibaciloza (E.coli), salmoneloza (Salmonella typhimurium)


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati u slučaju utvrđene preosetljivosti, odnosno alergije na peniciline. Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Može prouzrokovati alergijske reakcije. Ponekad je moguća pojava gastrointestinalnih poremećaja.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Uobičajena doza je: 0,2 g na 10 kg .t.m na dan (odnosno 16 mg amoksicilin trihidrata po kg t m dnevno), u vodi za piće tokom 3 -5 dana.


  Ukoliko se lek dozira na kg telesne mase, preporučuje se davanje jednom dnevno u količini vode

  koju životinje konzumiraju tokom 1 do 2 sata. Predhodno je neophodno uskratiti vodu kraće vreme, kako bi se obezbedilo da životinje popiju svu mediciranu vodu .


  Ukoliko se lek primenjuje kontinuirano u vodi za piće, medicirana voda mora biti jedini izvor vode za piće. Svež rastvor preparata (mediciniranu vodu), treba praviti na svakih 12 sati.


  Brojleri :

 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek potpuno rastvoriti u vodi za piće, prateći preskripciju veterinara. Ne povečavati dozu u mg/kg t.m./dan.

  Ukoliko se lek dozira na kg telesne mase, preporučuje se davanje jednom dnevno u količini vode

  koju životinje konzumiraju tokom 1 do 2 sata. Predhodno je neophodno uskratiti vodu kraće vreme, kako bi se obezbedilo da životinje popiju svu mediciranu vodu .


  Ukoliko se lek primenjuje kontinuirano u vodi za piće, medicirana voda mora biti jedini izvor vode za piće.


 10. KARENCA

  Brojleri : 4 dana

  Svinje : 9 dana

  Ne daje se nosiljama čija se jaja koriste u ishrani ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25º C Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 24 meseca

  Rok upotrebe posle otvaranja: 2 meseca.

  Rok upotrebe posle rekonstrukcije: 12 časova na temperaturi do 25º C


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Ne davati u slučaju ustanovljene preosetljivosti, odnosno alergije na peniciline.


  Savetuje se da se lek aplikuje u vodu za piće poštujući uputstvo o upotrebi i doziranju.

  Lek ne treba davati kunićima i drugim glodarima, kao ni nosiljama i preživarima sa razvijenim rumenom. Uvek kada je to moguće, primenu treba bazirati na rezultatima predhodno izvršenog testa osetljivosti mikroorganizama ( antibiogramu ).


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije Ne davati tokom graviditeta i laktacije. Ne koristi se kod nosilja konzumnih jaja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U toku rukovanja treba izbegavati direktan kontakt sa lekom i koristiti zaštitnu masku, zaštitne naočare i rukavice.Ukolilo dođe do kontakta i kontaminacije kože treba je oprati sa dosta vode. U slučaju da lek dospe u oči, obilno ih isprati vodom.

  Osobe alergične na peniciline ili cefalosporine (zbog ukrštene reakcije), ne treba da rukuju ovim preparatom.


  Interakcije

  Izbegavati istovremeno davanje sa drugim bakteriostatskim antibioticima kao što su

  tetraciklini, makrolidni antibiotici, hinoloni i sulfa preparati. Moguća je unakrsna rezistencija sa drugim penicilinima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima..


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19. 01. 2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Plastična kutija od 143 g sa zaštitnim sigurnosnim poklopcem za otvaranje.

Plastična kutija od 1430 g sa zaštitnim sigurnosnim poklopcem za otvaranje.

ATCvet kod: QJ01CA04

Režim izdavanja leka: lek se može izdavati samo na recept veterinara

Broj dozvole : 1 x 143 g 271 -2010 -14- 01-001

1 x 1430 g 270 -2010 -14 -01-001


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z